[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Kr - Kz "
Kra
   -    viz led


Krab
   -    váže se k minulosti a nejčastěji se vztahuje k hluboko ukrytým stavům vědomí snícího, proto může být krab regresivním prvkem, který odhaluje i minulé životy (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    v sobě nese symboliku sebeobnovení, a tedy z lidského hlediska znovuzrození


Krabice
   -    je alegorií mysli, a proto její obsah (mohou jím být i nápoje) je obsahem mysli snícího, protože však mysl nemá hranic, i krabice může mít abnormální rozměry
   -    všechny symboly, které do krabice vkládáme, chceme vědomě zpracovat a pochopit
   -    všechny symboly, které z krabice vyjímáme, odstraňujeme z vlastní mysli a odmítáme se tímto zabývat; je samozřejmě lepší, pokud tento symbol je před odložením vnitřně pochopen
   -    útočící na snícího, ohrožující snícího: nezpracované a nebezpečné obsahy mysli ohrožují psychickou vyrovnanost snícího; v tomto období je velice důležité za plného soustředění negativní podněty vycházející z nitra asimilovat zesíleným pozitivním vědomím
   -    prohledávat cizí krabice: snící se více než o svou zajímá o mysl druhých lidí, což je velice negativní obraz povzbuzující jen záporné vlastnosti (chtíč, závist, nenávist, namyšlenost, pýchu, sobectví a podobně)
   -    vše, co samo vstupuje do krabice, představuje automatický proces, v němž z nitra vystupují kdysi nezodpovězené otázky do vědomého procesu snů, aby nyní, kdy má snící více zkušeností, dokázal tyto obsahy zpracovat
   -    řídící krabička: pokud ji snící umí ovládat, pak se jedná o velice kladný obraz vědomého zpracování obsahu vlastní mysli
   -    darovat, vrátit, odevzdat: snící se zbavuje obsahu, o němž je podvědomě přesvědčen, že do jeho mysli nepatří
   -    v určité fázi duchovního vývoje může mít krabice podobu Noemovy archy, což v přeneseném slova smyslu znamená, že snící svým vědomím opouští hmotný smyslový svět, aby nalezl kvalitnější svět citových a duchovních prožitků*73, a pak všechna zvířata oproštěná od pudové podstaty jsou příspěvkem do budoucího citového ráje
   -    lidské tělo, zvířata i části těl lidských i zvířecích v krabici: v tomto smyslu má krabice význam rakve, a tudíž je v nevědomí kladným symbolem likvidace zvířecích personifikací či nepotřebné (překonané) osobnosti snícího (děje se vždy, když snící formuluje svoji novou nebo částečně změněnou osobnost)


Krádež
   -    viz krást


Krahujec
   -    viz dravec


Krájet
   -    potraviny: snící se zabývá pudovým obsahem mysli; více podrobností viz jednotlivé krájené symboly


Krajíc
   -    viz chléb


Krajina
   -    snová krajina odpovídá čistotě mysli, proto je pro snícího dobré, když hezké krajiny převažují nad ponurými


Krajky
   -    na spodním prádle: erotický symbol
   -    na oblečení: vztahuje se k egu a k touze po vyšším společenském postavení


Krakatice
   -    viz hlavonožec


Král, královna
   -    ve světě představují samostatné vykonavatele vůle národa a v nevědomí symbolizují vykonavatele vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva)
   -    vidět chyby krále (královny): paradoxně snícího přivádějí do nebezpečí apoteózy*23, neboť rozum je podvědomě stavěn nad vůli ve prospěch nižších bytostných složek (více o tomto v archetypu Poklad)
   -    být králem: přeceňování hodnot sebe samého - apoteóza*23 (více o tomto nebezpečném fenoménu, který zastavuje plynulý vývoj člověka, v archetypu Poklad)
   -    pohádka o králi: symbolizuje rozvíjející se proces v nitru snícího, proces, jenž z mytologických základů člověka formuje budoucí celistvou individualitu
   -    předávat důležitý dar králi: velice významný zlom v životě člověka, neboť snící se v pokoře střetl s řídícím prvkem nevědomí, a tak se oprošťuje od lákadel hmotného světa, aby kráčel cestou citů k duchovním obzorům; při předávání darů králi jsou často přítomné děti či sourozenci snícího, což symbolizuje cestu sjednocování ženské (anima) a mužské složky (animus); více o sjednocování protikladů v archetypech Anima - Animus a Coniunctio
   -    vidět dobrého krále (královnu) či jeho (její) kladné vlastnosti: vlastnosti spojené se snovým králem (královnou) přitahují pozornost snícího, aby se brzy staly skutečnými vlastnostmi snícího
   -    jiného obsahu nabývá význam krále přímo ve spojení s královnou, protože v tomto případě se jedná o klasické psychologické symboly rozdělených citových složek anima - animus; teprve po jejich spojení, tak barvitě popisovaných alchymií, se zrodí duchovní dítě jako představitel nového stavu (více v archetypech Anima - Animus, Alchymista a Coniunctio)
   -    v určité fázi duchovního vývoje může představovat i vyšší formy, když se královna stává tvůrčím principem a král prvkem, který tento princip oživuje
   -    dvořané u králova dvora: významná pomoc na cestě k duchovnosti a při procesu sjednocování na citové rovině, ovšem s velkým nebezpečím pýchy a opětovného pádu na pudovou rovinu
   -    král Ječmínek: viz Ječmínek


Králík
   -    je-li sám, třesoucí se, schovávající se: varování před bojácností
   -    samice se samcem: symbolizují neustálou chuť k sexu a následně i vysokou plodnost; jindy zase symbolizují možnost navázání partnerského vztahu nebo snícímu ukazují některý partnerský vztah jeho známých či příbuzných, a to podle místa, v němž se králíci nacházejí
   -    mnohdy v alegorii odhalí pudovou podstatu některých našich vztahů (i minulých)
   -    vidět králíka s mladými: v místě, kde tyto králíky vidíme, v okruhu známých či příbuzných se někomu narodí alespoň dvojčata (většinou do devíti měsíců)
   -    dostat králíky darem (zejména samce se samicí): možnost navázání partnerského vztahu
   -    darovat králíky (zejména samce se samicí), králík jako obřadní oběť: vzdání se možného partnerského vztahu
   -    bílý: může snícímu ukázat cestu do vnitřního světa (stejně jako ji ukázal Alence v říši divů)
   -    v mýtech severoamerických indiánů nese mytologickou podstatu "kejklíře" a může se objevit i ve snech současných lidí jako čtverák i jako packal, který je obvykle zničen vlastními žerty a úskoky; končí poraněn, či dokonce mrtev, aby králík - kejklíř*70 opět obživl


Králíkárna
   -    alegorie domu obývaného několika rodinami, domu, jehož obyvatelé žijí pudovým životem


Krása
   -    snová krása odpovídá čistotě mysli a dobrému charakteru


Krasavec, krasavice
   -    pokud tak snící posuzuje své tělo či těla druhých lidí, pak mu v honbě za smyslností uniká skutečný smysl krásného člověka; měl by se naučit hledat krásu v lidské duši a zapomenout na svět samců a samic


Kraslice
   -    symbol jarního znovuoživení přírody


Krást
   -    sám: velice negativní čin, který snícího posouvá do jedné z nejnižších pudových rovin
   -    zloděj či zlodějka je pudový animus či pudová anima
   -    být okraden: člověk, žijící citový život a směřující k životu duchovnímu, by měl snové zloděje vítat, neboť kromě toho, že jej připravují o zbytečné věci a připoutanost k nim, dávají snícímu možnost zbavovat se závislostí a platit karmické dluhy*34; navíc má snové okradení jednu neocenitelnou výhodu, neboť splněním karmického dluhu s odpuštěním snovému zloději zaručí, že jej snící nebude muset opakovat v běžném denním vědomí, kde okradení nemusí mít tak pomíjivý charakter (více o tomto v kapitole Psychologie snu); snící by měl pochopit, že každý svůj prohřešek minulosti bude muset odčinit přesně podle základních zákonů života i slov Ježíše Krista: "Zaplatíš své dluhy do posledního haléře."


Kráter
   -    může představovat vstup do předporodních a porodních zážitků (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    jako přechod z jednoho světa do druhého patří do archetypu Témata zničení světa
   -    průchod kráterem může vést snícího k zážitkům jiných stavů vědomí, ale současně může snící procházet kráterem z vyšších stavů do nižších (například z citové roviny na pudovou)
   -    předmět padající do kráteru: soulož
   -    s vystouplou středovou částí (např. sopečný kráter doplněný tzv. lávovou jehlou): alegorie soulože
   -    sopky s prýštící lávou: vzedmutá sexualita, ejakulace


Kráva
   -    poskytující mléko a potravu je symbolem věčného pravzoru ženy a rodinného života
   -    s částmi těl jiných zvířat: změněný náhled na ženu - matku i na rodinný život
   -    tele bývá lákavým, roztomilým objektem, jenž vtahuje snícího do osidel rodinného života
   -    mořská: má oproti běžné krávě, která se více stará o rodinné zázemí a podmínky k životu, blíže k citům a navíc s sebou přináší i principy symbolu ryby, čímž může ukazovat křesťanskou cestu
   -    slyšet kravské zvonce, pasoucí se stádo krav: štěstí a předzvěst příjemného období
   -    proměna kobyly v krávu: při ovládnutí dynamické vášně ženské složky (kobyla) dojde k proměně nebezpečné kobyly v lehce ovladatelnou krávu (v rodinný život)
   -    ve společném obraze s kočkou a slepicí: v jediném celku nevědomí velice zjednodušeně popisuje tři základní principy pudové animy a současně tak zdůrazňuje, jak z těchto vlastností a spojování se s nimi vzniká podmínka setrvávání v nepřetržitém koloběhu znovuvtělování*75
   -    toulající se, prchající ze stáda: ukázka vyústění nevěry v blízkém okolí snícího (může jít i o snícího)
   -    proměňující se v divoké zvíře: snící bude svědkem, jak někdo opustí rodinný život a v následných vztazích degraduje rodinný vztah na zvířecí vybíjení chtíčů
   -    dojit krávu: jednoznačná alegorie masturbace
   -    být krávou pronásledován: někdo se vám bude snažit vnucovat výhody manželského soužití, ačkoliv jste přesvědčeni o opaku
   -    hubená: připravte se na nedostatek a strádání
   -    mrtvá: vážné narušení rodinných vazeb, předzvěst neštěstí
   -    abnormálně malá, kráva ve směšných rolích: degradace rodinného života v nevědomí (typický důsledek života v celibátu)
   -    další podobný symbol: viz dobytek


Kravata
   -    kromě toho, že jednoznačně patří k osobnosti a k egu, je i falickým symbolem


Kravín
   -    prakticky shodné jako viz chlév


Krb
   -    nejprve se člověk ve snech setkává s krbem jako se symbolem domova, ale později může být krb alegorií vnitřního ohně (více o vnitřním ohni v archetypu Self)


Kredenc
   -    nejčastěji symbolizuje domáckost, ale pokud do kredence vkládáme předměty (zejména podlouhlé či špičaté), pak kredenc symbolizuje ženu a vkládání předmětů představuje princip soulože (zejména při opakovaném vkládání a braní)


Krejčí
   -    je aktivní činitel, jenž v nevědomí vytváří osobnost člověka (více o osobnosti člověka v archetypu Persona a o cestě k osvobození se od osobnosti v archetypu Individualita), proto je překážkou na cestě sebezdokonalování


Krém
   -    sladký, k přípravě dortů, polev a podobně: touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života
   -    na boty a čištění bot: snaha o zprůhlednění vztahů k lidem, s nimiž jsme spoutaní sexuální či rodinnou vazbou
   -    tělový: snaha o vylepšení vlastní osobnosti, snaha zjemnit svůj vzhled v očích druhých lidí


Kreslit
   -    do mapy: aktivní zásah snícího do vlastního života (většinou se tento sen objevuje, jakmile snící ve svém vědomí změní žebříček životních hodnot, pro které stojí za to žít
   -    nakreslené značky na mapě: mohou se vztahovat k budoucnosti a k dramatickým změnám na naší planetě (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    technický výkres: budete muset překonat složitý technický problém
   -    dopravní stavby: počátek důležitého životního období
   -    graf nebo vidět nakreslený graf: viz graf
   -    plánek, vidět nakreslený plánek: moudrá rada nevědomí otevírá snícímu nové možnosti
   -    kresby vztahující se k minulosti: pochopení minulosti vede k pochopení přítomnosti i budoucnosti; kresby často mají vztah k minulým životům (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    kresby jako součást rituálu, jeskynní kresby: jsou branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální kresby mohou patřit fosfenické formy*17 "skalního umění" (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
   -    malovat obraz: člověk ve snu nemaluje rukou, ale svou duší, tak zobrazuje vnitřní stav a tvoří bez zjevné námahy, absolutně uvolněný, v dokonalém bytostném souznění; takové malování představuje cestu hledání vlastního duchovního obrazu
   -    vidět kresbu na nebi: odráží bytostný stav, proto všechny obrazce na nebi mají vzájemnou souvislost s nitrem
   -    kresby bývají později povýšeny o další rozměr, když se z plochého dvourozměrného obrazu obohaceného o holografický vjem stává trojrozměrná socha, jež je také povýšena o holografický vjem (viz hologram)


Kretén
   -    prakticky shodné jako viz idiot


Krev
   -    s krví "odtéká" ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to umenšení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79
   -    zamazat se, pomalovat se či potřísnit se krví: symbolizuje kontraproduktivní činnost snícího v denním vědomí, když se sice zbavil části svého ega, ale pýchou pak svůj úspěch vystavuje na odiv, a tak své ego ve skutečnosti posiluje
   -    z poraněného místa přes značný rozsah zranění i bolest nevytéká krev: ani tvrdé rány osudu nezmenšily egoismus snícího
   -    prostředí, v němž ke krvácení dochází, odpovídá úbytku egoistických zájmů snícího právě v této sféře
   -    snící je původcem krvácení druhých lidí: velice negativní čin, neboť snící ve jménu svého chtění ubližuje a jednou bude muset nést důsledky svých činů, přesně podle Kristova výroku "Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře." (Matouš 5/26)
   -    vidět krvácet druhé lidi: pokud snící není příčinou krvácení, pak se jedná o kladný sen a umenšování moci ega se týká vlastností spojených s personifikací krvácejícího člověka
   -    člověk, který zastaví snícímu krvácení, posiluje ego snícího
   -    zvířata se studenou krví: chladné a nelidské aspekty pudů
   -    pít: se snovou krví se do bytosti či tvora dostávají všechny negativní vlastnosti, jež se vztahují k tvoru, z jehož těla krev vytéká; vyvrcholením snového obrazu může být proměna pijícího v tvora, z něhož krev pil
   -    krvácející zvířata: umenšení moci pudů je současně umenšením moci ega nad snícím
   -    hmyz či jiní tvorové sající snícímu krev: pozor - nevyrovnanost, nesoustředěnost a roztěkanost ústí do budoucí krize, ale po bolestném prožitku téměř vždy přichází oslabení ega
   -    ryba sající snícímu krev: křesťanské myšlenky pomáhají umenšovat moc ega
   -    vytékající ze zubů, dásní: zmenšují se moc ega v oblasti sexuality
   -    z pohlaví (mužského i ženského): zmenšení moci sexuality ve vědomí snícího
   -    krvácející hlava: ubývání rozumové složky v jednání snícího ve prospěch citů a intuice*64
   -    odběr krve: pokud je dobrovolný, pak se jedná o odezvu snahy snícího oslabit ego v denním vědomí, ale pokud je nedobrovolný, pak se jedná o umenšení moci ega na základě vnějších osudových příčin
   -    mimozemšťané odebírající snícímu krev: duchovní aspekt umenšuje moc ega
   -    rituální pouštění krve: přestože jsou tyto praktiky téměř zapomenuté, v podvědomí lidstva stále žijí a mohou kdykoliv povstat do snů jako vzpomínka navozování jiných stavů vědomí (nejčastěji se takové sny vztahují ke středoamerickým kulturám a tudíž mohou být i oknem do minulých životů; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    jako součást oběti (úlitba bohům): snící se ve prospěch vyšších ideálů zbavuje své zvířeckosti, části svého ega a části svých pohnutek k nízkým činům
   -    vytékající z rány se promění v diamant či drahokam: jedna z nejkrásnějších proměn, v níž se bolest a smrt ega mění ve skvostný zážitek nesmrtelnosti
   -    vytékající z těla při snové meditaci: kromě skutečnosti, že praktikování duchovních cvičení ve snu je devětkrát účinnější než stejná praxe v denním vědomí (podle tibetských pramenů), vytékající krev podtrhuje neoddiskutovatelnou pravdu, že správná meditace výrazně umenšuje moc ega; pro duchovního člověka je takový sen velice významný na cestě k realizaci*68 (uskutečnění)


Kristus
   -    je stav vysokého duchovního vědomí, stav, kterého může každý člověk dosáhnout, a v křesťanských zemích je zákonité, že je tento stav spojován s postavou Ježíše (viz Ježíš)


Kritika
   -    kritizovat sám: kritika vychází z přesvědčení, že snící zná to jedině správné, čímž posiluje svou pýchu a ego
   -    být kritizován: snící by si měl uvědomit, že takováto kritika vychází z nevědomí, které je jeho nejlepším přítelem, proto by měl každou takovou kritiku brát vážně a pokusit se odstranit kritizované ze svého jednání
   -    jakmile si při kritice druhých snící uvědomí vlastní chyby a s kritikou skončí, pak kráčí ke klidu a míru v duši, neboť tímto obrazem přenáší pozornost z vnějšího jevového světa do vlastního nitra na své závislosti a své negativní vlastnosti, které bude moci poznáním jejich podstaty odstranit
   -    vnitřní hlas kritizující snícího: jeden z velice užitečných darů archetypu Moudrý stařec je důsledkem dřívějšího zvnitřnění a předpokladem dobrodružné cesty přes archetypy vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí) až realizaci*68 (uskutečnění)


Krize
   -    každou krizi včetně snové bychom měli vítat, neboť je to výborný prostředek k růstu člověka
   -    se dotýká zejména osobnosti, když atakuje "dokonalou" masku snícího a když tato vyumělkovaná maska spadne, objeví se v plné nahotě pravá tvář individuality se všemi rozporuplnými pocity, najednou se zjeví nesnášenlivost, nenávist, žárlivost a další záporné vlastnosti, které jsou pravou individualitou; ale nastalá krize v sobě nese potenciál uzdravování, neboť ukáže člověku vlastnosti a hlavně závislosti, kterých by se měl snažit zbavit (více o tomto v archetypech Persona a Individualita)
   -    ropná: nevědomí tímto obrazem, který si v drtivé většině "půjčuje" z budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti), říká snícímu cosi o pasivitě, tedy o nedostatku aktivních činů na poli sebezdokonalování
   -    krizový štáb: předzvěst bolestných přírodních pohrom či velkých neštěstí


Krk
   -    spojuje rozumové (hlava) s tělesným (tělo)
   -    snící chytí někoho pod krkem (platí i pro zvířata): snící vůlí ovládne vlastnost, která se váže k personifikované osobě, proto je dobré, když tímto aktem zneškodní negativní personifikace*65 (více o tomto v archetypu Stín), zatímco držet pod krkem neškodné, svobodomyslné a nezávislé personifikace je zlým činem a snící tímto jen dotvrzuje negativní náplň vlastního vědomí
   -    sucho v krku: nedostatek citu
   -    útok na krk snícího: je snahou nevědomí oddělit rozumovou složku (hlava) od smyslových podnětů těla; tento obraz je pro proces sebezdokonalování velice pozitivní, neboť navozuje prvotní pocity ztráty ega, čímž snícího připravuje na budoucí mystickou smrt*79
   -    vše, co je na krku snícího i druhých lidí pověšené, je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování
   -    polibky či doteky na krk: pokud vyvolávají sexuální vzrušení, pak snící upřednostňuje smyslnost vázanou k tělu před vším rozumovým, ale pokud vyvolávají odpor, pak snící upřednostňuje vše rozumové před tělesným; jedině střední cesta - indiference - povyšuje prožívání člověka na citovou rovinu
   -    zuby připravené stisknout krk: sexualita ohrožuje přerušit relativní vyváženost mezi rozumem a smyslností (je to varování před absolutní nadvládou pudů nad vlastní bytostí)
   -    zvířecí krk: spojuje tělesnou smyslnost s primitivním rozumem; čím je zvířecí krk delší, tím má snící ve jménu citového člověka větší naději "přerušit" zničující pudové spojení (další viz jednotlivé zvíře)
   -    snící vidí druhé, jak se drží pod krkem: "souboj" personifikací (vlastností) snícího odhaluje jeho vnitřní napětí a nevyrovnanost
   -    červi či jiní tvorové vylézající z krku: nastartovaná změna v rozumovém chápání všeho tělesného
   -    boule na krku muže: nevědomé předvádění vlastní ženské stránky
   -    držet druhého člověka kolem krku, být držen okolo krku: nevědomí tímto obrazem snícímu zdůrazňuje citovou vazbu, která v drtivé většině hraničí s pocity vlastnictví druhého člověka


Krmit
   -    dítě: snaha snícího o plné dosažení citové roviny
   -    symbol krmení zvířat je velice složitý, neboť se v něm prolínají pradávné společenské vazby člověka ke zvířeti, které je člověku přítelem, ochráncem i živitelem s pudovou podstatou, jež vystupuje z hlubin nevědomí; ovšem zcela jednoznačně symbol krmení (a nejen zvířat) z mysli i ze snů člověka zcela mizí při kvalitní asimilaci pudových (a později i citových) obsahů vlastní mysli a samozřejmě po dosažení duchovní roviny prožívání
   -    krmením určitého zvířete posilujeme význam symbolu, jež se vztahuje ke konkrétnímu krmenému zvířeti; někdy je krmení posilováním pudové podstaty (nejčastěji pes, kočka) ale jindy zase krmení znamená navazování vztahu s celou problematikou, což ovšem nemusí být poddávání se pudovému, ale naopak snaha o poznání, snaha o asimilaci pudů city (nejčastěji kůň)
   -    krmit zvířata chlebem: vzdávání se sebe samého, směřování k altruismu*58
   -    krmit zvířata cukrem: snící ničí sebeuspokojení (cukr) pomocí vlastnosti, která se váže ke zvířeti; tak se snící od negativní vlastnosti jednoduše distancuje
   -    dávat zvířatům kosti: sexuální podstatu symbolu předá snící ke zničení právě té vlastnosti, která se váže ke zvířeti, jež kost pozře, tak se snící od sexuality jednoduše distancuje
   -    vidět citové personifikace (nejčastěji bratr, sestra), krmit zvířata (zejména pes a kočka): degradace vlastní citové složky, neboť citová anima (animus) se zaobírají posilováním pudových symbolů (krmit zvířata)
   -    hmyz: započetí práce s nevědomými obsahy mysli
   -    ryby, rybičky v akváriu: protože je ryba křesťanským duchovním symbolem, je krmení dobrou cestou k posílení duchovních ambicí snícího; sny o krmení ryb jsou ve snech časté zejména před přechodem vědomí z citové na duchovní rovinu


Krocan
   -    slyšet krocana hudrovat: snící by si měl dát pozor na pudy, neboť cesta za pudovým přáním by mohla být nebezpečná


Kroj
   -    zejména ve spojení s tancem je oslavou smyslnosti


Krokodýl
   -    jako obojživelník představuje nebezpečné obsahy mysli, které se právě v podobě krokodýla vynořují do denního vědomí, včetně snů, které mají být vědomou myslí zpracovány
   -    jakmile člověk intenzivně a pravidelně zpracovává podvědomé impulsy (většinou závislosti) vystupující z podvědomí, nemohou snoví krokodýlové snícímu v žádném případě ublížit
   -    případné oběti krokodýlů jsou snové personifikace, které již snící asimiloval vyššími zřeteli; následně může krokodýl v rámci hygieny a čistoty mysli zbytky této asimilace (vše nepotřebné a opuštěné) "uklízet"
   -    zabít: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování a pak může uvnitř mysli snícího z nezpracovaných impulsů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu
   -    průhledné tělo krokodýla: nevědomí dává snícímu v alegorii spatřit, co kdysi opustil
   -    jakmile snící zpracuje obsahy podvědomé mysli vztahující se k pudům, zcela zákonitě krokodýl zaměřuje svoji pozornost (i útoky) na představy sjednocování protikladných složek (děti) a citové personifikace (například koupající se lidé), a to jen proto, aby byly i tyto podvědomé citové obsahy zpracovány vyššími zřeteli (zde duchovními aspekty)
   -    vidět spoustu mrtvých krokodýlů: protože již nejsou potřební k vynášení obsahů podvědomé mysli, nevědomí ukončuje jejich snový život


Kroky
   -    jako pomyslné měření vzdálenosti: nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam a spíše k vysvětlení snu dopomůže číslo, ke kterému je slovo kroky přiřazeno
   -    neopatrný krok s nepříjemnými následky: varování nevědomí; měli byste ještě jednou zvážit zamýšlené kroky, neboť by vám mohly připravit mnoho nepříjemností


Kronika
   -    číst, psát kroniku: znalost minulosti zaručí poučení se z chyb, které byly v minulosti učiněny, a tím podmiňuje "moudřejší" přítomnost a pak zcela zákonitě lepší budoucnost


Kropení
   -    vodou: šetrné přidávání citu


Krosna
   -    prakticky stejné jako viz batoh


Krotitel
   -    symbolizuje podvědomou touhu snícího ovládat pudy, které vystupují ve formě zvířat, je to touha ovládnout vlastní vášně, neboť si snící podvědomě uvědomuje, že právě jimi je strháván do nechtěných stavů


Kroupy
   -    viz krupobití


Kroutit
   -    sám kroutit očima: zažijete vztek z vlastní bezmocnosti
   -    kroutící se materiál: představuje postupné ničení symbolu
   -    kroutící se zvíře (většinou ve smrtelné křeči): pudová podstata tohoto symbolu nebude dočasně ohrožovat (než se v jeho mysli zrodí tento tvor znovu)
   -    vykrucování se z nepříjemných situací: neochota postavit se k problémům čelem a říci na rovinu vlastní názor


Kroužek
   -    prakticky shodné jako viz kolo


Krov
   -    střechy: konstrukce vědomé mysli
   -    narušený: symbolizuje vážné psychické problémy majitele domu či jednoho z blízkých obyvatel tohoto místa, neboť jeho vědomá mysl je připravena o jeden z nosných pilířů vědomého života


Krtek
   -    symbolizuje činnost podvědomé mysli téměř vždy skryté pod rovinou uvědomování (pod zemí)
   -    krtiny: psychické následky činnosti podvědomé mysli


Kruh
   -    má za úkol přivést snícího k pochopení principu jednoty
   -    bloudit v kruhu: snící prozatím není schopen nalézt východisko ze složité situace, ale samotná podstata kruhu vykazuje potenciál budoucího řešení
   -    s bodem uprostřed: ženské pohlavní orgány nebo ženská přirozenost
   -    obvod kruhu: tvoří ochranu vnitřního před vnějším
   -    kruhové tvary: často osvobozují mysl snícího od falických symbolů
   -    zvětšující se: nevědomí snícímu na zvětšenině ukazuje i ta nejjemnější znamení, aby dospěl k poznání
   -    kruhové stavby: symbolizují zavíjející se a do nitra směřující mysl (opak mysli směřující do světa, k smyslovým zážitkům)
   -    jako ústřední symbol snového obrazu nebo znaku: vědomí snícího směřuje k principům jednoty
   -    nalézat se uvnitř kruhu: tento obraz staví snícího proti všemu, co je vně kruhu, neboť to vnitřní je pro vše vnější nepochopitelným aspektem; tento obraz předznamenává počátek problematického soužití s lidmi právě pro rozdílné vnitřní přesvědčení
   -    čtverec v kruhu: vnitřní bytí, skrytá možnost jednoty a řádu přesně podle alchymistické kvadratury kruhu*12 (více v archetypu Alchymista)
   -    dobrovolně a vlastními silami se pohybovat v kruhu: velice kladné, neboť snící je bytostně vtažen a později i ztotožněn se symbolem kruhu, ale ani zde není odpočinku, protože by se snící měl dále snažit i podvědomě pochopit a poté vědomím překročit hranici projeveného světa
   -    otáčející se: představuje karmu*26 a všechny faktory udržující bytost právě v kole znovuzrozování (čas, prostor, osud, protiklady); cestou od okraje kola, v němž často dochází k závrati z rychlosti otáčení, lze pochopit symboly postupného sjednocování a v samotném středu nalézt "bezčasý" bod, v němž se hroutí všechny představy, bod zlomu, ze kterého lze vše vidět pouze v absolutní jednotě bez protikladů
   -    další podobný symbol viz kolo


Krůpěj
   -    rosy: city (voda) sestupující z duchovní roviny (z nebes)


Krupobití
   -    je v nevědomí podstatně vzácnější než v běžném životě a má podobnou charakteristiku jako blesk: představuje Boží vůli, je to pěst, kterou nevědomí ničí vše, co je nesprávné
   -    krupobití je z nebes a je božského původu, Boží vůle skrze nevědomí snícího zasazuje tvrdou ránu temnému jádru povahy, ale na rozdíl od blesku se nemůže považovat za iniciaci
   -    dotkne-li se krupobití snícího, pak mu nevědomí jednoznačně říká, že by se měl urychleně změnit
   -    destrukční krupobití je ku prospěchu snícímu, ať už je to pouhé vidění či bolestné zasažení; nevědomí by nikdy nedopustilo, aby krupobití snícímu ublížilo, a navíc nevědomí nerado používá tak tvrdé prostředky k nápravě bloudících lidských duší; je dobré proces nápravy krupobitím přijmout a navíc mu i vyjít vstříc


Krůta
   -    oproti krocanovi (viz krocan) má krůta podstatně mírnější (ženskou) formu, ale i ta je člověku v procesu sebezdokonalování překážkou, kterou je třeba postupně asimilovat vyššími zřeteli


Krutost
   -    kruté rituální zabíjení zvířat: současný člověk moderního věku ztratil spojení s nevědomými obsahy mysli, zapomněl rituální obřady, pomocí nichž osvobozoval svou mysl z vězení hmotného světa, navíc není schopen rozpoznat, co patří k světu vnějšímu a co k světu vnitřnímu, pak běžné obrazy rituálních úkonů a starověkých praktik mu připadají kruté a není schopen si uvědomit vnitřní smysl tohoto aktu (například kruté zabití březí prasnice je významným aktem v eleusinských mystériích*15)
   -    mezi lidmi, a tudíž i ve snech člověka, bude existovat a dokonce narůstat do té doby, dokud jedna ze stran nedokáže nalézt odpuštění; krutá akce vyvolává jenom krutou odplatu a je jednou z mnoha závislostí, které drží člověka v bludném kruhu nepřetržitého znovuvtělování*75
   -    v materialistickém schématu jediného života je krutost nepochopitelnou výjimkou, nad kterou nelze zvítězit, ale v principu nepřetržitého znovuzrozování dostává krutost rozměr, se kterým lze účinně bojovat a nad kterým lze zvítězit
   -    krutovládce: jedině přebujelé ego se stává krutovládcem; další podrobnosti viz diktátor
   -    kruté, absurdní a nesmyslné násilí v uzavřených prostorách: většinou se jedná o podvědomou vzpomínku na porodní proces a zejména jeho druhou část, kdy se pomocí "šílených" vizí připomíná nesmyslnost i absurdita lidské existence a snoubí se s představami nesmyslné frašky světa; tento snový prožitek je třeba pochopit, neboť by mohl vytvářet nepříjemné psychické bloky (více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    člověk by měl ve svém prožívání i ve snech pomocí nekonečného soucitu opouštět obrazy krutého násilí, aby rozpoznal podstatu krutosti své i druhých a nakonec přívlastek krutý přiřazoval jedině ke slovu závislost


Kružítko, kružnice
   -    pracovat s kružítkem: dosud neujasněná touha pochopit princip jednoty
   -    všimnout si uprostřed kružnice vpichu po jehle kružítka: ženské pohlavní orgány nebo ženská přirozenost


Krvácení, krvácet
   -    viz krev


Krychle
   -    je "povýšením" symbolu čtverec (viz čtverec)
   -    jako tvar vesmírné lodi: zákonitě vstupuje i do archetypu UFO iniciační obřady, neboť tento archetyp představuje plynulý proces psychické proměny nižšího ve vyšší
   -    v další fázi duchovního vývoje je krychle doplňována koulí (podobně jako je čtverec doplňován kruhem), přesně podle alchymistické kvadratury kruhu*12 (více o tomto v archetypu Alchymista)
   -    postava uvnitř krychle: představa vlastního já


Krysa
   -    má přímý vztah k sexualitě (včetně sexuální obscénnosti, různých sexuálních úchylek a odpornosti), která vystupuje z hlubin podvědomí do vědomí snícího a velice nenápadně ovlivňuje každodenní chování člověka
   -    je živena samotnou podstatou hmotného těla a zabýváním se pudovými obrazy v denním vědomí, což dává snovým krysám sílu a schopnost množit se v podvědomí a následně proniknout do snů jako ohrožující faktor
   -    ohrožující snícího: nutkání k sexuálním činům mohou narušit zbývající citové prožívání
   -    krmit krysu: snící svým jednáním a chováním v denním vědomí posiluje moc sexuality v podvědomí, čímž zároveň zesiluje své budoucí problémy s ovládnutím neuvědomělých sexuálních popudů vycházejících z nitra
   -    rostoucí: člověk se stále více poddává popudům k sexuálním činům, jež vystupují z nitra
   -    bez srsti (holá): zlidštění nutkání k sexuálním činům by mohlo člověka ukolébat v přesvědčení, že sexuální závislost je ve skutečnosti citem, proto je takový symbol velice nebezpečný a měl by snícího nasměrovat k rozhodnému vystoupení proti vlastním pudovým obsahům
   -    bílá: snící se marně oblažuje myšlenkou, že již vyčistil podvědomá nutkání k sexuálním činům, že zůstal jen čistý cit a láska
   -    chycená: snící bude schopen v následném období schopen plně ovládat nutkání k sexuálním činům
   -    zabít: na nedlouhý čas se snící zbaví vnitřních popudů, jež nutí snícího k sexuálním činům, ale tyto popudy brzy (až vyroste krysí potomstvo) povstanou k novému životu a opět budou ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt krys je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli
   -    ve vodě, u vody, v kanálech: popudy nutící snícího k sexuálním činům jsou schopné krátkodobě přežívat i v citech (stejně jako krysa ve vodě) a zde zasévat nutkání k sexuálním činům, ale dlouhodobý pobyt v citové oblasti je pro podvědomé nutkání k sexuálním činům smrtelné (krysa se utopí)
   -    vidět mrtvou (ale snící ji nezabil!): umrtvené vnitřní popudy ženoucí snícího do sexuálních vztahů


Krystal
   -    krystalizuje ve tvarech soustavy krychlové (osmistěn nebo dvanáctistěn), a proto se jednoznačně vztahuje ke čtverci či krychli (viz čtverec a také krychle)
   -    ledové krystaly patří na duchovní rovinu a již pouhým dotekem povyšují snový prožitek*73 na duchovní, nebo obalením předmětu mu dávají duchovní význam
   -    krystal jako drahokam či diamant: viz drahokam nebo diamant


Kryt, krýt se
   -    užívat kryt, krýt se: snící pociťuje obavu, proto prozatím není schopen postavit se k problémům a nebezpečí čelem a nést následky svých minulých činů
   -    skleněný kryt: je posunem od běžného krytu, neboť snící chce rozpoznat ohrožující faktor
   -    kryty nebezpečných zařízení, nebezpečných prostor: oddělují ohrožující aspekty mysli do té doby, dokud snící ve svém vědomí nezesílí tak, aby mohl otevřeně nebezpečí pod krytem čelit
   -    porušený, poškozený, odstraněný kryt: snící má již dostatek vnitřních sil k překonání problémů a je pouze na něm, zda nad nebezpečím zvítězí, nebo zda si bude muset tento obraz s lepším koncem zopakovat
   -    vše na nebi skryté za mraky symbolizuje myšlenky nebo duchovní symboly, které si snící prozatím není schopen uvědomit a pochopit


Křeček
   -    vidět se krmit: buď zrcadlo snícího, který shromažďuje hmotné statky, nebo varování před takovým člověkem


Křemenáč
   -    viz houby


Křen
   -    falický tvar kořenu napovídá sexuální význam
   -    je ve spojení s párkem, salámem či masem zcela jednoznačně sexuálním symbolem
   -    krájet, strouhat: podvědomá touha proniknout do podstaty tohoto symbolu a poznat jej; po takovéto úpravě křenu se snící většinou setkává s dalšími sexuálními symboly, pokud chce od nich osvobodit mysl, pak by se k nim měl chovat indiferentně


Křepelka
   -    symbol milostných vztahů


Křeslo
   -    vše, co se objevuje v křesle, je alegorií nemocí nebo závislostí, které právě povstávají v otevřené formě do vědomého života prostřednictvím snů, proto je křeslo schopné "zhmotnit" třeba i bizarní sexuální představy; je lépe, pokud se objevují závislosti ve formě zvířat než osob, neboť lze lépe rozpoznat jejich podstatu
   -    auto se promění v křeslo: místo postupu vpřed se snící střetne s jednou ze svých závislostí nebo s nemocí
   -    vratké: nebezpečná vystupující závislost nebo nemoc může narušit psychickou vyrovnanost snícího
   -    kupovat: podvědomá touha odhalit, rozpoznat a zničit své závislosti prozatím skryté pod hranicí uvědomování
   -    houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka
   -    ten, kdo tahá křesla po místnosti, dělá s nimi hluk, upozorňuje snícího na jeho závislosti
   -    zubařské: vztahuje se k sexuální závislosti, přičemž zubař jako citový animus a zubařka jako citová anima jsou těmi, kteří mohou závislost pochopit, uzdravit a vykořenit
   -    vyhodit, rozbít: snící se zbavil jedné ze svých závislostí
   -    křeslo proměňující se v dřez, umyvadlo, vanu, záchod: vyčištěná závislost se díky významnému úsilí proměnila v city a může usměrněna vůlí proudit jako voda
   -    být schopen v křesle létat a ovládat jej vůlí: jeden z výjimečných snů, neboť snící plným ovládnutím jedné ze závislostí povyšuje alespoň chvilkově své prožívání na duchovní rovinu, která s sebou nese schopnost řízené imaginace*41 - létání pomocí vůle (více o tomto tématu v archetypu Řízená imaginace)


Křest
   -    je svým způsobem iniciací, jež se dotýká vnitřní podstaty snícího, ať už křest vidí nebo prožívá
   -    v nevědomí symbolizuje vítězství nad pudy, naplnění lidského života city a duchovní probuzení, proto může symbol křtu naplňovat všechny archetypy vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí)
   -    další podobný symbol viz iniciace


Křestní jméno
   -    viz jméno


Křesťan, křesťanka, křesťanství
   -    být křesťanem (křesťankou): křesťanství je třeba vnitřně cítit, jedině to je to správná cesta k duchovním ideálům křesťanství
   -    křesťanský duchovní: často se vztahuje k Otec, kdy snící hledá novou otcovskou autoritu, pak je otec nahrazen všeobecně uznávanou autoritou křesťanského duchovního života
   -    křesťanská hudba a liturgický zpěv je spojnicí mezi citovou rovinou, symbolizovanou hudbou i zpěvem, a duchovní rovinou, jež je skryta v obsahu
   -    křesťanské svátky symbolizují správnou cestu k duchovním ideálům jedině tehdy, pokud vnitřně cítíme a prožíváme podstatu svátku, jinak jsou křesťanské svátky pouhým církevním pozlátkem
   -    nejvyšším posláním křesťanů je ztotožnit se v postavě Ježíše s jeho utrpením či zmrtvýchvstáním, neboť tyto prožitky*73 doprovázejí duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení - realizace*68


Křída
   -    vidět někoho psát křídou na tabuli: nevědomí upozorňuje snícího na potřebu vzdělávat se; velice důležitý může být i obsah sdělení na tabuli
   -    sám psát na tabuli: snící si uvědomuje potřebu dále se vzdělávat a zdokonalovat (nejčastěji se týká zaměstnání)
   -    kreslit, malovat křídou: viz kreslit


Křídla
   -    budov: viz budova
   -    klavír - křídlo: viz hudba
   -    ptačí: umožňují majiteli donést význam symbolu do mysli snícího (na nebe); další podrobnosti viz pták nebo jednotlivé druhy
   -    přistřihovat křídla ptákům: snící významně omezuje působení těchto symbolů ve vlastním vědomí
   -    ochablá, slabá, neschopná letu u ptáků a dalších tvorů: představuje vědomé ovládnutí symbolu; vůle a vědomé záměry snícího vzaly těmto symbolům sílu vstupovat do mysli (na nebe) a ovlivňovat myšlení snícího
   -    motýlí: iluzornost světa, jež je v neustálém pohybu
   -    letadla spolu s trupem tvoří kříž: pokud si tuto skutečnost snící uvědomí již v samotném snu, pak viz kříž
   -    okřídlení čerti, okřídlené bytosti zla: jakmile se snícímu podaří jednou vzlétnout pomocí svých křídel, je zákonité, že jeho temná stránka osobnosti se jej bude snažit následovat, proto i negativní personifikace*65 mohou mít křídla; zlo a negativní personifikace nejen v této podobě je velice negativní zabíjet, neboť jsou nesmrtelné jako duše člověka a brzy by povstaly k novému životu; jedinou cestou, jak personifikace ovládnout, je asimilace (více o tomto v archetypu Stín)
   -    umělecké znázornění křídel, vidět tvar křídel v jiných předmětech: touha po svobodě a osvobození mysli
   -    mít: zatímco jedna část duše je uvězněna v sítích hmotného světa, ta druhá má v křídlech možnost vyrvat se ze sevření smyslnosti a vzlétnout ke hvězdám (k duchovním principům)
   -    jsou snícímu přistřihávána: realistická část duše, jež je dosud uvězněná v pevné zemi, nabírá převahu nad idealistickou částí, která chtěla vzletět ke hvězdám
   -    sněhobílá: čistá mysl a možnost vzlétnout k "andělským" výšinám, ale jen tehdy, pokud s těmito křídly "letec" dokáže překonat přitažlivost světa
   -    letět bez křídel pomocí vůle: pozoruhodný akt, třebaže jen chvilkového osvobození mysli a vystoupení na duchovní rovinu, což na jednu stranu přinese nádherný zážitek bytí, ale zároveň se odcizíte mnohým lidem, kteří vám byli dosud blízcí (více o snovém létání a jiných zázracích v archetypu Řízená imaginace)


Křik
   -    prakticky shodné jako viz hluk


Křišťál
   -    podoba nejčistšího křišťálu (zejména v kombinaci se světlem) dosahuje k samotné podstatě transpersonálního já, je to nádherný dotek vize stavu bez myšlenek, s absolutně čistou myslí, ale pozor - poznat transpersonální já není konečným cílem člověka, je pouze jedním z kroků na duchovní cestě, dalším krokem je naučit se ho žít a poté se jím už navždy stát
   -    jako symbol čistoty, čirosti a čistoty může mít shodný význam jako viz diamant


Křivá přísaha, křivé svědectví
   -    přichází jedině tam, kde jsou materiální zisky přednější než čisté svědomí a neposkvrněná morálka


Křivost
   -    vše, co vidíme ve snech křivé, pokřivené a zkřivené, symbolizuje vztahy; pro psychickou pohodu je dobré, pokud se ve snech snažíme vše křivé narovnat


Křivda
   -    křivdit druhým lidem: na tomto snu je pozitivní pouze to, že si snící uvědomuje skutek křivdy páchaný na druhých, což lze považovat za budoucí změnu egoistického jednání
   -    pociťovat křivdu: stokrát může být právo na straně ukřivděného, ale stejně bude muset pocit křivdy do sebe vstřebat, rozvážit, pochopit a rozpoznat příčiny, jež zcela jednoznačně leží v neúprosném, leč spravedlivém karmickém zákonu*34


Kříž
   -    každý člověk si nese svůj kříž hluboko ve svém nitru, každý člověk jej bude muset jednou, třeba v jednom z příštích životů, vytáhnout a očistit (altruismus*58, morální zušlechťování, meditace a studium duchovní literatury), každý člověk bude muset jednou, stejně jako Ježíš Kristus, zanechat za sebou hmotný svět i hmotné tělo a pozvednout se k výšinám, kam člověk - Syn Boží - odjakživa patří
   -    je spojen s obětováním Krista, což je na jednu stranu utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň ("Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem." Lukáš 14/27)
   -    ve šperku, drahokam s křížem: bytostný osud snícího je nerozlučně spojen se symbolem kříže
   -    průsečík kříže sjednocuje protiklady, horní tři ramena představují trojjedinost*74 (Otec, Syn a Duch svatý) a čtvrté, spočívající v zemi, znamená spojitost se zemním prvkem obsahujícím temnotu a zlo nižší přirozenosti
   -    pomáhá překonávat ego, a tak může být mocnou zbraní v "souboji" se stínem a všeobecným zlem
   -    pokud si člověk v symbolu kříže uvědomí utrpení Krista, pak se jedná o vědomý symbol (více o vědomých a nevědomých numinózních symbolech v archetypu Numinózum)
   -    na nebi: představuje náplň mysli, a tedy i naplňující se osud
   -    proměna mince nebo něčeho kruhového či kulatého v kříž: pochopením symbolu kruhu se snící vzdává světa ve prospěch duchovního života
   -    vidět nebo prožívat Ježíšovu cestu na kříž: takové prožitky*73 doprovází duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení - realizace*68
   -    čím vážněji člověk bere svou duchovní cestu, tím častěji se mu objevují kříže ve snech
   -    u cesty, na kostele, na věži: zastavte se ve svém překotném životním běhu a zamyslete se nad sebou, svými záměry a nad svým osudem
   -    hákový: není tak negativním symbolem, jak by se mohlo zdát, další podrobnosti viz fašismus


Křížit
   -    zvířata: tento obraz je důsledkem změny významu symbolu v mysli snícího; pokud vede k lepšímu ovládání symbolu, pak křížení přinese snícímu mnoho užitku, ale pokud křížení znásobí nebezpečnost zvířete, pak se snící vydává v nebezpečí vlastních pomýlených představ
   -    někdo snícímu zkříží cestu: brzké osudové setkání
   -    zkřížené halapartny, tyče, klády a podobně: symbol X může být pro někoho "velkou neznámou", ale jako římská číslice X je spojovaná s Kristem a zároveň s křížem (více v archetypu UFO iniciační obřady)


Křižovatka
   -    na ní střetávají osudy jednotlivých lidí a je pouze na pozornosti snícího, aby tyto střety nebyly tragické
   -    předměty, kterých si v křižovatce nebo v její blízkosti všimneme, nás budou ve svém symbolickém významu doprovázet v nejbližším období
   -    symbolizuje možnosti a různé směry, kterými se můžeme vydat, proto je symbol křižovatky častý zejména v období před závažnými rozhodnutími


Křížovka
   -    symbolizuje snahu snícího sjednotit zcela cizí prvky (různá slova v křížovce) v jeden do sebe zapadající celek, v jednotný řád (například sjednotit protichůdné názory některých lidí ve prospěch celku)
   -    vyluštit tajenku křížovky: snaha o sjednocování různých, často protichůdných prvků, bude snadnější


Křoví
   -    viz keř, křoví


Kštice
   -    viz česat vlasy


Kufr
   -    představuje velké břímě (přání, chtění, nechtění a závislosti) v mysli snícího; jaké břímě na sebe uvalujeme svými myšlenkami, slovy nebo skutky, to z nás nemůže sejmout nikdo, než my sami
   -    jestliže chceme odhalit závislost, kterou si v podobě kufru neseme, pak je dobré otočit se a podívat se dozadu, na minulost, z níž nejrůznější závislosti čerpají sílu
   -    vložit něco do kufru: další zbytečnost, která ztíží cestu ke štěstí; důležité je rozeznat, co do kufru vkládáme
   -    něco z kufru vyjmout: ulehčení
   -    něco v kufru hledat a nenajít: rada nevědomí: břímě ještě nikoho ke štěstí nepřineslo, byť by bylo celé ze zlata
   -    najít: ke svému kříži přidáte ještě další
   -    zbavit se kufru: postupně a vlastní zásluhou se snícímu uzdravuje zbytečnostmi zaneřáděná mysl
   -    nést: ztěžujete si vlastní život dalšími zbytečnostmi, se kterými stejně štěstí nedosáhnete; často se vztahuje k místu (například pracoviště, domácnost) nebo k lidem, které v tomto snovém obrazu vidíme
   -    velký či těžký: je třeba rázně udělat pořádek ve vlastním životě a vyškrtat z něj veškerý nepotřebný balast
   -    nést cizí věci v kufru: břímě snícího se zvětší ještě o problémy druhých
   -    ztratit: vnější příčiny donutí snícího odložit jedno z hloupých přání


Kuchař, kuchařka
   -    jsou účinnou složkou podvědomé mysli při zpracovávání pudových obsahů (jídlo, hlavně masité) a snaze je pochopit; u tohoto symbolu jsou velice důležité i potraviny a suroviny, které kuchař zpracovává a přetváří
   -    zabývá se přetvářením a úpravou většinou pudových symbolů, proto symbolizuje snahu zlepšit a zpříjemnit prožívání člověka, ale pouze na pudové rovině; ve snech citového a duchovního člověka se symbol kuchaře nevyskytuje
   -    porcemi jídla dávkuje množství, které je snící schopen zpracovat, jakmile snící vyžaduje větší porce jídla, znamená to, že by chtěl prožívat bohatší sexuální život, než jaký v současnosti žije
   -    hádat se s kuchařem: neochota přijmout stávající stav sexuálně laděných vztahů, snaha vydupat si cosi kvalitnějšího, chutnějšího a ještě ve větším množství
   -    shánět, najímat kuchaře nebo jej žádat o pomoc: snící si podvědomě uvědomuje potřebu zpracovávat velké množství pudových obsahů vlastní mysli, a proto také hledá toho, kdo by mu s tím mohl zásadně pomoci
   -    pomáhat kuchaři, spolupracovat s kuchařem: aktivní snaha snícího zpracovat a pochopit pudové obsahy
   -    vaří v hrnci: snící tímto aktem potvrzuje snahu přetvořit své sexuální vztahy (symbol je zesílen, pokud je v hrnci maso)
   -    při zpracovávání masa a dalších produktů, úprava či distribuce masa a masných výrobků: snící se poddává moci pudů a převažuje u něj sexuální náplň mysli


Kuchyně
   -    je spolu se spižírnou z hlediska prožívání ze všech místností v domě na nejnižší - pudové rovině, proto se v kuchyních střetáváme s neobvyklým množstvím pudových personifikací (kuchyň je terčem častých útoků), sexuálních aktivit a sexuálních symbolů
   -    častý pobyt ve snových kuchyních svědčí o přízemnosti života snícího
   -    "kuchyňským" pokrokem, jenž směřuje prožitky na citovou rovinu, je dřez, voda a samozřejmě mytí spolu s úklidem


Kukačka
   -    symbol vrozeného egoismu


Kukátko
   -    dveřní: obava z nepříjemných překvapení, snaha prověřit cizí aspekty vstupující do vědomí snícího (byt, dům)


Kukla
   -    motýla, brouka: v kukle dochází k úplné přestavbě těla larvy v dospělého jedince, a tedy k poslední fázi proměny, proto je kukla symbolem blížící se proměny; objekt proměny pak lze rozpoznat podle dalších snových symbolů


Kukuřice
   -    pole zelenající se kukuřice: radost a duchovní naděje
   -    hledat útočiště v dozrávajícím či zralém poli: snaha zaštítit se dosaženými výsledky povede ke stagnaci, proto je dobré útočiště v obilí opustit a vydat se vstříc cestě, byť by byla velmi nebezpečná
   -    sklízet zralou: ukazuje úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností, nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas setí
   -    posečené pole kukuřice: dokončená práce
   -    kukuřičný klas: viz klas
   -    v některých snech může jednotlivá rostlina kukuřice symbolizovat člověka, když kořeny představují podstatu vzniku, listy jednotlivé končetiny, klas hlavu a vlášení květu samčího zase vlasy, jednotlivá zrna představují zkušenosti zasazené do vědomí člověka
   -    výjimečně může být kukuřice mocnou bytostí, proměnit se v ni, nebo být jejím symbolem, pak se nám z šera mytologického dávnověku vynořila severoamerická bohyně Matka kukuřice, nebo aztécká kukuřičná božstva Čikomecoatl (ženský aspekt) a Centeotl (mužský aspekt) nebo mayský bůh kukuřice Ah Mun, jemuž vyrůstá kukuřičný klas z hlavy


Kůl
   -    jednoznačný falický symbol
   -    veškeré nitě, vlasce, provazy, dráty, kabely, lana směřující ke kůlu, symbolizují vazby sexuálního charakteru, jež jsou přitahovány právě podstatou falického symbolu; nevědomí tak v nádherné alegorii jednoduše zobrazuje příčinu všeho vznikání v lidském světě (tímto obrazem je názorně ukázána neviditelná vazba falu - pohlavnosti - se všemi jevy ve světě)


Kulečník
   -    prakticky shodné jako viz biliár


Kulička
   -    podstatně zeslabený symbol koule


Kulhat
   -    kulhající, který potřebuje pomoc: pudový animus či pudová anima a někdy dokonce stín snícího (viz archetyp Stín) hledá pomoc zejména u citových personifikací (nejčastěji lékař, lékařka), neboť se jí nedostává citů; již takováto ochota je přínosem, neboť snící podvědomě tuší, že právě city mohou významně pomoci této zraněné části sebe samého (ať už snící kulhá sám, nebo kulhá některá jeho snová personifikace)
   -    pomáhat kulhajícím lidem: velice kladné, neboť snící aktivně napomáhá dostat své prožívání zpět na citovou rovinu


Kulich
   -    prakticky shodné jako viz čepice


Kůlna
   -    snící si v obrazech s kůlnou podvědomě uvědomuje bídu vlastního psychického stavu, jež vychází ze současného problematického života, navíc ukazuje nerozhodnost situaci řešit
   -    symbol zesiluje zejména, pokud snící v kůlně žije, a naopak symbol velice zeslabuje, pokud snící do kůlny odkládá nepotřebné věci


Kulomet
   -    hlaveň kulometu: jednoznačně falický symbol jak tvarem, tak i funkcí, když kulky vystřelené z hlavně představují ejakulaci
   -    střílet z něj: může se jednat i o odlehčující sen, kdy snící pomocí katarze*69 vypouští ze svého nitra přebytečné napětí; v tomto případě se dá předpokládat, že prostředkem katarze bude sex (falický tvar hlavně a vystřelené kulky jako ejakulace)


Kultura
   -    pracovat v kultuře, povídat si o kultuře, navštěvovat kulturní domy, kulturní památky, studovat národní kultury, účastnit se kulturních akcí, hudební nebo výtvarné umění: takováto činnost vede člověka do citových prožitků a je klíčem k duchovní rovině


Kulturistika
   -    je silným lákadlem všech pudových personifikací a branou k smyslnosti
   -    je prostředek na zvyšování sebevědomí v propletenci minulých, současných i potenciálních sexuálních vztahů


Kumpán
   -    prakticky shodné jako viz komplic


Kůň
   -    přestože má pudovou složku, obsahuje také podstatnou část složky citové a může být spojovacím článkem mezi pudy a city; takový kůň se hodně podobá pohádkovým koňům, kteří ukazují cestu, rozmlouvají s člověkem, radí mu, někdy dokonce díky kouzelné moci ukazují skrytá nebezpečí a nástrahy
   -    symbol koně vykazuje významnou samostatnost a patří k jednomu z nejlépe přístupných symbolů nevědomí, proto již pouhé pomyšlení na cokoliv vztahující se ke koním dokáže "přičarovat" koně do probíhajícího snového obrazu
   -    jízda na koni symbolizuje aktivní postup z pudového k citovému, ovšem pokud snící pociťuje rytmiku samotné jízdy (nahoru - dolů), pak se jedná o cestu opačnou a rytmika je jednoznačnou alegorií soulože
   -    splašený: přechod od pudového k citovému postrádá plynulosti a řídící sílu vůle, proto hrozí dočasné zastavení poznávacího procesu a pád do pudového
   -    kůň na ústupu před jinými zvířaty: pudy nabírají sil a cesta k citovým obzorům bude pro snícího složitější
   -    bílá barva zesiluje pozitivní náplň symbolu a černá barva naopak zesiluje negativní náplň symbolu (viz barva); na černém koni se někdy zjevuje mýtický jezdec apokalypsy
   -    spadnout z koně, být sražen jedoucími koňmi: pýcha
   -    ubližovat koni: symbolizuje narušení plynulého přechodu od pudového k citovému, neboť jedině přátelský vztah s koněm snícího nezadržitelně vede k plnému citovému životu
   -    kočár, dostavník tažený koňmi: viz dostavník, kočár
   -    koňský dostih: viz dostih
   -    povoz tažený koňmi (jako přepravní prostředek): významná pomoc při poznávání nevědomých procesů díky ovládnutí vlastností, jež se vztahují k symbolu koně
   -    kůň tažný, používaný k práci na poli či v lese a podobně: je synonymem trpělivé, těžké a koneckonců i úspěšné práce na vnitřním sebezdokonalení
   -    kůň jezdecký: symbolizuje tajemnou krásu poznávacího procesu, která však nemá tak pevné základy jako symbol koně tažného, ale zase schopnost ovládání jezdeckého koně umožňuje překonávat závažné emoční problémy; v určitém smyslu může znamenat dopravní prostředek jako auto (viz auto)
   -    cirkusový, ukazující dovednost: odmítáte poznávání a místo toho se pyšníte činem, který má význam pouze v jednolitém procesu
   -    skvělý postroj či vzhled koně: vzestup a úspěch na poli sebezdokonalování, ale pozor na pýchu
   -    krmit koně (mimo cukru - viz cukr): navazování vztahu s celou problematikou, která se váže k symbolu koně, což ovšem není poddávání se pudovému, ale naopak snaha o poznání, snaha o asimilaci pudů city
   -    volně se pasoucí koně: radostnost a svobodomyslnost
   -    stádo koní (vlastnit i ovládat): potvrzení významného úspěchu na poli sebezdokonalování
   -    vidět stádo koní: možnosti významného úspěchu na poli sebezdokonalování
   -    jako součást rituálu nebo slavnosti: vyvrcholení aktivního postupu od pudových složek ke složkám citu
   -    rozumět myšlenkám koně, kůň mluvící lidskou řečí: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy-city), díky tomu jej může poznat a následně ovládnout ve prospěch citu
   -    mrtvý kůň může být špatným znamením, pokud se jedná o strastiplnou cestu z pudů k citům, nebo naopak kladným znamením, pokud se jedná o výstup na duchovní rovinu, kde již pudová a citová symbolika ztrácí smysl
   -    houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka


Kuna, kunovité šelmy
   -    symbolizuje minulé pudové vztahy snícího, jež jako hbité, téměř nepolapitelné myšlenky přicházejí do vědomí (prostřednictvím snů) a v případě nevyřízených záležitostí minulých svazků se zakusují do snícího, podle bolesti pak můžeme rozpoznat, jak bolestná vzpomínka se váže k tomuto minulému svazku
   -    tancující: symbolizuje převahu pudové náplně mysli (hlavně ve vztahu k minulosti) a zjevný nedostatek citů
   -    zabít: neefektivní způsob řešení minulých pudových vztahů, neboť jediným způsobem, jak vykořenit bolestné vztahy ze své mysli, je pochopení, rozpoznání příčin a konečné odpuštění
   -    k ovládnutí symbolu není nutná asimilace jako u jiných zvířecích symbolů, jakmile se člověk definitivně vypořádá se svými minulými vztahy (nejpatrnější minulý vztah je téměř vždy rozvedené manželství), pak zástupci kunovitých šelem navždy opustí podvědomí snícího, a tím i sny
   -    časté objevování se kunovitých šelem ve snech varuje snícího, neboť se příliš zabývá vzpomínkami na své sexuální vazby a nechce se vymanit z postoje ublíženého a opuštěného; pro nerušený psychický vývoj je třeba zbavit se všech těchto vazeb, popřát svým minulým láskám štěstí a vykročit s čistou myslí do nového života
   -    o stupeň níž, pod symbolem kunovitých, je myš a nad symbolem kunovitých, o stupeň výš, je opice; podle těchto znaků proměn může každý rozpoznat, kterým směrem se ubírá jeho prožívání


Kupé
   -    ukazuje vztahy, problémy a závislosti, které si s sebou chceme či musíme vzít na další cestu životem


Kupec
   -    patří stejně jako prodavač a obchodník mezi nejsilnější světské symboly směřující k požitkářství, smyslnosti a k sexuálním symbolům, a je málo podstatné, s čím kupec obchoduje, jeho světský charakter vždy spolehlivě utlumí veškeré snahy o citové prožívání
   -    pro člověka zaměřeného do světa, chtivého hmotného prospěchu může být kupec kladným symbolem, neboť může symbolizovat zisk, ale pro citového člověka by měl být vždy varováním před pádem na pudovou rovinu prožívání


Kuplířství
   -    patří v každém případě (tedy i viděné a dokonce i když snící kuplířství ve snu potírá) mezi varující symboly pudového života; ve snech člověka, který se chce nazývat člověkem, by se takový symbol neměl nikdy objevit


Kupole
   -    viz kopule


Kupovat
   -    časté snové nakupování svědčí o tom, že snící zahleděn do světa věcí zapomíná na citové vazby, jež jej prozatím udržují v kontaktu s citovou rovinou
   -    jakmile člověk v denním vědomí začne omezovat své chtění, rušit svá zbytečná přání (což je předpoklad duchovní cesty), zcela zákonitě ve snech přestane nakupovat, nebude plnit mysl zbytečnými symboly a do míst, které v jeho vědomí opustily zbytečnosti, se budou moci nasunout citové prožitky a následně i jednotlivé archetypy, aby člověka dovedly k poznání transpersonálního já (viz kapitola Mapa nevědomí)
   -    člověk ve snech nemusí nic kupovat (ani potraviny), co si člověk zaslouží, dostane i bez kupování, takže ve snech doslova platí biblický výrok "Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!" (Lukáš 12/24)
   -    ananas: touha po veselí a dobré náladě
   -    auto: pozor na pýchu
   -    boty: snaha o nalezení nového vztahu, z něhož však mnoho radosti nebude
   -    brambory: snící se bude muset vyrovnat s nečekaným tlakem sexuality a nalézt sílu k ovládnutí se
   -    bundu: touha vypadat lépe v očích druhých
   -    byt: vytváření nového bytostného obsahu snícího
   -    dovolená a kupování: cestu k citům si snící zatarasí dalšími zbytečnostmi
   -    hedvábí: výrazné zlepšení finanční situace; barva hedvábí může napovědět, co větší příliv finančních prostředků se snícím učiní (viz barva)
   -    chléb: ještě máte možnost zvolit si mezi egoistickým prožíváním nebo altruistickou činností*58
   -    jízdenku: snící je způsobilý rychleji (podle dopravního prostředku) zvládnout určité životní období, jež je plné pohybu, změn a osobního růstu
   -    maso: snící se poddává moci pudů a převažuje u něj sexuální náplň mysli
   -    noviny: snaha vidět do některých vztahů či událostí a touha rozpoznat jejich příčiny
   -    oblečení: snaha o posílení osobnosti (více o negativní roli osobnosti v archetypu Persona)
   -    oblečení v bazaru: snažíte se o trapné posílení vlastní osobnosti podle vyčpělého vzoru druhých lidí
   -    pivo: snící má odvahu zabývat se podprahovými vnitřními obsahy
   -    stavební pozemek, staveniště: charakter tohoto činu záleží na budoucí stavbě
   -    vánočku: snaha o sjednocení, neboť několik kusů těsta jsou ve vánočce spleteny v jeden celek (jednota)
   -    další nakupované předměty a služby: viz jednotlivé symboly


Kůra
   -    může znázorňovat osobnost, za kterou člověk skrývá svou skutečnou individualitu - dřevo, jehož stav pak symbolizuje duši člověka (více o osobnosti a individualitě v archetypech Persona a Individualita)
   -    u lidí může být alegorií tváře a těla, pod nimiž stejně jako pod kůrou stromu se skrývá voňavé a pevné, nebo naopak ztrouchnivělé a rozpadající se
   -    vyrývat do kůry stromů jména lásek: povrchní vztah
   -    loupat kůru stromů: snaha snícího rozpoznat individualitu člověka, k němuž je snový strom (strom života) přiřazen, osobnost je pro něj nic neříkající a pomíjivá


Kurát
   -    viz kněz


Kurník
   -    sídlo nevědomosti a pudových obrazů může být také alegorií morálního znečištění
   -    drůbež vycházející z kurníku: nevědomost a pudy vcházejí do mysli snícího


Kuře
   -    patří na pudovou rovinu prožívání a nejčastěji se počítá mezi symboly nevědomosti, hlouposti, snadné ovlivnitelnosti a omezenosti, proto není divu, že o kuře ve snech mohou pečovat i jiné zvířecí pudové symboly (například kočka a pes), čímž lze snadno rozpoznat vzájemné vazby a překvapující propojení mezi pudovými a sexuálními symboly
   -    přičítá se mu i touha vidět život v co možná nejjednodušším rámci a pokud možno si život nekomplikovat
   -    oškubané: snící touží rozpoznat podstatu symbolu
   -    jíst: marná touha likvidovat uvnitř své mysli vlastnosti pojící se ke kuřeti; většinou přináší rozčarování a pak melancholii
   -    ve snech dospívajících a mladých lidí může symbolizovat touhu zůstat v dětském věku a nebýt zatěžován pohlavními protiklady, což sice samotný sex nevylučuje, ale nedává jim možnost naplno zažít pocit samotné extáze
   -    kuřecí maso má jednoznačný vztah k sexualitě a jeho pozření symbolizuje poddávání se těm jemným, často romantickým popudům vycházejícím z nitra; bílé kuřecí maso ukolébává snícího v přesvědčení, že sexualita je čistý cit
   -    kuřecí kosti: pokud jsou podlouhlé, patří i přes malou velikost vždy mezi falické symboly
   -    slepice s kuřaty: představa rodinného štěstí, za nímž si ovšem snící neuvědomuje negativní vlastnosti spojené se symbolem kuřete a slepice
   -    ve stodole, v kůlně či v kurníku nebo kolem nich negativitu symbolu zesilují
   -    krmit: viz krmit
   -    útočná kuřata: neschopnost soustředění, roztěkanost, přemíra myšlenek pudového charakteru
   -    zabít: na nedlouhý čas se snící zbaví účinků symbolu, ale tyto popudy brzy povstanou k novému životu a opět budou omezovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt kuřat je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli
   -    mrtvá (nikoliv přičiněním snícího): kladný sen, neboť tímto obrazem je ukončena životnost symbolu v podvědomí, pak záleží jen na snícím, zda se bude jednat o stav trvalý, nebo přechodný
   -    zmrzlé (většinou se slepicí a někdy i s kohoutem): i chvilkové vystoupení vědomí na duchovní rovinu dokáže z mysli člověka vykořenit vlastnosti pojící se ke kuřeti a jeho rodičům a v uvolněném pocitu prozření rozpoznat cestu k poznání
   -    člověk proměnivší se v kuře: alegorie pádu člověka na animální úroveň, zde symbolizovanou nevědomostí (kuře); takový obraz může snící spatřit z vyšších rovin vědomí jako důsledek neživotaschopnosti pudové části (při pohledu z duchovní roviny je vždy přítomen soucit s proměňujícím se člověkem i kuřetem)
   -    rozumět řeči kuřat: sen, jímž vrcholí celá snová "kuřecí anabáze"; tímto obrazem snící dokazuje, že plně porozuměl vnitřnímu významu symbolu kuřete v nevědomí a ve snech


Kutna
   -    naznačuje snícímu potřebný odklon od osobnosti, od lákadel hmotného světa a potřebu zvnitřnění
   -    člověk, který má oblečenu snovou kutnu řeholníka, je citový animus


Kuše
   -    je stejně jako luk nástrojem osudu, pomocí něhož k lidem v alegorii přilétávají jednotlivé rány osudu (šípy), jež ovšem nejsou nahodilé, ale jsou přesnou "kopií" našich minulých činů, vždy podle karmického zákona*34
   -    střílet kuší na lidi: negativní obraz, neboť snící svými činy násilně a vždy negativně ovlivňuje osudy lidí kolem sebe a zároveň ovlivňuje jejich i svou karmu*26, aniž by si uvědomil, že jednou bude muset nést za své činy bolestné následky (pozitivní ovlivňování osudů druhých lidí se v nevědomí ukazuje zcela odlišně)
   -    vystřelený šíp: osudové setkání (často partnerské) nebo rána osudu, pak už jen záleží, kam a jak bolestně člověka zasáhne
   -    snící je zasažen šípem: symbolické vyjádření budoucí smrti někoho z blízkých (většinou do devíti měsíců)
   -    vystřelené šípy snící střílí zpět: v podvědomí snícího je zakódován vzorec konání: "Oko za oko, zub za zub"; bylo by dobré zamyslet se nad zhoubnými následky těchto postojů a ve svém nitru nalézat odpuštění


Kůže
   -    pozorovat hada při svlékání kůže: velice významná proměna se týká především vědomí snícího
   -    výrobky z kůže: viz kožené


Kvádr
   -    vody: na první pohled nesmyslná představa je ve snech běžným obrazem představy centra bytosti, jež povstala z čisté citové náplně mysli - z vody (více o těchto představách a vývojovém procesu v archetypu Poklad); kvádr vody stojí do okamžiku, než jej pudové myšlení degraduje ke známým obrazům běžného denního vědomí; protože je tato představa živoucím citem, může uvnitř bez zjevných potíží přebývat citový člověk
   -    z ledu: představa centra bytosti z pohledu duchovní roviny, pohled na produchovnělý cit, jež díky duchovním aspektům získává zcela nové vlastnosti; z duchovního pohledu tělo ztrácí smysl, proto nejsou ledové kvádry doplňovány symbolem těla, jako je tomu u kvádrů vodních (citových), kde má tělo ještě nějaký význam
   -    z betonu, kamene: představuje činy minulosti a osudovou cestu člověka k důsledkům svých činů, pocitů a myšlenek, vtisknutá představa tvaru kvádru pak symbolizuje ujasněnou karmu*26; pevné kvádry se pak mohou spojovat do různých monumentálních staveb, čímž je snícímu naznačena jeho role v životě, nebo může být kamenný kvádr v důsledku hluboko uložených vzpomínek na minulé životy pokryt mýtickými ornamenty a starodávným písmem (více o minulých životech v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    vše, co vytesáme do kvádru nebo vidíme druhé do kvádru vytesávat, je podvědomě tušeným cílem našeho života, proto je dobré této snové představě věnovat velkou pozornost
   -    se zázračnými vlastnostmi: usměrněná představa centra bytosti v duchovním nadhledu zcela zákonitě přináší schopnost řízené imaginace*41 (více o tomto v archetypu Řízená imaginace)
   -    další velice podobný symbol viz krychle


Kvákání
   -    ohlašuje vystupování méně nebezpečných a někdy dokonce radostných obsahů podvědomé mysli, které se právě v podobě žáby vynořují do denního vědomí, včetně snů, aby byly vědomou myslí zpracovány (naopak, nebezpečné obsahy podvědomé mysli jsou symbolizovány tichým a útočným krokodýlem)


Kvasnice
   -    doplňují další tři živly při vzniku základní lidské potraviny jménem chléb: mouka (země), voda (voda), kvasnice jako provzdušnění (vzduch), oheň, který chléb činí poživatelným (oheň), ukazuje snícímu v příměru člověk = chléb, proces sebezdokonalování
   -    představují "zlého" člověka v okolí snícího, který je právě těmi "kvasnicemi", díky nimž může "těsto" (vlastnosti) vykynout, a pak oheň vykoná závěrečný krok ke zrodu "chutného chleba" (nového člověka)


Kvašení
   -    v nevědomí představuje rozkladný proces něčeho původního a následnou proměnu starého nepotřebného obsahu; podle ostatních snových symbolů a děje snu můžeme rozpoznat, zda se jedná o změnu, kterou snící aktivně připravoval, nebo o překvapující proměnu současných životních podmínek


Kvést, květ
   -    kvetoucí stromy nesoucí jedlé plody: naděje; jiné kvetoucí stromy symbolizují radost
   -    jahodník v květu: naděje pro budoucí lásku
   -    květ i plod fíku: jednoznačný sexuální symbol
   -    u dalších květů může být určující tvar: pokud si snící ve tvarech květů a jejich částí uvědomí tvar mužských či ženských pohlavních orgánů (například orchideje), pak okamžitě degraduje citový prožitek na sex pudové roviny (jinak viz jednotlivý tvar nebo jednotlivá květina)
   -    věci ve tvaru květu: přerod jejich podstaty z pudové na citovou
   -    poupě květu v sobě kromě jednoznačného citového obsahu nese i "duchovní esenci", proto se ve snech s poupaty často objevují další symboly či obrazy duchovní roviny
   -    strom obsypaný ovocem je současně v květu: jeden z nejsilnějších symbolů zasloužené odměny za vykonanou práci na poli sebezdokonalování
   -    květ může být symbolem rozkvětu osobnosti pro budoucí úspěšnou práci na vlastním sebezdokonalování
   -    květ může být i symbolem nedotčené panny (například řecká kora*14)
   -    květ u květin množících se pouze oddenky, řízky či výtrusy symbolizuje vyvrcholení procesu růstu, zatímco u květin rozmnožujících se semeny symbolizuje předposlední fázi procesu, takový květ je pak podoben květu stromu a semeno květiny je podobno jeho plodu
   -    další podrobnosti viz květiny a kytice


Květináč
   -    pokud je prázdný nebo je v něm neudržovaná květina, pak nevědomí tímto obrazem snícího upozorňuje, aby se méně věnoval věcem světským a hledal skutečný cit (zasadil květinu)
   -    s květinami: viz květiny


Květiny
   -    jsou barometrem citového prožívání, tedy čím více květin, tím je citové prožívání opravdovější, a naopak již pouhý hovor o hmotném zisku, sexuálně zabarvené myšlenky a samozřejmě sex samotný ve snech ničí květiny, takový obsah vědomé mysli jim nedává prostor k růstu ani podmínky pro přežití
   -    pokud si snící ve tvarech květin a jejich částí uvědomí tvar mužských či ženských pohlavních orgánů (například orchideje), pak okamžitě degraduje citový prožitek na sex pudové roviny
   -    zlámané: násilné přerušení citového prožívání: tento obraz je často předzvěstí nebo důsledkem znásilnění, ztráty panenství či panictví nebo krutého vystřízlivění z citového oblouznění
   -    sušené: citová nedospělost a neujasněné citové vztahy; člověk si raději uchovává své city, lásku i sex pro vzpomínky, než aby je naplno prožíval
   -    umělé: přetvářka a marná snaha v ostatních vzbuzovat dojem plného citového života
   -    darovat uvadlé: ze vztahu nezadržitelně mizí citová upřímnost, kterou nahrazuje pouhý zvyk
   -    zvířata ničící květiny, šlapající po květinách: pudy (zvířata) ve vědomí snícího vítězí nad city (květinami)
   -    dávat květiny na hrob: marné touhy vrátit minulé; snící by si měl uvědomit, že útěchu nalezne ve svém srdci
   -    nezalité, schnoucí: nedostatek citu v mysli snícího
   -    člověk ničící květiny, šlapající po květinách: jednoznačně pudový animus (pudová anima)
   -    květina, která nechce kvést: symbolizuje člověka, který ač žije citový život, není prozatím schopen dokončit svůj citový vývoj
   -    na hladině: radost z procesu poznávání předělu mezi světem nevědomí a vědomí
   -    trhat: pokud je snící nezahodí, pak je to touha po naplnění citového života, o němž nám nejvíce prozradí druh, tvar a barva květin, pokud je zahodí, pak je to promarnění současného stavu a degradace citové náplně mysli
   -    utrhnout jedinou květinu a nechat si ji: představuje smysl života snícího, proto je důležité si uvědomit její tvar, barvu a případně i vůni, neboť to budou alegorie jeho životního osudu v následných letech
   -    horská květina: city směřující vzhůru, na duchovní rovinu
   -    často záleží i na barvě květin, neboť barva může určit charakter citového prožitku a směr dalšího vývoje citového prožívání (viz barva)
   -    jakmile ve snu odmítneme sex, hříšné myšlenky nebo hmotné výhody, pak nalézáme květiny nebo jejich části a máme šanci je opět zasadit a vrátit se tak do náruče citového prožívání
   -    na stole: potvrzují současné prožívání citového života
   -    na stromě: city vpletené do stromu života
   -    jarní: probouzení citu
   -    příroda plná nádherných květin, často s pocity nadšení a blaženosti: jednoznačně prenatální vzpomínka snícího na pobyt v děloze matky a předzvěst dramatického porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    žena v květinářství: v drtivé většině citová anima, jež svou prací naplňuje vlastním vřelým citem životy druhých lidí
   -    květina (láska - city) je prostředním vývojovým stupněm na cestě k dokonalosti, když předchůdcem květiny je semeno (sex - pudy) a vyvrcholením je vůně (soucit - duchovnost), přesně podle výroku "Sex je semenem, láska květinou a soucit vůní." Osho*76
   -    vůně květin: vyvrcholení citového života a názorná ukázka soucitu duchovní roviny
   -    sněženky jsou symbolem návratu z duchovní roviny (království ledu a sněhu) zpět na rovinu citovou (voda)
   -    žena, dívka i malá dívenka mezi záplavou květin: duchovní anima; takový obraz bývá vždy doplněn obrazy sjednocování (více o tomto v archetypu Anima - Animus a případně i v archetypu Coniunctio)
   -    snícímu záhadně zmizí květiny: pokud jsou následné snové obrazy doplněny duchovními symboly, pak vědomí snícího přešlo na duchovní rovinu vnímání, jinak je to ztráta citové náplně mysli a pád zpět na pudovou rovinu prožívání
   -    nadpozemské krásy, květiny, jež nemají na pozemské rovině obdoby, kouzelné květiny: jsou oslavou duchovního stavu, proto jejich vzhled, barva i vůně převyšuje vše, co můžeme znát z denního vědomí; takto se ve snech objevuje i božská mana; žel i tyto krásné prožitky*73 mohou být kontaminovány pudovým obsahem mysli, neboť snící si pocit extáze, kterou zažívá na duchovní rovině, spojuje především se sexuálním vyvrcholením a samozřejmě se svým tělem, pak zákonitě opouští duchovní rovinu a rozčarován se probouzí
   -    další podrobnosti viz květ a kytice


Kvočna
   -    představa rodinného štěstí, za nímž si ovšem snící neuvědomuje negativní vlastnosti spojené se symbolem kuřete a slepice, případně kohouta


Kyj
   -    jednoznačný falický symbol, navíc se stopami agrese


Kypřit půdu
   -    prohlubně a brázdy v půdě po kypření symbolizují ženu a její plodivý charakter, pak nejen vzhledem, ale také významem, kdy ze semene uloženého do brázdy vzklíčí nový život, znázorňuje ženské pohlavní orgány a jejich reprodukční schopnosti
   -    nástroj kypření má falickou podstatu, ať už se jedná o pluh, brány (viz brány) nebo malé ruční nástroje; samotná funkce kypření ukazuje sexuální smysl a následně symbol plodnosti, přičemž půda jako Matka Země dá vzejít plodu ze semene, stejně jako se z ženy po oplodnění rodí dítě


Kyselina
   -    narušuje osobnost (někdy i dosti drasticky), ale z duchovního vývoje je to kladný, i když dosti bolestný, počátek procesu sebezdokonalování
   -    používaná jako čistící prostředek: viz čistit


Kyselost
   -    potravin: narušuje běžné vnímání těchto symbolů (pokud nejsou ve své podstatě kyselé), a tím omezuje jejich přitažlivost (například kyselé jablko by mělo snícího odradit od zamýšleného partnerského svazku)


Kýta
   -    jednoznačný a velice silný sexuální symbol


Kytara
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši, ale kytara má ze všech hudebních nástrojů nejblíže k pudové rovině, a tedy ke světskému způsobu života, sexuálním symbolům a sexu samotnému, pak už záleží na převládající náplni vědomí snícího, kam jej snový prožitek posune


Kytice
   -    u tohoto symbolu hraje velkou důležitost jak dárce, tak i obdarovaný, proto když neznámý muž obdaruje kyticí sestru a jejich vztah přeroste v milenecký poměr, může dočasně degradovat citovou animu na pudovou
   -    obdržet kytici: vyznání lásky
   -    darovat uvadlou: ze vztahu nezadržitelně mizí citová upřímnost, kterou nahrazuje pouhý zvyk
   -    předat kytici nevěstě (vidět i provést): tímto obrazem vrcholí jedna z etap sjednocování protikladů
   -    vázat: symbolizuje snahu snícího vyjmout to nejkrásnější z vlastních citů a podle adresáta této kytice pak rozpoznáme, kam to nejlepší z našich citů míří (manžel, manželka, milenec, milenka - na pudovou rovinu; sestra, bratr, zpěvák, zpěvačka, učitel, učitelka - na citovou rovinu)
   -    na nebi: nádherné znamení, jež ukazuje, kam snící směřuje svou lásku
   -    další podrobnosti viz květ a květiny


Kytovec (velryba)
   -    útočná velryba: po zvnitřnění a sestupu do vlastního nitra nalezne každý člověk negativní, destruktivní ego, které se objevuje v určité fázi duchovního vývoje a může se objevit i v období temné noci duše*45, útočná velryba znázorňuje období konfliktu mezi dvěma částmi mysli a úkolem člověka je vykrystalizovat a navždy spojit ty dvě rozpolcené osobnosti uvnitř sebe mostem soucitu, mystické jednoty a nového života
   -    být spolknut velrybou: biblický příběh Jonáše snícímu ukazuje cestu do vlastního nitra a bolestné objevování vlastních vnitřních obsahů; po takovém snu doporučuji snícímu přečíst si oddíl Starého zákona Jonáš, neboť mnoho alegorií a podobenství může ozřejmit nejasné souvislosti vlastního údělu
   -    vystoupit z nitra velryby: znovuzrození s proměněným vědomím
   -    chytit: jeden z významných počinů v procesu sebeobjevování vlastní psýché, která byla tak dlouho skrytá za mnoha závislostmi a za závojem zájmu o vnější svět; k chycení velryby nepotřebujeme v žádném případě harpunu, jež by ublížila (bolestně by se zaryla do srdce hledajícího), stačí pouhý slaboučký vlasec s maličkým háčkem nebo "jen" pouhé vlídné slovo


Kyvadlo hodin
   -    odměřuje čas (viz čas)
   -    další podrobnosti viz hodiny

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO