[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" I "
Ideál, ideální
   -    ideál jako představa o něčem dokonalém udržuje v člověku nadšení, které bez důkazu o skutečné hodnotě ideálu motivuje snícího k uskutečnění tohoto ideálu; zatímco běžní lidé bez duchovních ambicí dosazují za ideál bohatství, slávu nebo milovaného člověka, tak člověk kráčející k duchovním hodnotám svůj ideál nalézá v postavách světců, v božstvech či v Bohu jediném, čímž klade svůj cíl do nadsvětských rovin a prožitků*73
   -    po prožitku snové smrti lze ve vlastním nitru odhalit tři možné ideální stavy: ideální bytostný stav, ideální společnost a ideální stát*59 (více viz další tři odrážky a archetyp Hrdina)
   -    ideální bytostný stav: je častější u introvertně založených lidí a u lidí, kteří se již nasytili světských lákadel; je zcela zákonité, že se nemusí jednat o nejvyšší uskutečnitelný stav, ale o nejvyšší stav, jenž je dosažitelný ze současného duchovního stupně; prožitek*73 ideálního bytostného stavu dává snícímu možnost alespoň na chvíli spatřit biblický ráj
   -    ideální společnost, v níž neexistuje nenávist, zlost a mezi lidmi zůstává pouze láskyplná vzájemná souhra všech bytostí, je častější u mladých lidí, kteří se orientují na vzájemné vztahy a hledání lásky
   -    ideální stát*59: v současném světě násilí a zla těžko dosažitelná představa spravedlivého státního zřízení a správy, ale takový ideál vytyčuje morální cestu k hodnotám ideálního státu


Ideologie
   -    zlo světa, neboť se jedná o představy a názory na morálku určité skupiny či organizace, které se tímto dostávají do rozporu s jinými skupinami a v nevědomosti rozsévají nenávist ve znamení budoucích konfliktů


Idiot
   -    symbolizuje komplex méněcennosti snícího, komplex, který se překonává pouze tolerancí a soucitem či indiferencí, pak teprve dojde k asimilaci nízkých pocitů vyššími
   -    být považován za idiota: v denním vědomí vyvýšená osobnost snícího je ve snu degradovaná, aby prostřednictvím snu došlo k vyrovnání


Idol
   -    může člověka pomocí uctívání a zbožštění přenést do nezapomenutelných zážitků, ať už je idolem cokoliv či kdokoliv, ale každý člověk by si měl dávat pozor, aby své idoly nespatřoval v pozemských lidech (zpěváci, herci, státníci a podobně), neboť pád uctívaného (chyby, aféry, morální poklesky) strhne s sebou i uctívajícího


Iglú
   -    jako útočiště, místo zaručující pocit bezpečí: jednoznačně prenatální vzpomínka snícího na pobyt v děloze matky (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    jako výtvor ze sněhu a ledu v sobě nese duchovní symboliku a ukazuje snícímu alespoň chvilkové vystoupení z pudového a citového prožívání
   -    stavět: výstavba duchovního života a zasazení těchto principů do denního vědomí


Ignorance
   -    ignoranci doprovází přesvědčení, že člověk všechno ví, dobrovolně se tak izoluje ve stavu nevědomosti (v běžné mluvě je ignorance často mylně zaměňovaná za obyčejnou nevšímavost)
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy ignoranta za jediným účelem: asimilovat tuto ignoranci nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme ignorantství tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad ignorancí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Ikona
   -    pokud je snícím obraz svatých uctíván jako symbol božské skutečnosti, pak se jedná o hluboký mystický akt
   -    pokud je ikona objektem sběratelského zájmu, pak se snící snížil na "kupčení v chrámu", které kdysi Ježíš Kristus*60 jako ohavný čin ostře odmítl


Ilegální
   -    chodit ilegálně přes hranice nebo převádět lidi: nestavíte se ke svým problémům přímo a marně se snažíte opustit stav mysli, který je vám vlastní


Iluze, iluzornost
   -    lidem se zdá svět skutečný, stejně jim ve snu připadá snový svět jako skutečný a reálný, proto schopnost ve snu rozpoznat iluzornost snového světa dává snícímu možnost ovlivňovat jej svým myšlením; cesta k takovým, byť chvilkovým schopnostem není složitá - stačí se vzdát sám sebe a cele žít pro druhé, což bývá klasickým prožitkem zamilovaných lidí (více o tomto fenoménu v archetypu Řízená imaginace)
   -    o iluzi a iluzornosti protikladů viz archetyp Self


Imaginace
   -    jakmile snící ve snech objeví schopnost vědomé imaginace (podle své vůle mění a řídí snové obrazy), je patrné, že se dostal alespoň chvilkově na duchovní rovinu
   -    cestu ke schopnosti vědomé imaginace ve snech obšírně popisuje archetyp Řízená imaginace


Imaginární
   -    dítě: nevědomí zcela jasně snícího upozorňuje, že takové dítě na jedné rovině neexistuje, ale v druhé rovině vytváří vztahy a z takových vztahů vznikají karmické souvislosti*34


Imbecil
   -    viz idiot


Improvizace
   -    tlačí-li děj snu snícího do improvizace, pak jej nevědomí vybízí k tomu, aby byl více spontánní a opustil zažité vzorce jednání


Incest
   -    jakmile se incest*61 objeví ve snech, doporučuji neprodleně přečíst archetypy Anima - Animus a Coniunctio, pak bude snící připraven na mnohé nečekané zvraty vlastního vývoje a hlavně pochopí, že se nejedná o jeho zvrácenost, ale o zákonitý psychologický proces doprovázející duchovní vývoj
   -    snový incest*61 má stejný význam ve snech ženy i muže, neboť sjednocuje protiklady mužské a ženské citové složky (citový animus ve spojení s citovou animou) a bylo by neskutečnou hloupostí zaměňovat prožitek citové roviny za děje na biologické úrovni běžného vědomí
   -    velice složitý proces sebezdokonalování či duchovní cesty musí zákonitě na problematiku incestu*61 ve snech narazit, protože bez sjednocených protikladů nelze dosáhnout realizace*68 božských stavů
   -    v počátku dlouhého procesu (i několik let) kráčí citový animus ruku v ruce s citovou animou, ale takto nelze k potřebnému incestu*61 dospět, proto se musí postavit budoucí incestní dvojice do opozice (nejčastěji sestra proti bratrovi), aby následně mohlo dojít ke sblížení (tuto část procesu popisuje archetyp Anima - Animus) a posléze i k samotnému incestu (vyvrcholení procesu popisuje archetyp Coniunctio)


Indián
   -    symbolizuje divokou a nespoutanou část, jež vystupuje z nitra snícího, ovšem nemusí se jednat vždy o personifikaci pudové části já, neboť divokost a nespoutanost může být vlastní i citům
   -    jako nepřítel: většinou se objevují v první fázi sebezdokonalování, když člověk počne mravním úsilím ze sebe vyčleňovat vlastnosti vyvstávající z přírodního charakteru hmotného těla; nepřátelství vůči indiánům nic neřeší, neboť divokost a nespoutanost musíme stejně jako jiné negativní vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli


Indie
   -    má pro snícího hluboký význam hlavně ve spojitosti s mytologickými postavami a božstvy, neboť poutavé mytologické příběhy jsou součástí prastarého dědictví celého lidstva bez ohledu na svůj národní původ


Indiference
   -    je měřítkem odpoutanosti člověka od světa a jednou z nejdůležitějších vlastností na cestě k realizaci*68; objevení se této vlastnosti ve snech je potvrzením pozitivních duchovních návyků z denního vědomí
   -    nalezení indiferentnosti dává snícímu vynikající nástroj k pochopení archetypu Anima - Animus, neboť pomáhá snícímu vymanit se ze spárů pudů a chtíčů, aby posléze bez příchylnosti i bez odsuzování rozpoznal pravý význam prvků rozdělujících vědomí člověka


Indispozice
   -    vlastní: objevuje se vždy, když nás nevědomí chce odradit od zamýšlené činnosti
   -    druhých: možnost nečekaného zisku nebo služebního postupu, ale jen při vlastním zvýšeném úsilí


Individualita
   -    jako protiklad osobnosti: viz archetyp Individualita


Infantilismus
   -    druhých lidí i zvířat (snových personifikací): návrat již v dětství prožitého infantilního*62 vědomí může snícího ochránit před nežádoucí mocí sexuality (viz archetyp Témata zničení světa)
   -    snícího: nevědomí je nucené infantilismem*62 vyvážit přebujelou a dominantní roli sexuality z denního života


Infekce
   -    posilující pudy, nakažlivé názory a myšlenky (fašismus, komunismus, sekty, scestná učení falešných proroků a podobně) brzy vyvolají nedostatek citu, což hrozí vyústit do citového neštěstí takového rozsahu, jaká je oblast zasažená infekcí nebo jaké je množství zasažených lidí


Iniciace
   -    velice významný sen, neboť se dotýká vnitřní podstaty snícího, ať už iniciaci vidí, nebo prožívá
   -    se úzce dotýká archetypu Hrdina, archetypu UFO - iniciační obřady a při vnímání vnitřní proměny také archetypu Self
   -    někdy se iniciačním snem snícímu odhalí netušené rituály a mystická tajemství dávných kultur
   -    usměrněním nahromaděné sexuality: navozuje sjednocení mužských a ženských protikladů (anima - animus) v jediné extázi kontrolovaného transu, ovšem takové sjednocení je velice riskantní, neboť člověk pak hledá nadsvětské stavy v sexu a pudová závaží jej stáhnou z duchovních i z citových prožitků (více v archetypu Anima - Animus)


Inkarnace (vtělení)
   -    schopnost uvědomit si vlastní inkarnace a inkarnace druhých lidí v samotném snu přináší do vědomí člověka jasné pochopení procesu nepřetržitých koloběhů života (zrozování a smrti)


Inkoust
   -    rozlitý, potřísněné dokumenty či písemnosti: morální pochybení snícího
   -    zamazat se inkoustem: morální pochybení mohou vést ke ztrátě dobrého jména


Inkvizice
   -    protože "svatá" inkvizice již vymizela z našeho povědomí, je pravděpodobné, že inkviziční sny se budou vztahovat k minulým životům (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Insolvence (platební neschopnost)
   -    dlouhodobá: viz chudoba
   -    krátkodobá, dočasná: mobilizuje vnitřní sílu snícího k překonání problémů v denním životě


Intelekt
   -    uvědomit si: jóga i mystická praxe ukazuje, že intelekt je možno rozvíjet tím, že se člověk zdržuje úsudků, což pak v indiferentním nazírání povyšuje pud na cit a posléze i cit na soucit


Intelektualismus
   -    varuje snícího před upřednostňováním rozumu a opomíjením citové stránky vlastní bytosti


Inteligence
   -    jiných: pouze pokud je schopnost samostatného myšlení spojená s vyššími mravními hodnotami, pojí se s duchovním vývojovým procesem, jinak se inteligence přehrabuje v pomíjivé hromádce světských lákadel
   -    posuzovat vlastní inteligenci: pozor, arogance a pýcha se stávají nebezpečným nástrojem mysli


Intenzita
   -    přestože intenzivní prožitky a jevy doprovázejí mnohé archetypy (pozitivní i negativní), nepatří mezi výjimečné a pouze zesilují přiřazený snový symbol


Internát
   -    symbolizuje přechodný stav mysli, v němž se střetávají pudové personifikace a pokušení s touhou po citových prožitcích, proto je ve snech na internátech tak časté koupání, mytí a očištění


Internet
   -    snící může očekávat v brzkém období zlepšenou komunikaci s okolím, nebo větší informovanost


Intimnost
   -    zcela jednoznačně ukazuje sexuální povahu snu
   -    sexuální snové představy odhalí skryté touhy snícího stejně jako jeho vnitřní konflikt na pudové rovině


Introspekce
   -    sebepozorování ve snu je mystickým prostředkem k poznání vlastních niterných obsahů, které byly ukryty za neproniknutelnou zdí zájmů o vše světské; nezanedbatelnou výhodou snové introspekce proti introspekci v denním vědomí je nepřítomnost hmotného těla, proto je snová introspekce několikanásobně účinnější


Introverze
   -    introverze*63 prováděná v denním vědomí je spouštěcím impulsem mnoha archetypů (viz kniha "Tajemství řádu nevědomí") a snová introverze má dokonce moc proměnit niterné obsahy


Intuice
   -    jakmile člověk zapomene na svůj rozum, emoce a pak i na sebe samého, nastoupí intuice*64, která člověka vede do světa archetypů, do světa děsivých personifikací*65 vlastního nitra, ale i kouzelných prožitků*73 vyšších rovin
   -    ve snech je často znázorňovaná laní (podobnost s řeckou mytologií a kerynejskou laní není náhodná); více v archetypu Hrdina
   -    je způsobem sdělení archetypu Moudrý stařec a významně pomáhá v procesu archetypu Pozornost


Invalida
   -    sám být: přestože se jedná o negativní obraz narušeného psychického a citového vývoje, přináší nepříjemná situace možnost uvědomit si vlastní stav a vzápětí může sen ukázat i cestu ke zdárnému uzdravení
   -    vidět známého jako invalidu: vážné narušení zdraví (většinou trvalé) tohoto člověka, pokud je invalida netečný k dynamickým obrazům snu, pak se může jednat i o předzvěst jeho smrti (více o schopnosti rozpoznat budoucí události v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    neznámý: postava neznámého invalidy má ve snícím vyvolat opravdový a upřímný soucit, teprve tehdy snový invalida z hlediska nevědomí splnil svůj úkol a snící se definitivně zbavil obrazu sebe samého (s narušenou psychikou a city) v nedávné minulosti
   -    dětský: nevědomí pohlavím invalidního dítěte (chlapec nebo dívka) konkretizuje problém sjednocování rozdělených protikladných složek vědomí (více v archetypu Anima - Animus)
   -    s hrbem: viz hrb, hrbáč
   -    invalidní vozík: viz kára, vozík


Inventura
   -    je potřebou přestávky, při níž je nutno jako při běžné inventuře spočítat všechno "zboží, prodeje, nákupy, odpisy, ztráty a zisky" ve vědomí, proto je dobré, když se snová inventura týká spíše citových prožitků
   -    inventura v hospodě, restauraci: kladné pro budoucnost, neboť jako při každé běžné inventuře je třeba spočítat všechno "zboží, prodeje, nákupy, odpisy, ztráty a zisky" ve vědomí, a tak v symbolech poznat všechny položky pudových vlastností i závislostí a na druhou stranu city, jež občas prosvětlí pudovou podstatu hospody (restaurace)
   -    přebírající: díky ní do symbolu (hospody, obchodu a podobně) vlastním vědomím vstupujeme
   -    předávající: díky ní symbol (hospody, obchodu a podobně) vlastním vědomím opouštíme


Investice
   -    sám investovat či plánovat investice: nespokojenost se sebou samým, psychická nevyrovnanost a citový deficit
   -    radit investice druhým: pokud neradíme nezištně, pak vyvstává velké nebezpečí pýchy
   -    kladné pro snícího směřují do symbolů, které mají vztah k bytostnému stavu (dům, byt a podobně), neboť představují snahu o sebezdokonalení


Ironie
   -    slyšet ironický hlas: nevědomí paroduje některé chybné jednání a snaží se o nápravu postoje snícího
   -    být terčem ironie: snící se setkává s vlastním jednáním sebe samého v nedávné minulosti za jediným účelem - aby dokázal ironii vůči svému jednání a chování tolerovat a posměchu nastavit štít soucitu
   -    vlastní vůči druhým: pokud je ironie spojena se skrytým výsměchem a zlehčováním životního názoru druhých, pak se jedná o jednu z mravních překážek člověka, který chce žít citový či dokonce duchovní život


Izolace
   -    je symbolem oddělení jednoho stavu od druhého (například zvířata, jež představují pudové prožívání, jsou izolovaná před citovým prožíváním snícího) a jedné roviny od druhé (například izolace proti vodě - oddělení se od citů)

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO