[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Za - Ze "
Z (písmeno)
   -    podobně jako písmeno Ž ukazuje na konec jedné etapy životní cesty, však konec jednoho je pouze začátkem dalšího


Zábal
   -    prostěradlo připravené k zábalům, člověk zabalený v prostěradle: nemocné city snícího (nebo některého blízkého člověka) mohou vést až k onemocnění těla (většinou do měsíce)


Zabalit
   -    zabalené předměty a symboly dočasně ztrácí moc nad vědomím snícího
   -    zboží: zisk
   -    předměty k uskladnění: snící se snaží vytřídit zbytečné myšlenky k jejich budoucímu vytěsnění
   -    něco do papíru: snaha zahalit podstatu zabalených a dosud plně neujasněných symbolů, nejčastěji symbolů citové a duchovní roviny
   -    zabalená palačinka (nejčastěji s náplní): degradace symbolu kruhu do falického tvaru
   -    být někým zabalen do deky: vlastnosti spojené s osobou, která snícího do deky balí, budou v nejbližší době formovat osobnost snícího
   -    snící někoho zabalí do deky: snící se bude v nejbližší době snažit ovlivňovat někoho ze svého okolí
   -    zabalit se sám do deky: připodobňuje zvnitřnění
   -    postava či jen hlava zabalená v hadrech: patří k těm, kteří se pro vyšší ideály vzdali materiálních požitků hmotného světa; často je takto oblečen opomíjený citový animus ve snech žen a opomíjená citová anima ve snech mužů (častý obraz archetypu Anima - Animus)
   -    dárek: viz dar, dárek, darovat


Zabarikádovat se
   -    sám: obraz symbolizuje marnou snahu oddělit se od světa, který je snícímu svou náplní (například násilí, touha po majetku, chtíč, egoismus) cizí; jediným východiskem je přímo v denním vědomí zpracovat každou negativní vlastnost, od které se chceme snovou barikádou oddělit, a tím ji asimilovat vyššími zřeteli


Zabarvit
   -    viz barva
   -    štětcem či válečkem namočeným v barvě: viz natírat


Zábava
   -    taneční, lidová veselice a podobné akce: jsou lákáním smyslnosti, patří jednoznačně k pudům; pro citového či duchovního člověka je dobré, když lákadlům zábavy odolává a plné stoly, tanec i možné partnerské kontakty s ulehčením a bez pocitu hořkosti opouští
   -    zábavní program (show): vtahuje člověka do světa jevů a vztahů; je také prostředkem, pomocí něhož nevědomí vyjadřuje vnitřní obsah podvědomé mysli; jinak má show v nevědomí a ve snech podobný význam jako viz divadlo či viz film
   -    střílet zábavnou pyrotechnikou: viz ohňostroj


Zábavní park
   -    vtahuje člověka stále hlouběji do světského prožívání na úkor citů, proto je dobré se snových zábavních parků stranit


Zabavení (exekuce)
   -    skutečnost, že snící ve snu o něco přichází, mobilizuje jeho vnitřní síly a zvyšuje výkonnost v hmotném světě
   -    exekucí se obohatit: obraz je předzvěstí velkého finančního vydání nebo ztenčení majetku


Zabiják
   -    viz vrah


Zabijačka
   -    podobně jako porážka dobytka je výjimečným okamžikem v životě snícího, neboť pudy jsou odsouzené k zániku; čím je zvíře vedené na porážku větší, tím kvalitnější práci na vlastním sebezdokonalování snící odvedl
   -    zabijačkový kotel plný masa: symbolizuje snahu snícího přetvořit sexuální chtění ve vlastním nitru
   -    zabijačková polévka: v některých emočně vyhraněných snech nebo spolu s jinými duchovními symboly může mít význam polévky z krve, s kterou "odtéká" ego (viz krev )
   -    jíst zabijačkovou polévku: obraz symbolizuje snahu snícího vstřebat do sebe a pochopit negativní citové obrazy
   -    odmítnout zabijačkovou polévku: symbolizuje definitivní vzdání se některého vztahu


Zabíjet (porážet)
   -    dobytek: výjimečný okamžik v životě snícího, neboť pudy jsou odsouzené k zániku; čím je stádo větší, tím kvalitnější práci na vlastním sebezdokonalování snící odvedl


Zabít
   -    býka: iniciace do světa hrdinů, kdy se snící snaží ovládnout své pudy, aby jim nebyl vydán napospas, aby již neurčovaly jeho životní běh; další podrobnosti viz býk
   -    delfína: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní emoce a nenávistí se je snaží ničit; další podrobnosti viz delfín
   -    divoké prase, divokého kance: nelze ho navždy zabít, stejně jako nemůžeme ze sebe vyrvat či potlačit sexualitu; jedinou cestou k ovládnutí je postupná asimilace, kdy se destruktivní falická síla zdětinští, čímž se víceméně potlačí její agresivita a novou infantilní*62 identitu lze lehce ovládnout vůlí, potom už bude divočák pro snícího pokojovým psíkem; další podrobnosti viz divoké prase, divoký kanec
   -    domorodec zabíjí bílé osadníky či cizince: pád z citové roviny na pudovou
   -    draka: u některých mužů uvolňuje cestu k citové či duchovní animě; další podrobnosti viz drak
   -    hada: velice negativní symbol, který ohrožuje duševní i fyzické zdraví snícího; další podrobnosti viz had
   -    holuba: odmítnutí potenciálního partnera; další podrobnosti viz holub
   -    husu: je pro snícího velice negativní, neboť se snaží umlčet vlastní ženskou stránku, aniž by si uvědomil, že štěstí, klid a mír se dá najít pouze v souznění mužského a ženského principu; další podrobnosti viz husa
   -    kočku: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní pudovou podstatu a nenávistí se ji snaží ničit; další podrobnosti viz kočka
   -    krokodýla: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování a pak může uvnitř mysli snícího z nezpracovaných impulsů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu; další podrobnosti viz krokodýl
   -    krysu: na nedlouhý čas se snící zbaví vnitřních popudů, jež nutí snícího k sexuálním činům, ale tyto popudy brzy (až vyroste krysí potomstvo) povstanou k novému životu a opět budou ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt krys je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz krysa
   -    kunovitou šelmu: je neefektivní způsob řešení minulých pudových vztahů, neboť jediným způsobem, jak vykořenit bolestné vztahy ze své mysli, je pochopení, rozpoznání příčin a konečné odpuštění; další podrobnosti viz kuna, kunovité šelmy
   -    kuře: na nedlouhý čas se snící zbaví účinků symbolu, ale tyto popudy brzy povstanou k novému životu a opět budou omezovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt kuřat je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz kuře
   -    labuť: je pro snícího velice negativní, neboť se snaží umlčet vlastní ženskou stránku, aniž by si uvědomil, že štěstí, klid a mír se dá najít pouze v souznění mužského a ženského principu; další podrobnosti viz labuť
   -    larvy hmyzu: může sice snícímu přinést na nějaký čas omezení negativního působení symbolu, ale je vždy lépe, pokud ničení hmyzích larev ponecháme na nevědomí, které tímto obrazem zhodnotí skutečný stav mysli snícího, jedině nastolení citové nebo duchovní náplně mysli dokáže snícího bez problémů a natrvalo ochránit před útoky i před samotnou existencí dotěrného hmyzu ve snech; další podrobnosti viz larva
   -    leoparda: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní pudovou podstatu a nenávistí se ji snaží zničit; život a smrt leopardů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz leopard
   -    lva: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní pudovou podstatu a nenávistí se ji snaží zničit; život a smrt lvů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz lev
   -    lišku: snící se aktivně snaží zlikvidovat část vlastní pudové podstaty; další podrobnosti viz liška
   -    medvěda: na nedlouhý čas se snící zbaví vlivu pudových vlastností na své podvědomí, ale tento vliv brzy (až vyroste medvědí potomstvo) povstane k novému životu a opět bude ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt medvědů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli a vytyčí cestu k asimilaci nižší přirozenosti vyššími zřeteli; další podrobnosti viz medvěd
   -    mouchu: snaha vytrhnout ze svého myšlení pudovost a sexuální zaměření, ovšem tato činnost má pouze dočasný účinek; další podrobnosti viz moucha
   -    mravence: likvidace myšlenek pudového charakteru a uvolnění mysli smysluplnější činnosti (často zisk); další podrobnosti viz mravenci
   -    orla: je pro snícího velice negativní, neboť se snaží umlčet vlastní mužskou stránku, aniž by si uvědomil, že štěstí, klid a mír se dá najít pouze v souznění mužského a ženského principu; další podrobnosti viz orel
   -    pavouka: neštěstí a ztráta, jež se mohou bolestivě dotknout i citů; další podrobnosti viz pavouk
   -    psa: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní pudovou podstatu a nenávistí se ji snaží ničit, ale tato pudová podstata brzy (až vyroste psí potomstvo) povstane k novému životu a opět bude ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt psů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz pes
   -    prase či prasnici: nejčastěji je příslibem hmotného úspěchu, jenž ale ohrožuje vnitřní klid, méně často potvrzuje překonání nevědomosti (další podrobnosti viz prase ); zabití březí prasnice je významným aktem v eleusinských mystériích*15
   -    rybu: je pozitivním symbolem jedině tehdy, pokud snící hodlá maso ryby připravit k jídlu pro druhé či pro sebe; v případě nesmyslného zabíjení či zabíjení pro zábavu se snící tragicky zbavuje duchovních obsahů mysli; další podrobnosti viz ryba
   -    tygra: velice negativní symbol, jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní pudovou podstatu, vlastní sexuální touhu a nenávistí se ji snaží zničit; život a smrt tygrů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz tygr
   -    vosu: symbolizuje snahu snícího vyloučit myšlenky sexuálního charakteru z mysli; další podrobnosti viz vosa
   -    zajíce: velice negativní symbol, neboť snící nedokáže chápat vlastní parodovanou a často i směšnou existenci a nenávistí se ji snaží zničit; život a smrt zajíců je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli; další podrobnosti viz zajíc
   -    člověk zabíjející zvířata v rámci povolání: viz řezník
   -    rituální zabíjení zvířat: viz rituál
   -    jiná zvířata či hmyz: většinou se jedná o pozitivní sen, protože snící aktivně likviduje část pudové podstaty, ale je třeba si uvědomit, že zabitím zvěře dosáhneme pouze dočasné likvidace a ta za čas povstane zesílena o rozměr našeho útoku; obraz je synonymem nepochopení vlastní pudové podstaty; život a smrt všech tvorů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli a vytyčí cestu k asimilaci nižší přirozenosti vyššími zřeteli
   -    sebe, nebo tento čin plánovat: viz sebevražda
   -    být zabit mečem: jeden z obrazů, pomocí něhož si snící zvyká na ztrátu osobnosti a hledá stav bez ega; takové sny jsou zákonitým vyústěním procesu poznávání, v němž člověk potlačuje projevy egoismu; současně jsou podobné sny projevem vizí minulosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    zabíjet lidi plynem: duchovní myšlení likviduje pudové personifikace (pudového anima a pudovou animu)
   -    mimozemšťana: viz mimozemšťan
   -    vetřelce: je třeba si uvědomit, že stejně jako stín nelze zničit nenávistí, ani vetřelce nenávistí nezničíme; případným zabitím vetřelce pouze oddálíme uzdravení vlastní psýché; jedinou cestou k definitivnímu vítězství nad vetřelcem je asimilovat ho soucitným jednáním
   -    robot zabíjející rodinu: obraz symbolizuje automatický proces, který probíhá v nevědomí snícího, pokud tito roboti zabijí celou rodinu, pak se jedná o velice kladný sen, neboť snící se vymanil z podřízenosti a citové závislosti, tedy stává se podstatně svobodnějším člověkem; tyto sny jsou zcela běžné v období dospívání a hledání partnerských vztahů, protože rodinné citové vztahy by měly být na dominantním a nejvyšším místě v podvědomí vystřídány právě vztahy partnerskými
   -    ve smyslu obětovat: viz obětovat, oběť
   -    další velice podobný symbol: viz smrt


Záblesk
   -    je zeslabeným synonymem blesku - viz blesk


Zabloudit
   -    viz bloudění, bloudit, bludiště


Zábradlí
   -    při výkladu snu je nejdůležitější rozlišit, zda se jedná o překážku, kterou se snící vědomě odděluje od něčeho nepříjemného, nebo zda se jedná o překážku bránící snícímu postupu vpřed
   -    sedět na zábradlí: obraz symbolizuje schopnost snícího řešit problémy, překonávat překážky i vytahovat nové informace z dosud neznámého podvědomí
   -    dřevěné: protože je přírodního charakteru, je chabou obranou snícího před pudovou složkou, či opačně nedostatečnou překážkou pro snícího na cestě sebezdokonalení
   -    překonat, zbořit: symbolizuje vyřešení nějakého problému a samozřejmě postup vpřed
   -    natírat, barvit: snící se podvědomě snaží distancovat od symbolů či od neznámého za zábradlím a barva zábradlí napoví vlastnost, která mu pomáhá v udržování bezpečného odstupu
   -    kolem lesa, u lesa: snící se podvědomě snaží distancovat od pudových obsahů, jež se váží k symbolu lesa
   -    házet předměty či lidi přes zábradlí: symbolizuje snahu zbavit vlastní mysl odhazovaných symbolů nebo vlastností personifikovaných osob a zároveň se od jejich případného zpětného působení bezpečně oddělit
   -    neexistence zábradlí na nebezpečných místech: probouzí ve snícím hrdinu a někdy mu dokonce umožňuje objevovat niterná tajemství (například schopnost létat pomocí vůle)


Záclona
   -    zatažená: z pohledu zevnitř posouvá prožitek do vnitřního světa snícího, z pohledu zvnějšku zabraňuje snícímu nahlédnout do vlastního nitra; pokud při pobytu snícího uvnitř zatažená záclona z okna spadne, pak snící vyměnil citový či duchovní náhled a spadl do pudového prožívání (tyto obrazy jsou důsledkem morálního pochybení)
   -    vlající: z pohledu zevnitř je pokušením vnějšího světa, ale z pohledu zvnějšku zve snícího, aby nahlédl do vlastního nitra
   -    prát, ždímat, sušit, žehlit, mandlovat: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu
   -    složená: umožňuje snícímu nezkreslené pohledy vně (do světa) i dovnitř (do vlastního nitra)
   -    okno se záclonou (nejčastěji v průčelí domu): je synonymem ženského přirození s panenskou blánou, pak její stržení či poškození je synonymem deflorace
   -    chodba za záclonou: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice


Zácpa
   -    symbolizuje snahu udržet si současné hmotné bohatství (výkaly v sobě), a tedy lakotu
   -    dopravní: stagnace v běžném životě a krok zpět v životě citovém a duchovním


Zacpat
   -    jámu, díru, otvor určitým předmětem či materiálem (nikoli opakované zacpávání, neboť to je principem soulože): vzdání se sexuálního vztahu nebo častěji jednoho z mnoha sexuálních vztahů


Začarování
   -    viz čaroděj, čarodějnice


Začátečník
   -    přestože nepatří mezi časté snové symboly, může v nevědomí procházet zajímavým vývojem, když se postupem času v procesu sebezdokonalování začátečnické chování ze snů vytrácí a v pochopení se pak začátečnické jednání druhých musí stát objektem soucitu snícího, nikdy se však nesmí stát předmětem vlastního povyšování a pýchy


Záda
   -    snícího: jsou synonymem slabosti či neuvědomělých stavů psýché, proto mohou být terčem jak násilných, tak i sexuálních útoků pudových personifikací
   -    zraněná, bolavá: jsou důsledkem neschopnosti řešit citové konflikty a zpracovávat neuvědomělé citové stavy psýché, které z podvědomí vstupují do vědomého života; také viz bolest
   -    nést něco na zádech: viz břemeno
   -    nastavovat záda druhým: symbolizuje vzdávání se vlastního prospěchu ve prospěch druhých (altruismus*58)
   -    druhých: mohou být snícím egoisticky využívána jako slabost druhých
   -    někdo se k snícímu otočí zády: snící nebude moci počítat s pomocí této osoby či svých vlastností, které tato personifikovaná osoba v nevědomí a ve snech představuje
   -    masírování zad: pokud je přítomná erotika či sexualita, pak je jednoznačně obrazem pudové roviny; pokud má za cíl uzdravení, pak patří touze snícího po citové rovině prožívání


Zadek
   -    je velice častým sexuálním symbolem
   -    mužský ve snech mužů: může odrážet podvědomý a skrývaný homosexuální zájem; další viz homosexualita
   -    ženský ve snech mužů: odráží podvědomou mužskou touhu po zvířecím aktu spojení nebo po análním styku
   -    v snech žen: odráží sexuální touhu
   -    plácání po zadku: pokud osobu, kterou snící plácá, zná, pak symbolizuje pocit vlastnictví této osoby, pokud ji nezná, pak je to všeobecný vlastnický vztah symbolu pudové animy či pudového anima
   -    s výkaly: viz výkaly


Zadlužení
   -    viz dluh


Zadní
   -    vchod, dveře: otvor konečníku
   -    jako jedna z ploch: má důležitý význam, zvlášť pokud si uvědomíme i protiklad (přední - zadní); další podrobnosti viz protiklady nebo viz jednotlivý předmět
   -    plocha předmětu: představuje méně známou část tohoto symbolu
   -    zvířata stavějící se na zadní: obraz vyjadřuje podstatně zesílený pudový symbol
   -    části budov, domů: symbolizují méně známou či někdy skrývanou část mysli


Zadrhávat
   -    v řeči: viz koktat


Zadržet
   -    viz držet


Zadržování
   -    ve vězení: viz vězení


Záducha (astma)
   -    nejčastěji je znakem tvrdého materialistického náhledu a neschopnosti přijímat duchovní obsahy
   -    mít: to, co ostatním připadá lehké a snadno řešitelné bude snícímu činit obtíže
   -    vidět u druhých: budete moci egoisticky využít slabosti druhých, nebo soucitně slabším jedincům pomoci


Zadusit se
   -    provazem či škrcením: viz oběsit, oběšení
   -    plynem: viz plyn


Záhada
   -    často je důsledkem vystoupení vědomí na citovou či duchovní rovinu; je častým průvodcem archetypů (například Bazální perinatální matrice, UFO - iniciační obřady, Self, Numinózum, Poklad, Anima - Animus)
   -    snícímu záhadně zmizí květiny: pokud jsou následné snové obrazy doplněny duchovními symboly, pak vědomí snícího přešlo na duchovní rovinu vnímání, jinak je to ztráta citové náplně mysli a pád zpět na pudovou rovinu prožívání
   -    symbolizuje neznámé a lákavé obsahy mysli, neznámé stavy, které nás vábí svou moudrostí a hloubkou
   -    nejtajemnější záhady jsou chráněné tzv. strážcem prahu, kterého mystikové pojmenovali Máro*3


Zaháleč
   -    viz lenost


Zahalení
   -    zahalená tvář: nepoznaná stránka vlastní psýché (mužům se ve snech často zjevuje neznámá ženská část mysli - anima - v podobě zahalené ženy, ženám se zjevuje neznámá mužská část mysli - animus - v podobě zahaleného muže)
   -    člověk zahalující si tvář, vidět zahalenou tvář: rada nevědomí, aby se snící přestal zabývat osobností a našel vlastní individualitu
   -    snící si zahaluje tvář: nevědomí snícího důrazně upozorňuje, aby přestal pěstovat vlastní vyumělkovanou osobnost a našel odvahu odhalit skutečnou individualitu


Zahálka
   -    viz lenost


Zahazovat, zahodit
   -    viz vyhazovat


Záhon
   -    je synonymem stavu psýché snícího, proto je dobré, pokud je záhon láskyplně obdělaný, krásný a oku lahodící
   -    neudržovaný, zanedbaný: takový sen by neměl nechat žádného člověka klidného, neboť stav záhonu odráží neutěšený stav jeho duše; pokud se podobný sen objeví a již v samotném snu nedojde k nápravě (obhospodařit záhon), měl by snící zrekapitulovat svůj dosavadní život a učinit nezbytné kroky k nápravě
   -    suchý: je varováním snícímu, neboť jeho duše není dlouhodobě svlažovaná citem
   -    zalévat: velice pozitivní symbol citového vyzařování pro budoucí krásu psýché
   -    sázet do záhonu: viz sázet
   -    také viz rostliny či plodiny, které na záhonu jsou nebo mají růst


Zahrabat
   -    něco do země: obraz vypovídá, jak pečlivě snící ukrývá touhy a egoistická přání
   -    hráběmi: sexuální symbol, neboť násada (hrabiště) je v dolní části (hrabice) opatřena dřevěnými nebo železnými kolíky a ty mají podobnou funkci jako viz brány (zemědělský stroj)
   -    důkazy: snaha snícího setrvat v relativně klidném prostředím podepřeném lží a překrucováním slov brzdí proces vyrovnávání se s vlastními negativními činy minulosti


Zahrada
   -    je synonymem stavu psýché snícího, proto je dobré, pokud je zahrada láskyplně obdělaná, krásná, plodná a oku lahodící
   -    rozvoj a proměna zahrady: může odrážet zpětný pohled do minulosti a rekapitulovat vývoj snícího
   -    neudržovaná, zanedbaná, zpustlá: takový sen by neměl nechat klidného žádného člověka, neboť stav zahrady odráží neutěšený stav jeho duše; pokud se podobný sen objeví a již v samotném snu nedojde k nápravě (rekultivovat zahradu), měl by snící zrekapitulovat svůj dosavadní život a učinit nezbytné kroky k nápravě; tento obraz se může vztahovat k celkovému stavu psýché, ale také k jednotlivým vlastnostem snícího
   -    suchá: je varováním snícímu, neboť jeho duše není dlouhodobě svlažovaná citem
   -    zalévat: velice pozitivní symbol citového vyzařování pro budoucí krásu psýché
   -    proměna nehostinného místa v zahradu: vyjadřuje změnu pudově zaměřeného člověka v citového a někdy i v duchovního
   -    s ovocnými stromy: viz ovocný sad
   -    školní: v tomto symbolu se pojí proces sebezdokonalování (škola) a ukázka současného stavu psýché
   -    sázet v zahradě: viz sázet
   -    pro vysvětlení snu může být důležitý i tvar zahrady (viz jednotlivé tvary) a také viz rostliny, plodiny, keře či stromy, které na zahradě jsou nebo mají růst
   -    zvířata v zahradě: nejčastěji znázorňují pudy, které snící udržuje ve svém citovém životě, jen výjimečně mohou vyjadřovat ráj, kde neexistuje nenávist, zloba a zášť
   -    zoologická: viz zoologická zahrada
   -    rajská: viz ráj
   -    zahradní branka: symbolizuje vstup k vnitřním, často skrytým obsahům psýché; umožňuje odhalit skutečný stav individuality (více viz archetyp Individualita)
   -    zahradní lavička: viz lavička


Zahradník, zahradnice
   -    symbolizují práci s vlastními obsahy psýché; další podrobnosti viz pěstovat
   -    symbolizují vědomou vůli, která se stará o proces sebezdokonalování (starost o zahradu)
   -    v emotivních snech může být duchovním animem a představovat archetyp Moudrý stařec


Záhrobí
   -    návštěva říše mrtvých je při úspěšném procesu sebezdokonalování (duchovní cestě) zcela zákonitá, snící se může ztotožnit s příběhy Hérakla, Aenease, Odyssea, vizionářského cestovatele z Božské komedie (Dante) či s příběhy jiných mytologických postav, jež mají moc navštívit mýtickou říši mrtvých
   -    další podrobnosti viz mrtví lidé, mrtvola


Záhyby
   -    oblečení: podobně jako kapsy skrývají pečlivě ukryté touhy a egoistická přání, přičemž mohou přinášet zajímavá odhalení osobnosti majitele a někdy i vize budoucích událostí (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)


Záchod
   -    z citového hlediska je spolu s koupelnou nejdůležitější místností v domě, neboť v ní se snící zbavuje nečistot a pachů hmotného světa, jež pocházejí z připoutanosti k pudové rovině
   -    tělesná potřeba: jako reakce těla na skutečnou tělesnou potřebu nemá v nevědomí žádný význam, jinak malá potřeba viz moč, močení, močit , velká potřeba: viz výkaly
   -    špinavý: nebezpečí pádu na pudovou rovinu
   -    čistit: mírou znečištění a množstvím nečistot nevědomí snícímu ukazuje objem očistné práce, s nímž se bude muset snící v blízkém období vypořádat
   -    splachovací: bývá častým prostředkem morálního očištění či vzdávání se hmotných výhod; voda přidává city do života
   -    ucpaný: přestože může znamenat zbohatnutí, měl by být pro každého varovným snem, neboť zesilující ego se nechce vzdát mnohých výhod, čímž brání potřebnému morálnímu očištění
   -    turecký (často s prostoupením snícího záchodem a následnou proměnou): symbolizuje děložní hrdlo a při prostupu záchodem i jeden z častých obrazů porodních zážitků; více viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    suchý, latrína: je prostředím, které zavání světskostí a tíhnutím k smyslným lákadlům (výkaly ve snu symbolizují hmotné touhy, peníze a zisk, dřevo, z něhož je latrína vyrobena, zase toleranci k pudové části svého já), pro citového člověka je velice kladné, pokud se latrína ve snech neobjevuje nebo je zničena či navždy odvezena
   -    pisoár: je místem, kde se při močení pročišťuje citový obsah mysli snícího i právě prožívané city; další podrobnosti: viz moč, močení, močit
   -    člověk, který zamkne záchod a brání ostatním do něj vstoupit: pro pudovou náplň vědomí se takový člověk brání veškerým citovým prožitkům a možnému očištění
   -    erotické obrazy a sexuální scény na záchodě: jsou důsledkem nezvládnuté morální očisty
   -    ve výstavbě, opravující se: symbolizuje významnou práci snícího na přepodstatnění náplně mysli ve prospěch citového vnímání a prožívání
   -    okno ze záchodu: ukazuje směr dalšího vývoje nebo případné střety s pudovými personifikacemi
   -    proskočit, proklouznout záchodem (často s následnou proměnou): jeden z častých obrazů porodních zážitků; více viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    jako vězení, být násilně zadržován na záchodě: jeden z častých obrazů porodních zážitků, který odpovídá druhé porodní fázi, kdy se ještě neotevřelo děložní hrdlo; více viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    proměna křesla v záchod: vyčištěná závislost (křeslo) se díky významnému úsilí proměnila v citové prostředí a může usměrněna vůlí přenášet citové obsahy (proudit jako voda)
   -    proměna záchodu ve výtah: může být synonymem jedné z porodních vzpomínek, kdy plod vstupuje do porodního kanálu (viz archetyp Bazální perinatální matrice), nebo úspěšná morální očista nastartovala proces poznávání (viz výtah )
   -    sourozenci či jiné citové personifikace na záchodě: symbolizují očistu citové animy nebo citového anima
   -    opravovat rozbitý, poškozený: vyjadřuje aktivní snahu opětovně nastartovat proces morální očisty
   -    mýt si ruce ve splachovacím záchodě: pokud je voda čistá, pak scéna není zvrhlostí, ale pouze netradičním řešením morální očisty
   -    lidé pozorující snícího na záchodě: morální očista a vzdávání se světských výhod budou trnem v očích některých lidí


Zachránit
   -    dívku či mladíka: je velice kladné, neboť snící zachraňuje nedílnou součást sebe samého pro budoucí sjednocení (kladné je zachraňovat i pudovou animu či pudového anima)
   -    matku či otce: jakmile snící častěji vystupuje na duchovní rovinu prožívání, jsou jeho návraty na pudovou a citovou rovinu lidského světa provázeny dramatickými obrazy, v nichž je konfrontován se vztahy, které vědomě opustil; v takových snech zachraňuje matku či otce jak před účinky duchovní roviny (sníh, led, mráz, létání a podobně), tak i před účinky pudové roviny, a hlavně před pudovými personifikacemi (zvířecími i lidskými), aby matka či otec bezpečně zakotvili na citové rovině prožívání, kde si mohou pro budoucí poslední krok pomalu osvojovat duchovní náhledy
   -    děti: tento obraz je častým průvodcem archetypu Anima - Animus, když snící takto zachraňuje vlastní citovou část (citového anima nebo citovou animu) nebo později i duchovní část (duchovního anima nebo duchovní animu); další podrobnosti viz dítě
   -    druhé před nebezpečím: je velice důležité zachraňovat lidi dobré i špatné, neboť oni jsou personifikacemi vlastností snícího, vlastností, které nelze bez následků vyrvat z kořenů života, ale jen obětováním, pochopením a soucitem asimilovat vyššími ideály (v podobných snech většinou muž chrání citovou či duchovní animu, žena chrání svého citového či duchovního anima)
   -    lidi (rodinu, přátele i neznámé) před zvířaty: velice pozitivní, neboť ve skutečnosti ochraňujeme personifikace svých vlastností před všudypřítomnými pudy
   -    zachránit zvíře: jeden z velice významných snů, v němž si snící podvědomě uvědomil scestnost zabíjení pudových symbolů a pochopil, že jedinou cestou k plnému ovládnutí pudové podstaty vlastního těla je přátelství, láska a asimilace citovými a duchovními principy
   -    sám sebe: pokud zachraňujeme sebe před neznámým, pak se jedná o strach z procesu sebezdokonalování a záchrana je reakcí ega, pokud však chráníme sebe před pudovými personifikacemi, pak se jedná o složitý proces archetypu Stín , jehož vyvrcholení přináší závěrečný souboj s Márem*3
   -    matka (otec) jako záchrana a pomoc, utíkat k matce (k otci): častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který matka (otec) představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k matce obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)
   -    být zachráněn: náš zachránce je personifikovaným nositelem vlastnosti, která záchranu uskutečnila (například: pokud snícího zachrání voják, pak jeho stav pomohla zachránit jeho vnitřní disciplína)


Záchvat
   -    epileptický: střet pudových a duchovních personifikací či prožitků bez přítomnosti citových složek psýché; tento jev je popsán v archetypu UFO iniciační obřady ; nejčastěji epileptický záchvat pozorujeme u duchovních personifikací - další podrobnosti viz princ, princezna
   -    kašle: předchází nebo doprovází prudké emoční změny, někdy i nečekaný nárůst sexuálního chtění a následný stav nevyrovnanosti
   -    šílenství: ukazuje na bezohledné personifikace lidí zahleděných do svých fikcí a představ, čímž snícímu zdůrazňují jeho vlastní nedostatky, které by měl pochopit a následně odpuštěním a soucitem odstranit


Zajatec, zajatecký tábor
   -    symbolizuje podvědomou snahu snícího oddělit od sebe dva stavy mysli, neboť se mylně domnívá, že spolu nemohou koexistovat; jakmile snící nalezne soucit se zajatými i s těmi, kteří zajetí druhých organizují a zajišťují, zajatci a zajatecké tábory ze snů zcela vymizí


Zájem
   -    snový zájem pro určitou činnost ukazuje na podvědomé, mnohdy utajované záměry snícího


Zajetí
   -    prožívat pronásledování a zajetí: velice negativní sen, protože staví snícího na úroveň štvané zvěře, na úroveň pudové přirozenosti
   -    každý zajatec symbolizuje podvědomou snahu snícího oddělit od sebe dva stavy mysli, neboť se mylně domnívá, že spolu nemohou koexistovat; jakmile snící nalezne soucit se zajatými i s těmi, kteří zajetí druhých organizují a zajišťují, zajatci ze snů zcela vymizí
   -    zvěř v zajetí: pozitivní sen, protože snící aktivně omezuje část vlastní pudové podstaty pro budoucí asimilaci (ochočit zvěř); další podrobnosti viz jednotlivé symboly zvířat
   -    zajatá laň: známý obraz z řecké mytologie napovídá snícímu, že svým proměněným vědomím zachytil intuici*64 (více v archetypu Hrdina)


Zájezd
   -    viz cesta, cestovat


Zajíc
   -    často je strůjcem, prostředníkem nebo alespoň svědkem na první pohled nesmyslných obrazů a scén, jako by vyjadřoval psychologickou podstatu kejklíře*70
   -    v mýtech severoamerických indiánů nese mytologickou podstatu "kejklíře", může se tedy objevit i ve snech současných lidí jako čtverák i jako packal, který je obvykle zničen vlastními žerty a úskoky; končí poraněn, či dokonce mrtev, aby zajíc - kejklíř*70 opět obživl
   -    zabít: velice negativní symbol, neboť snící nedokáže chápat vlastní parodovanou a často i směšnou existenci a nenávistí se ji snaží zničit; život a smrt zajíců je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli
   -    chytit a ochočit: snící pochopil zajícem - kejklířem ukazovanou nesmyslnost, jež se vztahuje k světu, oprostil se od světských záležitostí a směřuje ke skutečným hodnotám duše a ke konečnému sjednocení
   -    obětování zajíce: je spojeno s ideály křesťanství v symbolu Velikonoc a znovuzrození; vyjadřuje cestu vzdávání se ega a vlastního sebeobětování (Kristovo obětování na kříži)


Zajížďka
   -    pomalejší životní cesta či problémy na cestě k poznání; další podrobnosti viz cesta, cestovat


Zákaz, zakazovat
   -    velké množství zákazů je vlastní syndromu diktátora - viz diktátor
   -    zákazové značky a tabulky: důrazné připomenutí, aby byla dodržována základní pravidla (většinou morální)
   -    zakázaná místnost: místo, v němž se skrývá negativní část duše snícího - jeho stín - více v archetypu Stín
   -    další podrobnosti viz rozkaz, rozkazovat


Zákazník
   -    v obchodě: viz obchod, obchodní dům a viz kupovat
   -    prostitutky: pudový animus neschopný neukojitelnou zvířecí touhu po sexu povýšit na lidský cit


Zákeřnost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy zákeřného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto zákeřnost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme zákeřné chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad zákeřností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Zakletí
   -    zakletá princezna či zakletý princ: viz princ, princezna


Zaklínání
   -    eliminuje negativní síly uvnitř snícího a je neštěstím současných lidí tzv. moderního světa, že se tohoto mocného prostředku v boji se zlem vzdali i v denním životě; další podrobnosti viz kletba


Zaklínění
   -    ve výtahu, chodbě, kanálu či v jiném úzkém prostoru (zejména pokud je snící zaklíněn celým tělem): obraz může být vzpomínkou na drama porodu, na okamžik, v němž se na chvíli zastavila cesta plodu porodním kanálem; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice


Zákon
   -    na poli snů představuje vztah mezi moudrým nevědomím jako vyslancem Boha a vědomím snícího, proto se kloní spíše k přírodním zákonům či karmickým zákonům*34 než k běžným zákonům lidské společnosti
   -    je velice kladné, když je snící ochotný nepsané, leč podvědomě tušené zákony života dodržovat, neboť tím se bezproblémově včleňuje do jednoty celku
   -    diktátorů či diktátorských režimů: dává snícímu jedinečnou příležitost k práci s vlastním egem; další podrobnosti viz diktátor
   -    Boží: jedině v souladu s Božími zákony člověk spočine ve šťastném souznění s celým vesmírem, s celým Božím stvořením
   -    Starý či Nový: viz bible
   -    desatero jako zákon: viz desatero
   -    přírodní či fyzikální: protože například voda ve snech symbolizuje city, může tlak vědomí snícího porušit přírodní zákony denního vědomí a snovou vodu v prostoru tvarovat do netradičních podob
   -    fyzikální zákony: viz fyzika, fyzikální
   -    matematické zákony: viz matematika
   -    nepsané morální zákony: nejsou něčím vnějším, ale vycházejí s nitra snícího - kategorický imperativ*53
   -    příčiny a následku: neplatí pouze u fyzikálních jevů, ale i ve skutcích, pocitech a myšlenkách lidí; vnitřním pochopením tohoto zákona může člověk rozumět skrytým myšlenkám druhých lidí, může být schopen číst v jejich myslích a vyvarovat se tak pádu do pudového prožívání
   -    duchovní člověk snové zákony plní zcela automaticky, aniž by mu to činilo jakékoliv potíže či příkoří


Zákonodárce
   -    představuje řídící funkci mysli, proto je dobré stát na straně zákonodárce; z pozice vyššího vědomí ovládá nižší složku přirozenosti - ego; nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, které brojí proti zákonodárcům


Zákop
   -    viz příkop


Zakopnout
   -    obraz může znamenat pouze malé zdržení na životní cestě či jen výzvu k bdělosti, ale pokud budou snové následky zakopnutí bolestné, pak může být tento obraz předzvěstí vleklých problémů


Zakouřený
   -    prostor, místnost: viz dým


Zákristie
   -    viz sakristie


Zákrok
   -    lékařský: zákroky a léčebné metody snových doktorů jsou velice svérázné, neboť se nedotýkají těla, ale citů, a tudíž uzdravují člověka na rovině citové; jakmile snící přijme takové metody ve snu, pak se uzdraví rovina citová a vzápětí může dojít k téměř zázračnému uzdravení fyzického těla z nemoci
   -    ve sportu: viz sport, sportovní


Zakrytí
   -    záclonou, závěsem, látkou: viz záclona nebo viz závěs
   -    nahoty: viz nahota, nahý
   -    tváře: viz zahalení
   -    také viz kryt, krýt se


Záletník, záletnice
   -    je vždy pudový animus či pudová anima


Zálety
   -    jsou vlastní pouze pudovým personifikacím


Zalévat
   -    záhony, zahradu: velice pozitivní symbol citového vyzařování pro budoucí krásu psýché


Záliba, koníček
   -    nevědomí názorně ukazuje někdy skutečný, jindy pouze podvědomý zájem o určitou problematiku
   -    ve sběratelství: viz sběratel
   -    v jiných oborech a činnostech: viz příslušné obory nebo činnosti


Zamaskovaný
   -    otvor, vstup, vchod: obraz se vrací k prožitku porodu snícího (viz archetyp Bazální perinatální matrice); dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí


Zamazat se
   -    zašpinit se: viz špína
   -    krví: viz krev


Zámečník
   -    ve vztahu k zámkům: představuje záletného člověka, který má úspěch u žen, protože má schopnost otevírat jakékoliv zámky
   -    obrábějící kovy: je v nevědomí a ve snech synonymem soustředění, pomocí něhož se ze surového, egoistického jedince (odlitek či základní materiál) vytvoří kultivovaný člověk (konečný obrobený výrobek)


Zámek
   -    často sexuální symbol, přičemž klíč v klíčové dírce symbolizuje falus v ženském pohlavním orgánu
   -    vlastních domovních dveří či dveří vlastního bytu: umožňuje snícímu vstupovat do světského dění a vzápětí se vracet k niternému prožívání
   -    dopravního prostředku (auto, autobus a podobně): kromě méně častého sexuálního významu má spíše informativní význam, tedy zda snící je nebo není schopen pokračovat v sebezdokonalování na životní cestě
   -    sklepa: přináší možnost sestupovat do vlastního podvědomí a objevovat zde netušené stránky vlastní psýché
   -    zamykat: vědomé oddělení od nechtěných snových obrazů
   -    odemykat: vědomé vstoupení do nových snových obrazů (nejčastěji se snící tímto způsobem vrací k zážitkům minulosti, jež mají většinou pudový charakter a erotickou náplň)
   -    poškozený (zamknutý): snící se podvědomě snaží uzavřít se v jedné rovině prožívání a nechce již poznávat to, od čeho se oddělil (zamčením); takto se introvert podvědomě distancuje od obrazů vnějšího světa, extrovert od niterných obsahů vlastní psýché
   -    vylomený (zejména u domovních dveří): pokud nejdou dveře zavřít, je obraz předzvěstí deflorace, někdy sexuálního násilí (prožitého nebo viděného), jinak vylomený zámek většinou symbolizuje nemožnost oddělit se od málo příjemných životních situací
   -    mnoho zámků: mnoho sexuálních vztahů (minulých, současných či budoucích) nebo častěji mnoho možností vstupovat do různých snových obrazů a jiných rovin vědomí
   -    najít cizí zámek: pokud najdeme i klíče, které do zámku patří, má snící možnost poznat svérázný sexuální vztah
   -    klíč v zámku: může symbolizovat pevné partnerské pouto (nejen snícího), ale současně umožňuje snícímu kdykoliv se oddělit od nějakého prožívání, nebo se mu naopak otevřít
   -    starobylý: umožňuje vstup k prožitkům minulosti (často k minulým životům)
   -    lidé zastrkující klíč do zámku u dveří snícího: možnost manželské či partnerské nevěry
   -    druhých lidí: může mnoho napovědět o vztazích ve vašem okolí
   -    hlídat nebo jej mít v úschově: pudová nutkání těla jsou pod kontrolou
   -    na stole: možnost navázat sexuální vztah; pokud se této možnosti přímo ve snu vzdáme, pak povýšíme prožitek snu minimálně na citovou rovinu
   -    je zdrojem ionizujícího záření, radioaktivní zámek: snící dostává jedinečnou možnost vůlí přetransformovat sexuální chtění do citového a později do duchovního vědomí
   -    trezoru: viz trezor
   -    také viz obsáhlý symbol dveře
   -    visací: viz visací zámek


Zámek (budova)
   -    často bývá synonymem vzestupu
   -    symbolizuje individualitu (tělo i zbytek osobnosti) snícího a vše v zámku je bytostnou náplní snícího; ale pozor, tato představa centra bytosti s sebou nese velké nebezpečí, že propadnete pýše a domýšlivosti, jež kráčejí ruku v ruce s nevědomostí (více v archetypu Poklad)
   -    proměna hradu v zámek: velice kladný sen, neboť pozitivní náplň vědomí zůstala zachována a hradby již nebrání plynulému, ale občas bolestnému vývoji
   -    královský či zámek s královskými personifikacemi: může být jednotícím faktorem vědomí a nevědomí
   -    bludiště uvnitř zámku: znalost zámeckého labyrintu odráží stupeň poznání vlastní psýché; podobné sny bývají častou náplní archetypu Self


Zaměstnání
   -    schůze v zaměstnání: přináší střet s nepříjemnými obsahy vlastní mysli, s obsahy, jež se vztahují k personifikovaným vlastnostem (v osobách spolupracovníků); bývá předzvěstí problémů na pracovišti ve skutečném denním životě
   -    další podrobnosti viz práce nebo viz jednotlivé profese


Zametat
   -    viz koště


Zámezí, aut
   -    symbolizuje nechtěný stav (zámezí) ve vztahu k chtěnému stavu (hrací plocha)
   -    vše, co je dlouhodobě v zámezí, se pro snícího stává vytěsněnou záležitostí


Zamilování
   -    jen v prvotním obdobím zamilovanosti, v níž se člověk vzdává sám sebe ve prospěch druhého, se vztah dá nazývat opravdovým citem - láskou (takový cit přináší mnohé zázraky, které popisuje archetyp Řízená imaginace ), po nedlouhém období nastupuje do vědomí člověka připoutanost a degradace čistoty citu na emoční kolísání mezi pudovou a citovou rovinou (převahu jedné z těchto rovin pak určuje náplň vědomí)


Zaminování
   -    viz mina


Zamoření
   -    chemické: neodmyslitelně patří do archetypu Témata zničení světa a je nevědomím používáno proto, aby snící opustil svět starých zkostnatělých názorů, ale současně může být i součástí archetypu Bazální perinatální matrice jako důsledek tzv. špatného lůna*57
   -    vzduchu: symbolizuje výrazné znečištění duchovních obsahů mysli, když znečišťující látky v ovzduší vyjadřují pudové obsahy psýché; může být také jedním ze symbolů archetypu Témata zničení světa, symbolem, jímž nevědomí snícího vyhání ze starého světa
   -    řeky (může být i součástí zcela zničeného světa): snící ve jménu Ducha odchází z hmotného světa, který pro něj nemá lákadel, jimiž by jej opět přitáhl do své náruče; také častý obraz archetypu Témata zničení světa


Zamrznutí
   -    hladiny: viz hladina
   -    vody: nevědomí ledem, jenž symbolizuje duchovní náplň mysli, odděluje city a emoce (voda pod ledem) od vědomého prožívání


Zamykat
   -    dveře: vědomé oddělení od nechtěných snových obrazů; další podrobnosti viz klíč
   -    vchod, vrata: oddělujeme se od toho, co je na druhé straně vchodu (což může být pozitivní i negativní)
   -    záchod: člověk, který zamkne záchod a brání ostatním do něj vstoupit, se distancuje od veškerých citových prožitků a od možného očištění
   -    auto: distancujete se od další cesty, od snahy po sebezdokonalování


Zamyšlení
   -    viz myšlenky a viz mysl


Zanedbaní
   -    lidé, jimiž snící ve snu pohrdá: člověk přehlíží vždy to, co je mu neznámé a nepochopitelné, proto se v této nezáviděníhodné roli mohou objevit duchovní a citové personifikace (duchovní a citoví anima - animus), nebo když snící upevnil své prožívání na citové nebo duchovní rovině, takto vidí pudové personifikace - svůj stín (viz archetyp Stín ), který nelze zničit nenávistí, ale z výše duchovní roviny asimilovat soucitným jednáním


Zánět
   -    podobně jako nemoc nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně nemocným citům
   -    hnisavý: viz uhníst


Zánik světa
   -    je odezvou skutečnosti, že snící nabyl duchovního vědomí a definitivně zmírá světu, který pro něj nemá lákadel, jimiž by jej opět přitáhl do své náruče (více v archetypu Témata zničení světa)


Západ
   -    polohy mají nejdůležitější význam ve vzájemném protikladu (např. dole - nahoře, daleko - blízko, protilehlé polohy, nad- pod, sever - jih či východ - západ, vpravo - vlevo, vzadu - vpředu)
   -    pokud se západ ve snu spojuje s východem (například ukazovat západ i východ, nebo nápis západ - východ), pak je mezi výše uvedenými stavy prozatímní mír
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora
   -    slunce: ukončení nějakého procesu či vztahu, výjimečně i předpověď blízké smrti člověka, s nímž snící červánky západu slunce pozoruje
   -    slunce vychází na západě a zapadá na východě: zobrazuje překotný vývoj v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem, což v nevědomí a ve snech vyvolává fenomény spojené s nepřirozeným pohybem slunce (citový animus); více o tomto složitém tématu v archetypech Anima - Animus a Coniunctio
   -    soumrak po západu slunce charakterizuje duši, v níž méně světla odpovídá menšímu množství citové a duchovní náplně mysli, naopak přechod noci v den symbolizuje probuzení citové či duchovní složky psýché
   -    Venuše (Večernice): stejně jako v mytologii a některých náboženstvích má i v nevědomí a ve snech význam smrti


Zápach
   -    na rozdíl od snových obrazů nemusí zápach pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulzy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější zápach zapracovat do právě probíhajících snových obrazů - takový zápach pak nenese žádnou snovou symboliku
   -    čich na snové úrovni odpovídá intuici, díky níž může snící rozpoznat morální od amorálního, avšak miska vah mezi morálním a amorálním se posouvá podle způsobu života, a tak se může lehce stát, že vlastnost či objekt, který snícímu kdysi připadal běžný a morální, se může za čas stát snovým zápachem amorální
   -    rozdíl mezi zápachem a vůní je čistě subjektivní pocit snícího, proto co jinému voní, může druhému zapáchat; snícímu zapáchá to, od čeho se snaží distancovat v denním vědomí; to co snícímu ve snu voní, představuje jeho současný vzor, ke kterému se snaží přiblížit a ke kterému je přitahován
   -    zápachem je snící často vyháněn ze starého světa, aby nabral odvahu a vkročil do nového světa plného vůní (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    cítit jiného zapáchajícího člověka: nepřátelství (otevřené i skryté) mezi jím a snícím
   -    hnijícího masa: snící opouští pudové myšlení, jež jej vedlo k otrocké sexuální závislosti


Zápalka
   -    je zcela jednoznačně falický symbol
   -    hrát si se zápalkou: obraz je synonymem masturbace či poddávání se zničující vášni a žádostivosti
   -    v ústech: obraz vyjadřuje touhu po souloži ve snech mužů i žen či po orálním uspokojení ve snech mužů
   -    zapálit (zejména pokud shoří bezezbytku celá): snaha pomocí soustředění (oheň) přetvořit vliv tohoto symbolu na vlastní vědomí
   -    krabička zápalek: obraz upozorňuje snícího na nutnost pracovat s vnitřními obsahy psýché, objevit sexualitu, jež vystupuje z podvědomí, a pokusit se ji asimilovat vyššími zřeteli
   -    použitá k zapálení: představuje podvědomou snahu snícího použít symbol ohně ve svůj prospěch; další podrobnosti viz oheň


Zapalovač
   -    má velice úzký vztah k sexualitě, proto ničení, ztráta, vyhazování či darování zapalovače je vzdáváním se sexuálních aktivit; častěji se podobné obrazy vztahují k jednotlivým osobám než k sexualitě jako celku
   -    nezapálený: ne zcela zřejmý falický symbol, zejména pokud má klasický válcový tvar
   -    použitý k zapálení: představuje podvědomou snahu snícího použít symbol ohně ve svůj prospěch; další podrobnosti viz oheň
   -    tvaru koule: je častým prostředníkem následné proměny psýché snícího, zejména v oblasti sexuality (více o tomto fenoménu v archetypu Anima - Animus)
   -    hrát si se zapalovačem: obraz je synonymem masturbace či poddávání se zničující vášni a žádostivosti
   -    doplněný fotoaparátem či kamerou: symbolizuje touhu proměňovat osobní negativní vlastnosti, které jsou nebo mohou být kamerou či fotoaparátem zaznamenávány
   -    radioaktivní či zapalovač je zdrojem ionizujícího záření: snící má jedinečnou možnost vůlí přetransformovat zničující vášeň a žádostivost do citového, později do duchovního vědomí
   -    jakmile snící dostane sexualitu v denním vědomí i ve snech pod vědomou kontrolu, což je mezi lidmi velice vzácný jev, stává se oheň zapalovače nástrojem likvidace jiných sexuálních symbolů


Zapalovat
   -    hranici dřeva: opuštění starého myšlení
   -    dřevo: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež ho váže k živočišnosti přírody, často dokladuje touhu dosáhnout plného prožitku na citové rovině; častá frekvence topení dřevem svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém
   -    papír: zbavování se zbytečných, převážně pudových myšlenek
   -    předměty: likvidace nepotřebné náplně mysli, proto je dobré spalovat hlavně pudové symboly
   -    zápalkou: viz zápalka
   -    zapalovačem: viz zapalovač
   -    oheň v kotli: snící nastartoval pozitivní a velice významný proces uvnitř vlastní psýché
   -    zapálená svíčka někomu, pro někoho, pro radost: je citovou nadějí, neboť síla soustředění (oheň) stravuje sexuální podstatu snícího; zapálením svíčky pro druhé ukazujeme citový vztah k nim
   -    zapálení svíčky: potlačuje individualismus a egoismus
   -    další podrobnosti viz oheň


Zápas, zápasit
   -    sportovní zápas: viz sport, sportovní
   -    ve smyslu boj: viz boj, bojiště, bojovat


Zapínat
   -    spotřebič či elektrická zařízení: symbolizuje schopnost zapínat či vypínat citové prožitky a "ladit" vzájemné citové vztahy; další podrobnosti viz elektřina
   -    rozhlas: pokud snící chce poslouchat hudbu, pak scéna symbolizuje snahu posílit citovou rovinu prožívání, pokud snící chce slyšet zprávy, pak se snaží vyslyšet hlas nevědomí
   -    televizi: viz televize


Zápisník
   -    připomínka, aby snící nezapomínal na své povinnosti
   -    nacházejí se v něm zapomenuté události a zkušenosti snícího a záleží jen na něm, jakým způsobem je využije
   -    psát do zápisníku: nevědomí upozorňuje snícího, aby na něco důležitého nezapomněl


Zaplatit
   -    nájem: velice kladný sen, neboť platba ukončuje proces získávání, nastává klid v duši
   -    pojištění: hrozící ztráta se snícímu vyhne
   -    škodu: je velice pozitivní, neboť platbou ukončujeme vztah k prožívanému obrazu a prohlubujeme klid uvnitř vlastní psýché
   -    další podrobnosti viz platit


Záplata
   -    záplatovat si díru v oblečení, mít záplatu na oblečení: vyjadřuje trapnou snahu snícího zakrýt sexuální vztahy před druhými
   -    vidět na druhých: rozpoznáte trapnou snahu někoho ve svém okolí, jak se bude snažit utajit své sexuální vztahy


Záplava
   -    viz povodeň


Zaplnit
   -    viz plnit


Zapojit
   -    drát, vodič čí kabel do zařízení: navázání citového vztahu s určitým člověkem; při křiku, jiskření nebo elektrické ráně se může jednat o varovný sen před takovým vztahem
   -    elektrické zařízení: elektrickým vedením a součástmi elektrických zařízení proudí emoce od jednoho člověka k druhému stejně jako elektrický proud z elektrárny ke spotřebiči


Zapomenout
   -    boty: zrušení určitého potenciálního vztahu
   -    deku, přikrývku: snící málo dbá o svůj zevnějšek a současně zapomíná pozorovat své vlastnosti a chyby
   -    zapomenuté dřevěné či papírové předměty: značí postupné, leč velice pomalé opouštění pudové roviny
   -    zapomenuté předměty: člověk se tak lehce zbavuje množství zbytečností, jež zatěžují jeho mysl; další podrobnosti viz jednotlivé zapomenuté předměty
   -    vracet zapomenuté věci zapomětlivým lidem: taková činnost vede k altruistické činnosti*58 v denním vědomí
   -    zapomenuté činnosti: význam obrazu závisí na charakteru zapomenutého, neboť je pozitivní zapomínat na činnosti, jež vtahují snícího hlouběji do světa pudů, ale je negativní zapomínat na své sliby, závazky, morální předsevzetí a podobně
   -    odcestovat: symbolizuje stagnaci pro nejbližší období
   -    heslo: obraz znesnadňuje přístup k informacím v hlubinách nevědomí
   -    zapomínání vlastní i druhých: když snící musí řešit důsledky takového zapomínání, podporuje jeho flexibilitu a v následném období mu pomáhá řešit různé životní situace
   -    zapomínání druhých lidí využije snící ve svůj prospěch: přináší v denním vědomí hmotný zisk v následném období, ale současně i ztrátu na citové rovině prožívání
   -    na schůzku či sraz s nějakým člověkem: značí neochotu řešit vzájemný konflikt, který se vztahuje k tomuto člověku nebo k personifikovaným vlastnostem, které představuje
   -    pro duchovní vývoj je velice pozitivní zapomenout na rozum i logiku a stát dětmi ve smyslu Kristova výroku "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského."(Matouš 18/3)
   -    jakmile člověk zapomene na svůj rozum, emoce a pak i na sebe samého, nastoupí intuice*64, která člověka vede do světa archetypů, do světa děsivých personifikací*65 vlastního nitra, ale i kouzelných prožitků vyšších rovin
   -    zapomínat na vnější svět (nejčastěji při práci): jeden z významných stupňů na cestě k poznání, neboť jedině v usilovné práci doplněné nezbytnými modlitbami*80 snící, podobně jako dávný alchymista, zapomene na své ego a může dojít k poznání (alchymistům dobové traktáty radily - roztrhej knihy*72)
   -    sám na sebe (většinou se stává v nebezpečných okamžicích, kdy se snící snaží bez ohledu na nebezpečí někoho zachránit, nebo v meditacích): obraz je logickým důsledkem postupného vzdávání se vlastního ega v denním životě


Záporný
   -    viz negativita


Zápřah
   -    kůň používaný v zápřahu: je synonymem trpělivé, těžké a koneckonců i velice úspěšné práce na vnitřním sebezdokonalení
   -    představuje významnou pomoc při poznávání nevědomých procesů díky ovládnutí vlastností, jež se vztahují k symbolu koně (další podrobnosti viz kůň )


Zardoušení
   -    má shodný význam jako viz oběsit, oběšení


Zármutek
   -    je bolestným, ale vydatným pomocníkem bytostné transformace, neboť se zármutkem přichází zvnitřnění, proto by měl každý člověk, snažící se o lepší bytí, zármutek s otevřenou náručí vítat, plně prožít a procítit, aby za zármutkem nalezl bezbolestnou pravdu
   -    další podrobnosti viz strast


Zárodek
   -    lidský: viz embryo
   -    zvířete: nese brzy zrodivší se symboliku příslušného zvířete, která byla na čas vypuzena z mysli snícího
   -    ve vejci: viz vejce
   -    choroboplodný: viz vir, virus
   -    rybí: viz jikry
   -    beztvarý: může symbolizovat zrození Golema*46


Zarostlý, zarostlá, zarostlé
   -    symboly zarostlé vegetací: ztrácejí sílu pod náporem erotiky a sexuality, jejíž základy vycházejí ze samotné podstaty vegetativní přírody
   -    symboly zarostlé v ledu: ztrácejí sílu pod náporem duchovního vnímání
   -    být zarostlý v ledu, vidět někoho zarostlého v ledu: trochu zkreslený pohled na sebe samého v duchovním vnímání


Zář
   -    světla: viz světlo
   -    zářící klec: viz klec
   -    zářící a božsky zpívající pták: dokladuje dosažení jednoho z nádherných stavů na pomezí citové a duchovní roviny, ovšem k dosažení trvalých duchovních stavů je nutné lákavému zpěvu odolat a vydat se na další cestu (podobnost s pohádkovým ptákem Ohnivákem není náhodná)
   -    zářící a často i nadpozemská barva: duše snícího se nepochybně blíží poznání nadsmyslové skutečnosti
   -    zářivá žluť: symbolizuje božskou intuici*64, jež vychází z nitra
   -    zářící rostliny: velice vzácný symbol, který patří duchovní rovině prožívání
   -    zářící rostliny či květy v loubí: jedná se o zcela jasnou alegorii závěrečného porodního procesu, kdy už pominuly bolestné tlaky na tělíčko novorozence a kdy se ztratily sexuální obrazy spojené s největším utrpením v porodním kanále (viz archetyp Bazální perinatální matrice); scény jsou často doplněny vizemi světla, které prostupuje i tělo snícího
   -    bíle zářící nábytek: duchovní obsahy mysli
   -    vlastní zářící ruce či ruce s pulzujícím světlem: původní sexualita (běžná ruka) byla nahrazena duchovním obsahem (světlo); zpočátku bývá obraz nepříjemný, ale tento negativní pocit, jenž vychází z nepřizpůsobení se duchovní rovině, za chvíli zmizí, aby se objevil nepopsatelný zážitek klidu a míru
   -    zářící srdce: viz srdce
   -    bílá až zářivá postava: čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, zářivá bytost ve své nejvyšší formě značí božskou mysl


Záření ionizující
   -    viz radioaktivita


Záření radioaktivní
   -    viz radioaktivita


Zářit
   -    viz zář


Zařízení bytu
   -    prakticky shodné jako viz nábytek


Zaříznout
   -    dobytek: viz zabíjet (porážet)
   -    zvíře či člověka: viz zabít


Zasadit
   -    viz sázet nebo viz jednotlivé sázené rostliny


Zasedací síň
   -    schůze, zasedání: viz schůze
   -    diskuse v zasedací síni: viz diskuse


Zásluhy
   -    jsou prostředkem uplatňování ega
   -    vynucovat pro sebe výhody za zásluhy, vyzdvihovat své zásluhy: snící by se měl nad sebou zamyslet, neboť současný postoj k životu prohlubuje jeho egoismus
   -    vidět někoho opomíjet vlastní zásluhy: vzor hodný následování, možnost oprostit se od ega
   -    sám opomíjet a nevyužívat vlastní zásluhy: významné oproštění se od egoismu, čas, jenž byl nedávno věnován marnivé výstavbě osobnosti, využije snící ku prospěchu celku


Zasmušilost
   -    je dokladem zvnitřnění


Zasnoubení, zásnuby
   -    cizí i vlastní: přestože na poli nevědomí a snů svatbu nepodmiňují, jsou jakýmsi předstupněm významu, který nese symbol svatby (viz svatba )


Zásobník zbraně
   -    vkládat do něj náboje, nasazovat zásobník na zbraň: oba obrazy jsou synonymem soulože, přičemž v prvním případě je falickým symbolem náboj a ženské pohlavní orgány představuje zásobník, ve druhém případě je falem zásobník a ženskými pohlavními orgány mechanismus, do něhož zásobník vniká
   -    vystřílet celý zásobník: ejakulace


Zásoby
   -    v drtivé většině snů mají význam přebytku - viz přebytek (nadbytek)


Zaspat
   -    při jízdě za volantem (vidět i prožít): viz usínání
   -    při nějaké důležité činnosti či při práci: výzva k bdělosti v následném období
   -    další podrobnosti viz spát


Zastání
   -    viz pomáhat a viz pomoc


Zástava (prapor)
   -    symbol síly a slávy


Zastávka
   -    čekat na zastávce: viz čekání
   -    je snícím vnímána z dopravního prostředku a nevystupuje na ní: vyjadřuje mírné a nepříliš důležité zdržení životní cesty
   -    přejet správnou zastávku, vystoupit na špatné zastávce: obraz je důsledkem hektického období v denním vědomí, proto by si měl snící udělat ve vlastním životě pořádek a určit si priority
   -    snící nastupuje na zastávce: symbolizuje důležitý mezník, který umožňuje ukončit určité období, jež je charakterizované scénami a symboly kolem zastávky, a nastoupit další etapu vývoje
   -    vystupovat na zastávce: obraz symbolizuje ukončení některé dílčí etapy vývoje, čas krátkého odpočinku a počátek nového období


Zastavovat
   -    násilně zastavovat vlak, autobus či jiný dopravní prostředek: symbolizuje snahu snícího násilně změnit již nastoupenou cestu


Zastřelení
   -    být zastřelen, vidět zastřelení někoho: viz smrt


Zástupce
   -    státní: je podobně jako policie představitelem vnitřní korekce svědomí či kategorického imperativu*53
   -    nějakého člověka, zástupce ve funkci: má stejný význam jako člověk, který je zastupován, či funkce, která je zastupována


Zásuvka
   -    elektrická: viz elektřina
   -    zastrkávat zástrčku do elektrické zásuvky: je synonymem soulože a následného vztahu
   -    vytrhnout zástrčku z elektrické zásuvky: je předzvěstí ukončení nějakého vztahu
   -    nábytku: symbolizuje některou oblast mysli; další podrobnosti viz nábytek


Zasvěcenec
   -    je jednou z vrcholových personifikací archetypu Moudrý stařec; další podrobnosti viz archetyp Moudrý stařec


Zasypat
   -    výkopy: velice pozitivní obraz dokladuje úspěšnou snahu urovnat vlastní životní cestu tak, že ani při kroku zpět snící nezapadne do starých problémů a závislostí
   -    díru, jámu určitým předmětem či materiálem (nikoli opakované plnění, neboť to je principem soulože): vzdání se sexuálního vztahu nebo jednoho z mnoha sexuálních vztahů


Zašívat
   -    kalhoty, sukni: sex a touha po pohlavním styku se stává ústředním motivem a je vlastní tomu, kdo kalhoty zašívá (touto osobou může být někdo z okolí snícího nebo jeho snová personifikace - například pudová anima)
   -    jiné oblečení: marná snaha o napravení pošramocené pověsti, marná snaha zatajit před druhými vlastní morální pochybení
   -    na šicím stroji: viz šicí stroj
   -    další podrobnosti viz šití


Zašpinit se
   -    zamazat se: viz špína
   -    krví: viz krev


Zašpuntovat
   -    viz špunt


Zášť
   -    viz nenávist


Záštita
   -    viz chránit, zachraňovat


Zatáčka
   -    upozorňuje snícího na nutnost zvýšené pozornosti v následném období, na nutnost omezit současný hektický život (snížení rychlosti životní cesty) a na nebezpečí, které snící prozatím nevidí (překážky či jiná překvapení za zatáčkou)
   -    ať jdeme pěšky, jedeme na lyžích či cestujeme nějakým dopravním prostředkem, jsou snové zatáčky příjemným zpestřením životní cesty (bez zatáček se stává jakákoliv cesta nudnou)
   -    projet zatáčku velkou rychlostí, cítit v zatáčce odstředivou sílu: snadné překonání drobných potíží v životě by mohlo v následném období vést k nebezpečnému sebeuspokojení a pýše
   -    vyletět ze zatáčky, nehoda v zatáčce: viz nehoda
   -    nevolnost z rychlého projíždění zatáček: viz nevolnost
   -    o 180°: může se na první pohled jevit jako cesta zpět, ale životní cesta po výrazném zpomalení pokračuje podobnými životními podmínkami, jen s jiným vědomím a v jiné rovině chápání


Zatápět
   -    viz topit


Zátaras
   -    sám stavět: marná snaha oddělit se od světa, který je nám svou náplní (například násilí, touha po majetku, chtíč, egoismus) cizí, však jediným východiskem je v denním vědomí zpracovat každou negativní vlastnost, od které se chceme snovým zátarasem oddělit, a tím ji asimilovat vyššími zřeteli
   -    vidět před sebou: brzy se objeví nesnáze v životě
   -    překonat: velice rychlý postup a příslib dobrého výsledku; snící překonává zátarasy, aby před sebou spatřil něco nového či aby nalezl nový lepší stav a za sebou zanechal vše staré
   -    překonat zátaras přes rameno jeřábu či jinou konstrukci: vlastními silami zdoláte letitou překážku ve vztazích se svým okolím
   -    na cestě, na kolejích: nebezpečí, jehož charakter vystihuje symbol zátarasu; většinou již ze samotného snu vyplývá, jakým způsobem zátaras odstraníme
   -    drátěný: je třeba rozlišit, zda se jedná o překážku, kterou se snící vědomě odděluje od něčeho nepříjemného, nebo zda se jedná o překážku bránící snícímu postupu vpřed, však každý drátěný zátaras má vždy emoční podstatu
   -    dřevěný: nemá moc snícího ubránit před pudovou složkou, neboť je přírodního charakteru, a tudíž součástí přírodních živlů, ke kterým pudy svou povahou také patří
   -    každý zátaras je pouhým výplodem mysli, vyprázdněním mysli lze jakýkoliv snový zátaras bez problémů odstranit


Zatčení
   -    vidět zatčení druhých: nevědomí varuje snícího před zamýšlenou nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností či zločinností
   -    vlastní: přináší střet snícího s hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí či kategorického imperativu*53


Zátka
   -    viz špunt


Zatloukat
   -    zatloukáním hřebíků se spojuje materiál či věci: vztahy pospojované sexualitou (s jednou milenkou či milencem nebo manželkou či manželem přichází i jejich svět, vztahy a jejich problémy)
   -    skobu či hřebík do stěny či jiného materiálu (bez spojování): jednoznačná alegorie soulože
   -    pravdu: viz pravda


Zatmění měsíce
   -    snící má jedinečnou příležitost poznat vzácný psychický stav, v němž plné působení světlé pozitivní části ženské složky duše (měsíc v úplňku) je v krátké chvíli nahrazeno plným působením temné negativní části ženské složky duše (Zemí zastíněné světlo), po skončení zatmění zase návratem pozitivní části ženské složky duše (měsíc v úplňku)


Zatmění slunce
   -    snící má jedinečnou příležitost poznat velice vzácný psychický stav, v němž je mužská složka psýché v krátké chvíli zcela potlačena (při úplném zatmění), a plně na něj působí pouze negativní ženská část psýché (temný měsíc), za krátkou dobu mužská složka psýché opět převáží nad negativní ženskou složkou psýché
   -    může být i předzvěstí velmi vážných událostí ve světě


Zátočina, zátoka
   -    přináší zklidnění citových prožitků, díky němuž můžeme poznávat vlastní letité závislosti a morální nedostatky v podobě nánosů bahna, kalů a jiných nečistot
   -    s krásnou přírodou, s pocity blaženosti, s pocity klidu a míru: prenatální vzpomínka snícího na ničím nerušený pobyt v lůně matky (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)


Zatopení
   -    zatopené místnosti, chodby, sklepy: symbolizují porodní kanály či dělohu, voda je synonymem plodové vody (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    oblastí: viz povodeň


Zatuchlý
   -    vzduch: symbolizuje drasticky omezené duchovní obsahy


Zaujetí
   -    ve snech pro určitou činnost ukazuje na podvědomý, mnohdy utajovaný zájem snícího (například zaujetí karetní hrou ukazuje, jak je hráč chtivý světa a smyslných zážitků)


Závada
   -    má ve vědomí snícího znormalizovat kontrolní funkci, nejčastěji v emoční oblasti (elektrická závada) a na životní cestě (závada na dopravním prostředku)
   -    opravovat závadu: viz opravovat


Zával
   -    v tunelu, ve sklepních prostorách: obraz je prenatální vzpomínkou na drama vlastního porodu; ukazuje symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu (další viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    někoho zavalí skála či kámen: jeden z minulých negativních činů v brzké době zasáhne do osudu zavaleného či postiženého; další podrobnosti viz skála


Zavařenina
   -    zpracovávané emoce, jejichž charakter určuje barva zavařeniny a původ (z jakého ovoce pochází)
   -    symbolizuje touhu proměnit sexuální symboly a sexuální chtění v city


Zavařovat
   -    ani přepracování (zavaření) sexuálních symbolů ovoce nemůže změnit jejich pudovou podstatu (viz jednotlivé druhy ovoce)


Zavazadlo
   -    sbalit si zavazadlo: scéna vyjadřuje podvědomou "inventuru" všech přání, chtění, nechtění a závislostí v mysli snícího
   -    další podrobnosti viz batoh , kufr , taška


Zavázat
   -    tkaničky bot: viz tkanička
   -    obvaz: viz dbvaz
   -    lano, provaz: viz lano
   -    zavázané oči: mají citová anima či citový animus (třeba při hře na slepou bábu); nepotřebují k rozhodování oči, neboť se řídí srdcem


Závazek
   -    viz slib


Závaží
   -    pokud je ve stejném obraze s váhou, pak viz váha , jinak symbolizuje břímě (přání, chtění, nechtění a závislosti)


Závěj
   -    sněhová: viz sníh


Závěs
   -    zatažený: z pohledu zevnitř posouvá prožitek do vnitřního světa snícího, z pohledu zvnějšku zabraňuje snícímu nahlédnout do vlastního nitra; pokud při pobytu snícího uvnitř zatažený závěs z okna spadne, pak snící vyměnil citový či duchovní náhled a spadl do pudového prožívání (tyto obrazy jsou důsledkem morálního pochybení)
   -    vlající: z pohledu zevnitř je pokušením vnějšího světa, ale z pohledu zvnějšku zve snícího, aby nahlédl do vlastního nitra
   -    dveře (nejčastěji vchodové) se závěsem: jsou synonymem ženského přirození s panenskou blánou
   -    okno se závěsem (nejčastěji v průčelí domu): je synonymem ženského přirození s panenskou blánou, pak jeho stržení či poškození je synonymem deflorace
   -    prát, ždímat, sušit, žehlit, mandlovat: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu
   -    složený: umožňuje snícímu nezkreslené pohledy vně (do světa) i dovnitř (do vlastního nitra)
   -    chodba za závěsem: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí; je pouze otázkou času, kdy člověk těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice


Zavěsit
   -    něco na hřebík nebo na skobu: vzdání se toho, co zavěšený předmět ve snové symbolice znamená
   -    oblečení na věšák: viz věšák
   -    prádlo k usušení: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu


Závěť
   -    viz dědictví


Zavírat
   -    okno či dveře zevnitř: snící se uzavírá vnějšímu světu, brání se, aby do jeho duše (otevřeným oknem či dveřmi) vnikaly světské prvky a narušovaly klid a mír; tento snový obraz je častý zejména v období, v němž přesuneme svůj "poklad" ze světa od hmotných věcí a vztahů k niterným duchovním prožitkům
   -    domovní dveře, vchod, vrata zevnitř: snící se distancuje od vnějších vlivů, však tyto vlivy mohou být jak kladné, tak i záporné, proto je dobré rozpoznat, před jakými vlivy se snící chrání
   -    oči: neochota podívat se na reálný svět a citové vztahy; když je snící v ohrožení, zavřené oči ukazují na nedostatek odvahy; v meditaci nebo při snaze soustředit se na vnitřní skutečnosti je zavření očí pozitivním činem, který napomáhá odstranit z mysli objekty hmotného světa
   -    také viz zavřen


Závislost
   -    viz lpění, lpět


Závist
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy závistivého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto závist nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme závistivé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad závistí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Závod
   -    ve smyslu podnik, továrna: viz továrna
   -    sportovní soutěž: patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě; utkání o tituly a pocty patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých sportovců a u sportovních fanoušků)
   -    může odrážet soupeření z denního vědomí, proto v něm lze objevit zcela nenápadné zobrazení sexuální rivality, jak v rámci rodiny, tak v rámci kolektivu, v němž snící žije
   -    symbolizuje egoistické prožívání, touhu po zviditelnění, což je z citového či duchovního hlediska marnotratné mrhání časem
   -    start sportovního závodu: viz sport, sportovní
   -    s osobní účastí a nejčastěji i s vítězstvím snícího: nevědomí přináší kdysi potlačené obrazy (vytěsněná přání), jichž jsme se v denním vědomí vzdali, ale jejich potenciál zůstal nenaplněn v mysli; nyní formou snu dochází ke splnění vytěsněného přání, které tímto prožitkem mizí z mysli a přestává existovat (je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli)
   -    běžecký: marné budování ega, neboť za jakýmkoliv výsledkem je buď pýcha nebo chtění
   -    běžecký na lyžích: symbolizuje sexuální závislosti a podvědomou touhu po aktu, skluz lyží znázorňuje princip soulože a hůlky představují falus
   -    na lyžích, na saních: marné budování ega, neboť za jakýmkoliv výsledkem je buď pýcha nebo chtění
   -    branný (bývá často doplněn vědomostní soutěží): je v určité fázi duchovního vývoje synonymem života a schopnosti překonávat různá úskalí; pokud snícímu záleží na umístění a nikoli na čistotě, poctivosti, ochotě pomáhat druhým bez ohledu na vlastní ztrátu, pak mu v dalším vývoji brání dosud silný egoismus
   -    na člunu, na lodi: nebezpečné upřednostňování ega, může vést ke krizi, pokud snící neučiní radikální obrat současného jednání
   -    sledovat závody člunů, lodí: pokud si snící uvědomí negativa obrazů kolem závodu, pak se jedná o zcela běžné vystřízlivění z vlastního egoismu, jinak je obraz stejně záporný, jako když snící sám v lodi závodí
   -    koní: viz dostih
   -    motocyklový: marná představa snícího, že se libido a sexuální touha dá uřídit i ve velkých rychlostech
   -    v jiných odvětvích: kromě převažujícího významu závodu navíc nesou i symboliku příslušného odvětví
   -    cíl závodu: symbolizuje dovršení podvědomé touhy dosahovat určitých výsledků, a tím i ocenění pro posílení vlastního ega


Závoj
   -    často symbolizuje iluze, zejména v představě, co za závojem předpokládáme, nebo vyjadřuje neschopnost vidět zákulisí vnitřních dějů a procesů (nevidět přes závoj z vnějšku dovnitř) či zkresleně vidět vnější svět (hůře vidět vše vnější přes závoj z vnitřku)
   -    nevěsty: je oddělením panenskosti nevěsty (na poli snů je to nejčastěji citová čistota) od světského dění; další podrobnosti viz nevěsta


Závora
   -    objektu: má podobný význam jako viz brána
   -    na cestě: má podobný význam jako viz překážka
   -    hraniční: viz hranice (předěl)
   -    železniční závory: ochraňují bezpečnou životní cestu snícího, ať už z pohledu cesty nebo kolejí


Závrať
   -    z otáčení v kruhu: je důsledkem nepochopení karmy*26 a všech faktorů, které udržují bytost v kole znovuvtělování*75 (čas, prostor, osud, protiklady); na vnějším obvodu dochází k závrati z rychlosti otáčení a jen v samotném středu lze nalézt "bezčasý" bod, v němž se hroutí všechny představy, bod zlomu, ze kterého lze spatřit a zažít vše pouze v absolutní jednotě bez protikladů
   -    z létání: doprovází zejména létání silou vůle po dlouhé absenci duchovních obrazů v duši (často jako znak ukončení duchovní krize) či při prvním objevení se fenoménu řízené imaginace*41; další podrobnosti viz archetyp Řízená imaginace


Zavraždění
   -    viz vrah


Zavřen
   -    nepříjemné pocity v zavřených místnostech: velice častý syndrom prenatálního prožitku, jenž formuje vztah člověka ke světu; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nepříjemné pocity a ohrožení v uzavřeném prostoru či v místnosti: v drtivé většině se jedná o alegorii lůna při prvních porodních stazích, tedy o vzpomínku na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    bezpečí, klidu a harmonie v uzavřených prostorách či místnostech: jednoznačně vzpomínka snícího na první fázi prenatálního procesu - na pobyt v děloze matky; další viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    strach z uzavřeného prostoru: v naprosté většině se vztahuje k zážitku porodu a ke druhé fázi porodního procesu, kdy je harmonie existence plodu hrubě narušena mechanickými stahy dělohy, porodní cesty jsou uzavřeny a každý další stah dělohy omezuje dodávku krve k plodu; další viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    být zavřen v sudu či v jiném podobném prostoru: prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod uvnitř dělohy a prozatím nevidí možnost úniku; pokud je v obraze i vnější ohrožení, pak symbolizuje vnímání porodních stahů; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    zavřená vrata jednosměrného tunelu: v drtivé většině odpovídá funkci děložního hrdla při samotném porodu, pouze výjimečně vědomému vstupu snícího do podvědomí (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    být zavřen nebo stát před něčím, co je zavřené (brána, vrata, místnosti apod.): nevědomí snícího odděluje od toho, co prozatím stojí mimo jeho chápání a nemůže být v současnosti smysluplně využito pro duševní a duchovní rozvoj
   -    také viz zavírat


Zazděné
   -    okno, dveře či zazděný vchod z pohledu zevnitř ven: obraz se vrací k prožitku porodu snícího; dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí; zazděné okno, dveře či vchod symbolizují právě objevené, ale prozatím neotevřené děložní hrdlo; částečně vybourané okno, dveře či vchod vyjadřují otevírající se děložní hrdlo i otevírající se porodní cestu; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice


Zazdít
   -    díru, otvor určitým předmětem či materiálem: nejčastěji se jedná o vzdání se jednoho z mnoha sexuálních vztahů a jen zcela výjimečně vzdání se všech sexuálních vztahů


Záznam
   -    videozáznam či filmový záznam: viz film
   -    zvukový (audio): viz magnetofon
   -    o historických událostech: viz historie
   -    někdy evokuje retrospektivní ohlédnutí za překonanými problémy a závislostmi
   -    mazat: viz likvidace
   -    telefonní záznamník přehrávat, poslouchat: slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba všímat si obsahu, neboť tak nám nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení
   -    telefonní záznamník, nahrávat vzkaz: obraz značí většinou marnou snahu navázat citovou vazbu s majitelem záznamníku (pokud jej známe) nebo jakoukoliv citovou vazbu (pokud majitele záznamníku neznáme)


Zázrak
   -    je důsledkem činnosti duchovních mistrů (mysticky vyspělých bytostí) na základě dosud neznámých přírodních zákonů; čím blíže je člověk osvícení, tím měně dějů pokládá za zázraky, a to jak v denním vědomí tak i ve snění
   -    protože obvykle je snění podstatně blíže duchovní rovině než prožívání denního vědomí, je zcela jasné, že snění bude obsahovat podstatně více zázraků než obrazy běžného denního života; snové zázraky představují jedinečnou šanci, kterou by snící měl využít ke svému prospěchu
   -    být svědkem zázraku: nevědomí snícímu ukazuje duchovní sílu a moc, aby se dokázal oprostit od omezeného vzorce materialistického myšlení a od dualismu*90
   -    sám provádět zázraky: snící si uvědomuje (zpočátku pouze podvědomě) vlastní duchovní moc; konat zázraky umožňuje schopnost řízené imaginace*41 (více o tomto v archetypu Řízená imaginace ); je třeba si uvědomit, že schopnost některých jedinců činit zázraky bývá terčem nenávisti a zášti nevědomých lidí
   -    v přítomnosti doktorů (například zázračné uzdravení) provádí pouze duchovní anima či duchovní animus
   -    zázračně uzdravující pyl květů se vztahuje k duchovní rovině vědomí a má blahodárný vliv na mysl snícího, protože formou odpuštění překonává nemoc těla způsobenou neúprosným karmickým zákonem*34; někdy může pyl květů vyléčit i příčinu nemoci dříve, než se dostaví důsledek, tedy skutečná nemoc hmotného těla
   -    je také častým obrazem v pohádkách - viz pohádka
   -    zázračné proměny: viz proměna
   -    přístroje se zázračnou mocí: symbolizují určité techniky ovládání mysli (nejčastěji vyprázdnění mysli a soustředění), proto jím můžeme například paralyzovat nebezpečné bytosti pudových personifikací či ovládat podstatu hmoty
   -    narození dítěte: zrození božského dítěte; další podrobnosti viz archetyp Otec - Matka a archetyp Puer - Kora


Zažalovat
   -    viz obvinění, obviňovat


Zážitek
   -    smrti s různými historickými obrazy či stavbami: při pochopení osvobozuje snícího z pout karmických vztahů*34; většinou se vztahuje k prudkým emočním zážitkům minulých životů (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulostii); někdy po zážitku snové smrti lze ve vlastním nitru odhalit tři možné ideální stavy: ideální bytostný stav, ideální společnost a ideální stát*59; další podrobnosti viz ideál, ideální


Zaživa pochován
   -    tento hrůzný obraz může být důsledkem ne zcela hladkého průběhu druhé fáze prenatálního procesu, z něhož vychází i podstata existenciální filozofie*93 (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice), nebo drastickou vzpomínkou na násilné ukončení minulého života (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulostii)


Zbabělost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy zbabělého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto zbabělost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme zbabělé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad zbabělostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
   -    zbabělec nastavuje zrcadlo špatným vlastnostem snícího a dává mu tak možnost rozpoznat vlastní "zbabělost" a následným soucitným pochopením započít cestu k odstranění jedné špatné vlastnosti; nevědomí nastaví zrcadlo pouze tehdy, když se snící v denním vědomí pokouší špatné vlastnosti se zbavit
   -    je důležité si uvědomit, že překonání zbabělosti a nalezení odvahy ve vlastním nitru je podmínkou k dalšímu postupu do vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí)


Zbavit se
   -    věcí: obraz je většinou pozitivním prvkem, neboť snící se tímto aktem zbavuje zbytečných obsahů mysli, čímž likviduje vztahy k vlastnostem, jež představují odložené předměty
   -    batohu, kufru, tašky, trezoru, peněženky, platební karty, pytle: postupně a vlastní zásluhou se snícímu uzdravuje zbytečnostmi zaneřáděná mysl
   -    břemene: snící se zbavuje zbytečných přítěží lidské individuality; břemeno zobrazuje vlastnosti, závislosti, lži, jež jsou osobnosti snícího jeho okolím vnuceny (více o tomto boji individuality a osobnosti v archetypu Persona a archetypu Individualita)
   -    bundy, kabátu, svetru či jiného vrchního oblečení: snaha o odstranění osobnosti a nalezení toho, co se skrývá pod maskou ega
   -    cetky: snící se zbavuje nějaké zbytečnosti či marnosti
   -    čepice nebo šály: snící se hloupě vzdává ochrany vyššími silami
   -    meče: symbolizuje pošetilé a hloupé jednání, díky němuž člověk odmítá Boží vůli, spravedlnost a řád
   -    kovů či všeho kovového (nejčastěji ve strachu): negativní obraz, jenž na dočasnou dobu zastavuje vysoce efektivní přetváření obsahu mysli (nemožnost alegorické tavby kovů nebo jiné proměny kovů)
   -    krabice: snící se zbavuje obsahu, o němž je podvědomě přesvědčen, že do jeho mysli nepatří
   -    křesla: snící se zbavil jedné ze svých závislostí
   -    lahví (nejčastěji na skládce): potvrzení orientace snícího na citovou a duchovní rovinu; snící ze své mysli odstraňuje jeden z velice silných sexuálních symbolů
   -    nočníku (nejčastěji se nočníku zbavuje dítě): hmotné touhy na ústupu, posiluje se citová složka
   -    odpadků: snící se zbavuje přebytečných obsahů mysli a uvolňuje prostor ve vědomí pro citové a později i duchovní prožívání
   -    obtížného hmyzu: jedině nastolení citové nebo duchovní náplně mysli dokáže snícího bez problémů a natrvalo ochránit před útoky i před samotnou existencí dotěrného hmyzu (sexuálních myšlenek) ve snech
   -    starostí: význam snu závisí na tom, za jakých okolností a jakých starostí se zbavujeme
   -    šicího stroje: významný sen na cestě k citové a duchovní rovině, neboť tímto snem člověk na dlouhou dobu opouští pudovou rovinu prožívání (v případě celibátu snícího dokonce navždy)
   -    nějaké vlastnosti: vlastnosti, kterých jsme se zbavili, tolerujeme u druhých lidí; vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost
   -    vlasů, vousů, chlupů: viz holení, holič, holit se


Zběh, dezertér
   -    z vojny, z armády: vyjadřuje neochotu podřídit se vnitřní disciplíně (hlavně na počátku cesty sebepoznávání); často je důsledkem podlehnutí různým pokušením i morálním selháním
   -    přímo z boje: neochota snícího podstoupit morální zápas nebo duševní konflikt; další viz boj, bojiště, bojovat


Zbít
   -    viz bít, bitka


Zblednout
   -    pro výklad snu je podstatně důležitější důvod zblednutí (jak snícího, tak i druhých), než fakt náhle zblednuvší tváře (například viz strach , viz lekat, lekání, leknutí , viz nevolnost )


Zbohatnutí
   -    viz boháč, bohatství


Zbojník
   -    viz vzbouřenec


Zboží
   -    prodávat, směňovat, účtovat: viz prodávat
   -    počítat, provádět inventuru: viz inventura
   -    shromažďovat, přivlastňovat si, uzurpovat: symbolizuje emocionální chlad snícího k citovým prožitkům, neboť neměřitelné city jsou přepočítávány jako zboží v obchodě
   -    kupovat: viz kupovat
   -    balit (nejčastěji v obchodě při prodeji): nejčastěji značí materiální zisk, ale také může vyjadřovat snahu o vytřídění zbytečných myšlenek k jejich budoucímu vytěsnění
   -    vyrábět: viz výroba
   -    luxusní: viz luxus
   -    padělané, falešné: viz padělatel, padělek


Zbožňovat
   -    zbožňovaný idol může snícího pomocí uctívání a zbožštění přenést do nezapomenutelných zážitků, ať už je zbožňovaným cokoliv či kdokoliv, ale každý člověk by si měl dávat pozor, aby své zbožňované idoly nespatřoval v pozemských lidech (zpěváci, herci, státníci a podobně), neboť pád uctívaného (chyby, aféry, morální poklesky) strhne s sebou i uctívajícího


Zbraň
   -    zbraně hromadného ničení, vidět či pocítit jejich účinek: obraz patří do archetypu Témata zničení světa, kde nevědomí vytváří na snícího emoční tlak, aby už konečně opustil nepotřebné obrazy starého světa a nalezl svět nový i své nové místo v něm; další podrobnosti viz archetyp Témata zničení světa
   -    s účinky podstatně silnějšími než současné zbraně hromadného ničení: proti snícímu je zaměřená bytost známá z křesťanské mystiky a tibetského buddhismu pod názvem Máro*3
   -    kyj, nůž, oštěp, palcát: jsou primitivními sexuálními symboly; další podrobnosti viz jednotlivé druhy zbraní
   -    hřebík jako zbraň: pro muže - příliš doufáte ve vlastní sexuální potenci a její moc nad ženami, pro ženy - potvrzuje pád na pudovou rovinu a myšlenky na pohlavní spojování
   -    vystřelující šípy: viz luk nebo kuše
   -    foukačka: viz foukačka
   -    hrot zbraně: viz jednotlivá zbraň nebo i viz tvar hrotu
   -    tomahavk (podobný význam může mít i sekera): je postrachem pro pudové personifikace; jako smrtící zbraň osvobozuje snícího ze spárů hmotného světa a v zážitku smrti jej vede k poznání pravé individuality, proto je tomahavk jako smrtící nástroj v nevědomí velice kladným symbolem a měl by být vítaným společníkem snových obrazů, jakkoli hrůzný se jeho dopad může jevit
   -    klíč jako zbraň: příliš se zabýváte sexualitou a snažíte se využít slabšího místa svého partnera
   -    kniha jako zbraň: protože stojí v protikladu k pudovým obrazům, může být účinnou zbraní proti všemu pudovému, dává snícímu možnost lehce opustit pudovou rovinu prožívání a vydat se za poznáním
   -    kosa jako zbraň: útočící city a výčitky svědomí
   -    lopata jako zbraň: může být pouze v rukou pudového člověka
   -    vidle jako zbraň: jsou jednoznačným falickým symbolem
   -    střelná: viz střelná zbraň
   -    stříkající: má téměř shodný význam jako viz střelná zbraň
   -    nabíjet: jednoznačná alegorie soulože
   -    náboj do zbraně: viz náboj, nábojnice
   -    bez nábojů: nechuť k sexuálním aktivitám
   -    hlaveň střelné zbraně: jednoznačně falický symbol jak tvarem, tak i funkcí, přičemž kulka vystřelená z hlavně představuje ejakulaci
   -    mířit, zaměřovat: viz mířidla, mířit
   -    spoušť zbraně: rozhodující okamžik se blíží
   -    výstřel z mnoha zbraní najednou (salva): je značně zesílený sexuální prožitek, který přináší pudovým lidem extázi, světským lidem uspokojení, citovým úlek a duchovní lidé stojí v klidu indiferentně nad všemi možnostmi
   -    granát: viz granát (vojenský - zbraň)
   -    raketa: jednoznačný sexuální symbol, jenž spojuje sexualitu s nezměrnou agresivitou
   -    tank: téměř jednoznačný sexuální symbol, jenž tvarem i funkcí připomíná mužský pohlavní úd; spojuje sexualitu s agresivitou
   -    zvláštní: touha po neobvyklých sexuálních zážitcích


Zbrklost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy zbrklého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto zbrklost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme zbrklé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad zbrklostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Zbroj
   -    viz zbraň


Zbrojení
   -    nelibě nesou citové personifikace a soucitně se na něj dívají duchovní personifikace, neboť jakékoliv zbrojení podstatně zesiluje moc pudových symbolů nad snícím
   -    další podrobnosti viz zbraň nebo viz jednotlivé zbraně


Zčervenat
   -    pro výklad snu je podstatně důležitější důvod zčervenání (jak snícího, tak i druhých), než fakt náhle zčervenavší tváře (například viz stud , viz námaha )


Zdědit
   -    viz dědictví


Zdechlina
   -    viz mršina, mrtvá zvířata


Zdemolovat
   -    viz demolice nebo viz likvidace


Zdi
   -    viz stěna


Zdobit
   -    viz ozdoba


Zdravit
   -    zdravení symbolizuje schopnost řešit problémy a citové vztahy zejména v rodinném či pracovním prostředí, přičemž případná odpověď či reakce na pozdrav vystihuje charakter vzájemného působení
   -    někoho a nedostat odpověď, vidět marné zdravení, jehož si nikdo nevšímá: vztahy snícího se nebudou vyvíjet podle jeho představ, obraz přináší možná citová zklamání
   -    zdravení vojáků mezi sebou: symbolizuje ochotu podřídit se vyšším složkám duše (zdravit vyšší hodnosti), nebo snahu o spravedlivé řízení (odpovídat na pozdravy nižším hodnostem)
   -    lékaře či lékařky: úcta k představitelům citové roviny je předzvěstí blízkého prožitku čistě citové roviny


Zdravotní prohlídka
   -    viz lékař, lékařka


Zdravotní sestra
   -    nejčastěji citová anima


Zdravotník, zdravotnice
   -    nejčastěji citový animus, citová anima


Zdražení
   -    viz cena


Zdroj, pramen
   -    viz pramen


Zdviž
   -    viz výtah


Zebra
   -    symbolizuje černobílé vidění světa, někdy dokonce prolínání dobra a zla v běžném životě


Zeď
   -    viz stěna


Zedník
   -    podle obsahu snu viz stavba nebo viz dělník, dělnice


Zelená
   -    viz barva


Zelenina
   -    má úzký vztah k sexualitě, jež vychází z podstaty přírody (stejně jako zelenina vyrůstá ze země); navíc mnohé druhy zeleniny patří mezi výrazné falické symboly
   -    některá má zcela odlišný výklad (například zelí, kapusta), proto i viz jednotlivé druhy zeleniny
   -    odmítání zeleniny: je synonymem vzdávání se vlastní sexuality ve prospěch citového či duchovního života
   -    jíst zeleninu: vyjadřuje posilování sexuality
   -    pěstovat: viz jednotlivé druhy zeleniny nebo viz pěstovat
   -    lisovat, mačkat: pokud je výsledným produktem olej, pak má takový obraz ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu, v jiných případech se může jednat o podvědomou likvidaci sexuálních symbolů
   -    zeleninový salát, krájet zeleninu: ani zpracování (rozkrájení) sexuálních (nejčastěji falických) symbolů zeleniny nemůže změnit jejich pudovou podstatu (viz jednotlivé druhy zeleniny)
   -    plná červů: degradace většinou sexuálního symbolu, červi představují proměnu jedné věci (rozklad) v druhou (humus), což zaručuje zrození něčeho jiného
   -    s rybou: ztrácí svůj sexuální výklad ve prospěch symbolu ryby - viz ryba


Zelený
   -    obličej či celé tělo: symbolizuje duchovní probouzení za sílící indiference k světským záležitostem; zelený obličej či tělo na sebe ve snech lidí berou duchovní personifikace, které popisují některé mytologie (například řecká bohyně Chloé)
   -    zelená barva: viz barva


Zelí
   -    hlávka zelí: symbolizuje vegetační proces, jenž je součástí jednoty (koule) přírody, ale může být i zjednodušeným pohledem na obsah lidského myšlení, jež se zabývá pouze procesem výživy a množení
   -    sázet, pěstovat, sklízet: velice kladné pro budoucnost, neboť podvědomá touha směřuje do jednoty (hlávka ve tvaru koule)
   -    ve vyšším smyslu symbolizuje proces vznikání, když z jednoty (hlávka = koule) vyjímáme jednotlivosti (krouhání, krájení, vaření a podobně), stejně jako v aktu tvoření povstávají tvary z beztvaré prázdnoty*31; když stvořené jednotlivosti pojídáme, snažíme se v alegorii pochopit určitou část hmotného světa a vztahů v něm, je-li pak chuť zelí dobrá, jednání vede snícího do hmotného světa, a naopak, je-li zelí nechutné, pak je snící podvědomě veden obráceně procesem tvoření zpět do jednoty (zavíjení se do implikátního řádu*37)


Zemáky
   -    viz brambory


Země
   -    je jedním ze čtyř základních stavebních prvků světa (země, voda, oheň a vzduch)
   -    každý člověk čerpá svou sílu ze samotné podstaty Země, je to stejná síla, kterou podle řecké mytologie matka Země živila své giganty; pokud chce člověk vystoupit k bohům, pak musí stejně jako bájný Hérakles tuto sílu, která představuje nižší pudovou přirozenost a temnou minulost, která poutá člověka k zemi a kterou alchymisté nazývají Golem*46, definitivně zlomit (více o podstatě Héraklova boje s pudovou temnotou v archetypu Hrdina)
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení se zemí: Matka Země, jež živí svět a všechny bytosti v něm
   -    vše ukryté v zemi symbolizuje podvědomou část mysli
   -    vstup do země (například jeskyně): může symbolizovat pochvu a dělohu (podobně jako "vstup" do ženy); opakovaně vjíždět a vyjíždět z jeskyně je alegorií pohlavního styku, pobyt v lůně země (například v jeskyni) je synonymem mateřství a výstup z lůna země na světlo je synonymem porodu (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    spolu s nebesy v jednom obraze: tvoří dva protiklady, které je třeba na cestě sebezdokonalování sjednotit; další podrobnosti viz protiklady
   -    obhospodařovaná: viz pole , viz ovocný sad , viz zahrada
   -    bagrování, kopání do země, vykopání něčeho ze země a jiné zemní práce: když si snící uvědomuje stále se opakující pohyb nahoru - dolů, pak je to věčný princip soulože, jinak takové kopání může přinést velice překvapivé obrazy skryté dennímu vědomí pod pláštěm mnoha závislostí
   -    nakládat zeminu: práce na základech, jež tvoří osobnost snícího; pomalou práci symbolizují ruční a jednoduché nástroje, významnou práci pak symbolizují výkonné stavební stroje
   -    díra v zemi: viz díra
   -    krtiny v zemi: neblahé psychické následky činnosti podvědomé mysli
   -    kypřit zemi: viz kypřit půdu
   -    kořeny vystupující zpod země: dosud neuvědomělé popudy vstupují do vědomí snícího
   -    snící vytrhne kořen stromu či celý strom ze země: zrušení připoutanosti těch, kteří kořen stromu tahají, k lidem z místa, odkud je kořen stromu či strom vytažen (v tomto případě se nemusí jednat o klasické úmrtí)
   -    vibrace země, půdy: viz zemětřesení
   -    vyrvat pařez ze země: snící definitivně zlomil moc sexuality nad svým vědomím nebo se jedná o zrušení připoutanosti těch, kteří pařez tahají, k lidem z místa, odkud je pařez vytažen
   -    výron plynů ze země: duchovní vědomí vystupující z nitra; pokud se ke snu s výrony plynů přidá sexuální vzrušení, pak se vystoupení duchovního vědomí a s tím spojené extáze degradovalo chtěním sexuálního prožitku a výron plynů je v mysli snícího pouhou ejakulací
   -    trpaslík nebo skřítek ve spojení se zemí: představují jednu z mnoha elementárních sil hmoty


Země (území)
   -    geografické území, spravované území(kolonie): většinou se vztahuje k průnikům vědomí do minulých životů (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    zničená: snící je těmito obrazy nabádán k opuštění starého světa, který symbolizuje zastaralé a přežité názory (podobné obrazy v drtivé většině patří do archetypu Témata zničení světa)
   -    zcela zničená (zamořená země, řeky chemikálií, otrávený vzduch): snící zmírá světu a svět pro něj nemá lákadel, jimiž by jej opět přitáhl do své náruče (další viz archetyp Témata zničení světa)
   -    hlídané uzemí: viz hlídač, hlídat, hlídka
   -    bránit území před nepřítelem: v nitru snícího dochází k významnému střetu rozdvojené duše, když jedna, ta lepší část, touží po duchovním obsahu, a ta druhá - pudová, jež se cítí uraženě opuštěná, touží dobýt citové či duchovní vědomí zpět, neboť ještě nedávno byl snící plně v její moci
   -    zaplavená: viz povodeň
   -    zalitá měsíčním svitem: pudová podstata země a všeho z ní vycházejícího je prosvětlena city ženské přirozenosti
   -    ledu a sněhu: je symbolem duchovní roviny, v níž nejsou pudy (zvěř), ale ani city (voda v tekutém stavu)
   -    vlastní: viz vlast, vlastenec
   -    cizí, neznámá: snící vstoupil do neprobádaných koutů nevědomí a v brzké době může očekávat zajímavé dobrodružství či nezapomenutelný zážitek; také viz neznámá, neznámé, neznámý
   -    české názvy v cizí zemi: snící začíná rozumět prozatím neznámým aspektům vlastní mysli, které jsou představovány cizí zemí
   -    neznámé názvy ve vlastní zemi: symbolizují dočasnou neschopnost pochopit své jednání a chování (tyto sny se objevují v hektických chvílích života)
   -    dobývat sám neznámé země podobné mytologickým a fantaskním světům známým z literatury: příprava snícího k překročení prahu smrti, kde se odděluje oblast vědomí od oblasti nevědomí; překročením tohoto prahu se přesouvá vědomí do jiných dimenzí nebo lépe řečeno hrdina a dobyvatel překročením prahu zjišťuje vlastní bytostný přerod


Zemědělec
   -    viz rolník


Zemědělské stroje
   -    viz jednotlivé stroje (například viz brány (zemědělský stroj) ), viz pluh , viz traktor )


Zemědělství
   -    výklad závisí na činnosti, kterou člověk v zemědělství vidí nebo vykonává (například orání, setí, chov)
   -    nejčastěji vyjadřuje vztah snícího k pudovým obsahům psýché a práci s nimi
   -    řádek zemědělských plodin: silná vůle snícího má moc vtisknout řád i nevědomým pudovým obsahům mysli
   -    další příbuzné symboly: viz brázda , viz brány (zemědělský stroj) , viz orání a oráč , viz pole , viz pluh , viz traktor


Zeměkoule
   -    sledovat Zemi z povrchu Měsíce: pohled z citové roviny (Měsíc) na pudovou rovinu (Země)
   -    strom s kořeny obrůstajícími Zemi a větvemi vyrůstajícími do nebes: strom světa, který symbolizuje možný vzestup člověka z přízemní pozemské roviny (hmotné říše) k výlučným výšinám Ducha
   -    zemský povrch je v nevědomí obrazem duchovní cesty, když v údolí (v nížině) je plno vegetace, obrovské množství zvěře (pudy) a bohaté vztahy k přírodě i lidem (city); se stoupající výškou však klesá rozmanitost i množství flóry a fauny, takže nakonec na horských velikánech veškeré pudové síly (zvěř, rostlinstvo) a city (vztahy) ztrácejí svou moc nad snícím a ponechávají vládu pouze sněhu a ledu (duchovním principům)
   -    pohyb magnetického pole Země, magnetické bouře: snícího čeká zásadní životní změna
   -    kosmonaut vracející se k Zemi: návrat člověka naplněného duchovním vědomím zpět do běžného života, v němž se bude muset již s proměněným vědomím setkávat s city a pudy a najít k nim odpovídající duchovní přístup


Zemětřesení
   -    nejčastěji vztahuje se k zásadním změnám v životě snícího (například smrt, emotivní rozchody, stěhování) nebo k prudkým změnám uvnitř psýché, proto zemětřesení může být součástí mnohých archetypů vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí)
   -    protože je geologie v nevědomí učením a souhrnem poznatků o karmě, pak zemětřesení odpovídá důsledkům minulých činů snícího
   -    jakmile se k zemětřesení přidá fenomén vody (tsunami, vytrysknuvší voda, voda z protržených hrází), pak se snící kromě vyrovnávání se s následky svých činů, odvážně pustil do práce s emocemi
   -    geologicky aktivní Měsíc: dokončování proměn pudů v city a přestavba citové roviny; významný počin na směřování do oblastí Ducha
   -    je častým námětem vizí budoucnosti a minulosti (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti), přičemž se většinou spojuje vize události na hmotné rovině s procesem uvnitř psýché


Zemina
   -    viz hlína, hliněný a viz země


Zemnit
   -    elektrické vedení, zařízení, drát, kabel: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí


Zemřelí
   -    vyvolávání duchů zemřelých: viz spiritismus
   -    zemřelá sestra, zemřelý bratr: zhoršení situace, hlavně v citové oblasti; nevědomí smrtí sourozenců ukazuje pád snícího z citové oblasti zpět na pudovou
   -    duch zemřelého: může snícímu pomoci vysvětlit některé nejasnosti života, ale v zájmu obou stran není vhodné tento kontakt prodlužovat (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    mše za zemřelé: viz mše (církevní obřad)
   -    lidé, kteří "zemřeli světu" a fyzicky na něm přebývají: vyjadřují spočinutí mysli v klidu, bez snahy dobývat, objevovat a poznávat, obraz je vlastní duchovním personifikacím
   -    další podrobnosti viz smrt


Zemřít
   -    viz smrt
   -    zemřít a opět ožít: viz znovuzrození


Zesměšňování
   -    snící je zesměšňován: snaha snícího být obdivován druhými je ze strany nevědomí často terčem zesměšnění, neboť podobné snahy jen zesilují ego na úkor skutečné individuality; scéna ponižuje uměle vyvyšované ego
   -    druhých: pokud snící takový obraz vidí, pak je varováním před podobnou egoistickou činností, pokud snící sám druhé zesměšňuje, pak se snaží tímto neúčinným způsobem "léčit" své komplexy méněcennosti
   -    názorů druhých: je znakem nevědomosti


Zesnulí
   -    viz mrtví lidé, mrtvola


Zeť
   -    je zeslabený symbol syna - viz syn

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO