[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ol - Oz "
Olej
   -    černý olej symbolizuje stále pevnější pouta závislostí, současně nebezpečí a negativitu, ale s vysokou možností tuto negativitu transformovat
   -    nažloutlý olej: je požehnáním pro lidský svět
   -    další barvy oleje: viz barva
   -    mizící, ztrácející se: snící ztrácí předpoklady pro duchovní pomazání či pro transformaci negativní části sebe samého, proto by měl zásadně přehodnotit postoje ke svému životu a snažit se kráčet morálně čistší cestou
   -    lisování oleje: má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání
   -    olej vytékající z nosu (vidět i prožít): snící intuitivně nalezl cestu k požehnání
   -    mazat se olejem (ve smyslu pomazání): předzvěst duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu
   -    vidět rozpálený olej: odstraňuje rušivé překážky a je předzvěstí významné proměny
   -    hořící: pokud olej hoří čistým plamenem bez kouře, pak je předzvěstí duchovní transformace; pokud olej při hoření kouří, pak by měl snící klást velký důraz na důkladnou morální očistu, neboť bez ní je transformace velkým hazardem
   -    fialkový: po smutku přichází naděje, obnova, nová náplň mysli, znovuzrození
   -    kupovat: touha po požehnání
   -    pít: touha po vnitřním požehnání
   -    vsakující se do těla: vnitřní požehnání


Olivy
   -    erotický symbol
   -    na stromě: příslib milostného zážitku
   -    hnijící: pro běžný život narušené emoční vazby s možností partnerských rozchodů, ale pro duchovní vývoj velice pozitivní rozklad sexuálních symbolů
   -    rostoucí na keřích místo na stromě: symbol je v podvědomí degradován a nemá na snícího takový vliv
   -    lisovat, mačkat: pokud je výsledným produktem olej, pak má takový obraz ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu, v jiných případech se může jednat o podvědomou likvidaci sexuálních symbolů


Olizování
   -    je doménou pudových personifikací, ať už ve zvířecím či lidském těle
   -    snícímu olizují nohy: pro nerušený citový a duchovní vývoj je dobré olizování se bránit


Olovnice
   -    vidět či s ní měřit: obraz vyjadřuje snahu myšlenkově pochopit a podvědomě se ztotožnit s přímým, rovným jednáním a morální čistotou


Olovo
   -    kov osudu
   -    zpracovávat: významný a pozitivní vklad snícího do vlastního osudu


Oltář
   -    symbol oběti; pokud snící něco na oltář dává, pak se vlastností spojených s tímto předmětem vzdává a oltář se stává duchovní nadějí
   -    soulož před oltářem: varování před nadvládou pudů nad city a rozumem; rituální kořen satanismu, kde se uctívá opak božského; více o tomto tématu v archetypu Anima – Animus
   -    ohnivý: hinduistická představa absolutního obětování
   -    modlit se před oltářem: viz modlit se
   -    oběť či obětina na oltáři: viz obětovat, oběť


Olymp
   -    stejně jako v řecké mytologii (sídlo bohů) značí oblast Ducha


Olympiáda
   -    podvědomá snaha sjednotit pudovou (atletické a silové sporty) a výjimečně citovou rovinu (vodní sporty)
   -    sportovní boje o tituly a pocty jsou prostředkem uplatňování ega (více o tomto v archetypu Poklad), přičemž rytmika sportu (mimo vodních sportů) má nezpochybnitelnou vazbu k sexualitě
   -    dívat se na olympiádu: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem


Omáčka
   -    je pudovým symbolem se snahou o zjemnění citem (podle toho jak je omáčka řídká)
   -    opakovaně plnit a vyprazdňovat naběračku s omáčkou: jednoznačná alegorie soulože
   -    světlá, zejména stříkající, kapající, třísnící oděv: jednoznačná alegorie ejakulátu
   -    symbol omáčky se ve snech citových a duchovních lidí neobjevuje


Omastek
   -    na jídle: u pudových lidí zvyšuje, u citových (duchovních) lidí snižuje přitažlivost sexuálních symbolů


Omdlévat
   -    z malicherné příčiny: snaha vyvolat rozruch a sebelítostí si přitáhnout pozornost druhých
   -    další podrobnosti viz mdloba


Omezení
   -    omezující prostředí (pohyblivé stěny, podloží, strop a podobně): zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    ve vězení: viz cela (vězeňská)
   -    může být i bariérou mezi niternými obsahy a vnějším světem (nejčastěji se jako omezující prvky objevují rodinní příslušníci), bariérou, kterou je třeba pochopením a soucitem překonat


Omítání, omítka
   -    viz fasáda


Omotat
   -    čímkoliv a cokoliv: viz lano


Omráčení
   -    být omráčen: nevědomí odebírá snícímu rozumové a logické schopnosti a snaží se jej přivést k intuitivnímu chápání; ztráta vědomí patří do složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady


Omrzlina
   -    je výsledkem působení duchovní roviny na rovinu pudovou či citovou
   -    další podrobnosti viz mráz


Omyl
   -    viz chyba


Oněmět
   -    viz němý


Onemocnět
   -    viz nemoc


Onyx
   -    viz jednotlivé barvy kamene a viz achát


Opak (protiklad)
   -    sjednocování ženských a mužských protikladů obšírně popisují archetypy Anima – Animus a Coniunctio
   -    lidé opačných charakterových vlastností v jednom snu (například lakomý a štědrý): důležitost takového obrazu tkví především v ukázce obou protikladů, aby si snící uvědomil, že musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých svázal svou osobní existenci, a tak si třeba i pomocí snů protiklady uvědomit, aby je následně zpochybnil a pochopil stav jednoty, v němž protiklady neexistují (tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima-Animus, Coniunctio , UFO – iniciační obřady a Pozornost )
   -    další podrobnosti viz protiklady


Opalovat se
   -    přijímáni citu z nejvyššího zdroje, proto je pro opalování vhodná nahota, neboť sluneční paprsky nejsou utlumené či zastíněné šatem osobnosti (například plavky)
   -    vystavování sebe samého plnému působení mužské složky duše (animus)


Opar
   -    na rtu či na těle: zcela jednoznačně symbolizuje sexuální vinu, vědomí, že snící zhřešil, byť jenom myšlenkou
   -    mlžný: viz mlha


Opařit se
   -    vřící voda symbolizuje významnou práci v citové oblasti a pokud se někdo (snící či druzí) touto vodou opaří, pak snící svou práci nezvládl


Opasek
   -    sexuální symbol
   -    kožený: zesílený sexuální symbol se neslučuje s citovou a už vůbec ne s duchovní rovinou prožívání, proto je vlastní pouze pudovým personifikacím
   -    utahovat, neboť snící zhubl: viz hubený
   -    utahovat z obavy ztráty kalhot: strach z odhalení dosud pečlivě skrytých sexuálně motivovaných přání
   -    povolovat, neboť snící ztloustl: snící touží po bohatství, penězích a přepychu


Opat
   -    prakticky shodné jako viz kněz


Opékat
   -    maso: sexuální chtění ve víru zničující vášně a žádostivosti; další podrobnosti viz maso


Opera
   -    zobrazuje citová dramata života a dotýká se citlivých témat, které snící nechce či odmítá řešit v denním vědomí
   -    zpěvák a zpěvačka opery: jsou „povýšeni“ díky zpěvu a hudbě na citovou rovinu (citová anima, citový animus)
   -    další podrobnosti viz divadlo


Operace
   -    lékařská: viz chirurg, chirurgie


Opereta
   -    podle poměru hudby a zpěvu vůči mluvenému slovu viz divadlo a viz opera


Opevnění
   -    viz hradby


Opice
   -    nejnižší zvířecí podstata člověka
   -    vede snícího k pochopení primitivního vědomí a zvířeckosti vlastní duše
   -    proměna opice v člověka: jeden z velice kladných snů, který snícímu potvrzuje asimilaci vlastní zvířecí podstaty


Opilec, opilost
   -    opilý muž - pudový animus, opilá žena – pudová anima
   -    vidět opilé lidi: emoce snícího jsou narušeny negativními obrazy, které brání plynulému citovému vývoji, proto by bylo dobré zamyslet se nad problematikou, kterou nám nevědomí v obrazech nešťastných existencí ukazuje, a dospět k soucitu s těmito lidmi (ve skutečnosti s nešťastnou částí své vlastní duše)


Opisování
   -    opisované dokumenty: připomínka, že život je neustálý koloběh stále stejných, za sebou jdoucích procesů
   -    ve škole či při zkouškách (podvádět): objevuje se ve snech pouze tehdy, pokud se chceme této negativní vlastnosti zbavit, tedy netoužit po neoprávněných výhodách, ale zároveň druhé za podobnou činnost neodsuzovat, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Opium
   -    viz droga


Oplatky
   -    pokud jsou na oplatkách vytlačeny různé motivy (obrazce či dokonce obrázky), pak viz jednotlivé obrazy
   -    pro výklad snu je důležitý tvar i chuť, pokud si je snící v samotném snu uvědomí (viz jednotlivé tvary a viz chuť)


Opojení
   -    dává snícímu možnost plně vychutnat slast, ale zároveň mu odebírá možnost kontrolovat vlastní vnitřní stav psýché a narůstající moc ega


Oplocení
   -    často vytváří podvědomou bariéru mezi pudovými a citovými obsahy
   -    v lepším případě umožňuje snícímu distancovat se od pudových obsahů, v horším případě se snící za oplocením brání pozitivním změnám ve vlastním prožívání
   -    nebezpečných zamořených oblastí (radioaktivitou či chemickými látkami): patří do archetypu Témata zničení světa; nevědomí těmito obrazy snícímu brání, aby vstupoval zpět do světa starých zkostnatělých názorů
   -    může být i součástí archetypu Bazální perinatální matrice jako důsledek tzv. špatného lůna*57


Opočlověk
   -    primitivní rozum, který je napojen převážně na podvědomé impulzy


Opona
   -    divadelní: otevírá snícímu pohled na drama života, často snícího navádí k řešení citlivých témat, které nechce či odmítá řešit v denním vědomí; další podrobnosti viz divadlo
   -    za rozhrnutou oponou se místo jeviště objevuje úzká, temná chodba, jež ústí do jeskyně nebo do oválné místnosti (scéna může být dramatizovaná tekoucí vodou, nebezpečnými dírami či průlezy, krví nebo močí: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    rozhrnout oponu: ve snění si lze uvědomovat přesun z jednoho času do druhého, dokonce lze vidět fantastické působení času v tzv. časovém víru


Opovržení
   -    snící opovrhuje druhými lidmi: velice negativní obraz egoistické nadřazenosti a výjimečnosti; snící by si měl uvědomit toto jednání jako morálně závadné a snažit se jej odstranit ze zažitého vzorce chování
   -    lidí vůči snícímu: je karmickým důsledkem*34 jednání, pocitů a myšlení snícího, který má za úkol dojít k odpuštění a soucitu s obrazem sebe samého v nedávné minulosti


viděné i prožívané: vyjadřuje nechuť i obavu pokračovat v další cestě snovými obrazy
   -    Opožďování


Oprátka
   -    symbolizuje zničující sexuální a citové vazby hraničící s absolutním poddanstvím
   -    když oprátka či lano ve snu symbolizuje velice silnou sexuální vazbu, může již při pouhém pohledu na oprátku či lano dojít k nečekanému sexuálnímu vzrušení a u mužů k samovolnému výronu semene (poluce), přestože ve snu není žádný jiný erotický obraz
   -    oběšenec v oprátce: velice kladný sen představuje konec některé ze závislostí nebo konec některé ze sexuálních či citových vazeb, kterou mrtvý člověk svými vlastnostmi za života ztělesňoval; další podrobnosti viz oběsit, oběšení
   -    vidět spoustu oprátek: nevědomí tímto obrazem snícímu naznačuje, že je potřeba rekapitulovat své sexuální a citové vazby, aby mohl vystoupit na vyšší rovinu prožívání (při zpracování sexuálních vazeb na citovou rovinu a při zpracování citových vazeb na duchovní rovinu)
   -    rozvázat: potvrzuje tolerantnost vůči druhým lidem
   -    přetrhnout, zničit, zahodit nebo tento obraz vidět: odpoutání se od světských, sexuálních a citových vazeb


Opravovat
   -    anténu, přijímač či vysílač: přinese výrazné zlepšení komunikace snícího s příbuznými a známými
   -    budík: zbytečná obava, že vše proběhne příliš rychle, že snící něco nestihne
   -    budovy, byty, domy: uzdravování majitele či jednoho z blízkých obyvatel tohoto místa
   -    čidlo: touha po specifických informacích
   -    dopravní prostředek (auto, autobus, vlak a podobně): snaha snícího opětovně nastartovat vlastní životní cestu
   -    dveře: potřeba oddělovat se v případě nebezpečí od nepříjemných obrazů pudové roviny
   -    elektřinu: elektrickým vedením a součástmi elektrických zařízení proudí emoce od jednoho člověka k druhému, proto oprava elektrických zařízení a rozvodů symbolizuje nápravu v oblasti citů
   -    oprava hradu: viz hrad
   -    hodiny: viz hodiny nebo hodinář
   -    koleje: drobná korekce na životní cestě
   -    kostel: výstavba citového a duchovního života
   -    koupelnu: snící významně pracuje na přepodstatnění náplně mysli ve prospěch citového vnímání a prožívání
   -    lokomotivu: snící je aktivním činitelem při budování pevné vůle, jež ho jednou povede životem
   -    lyže či lyžařskou výzbroj: symbolizuje touhu snadněji se pohybovat v určitém prostředí a v určitých podmínkách, ale s touto snahou současně zesiluje sexuální vliv symbolu na snícího
   -    míč: snící procesu sjednocování navrací význam, který mu patří
   -    duši míče: podstata osudu či procesu sjednocování; krize nastává, když snící nedokáže duši opravit
   -    strojní mechanismy: obraz představuje snahu snícího ozdravit vztahy a někdy i procesy uvnitř vlastní psýché
   -    střechu: symbolizuje aktivní snahu snícího ochránit vědomou mysl před vnějšími vlivy
   -    vodovod: vyjadřuje vědomé přivedení citů do mysli snícího
   -    další předměty: viz jednotlivé symboly


Opuchnutí
   -    viz otok


Opustit
   -    ve smyslu odcestovat, odejít: viz odcestovat
   -    ve smyslu nechávat, opouštět: pro plynulý duševní a duchovní vývoj člověka je dobré, když postupně opouští sexuální a pudové obrazy, aby naplnil obrazy citové roviny vlastním prožíváním a později, když se citové prožitky stanou trvalou náplní vědomí, opustil i citovou rovinu prožívání a plně se včlenil do duchovní roviny
   -    cítit se opuštěný, osamělý: je negativní stav, jenž vychází z ega a potřeby sdílet společnost druhých, nechávat si od nich potvrzovat své názory a postoje; pocity opuštěnosti jsou časté zejména u mladých lidí v počátcích vlastní životní cesty (předpoklad kroku k nezávislosti) nebo v počátcích duchovní cesty, kdy se člověk často cítí izolovaně a zahořkle, neboť nenalézá ve svém okolí (nejčastěji rodina a přátelé) souhlas s vlastními rozdílnými postoji; cestou z tohoto začarovaného kruhu je pochopit pozitivní vliv samoty na svou duši a naplnit ji přítomností sebe samého (být světlem sami sobě a později i druhým)


Oráč
   -    představuje otcovskou plodivou sílu a jeho protikladem je matka země, jež se v brázdě otevírá početí
   -    další podobné symboly: brázda, brány, klas, pole, orání


Orání
   -    samotné orání symbolizuje pohlavní styk
   -    zorané pole: matka
   -    nezorané pole, pole před orbou: panna
   -    neschopen orby: neschopnost pohlavního styku
   -    nechtít orat: nechtění pohlavního styku
   -    prohlubně a brázdy v půdě po orání symbolizují ženu a její plodivý charakter, pak nejen vzhledem, ale také významem, kdy ze semene uloženého do brázdy vzklíčí nový život, znázorňuje ženské pohlavní orgány a jejich reprodukční schopnosti
   -    nástroj orání má falickou podstatu, ať už se jedná o pluh, brány (viz brány ) nebo malé ruční nástroje; samotná funkce orání ukazuje sexuální smysl a následně symbol plodnosti, přičemž půda jako Matka Země dá vzejít plodu ze semene, stejně jako se z ženy po oplodnění rodí dítě
   -    další podobné symboly: brázda, brány, klas, pole, oráč


Oranžová
   -    viz barva


viz orání
   -    Orba


Orel
   -    letící: vzlet mužské složky duše, po níž zbývá pouze znovuzrození v ohni jako bájný pták Fénix
   -    zabít: je pro snícího velice negativní, neboť se snaží umlčet vlastní mužskou stránku, aniž by si uvědomil, že štěstí, klid a mír se dá najít pouze v souznění mužského a ženského principu
   -    je popisován v alchymii jako protiklad labutě*55 a stejný význam má i v nevědomí
   -    muž s orlí hlavou, proměna muže v orla či naopak: jeden ze stěžejních snů, které mohou člověka přivést k objevení šamanských schopností uvnitř vlastní psýché, pak může být sféra therianthropů*22 a zvířecích duchů požehnáním pro život ve prospěch druhých
   -    další podrobnosti viz dravec


Orgie
   -    sadistické a masochistické: viz masochismus
   -    erotické či pornografické: pokud nejsou přeneseným obrazem z denního vědomí, kde značí podvědomou touhu po naplnění smyslových žádostí, pak se jedná o emoční vyústění třetí části předporodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Orchestr
   -    hudební: nástroje představující jednotlivé emoce se v orchestru sloučí v jedinou emoci – v lásku, pak orchestr v dokonalém souznění vyjadřuje ve víceúrovňovém prožitku stav sjednocení; další podrobnosti viz hudba


Ornamenty
   -    ornamenty vytesané v kameni či jiných materiálech: jsou velice důležitými symboly na poli sjednocování a zároveň se mohou vztahovat k dávným civilizacím
   -    na nebi: viz nebe
   -    bohaté ornamenty na látkách či kobercích: mohou představovat symboly mandaly (viz mandala )
   -    na těle: významný prvek mystické proměny, zejména pokud si snící význam obrazců a jejich umístění na vlastním těle přímo ve snu uvědomí


Ortel smrti
   -    viz odsouzenec, odsouzení


   -    viz kůň


Ořech
   -    jednoznačný symbol vnitřní podstaty; skořápka představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
   -    rozlousknout či ochutnat: potvrzení úspěšné snahy snícího dostat se k jádru své podstaty či ji dokonce okusit; ovšem i zde je třeba velké opatrnosti, neboť to skutečné transpersonální já je obalené mnoha závislostmi, které vystupují do vědomí snícího a teprve po odstranění závislostí člověk uzří skutečnou božskou podstatu vlastní existence


Osa
   -    procházející geometrickým středem: viz geometrie
   -    zdůrazňující souměrnost: je symbolem touhy po rovnosti, tedy symbolem sjednocujícím protiklady
   -    rotace předmětů kolem vlastní osy: představuje čas, osud a karmu*26
   -    být součástí rotace kolem osy: obrazné vyjádření neustále se měnících podmínek života, z nichž se točí hlava; teprve postupným sjednocováním protikladů, které život obsahuje, se můžeme dostat blíže k ose otáčení, kde už se s námi svět bláznivě netočí a v samém bodu osy nalézáme nehybnost, klid, mír a později i poznání a osvobození se


Osel
   -    symbol trpělivosti, houževnatosti a odolnosti, ale také polovičatosti, svéhlavosti a tvrdohlavosti


Oschnutí
   -    těla i předmětů: ubývání citu v mysli snícího


Osivo
   -    symbolizuje počátek dalšího životního období, v němž volíme jeden ze tří možných scénářů bytostného vývoje:
      
  a) jako osivo padneme na úrodnou půdu a budeme růst k uskutečnění citového člověka (skutečného lidství)
  b) na neúrodné půdě bez dostatku citu (vody) zmaříme potenciál, který osivo ve své podstatě nese
  c) uzavřeme ve svém nitru potenciál života, symbolizovaný osivem, a v poznání vesmírné prázdnoty, která je navzdory hmotné nicotě „těhotná“ všemi možnostmi života (jako dobře uložené osivo může kdykoliv vzklíčit), rozeznáme svůj cíl; tento scénář je běžný v závěrečných fázích duchovního vývoje


Oslava
   -    symbol vyzdvihující smyslnost a sexualitu, proto citový a duchovní člověk oslavy ze zásady nenavštěvuje, pokud se zde objeví, pak toto místo rychle opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši
   -    účastníci oslav jsou představiteli pudové animy a pudového anima
   -    dovolená s oslavami: velice negativní, neboť místo nabrání sil v obrazech citu snící zaneřádí vlastní nitro dalšími marnivými obrazy


Oslepnout
   -    slepého vidět: rada nevědomí zabývat se méně předměty hmotného světa, omezit vlastní chtění a pokusit se ozdravit strádající city nebo dokonce probudit vnitřní zrak a věštecké nadání
   -    slepý být: odmítání, tvrdohlavost, snaha izolovat se od všeho, co snící nechce vidět
   -    dočasná slepota stejně jako zavázané oči symbolizují citovou rovinu, v níž se člověk řídí srdcem (k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči)


Osm
   -    viz číslo


Osobnost
   -    jako protiklad individuality: viz archetyp Persona


Osolit
   -    sůl je synonymem osudu či karmy*26, proto přidávání soli znamená, že se tlak karmického zákona*34 na snícího zesiluje, ať už vlastním přičiněním nebo tlakem okolí
   -    přesně: snící si volí přesně takovou míru splácení karmických dluhů, kterou bez větších problémů unese, a život pro něj bude stále snesitelný
   -    málo slané: symbolizuje snahu naplnit život potřebnou mírou splácení karmických dluhů
   -    a přesolit: vyjadřuje varovnou skutečnost, že snící na svá bedra vzal přespříliš karmických dluhů a mohl by se pod tíhou vlastní karmy zhroutit


Ospalost
   -    činnost, při které ospalost pociťujeme nebo ospalého vidíme, není schopna upoutat naši pozornost, a tudíž se dostává na okraj našeho bytostného zájmu


Osten, trn
   -    jednotlivý: symbolizuje falus
   -    mnoho ostnů, trnů: symbolizuje sexualitu
   -    zraňující: sexualita zraňuje city
   -    trnité křoví: odhaluje sexuální povahu útočiště pudových personifikací
   -    vrazit si trn do těla: ve snech žen značí podvědomou touhu po souloži a ve snech mužů znamená podvědomou touhu okusit homosexuální spojení
   -    proklestit si cestu trním: ve snech mužů je to snaha vykořenit z vlastního prožívání pudovou a sexuální podstatu sebe samého (trní) i citová vzplanutí (květy mezi trním), aby oproštěni od pudů a citů mohli objevit duchovní animu (podobnost s pohádkou Šípková Růženka není náhodná)
   -    trnová koruna: patří pouze člověku, který svým vědomím opouští hmotný svět, a tudíž i vše světské, včetně moci, kterou považuje za utrpení, proto se v jeho vědomí klasická koruna promění v korunu trnovou


Ostnatý drát
   -    patří k omezujícím a zraňujícím symbolům citového původu a často bývá průvodcem porodních zážitků (viz archetyp Bazální perinatální matrice)


Ostrov
   -    uprostřed vod i vše na něm: nejčastěji symbolizuje pudovou náplň snícího, která je izolovaná převážně citovou náplní mysli; spolu s prostředím a obyvateli ostrov vyjadřuje ústřední motiv, s nímž se snící musí v následném období střetnout
   -    bloudit po moři, jeho ostrovech a nemoci najít cestu domů: snící uvízl ve vlastních citech a na ostrovech se bude setkávat s pudovými obsahy vlastní psýché (podobnost s mytologickými příběhy řeckého hrdiny Odyssea není náhodná); více o podobnosti mytologie a duchovních prožitků v archetypu Hrdina
   -    s přemnoženými zvířaty: snící může očekávat zvýšený tlak pudů na citové či duchovní prožívání
   -    vynořivší se z moře: výzva nevědomí ke zpracování dalších pudových obsahů
   -    jakmile snící na ostrově zvládne velice rychle asimilaci pudových obsahů mysli, dostane se k nádherným extatickým prožitkům vyvěrajícím z hlubin psýché; pokud asimilace probíhá pomaleji, musí se snící probíjet k extatickým zážitkům přes obrazy ostrovních bojů, katastrof, vylidněných ostrovů a opětovného osidlování
   -    tropický: předobraz rajského ostrova
   -    rajský: pokud jsou na ostrově přítomny i jiné duchovní symboly, pak se snící nachází na duchovním místě, jež je obklopené city, na duchovním místě, které se díky úsilí snícího vynořilo z vod nevědomí; bez dalších duchovních symbolů se jedná o podvědomou touhu snícího obývat duchovní svět klidu a míru
   -    plovoucí: jeho podstata je duchovní, neboť je schopen pohybovat se nad city


Ostruhy
   -    jezdce na koni: symbolizují snahu o aktivní postup z pudového k citovému, ovšem pokud snící pociťuje rytmiku samotné jízdy (nahoru – dolů), pak se jedná o cestu opačnou a rytmika je jednoznačnou alegorií soulože
   -    plaší koně: přechod od pudového k citovému postrádá plynulosti a řídící sílu vůle, proto hrozí dočasné zastavení poznávacího procesu a pád do pudového
   -    ubližují koni: symbolizují narušení plynulého přechodu od pudového k citovému, neboť jedině přátelský vztah s koněm snícího nezadržitelně vede k plnému citovému životu


Ostružiny
   -    nabádají snícího ke skromnosti a trpělivosti a současně jej varují před sexualitou (viz osten, trn )


Ostříhat
   -    vlasy, vousy, chlupy: viz holení, holič, holit se


Ostřit
   -    viz brusič, brusírna, bruska


Ostříž
   -    nevědomí obrazem ostříže nabádá snícího bedlivě pozorovat vlastní činy, emoce a myšlenky
   -    další podrobnosti viz dravec


Ostuda
   -    snová ostuda (viděná i prožitá) mobilizuje obranné síly před hrozícím morálním pádem


Ostych
   -    z nahoty (vlastní i druhých): v nevědomí nemá nic společného s morálkou, vyjadřuje prozatímní neschopnost snícího odmítnout osobnost a přijmout skutečnou podobu vlastní individuality; obava snícího ukázat se takový, jaký skutečně je (další podrobnosti viz nahota, nahý )
   -    ukázat se před lidmi (vidět i prožít): obava z vlastního projevu a kritiky okolí


Osud
   -    schopnost uvědomit si osud (viz karma*26), vliv určitých snových obrazů na osud a jejich souvztažnost s životem má při duchovní cestě neustále stoupající tendenci
   -    velkou výhrou každého člověka je, když je schopen uvědomit si vliv osudu na vlastní život a životy druhých, aby mohl v určitých mezích vlastní osud měnit a současně naplnit karmický zákon*34
   -    odevzdat se osudu s vírou v Boha: jeden z významných okamžiků, v němž se ego rozpouští v nekonečném oceánu bytí a odosobněný člověk se může ocitnout v extatických zážitcích blaženosti nebo může proniknout hlouběji do tajemství archetypů; více o tomto tématu v archetypu Pozornost – odevzdání se


Osvětlení
   -    je synonymem chápání snových obrazů; nedostatečné osvětlení snícímu říká, že prozatím není schopen vědomě ani podvědomě rozpoznat význam a podstatu snových obrazů skrývajících se v šeru
   -    nedostatečné osvětlení v úzkém prostoru, zejména pokračuje-li scéna do silného či oslnivého světla: snící postupně dokončuje proces poznávání porodního zážitku, který je součástí každého člověka; více o této problematice v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    baterkou, kapesní svítilnou: viz baterka
   -    blikající: viz blikat
   -    další podrobnosti viz světlo


Osvobození
   -    dokončení části očistného a ozdravného procesu v mysli
   -    země od okupantů: zatímco okupace směřuje vývoj snícího do archetypu Témata zničení světa (znepříjemnit pobyt či vyhnat snícího z určité oblasti), osvobození má ve svém scénáři archetyp Hrdina
   -    dívky, ženy (ve snech mužů): osvobození citové animy (jen výjimečně duchovní animy)
   -    princezny (ve snech mužů): osvobození duchovní animy


Osychání
   -    viz oschnutí


Osypky
   -    nemocné city snícího, někdy zvrácená touha ega zviditelnit se (nejčastěji se týká oblasti sexuality)


Ošetření zranění či nemoci
   -    uzdravování na psychické úrovni, do stereotypu běžného materiálního života je přidáván lékařem, zdravotní sestrou či ošetřovatelkou citový rozměr (další podrobnosti viz lékař, lékařka )


Ošetřovatel, ošetřovatelka
   -    nejčastěji citový animus či citová anima


Ošidit
   -    prakticky shodné jako viz faleš, falešný


Ošklivá, ošklivé, ošklivý
   -    ošklivý dům je synonymem stavu lidské duše, synonymem skutečného stavu snícího
   -    ošklivé město: snícímu se začíná protivit běžný světský život a touží po plnějším citovém životě
   -    oškliví lidé: krása a ošklivost se v životě střídá stejně jako den a noc, tak se v pulzujících protikladech monotónního kruhu hmotného světa člověk ztrácí v chtění krásného a po chvíli zase v odmítání ošklivého; jedinou cestou z bludného kruhu je postupné sjednocování protikladů (více o tomto tématu v archetypu Anima – Animus a ve vyšší fázi v archetypu Coniunctio ), které ukáže kouzelnou moc vnitřní svobody, z níž člověk ovládne svůj život i svou smrt


Oškrabovat
   -    viz škrábat


Oškubat
   -    viz škubat


Oštěp
   -    jednoznačně sexuální symbol, často zbarvený falickou touhou pronikat, proto snové setkání s oštěpem dokáže ve snícím rozdmýchat sexuální fantazie
   -    házet do neživých předmětů či do dálky: pokud se zabodne, úspěch a zisk v některém z příštích podnikání; pokud se nezabodne, neúspěch a ztráta
   -    házet po lidech: sexualita a snaha uskutečnit pohlavní styk
   -    hozený po snícím: pokud je snící zasažen, jedná se o podvědomou touhu po znásilnění či touhu být dobýván
   -    oštěpem zasažené vlastní břicho: pro ženy podvědomá touha být dobyta vášnivým milencem, pro muže podvědomá touha po homosexuálním spojení
   -    smrt po zásahu oštěpem se může vztahovat k minulým životům (karma*26 a karmický zákon*34), aby snící mohl tyto traumatizující zážitky bez nenávisti a zášti zpracovat, a tím se od nich osvobodit (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    souboj s oštěpy: viz boj
   -    po zásahu oštěpem nekrvácet či dokonce nebýt zraněn (prožít i vidět): ani tvrdé rány osudu nezmenšily egoismus snícího
   -    snící po zásahu oštěpem krvácí: s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to umenšení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79


Otáčení
   -    dopravního prostředku: symbolizuje pomalejší cestu k poznání, neboť je třeba připomenout si některé zkušenosti z minulosti; časté otáčení dopravního prostředku ve snech je důkazem malé sebedůvěry, jež způsobuje problémy nejen snícímu
   -    v jednosměrné ulici: snící by se neměl vracet k obrazům minulosti, ale měl by pokračovat stále vpřed
   -    kolotoče či podobné atrakce: viz kolotoč
   -    v kruhu (viz kruh ), otáčející se předměty či osoby představují karmu*26 a všechny faktory udržující bytost v kole znovuvtělování*75 (čas, prostor, osud, protiklady); na vnějším obvodu často dochází k závrati z rychlosti otáčení a jen v samotném středu lze nalézt „bezčasý“ bod, v němž se hroutí všechny představy, bod zlomu, ze kterého lze spatřit a zažít vše pouze v absolutní jednotě bez protikladů


Otčenáš
   -    viz modlit se


Otec
   -    jeden z velice frekventovaných a také velice složitých snových symbolů, při jehož častém opakování doporučuji přečíst archetyp Otec – Matka, neboť jedině znalost archetypu zaručí přesné rozkrytí symbolu otce ve snech
   -    jakmile se otec snícího objevuje ve snech často, je snící nesamostatný a nemá ke svému otci vyřešen citový vztah, naopak malý výskyt symbolu otce ve snech svědčí o samostatnosti a relativně vyřešeném vzájemném vztahu
   -    otec jako vzor: otec spolu s matkou jako první formují vědomí dítěte a poté jej podle vlastních kvalit utvářejí v rozmezí masky osobnosti a individuality (viz archetyp Persona a archetyp Individualita)
   -    činnost snového otce směřuje k prohlubování rodinných vztahů (i v negativním smyslu) a k pevnějšímu upoutání snícího na světské rovině prožívání, byť občas prosvětlené city
   -    otec ženy se mění v bratra, manžele, milence: otec zaujímá zcela samostatné místo v nevědomí (v archetypu Otec – Matka), je povýšen nad pudové aspekty (manžel, milenec) a ve svém vyšším smyslu i nad citové aspekty (bratr), ale zároveň oba tyto aspekty v latentní formě obsahuje; každému člověku proces sebezdokonalování jednou nastaví zrcadlo, v němž se bude muset tváří v tvář postavit pudovým a posléze citovým aspektům archetypu Otec – Matka a je pouze na něm samém, jak se dokáže s těmito fenomény vyrovnat
   -    cizí otec: nemá v nevědomí podstatnější osobní význam a vyjadřuje jen různé náhledy na otcovské vztahy
   -    otec manželky, milenky či manžela, milence (i potenciálních partnerů): vyjadřuje negativní charakter archetypu Otec – Matka a může představovat personifikaci archetypu Stín
   -    pláč, bolest a trápení snového otce: u tohoto obrazu je důležité rozeznat důvod otcova trápení, neboť pokud je důvodem egoistické chování snícího či morální pochybení, pak je tento obraz varováním před pádem na nejnižší rovinu prožívání (pudovou), ale naopak pokud otcovo trápení způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem otce (tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti)
   -    obava z nepřítomnosti otce: člověk již od dětských let u matky i otce hledá ochranu a bezpečí; přetržení této přirozené vazby u málo samostatného a citově závislého člověka vyvolává strach a nejistotu
   -    otec ubližuje snícímu (i nechtěně): snící je postaven před stinnou tvář obrazu vlastního lidského otce, který postihuje zejména pudové personifikace, zatímco citové personifikace zůstávají negativní činností otce nedotčeny; nevědomí tímto obrazem ukazuje nutnou cestu od pudovosti k citovosti
   -    nevhodné a negativní jednání otce (např. nechutné scény, opilost, obscénní chování): vidí-li snící ve svých rodičích stále vzor hodný následování, pak nevědomí vzor v jeho mysli pokřiví, aby na své cestě životem hledal jiný, lepší vzor; když se snícímu v podvědomí lidský vzor zhroutí, nezbývá mu, než ve svém zklamání nalézat jiný vzor a v ideálních podmínkách následuje vzory Ježíše Krista, Buddhy či jiných světců nebo se obrátí do svého nitra, v němž objeví dokonalý vzor archetypu
   -    harmonické vztahy s otcem: snící naplnil vzor, kterým mu otec byl, ale nyní je třeba vykročit na cestu poznání, třebaže se snící na této cestě bude muset vyrovnat s nesouhlasy a protesty snového otce (duchovno versus lidství)
   -    společná cesta, společný pobyt a stejná činnost s otcem: symbolizuje setrvávání snícího ve vzoru, který byl snícímu vytyčen rodiči; takové sny jsou dobré pro člověka, který se snaží najít a naplnit vzor svých rodičů, ale nevhodné pro člověka, který může opustit směsici pudového a citového prožívání, překonat citové závislosti a najít duchovní stav klidu a míru
   -    obrazy dcery a otce zbarvené otevřenou sexualitou nebo méně nápadnými sexuálními symboly: úkolem každého muže je pochopit a překonat Elektřin komplex*50 a při sjednocování protikladných citových složek vlastní mysli pominout hmotnou rovinu prožívání, neboť ta vždy končí v sexuálních závislostech
   -    otec jako záchrana a pomoc, utíkat k otci: častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který otec představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k otci obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)
   -    snící žena zastává kromě role matky i roli otce: aktivní snaha snícího pochopit vzájemný vztah mužského a ženského prvku v rámci archetypu Otec – Matka (typický sen při prováděné asparšajóze*84)
   -    pomáhá snícímu: velice častý obraz, jenž plně zapadá do vývojového procesu každého člověka, ale jakmile snící překročí vzor svého otce, taková, třebaže dobře myšlená pomoc, se stává brzdou dalšího vývoje
   -    pomáhat otci: tyto obrazy se vyvíjejí od počáteční pomoci s běžnými záležitostmi přes pomoc v citových otázkách až k trpělivému vysvětlování nadsvětských skutečností, aby byl snový otec, jenž představuje chápání archetypu Otec – Matka, zbaven nevědomosti
   -    zachraňovat otce: jakmile snící častěji vystupuje na duchovní rovinu prožívání, jsou jeho návraty na pudovou a citovou rovinu lidského světa provázeny dramatickými obrazy, v nichž je konfrontován se vztahy, které vědomě opustil; v takových snech zachraňuje otce jak před účinky duchovní roviny (sníh, led, mráz, létání a podobně), tak i před účinky pudové roviny a hlavně před pudovými personifikacemi (zvířecími i lidskými), aby otec bezpečně zakotvil na citové rovině prožívání, kde si může pro budoucí poslední krok pomalu osvojovat duchovní náhledy
   -    činnost snového otce se stává brzdícím elementem: nevědomí snícímu naznačuje nutnost překonat lidský vzor a vystoupit na vyšší úroveň; to není odmítnutí skutečného otce, ale pouze vzoru, který v nevědomí zastupuje (v podobných snech se skutečný vlastní otec může stát nevlastním)
   -    rozpory se snovým otcem: viz konflikt
   -    rozpory dcery se snovým otcem: rozpor mezi mužskou a ženskou stránkou (viz archetyp Anima – Animus)
   -    smrt otce: snícímu končí období tápání a nejistoty ve vzájemném soužití, již nepotřebuje pomoc lidského vzoru otce a uvolňuje se mu cesta k nalezení dokonalejších vzorů
   -    snové příběhy s otcem mohou být i vizí budoucnosti či inkarnačním pohledem do daleké minulosti; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    princezny, prince: viz král, královna
   -    muž či bůh s nadpřirozenými schopnostmi: mimo lidského vzoru existuje uvnitř psýché ještě božský vzor Otce, jenž má čistě numinózní charakter a očividně patří do archetypu Numinózum
   -    mytologické postavy matek a otců: protože každý člověk v sobě nese představy Božských rodičů a Božského dítěte, pak jsme kdysi, v šeru dávnověku, jimi museli být, a to je hlavní příčina častého mytologizování rodičů, kdy jim dítě až vysoko přes dospělý věk přisuzuje archetypickou formu božského páru; želbohu vnímání lidství jeho rodičů v něm vyvolává zklamání a nespokojenost, neboť zařazením rodičů mezi lidi i dítě vypadlo z božského scénáře
   -    spojení otce s dcerou: jeden z velice důležitých a přelomových snů, k jehož pochopení je nutné porozumět principům sjednocování protikladů na pudové i citové rovině (viz archetyp Anima – Animus a Coniunctio ); o stejném spojení hovoří mnohé alchymistické traktáty*86
   -    vyvrcholením symbolu otce je trvalá proměna lidského archetypu Otec v prožitek božské dokonalosti


Otisk
   -    předmětu: symbolický význam otisknutého předmětu byl snícím pochopen (většinou podvědomě), ale jeho stopy ve vědomí snícího zůstávají


Otok
   -    nevědomí snícímu zdůrazňuje právě tu část, která otéká (viz jednotlivá oteklá část těla); nejčastěji psychická nemoc či závislost, která může být spouštěcím impulzem k emočním problémům a následně i ke skutečné nemoci těla
   -    kolena, kotníku či jiné části nohou: symbolizují nepružnou mysl snícího; psychický blok a neochotu zdolávat překážky


Otevření
   -    viz otvírat


Otrava, otrávit se
   -    viz jed


Otrok
   -    vidět: nevědomí snícímu ukazuje, kam vede slepá vášeň a otrocké závislosti
   -    být jím: nevědomí varuje snícího před stavem, v němž se stává otrokem vlastní vášně, připoutanosti a chtění
   -    pracovat jako otrok ve výrobě: nevědomí varuje snícího, aby se z něj nestala oběť pracovního vytížení (workholik)


Otrokář
   -    synonymum lačných chapadel hmotného světa, v němž uvíznou otroci vlastní vášně, připoutanosti a chtění


Otužilost
   -    vyjadřuje schopnost snícího snášet účinky duchovní roviny (mráz, sníh, led) či rozhraní citové roviny s duchovní (ledová voda)


Otvírat
   -    obsahy otvírajících se symbolů umožňují dosud uzavřeným předmětům či stavům vstoupit do vědomí snícího; v člověku se tak otvírá „okno“ do duše a tímto oknem má obrovskou naději spatřit věci a prožitky skryté dennímu prožívání
   -    dopis: viz dopis
   -    knihu: otevřené možnosti do budoucnosti (obsah otvírané knihy napoví více)
   -    láhev: viz láhev
   -    víko kanálu (otvírající se jen při zvláštní příležitosti či jednou za dlouhé období): odpovídá zcela jednoznačně funkci děložního hrdla při samotném porodu; více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    vrata, bránu, dveře či okno: nejčastěji se jedná o zážitek jedné části porodu (viz archetyp Bazální perinatální matrice) a méně častěji, zejména jsou-li otvírané symboly dvoukřídlé, vyjadřuje dualitu, jejíž pochopení může snícího přenést do prožitku*73 jednoty; současně obraz potvrzuje, že snící pochopil nějakou část vlastní nepoznané mysli
   -    dveře vyslovením jména: nevědomí umožňuje snícímu vstup do jinak nepřístupných objektů či oblastí; je velice kladné, pokud je to jméno snícího, neboť tím je potvrzena způsobilost navštěvovat tajemná zákoutí vlastní psýché (podobnost s pohádkovou větou: „Sezame, otevři se.“ není náhodná)


Otvor
   -    zamaskovaný: obraz se vrací k prožitku porodu snícího (viz archetyp Bazální perinatální matrice); dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí
   -    další podrobnosti viz díra


Ovád
   -    velice silné myšlenky na sex


Ovce
   -    vidět: znamená možnost zisku, ale současně vyjadřuje tupou podřízenost, která je charakterizovaná bezvýhradnou poslušností a oddaností (ovce poslouchá baču – pasáka – či se podřizuje samčímu fenoménu berana), proto se nelíbí citovým personifikacím
   -    pastva ovcí: rozmnožení majetku
   -    stříhat jim vlnu: zisk, větší výdělek
   -    napůl ostříhaná ovce (nedokončená práce): předvídá nezdar v nějaké záležitosti či finanční ztrátu
   -    skopové maso: viz maso
   -    stádo ovcí: pokud je vedené, pak se jedná o vztah mezi řídící myslí (bača jako vědomá mysl či beran jako podvědomá mysl) a podřízenými bytostnými složkami (ovce jako podvědomá chtění a závislosti); v určitém aspektu může stádo vyjadřovat rodinný princip, který má moc narušovat egoistický náhled snícího
   -    ve stejném obraze s kozlem podobně jako ovce s vlkem: dobro versus zlo
   -    horská nebo pasoucí se v horách: zisk v citové oblasti na úkor pudového prožívání
   -    proměna kozy v ovci či začlenění koz do stáda ovcí: symbol rodinného života a obětavosti ve prospěch svých potomků, ve prospěch rodiny (koza) je nahrazován kolektivním uvažováním ve prospěch vyšších celků (oblast, město, národ)
   -    může být stejně jako jehně či velikonoční beránek symbolem obětování (podrobnosti viz obětovat, oběť )


Overal
   -    prakticky shodný význam jako viz bunda


Oves
   -    viz obilí a viz klas
   -    ovesné produkty: viz mouka
   -    mletí: viz mlýn


Ovinout, ovinutí
   -    být ovinut rostlinou či vidět někoho nebo něco ovinuté rostlinou (nejčastěji popínavou): obraz symbolizuje emocionální majetnické vztahy (uzurpující vlastnictví druhého člověka na úkor skutečných lidských citů)
   -    ovinutí chobotnicí či jiným, podobným tvorem: viz hlavonožec
   -    dva hadi ovinutí okolo hole (Merkurova hůl – caduceus): představují pozitivní a negativní aspekt, mužskou a ženskou složku, pád a vzestup, zatímco hůl v symbolu znázorňuje osu světa; ve vyšším principu symbol odděluje původní chaos od stvoření a ve svém celku zároveň sjednocuje protiklady


Ovládat
   -    vůlí: jeden z výjimečných snů, neboť snící plným ovládnutím jedné ze závislostí povyšuje alespoň chvilkově své prožívání na duchovní rovinu, která s sebou nese schopnost řízené imaginace*41 – nejčastěji létání pomocí vůle (více o tomto tématu v archetypu Řízená imaginace )
   -    stisknutím něco ovládat: pokud je ovládání bezproblémové, pak se jedná o velice kladný obraz vědomého zpracování obsahu vlastní mysli
   -    loutku: obraz značí vztah snícího k podřízeným lidem


Ovoce
   -    kromě nejčastějšího sexuálního významu může vyjadřovat i výsledek plodné práce nebo, jen velice zřídka může být synonymem vývoje člověka (semeno – zasazení – vláha jako city – růst – květ – plod)
   -    házet po někom: touha navázat sexuální svazek s touto osobou (zde se může projevovat podvědomá touha po sexuálním partnerovi stejného pohlaví, viz archetyp Anima –Animus)
   -    někdo po snícím hází ovoce: stáváte se žádaným partnerem
   -    hnijící: pro běžný život narušené emoční vazby s možností partnerských rozchodů, ale pro duchovní vývoj velice pozitivní rozklad sexuálních symbolů
   -    pokud ovoce, které normálně roste na stromech (například jablka, třešně a podobně), roste na keřích, pak je tento symbol v podvědomí degradován a nemá na snícího tak silný vliv
   -    pokud ovoce, které normálně roste na keřích (například angrešt, rybíz a podobně), roste na stromech, pak je tento symbol v podvědomí zesílen a má na snícího podstatně větší vliv
   -    lisovat, mačkat: pokud je výsledným produktem olej, pak má takový obraz ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu; v jiných případech se může jednat o podvědomou likvidaci sexuálních symbolů
   -    další podrobnosti viz jednotlivé druhy ovoce


Ovocný sad
   -    nejčastěji má majetkový význam (zisk) nebo řeší otázky sexuálně laděných vztahů
   -    pobývat v cizím sadu: obraz charakterizuje vztah snícího k otázkám nevěry; například: pokud si zde ovoce utrhne, pak mu partnerská nevěra nečiní žádné potíže
   -    být vlastníkem: nepřeberné možnosti vlastního vývoje a navazování nových sexuálně motivovaných vztahů


Ozdoba
   -    vše, co zdobí snícího či druhé lidi, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování; takové ozdoby mohou symbolizovat určitý partnerský vztah
   -    rozbité ozdoby snícího či druhých: cesta ven z ulity egoismu, cesta k citové náplni mysli
   -    ozdobné předměty či ozdobné architektonické prvky budov (ve smyslu umělecky ztvárněné): vyjadřují bytostný stav snícího (více o tomto tématu v archetypu Self)
   -    vánoční: zejména u koulí se jedná o pochopení celistvosti a jednoty, což může snícího přivést ke zrození a pochopení stavu Krista, k čemuž je ovšem nutné, aby ke stejnému pochopení dospěla i protikladná část snícího (u muže jeho anima a u ženy její animus) a aby se celý snový obraz vztahoval k rodišti snícího


Ozim
   -    je zrnem duchovní povahy, neboť se seje na podzim (vyvrcholení života), nabírá sílu v zimě (smrt a skon) a ze země vyráží na jaře (znovuzrození); další podrobnosti viz obilí a viz klas


Ozubená, ozubené
   -    ozubená dráha: při stoupání do hor je velkým přínosem pro strmý, ale bezpečný vzestup od pudových a citových obsahů mysli k duchovním; při sestupu zaručuje bezpečný návrat z duchovních výšin zpět k citovému prožívání, aniž by hrozil pád do pudových rovin prožívání
   -    ozubené kolo: viz kolo
   -    ozubená vagína: sadomasochistický prvek navozuje prožitek spojený s kastrací (viz kastrace ) i s možností pohlcení a smrti
   -    velká ozubená, ohrožující a smrt přinášející vagína se jednoznačně vztahuje k negativní části archetypu Matka (Strašná matka), která je například v indické mytologii znázorněná v podobě bohyně Kálí (více o negativním aspektu v archetypu Otec – Matka)


Ozvěna
   -    symbolizuje následek (za zvukem – příčinou – následuje ozvěna – následek) a je ve světě snů vyústěním karmického zákona*34, proto ze snové ozvěny mají strach především pudové personifikace


Ožebračení
   -    snoví žebráci mají za úkol přivést snícího k soucitu, toleranci a k snaze pomáhat bližním


Oženit se
   -    svatební sny bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché, jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha
   -    svatba je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou nevěsty a ženicha se snoubí život snové dívky (panny) – citové animy nebo ženy – pudové animy s životem snového muže (panice) – citového anima nebo muže – pudového anima, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností nevěsty pak lze poznat, ke které rovině prožívání toto sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání degradací symbolu nevěsty v objetí ženicha a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu


Ožít
   -    zemřít a opět ožít: viz znovuzrozeníLicenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO