[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" CH "
Chalupa
   -    má velice podobný výklad jako dům nebo byt, jen oproti těmto symbolům jako by chalupa měla dále k osobnosti (archetyp Persona) a blíže k individualitě (archetyp Individualita)
   -    úklid na chalupě: snaha snícího očistit mysl od závadných myšlenek
   -    budovat či opravovat vodovod na chalupě: symbolizuje vědomé přivedení citů do mysli snícího
   -    opravovat elektřinu na chalupě: elektrickým vedením a součástmi elektrických zařízení proudí emoce od jednoho člověka k druhému, proto oprava elektrických zařízení a rozvodů symbolizuje nápravu v oblasti citů
   -    stavba chalupy: budování osobnosti na nových, zdravějších základech, což nastává většinou po prožitku*73 snové smrti
   -    vše v chalupě je současnou náplní mysli snícího
   -    horská: u duchovně probouzejících se lidí se na horské chalupě odehrávají sny ukazující kouzelnou podstatu vnitřních stavů a důsledků proměněného vědomí*16 (viz archetyp Self)


Chám (sperma)
   -    viz ejakulace


Chameleon
   -    symbolizuje přizpůsobivost snícího ve světě vztahů; navíc má tento zajímavý symbol i další rozměr, když se v určité fázi duchovního postupu ke schopnosti měnit barvu přidává i schopnost měnit tvar; výklad platí i pro tvory či bytosti s vlastnostmi chameleona, tedy tvory a bytosti se schopností měnit svou barvu podle přírodního prostředí
   -    ohrožující tvor s vlastnostmi chameleona: personifikace stínu*65 snícího (více o tomto nebezpečném fenoménu v archetypu Stín)


Chapadlo
   -    drží snícího v hmotném světě a stahuje jej do pudového prožívání
   -    v určitém pohledu může symbolizovat falus a jeho schopnost pronikat dovnitř
   -    hlavonožce: emoční rodinné vztahy; další podrobnosti viz hlavonožec


Chápat
   -    je velice kladné, když dokážeme pochopit nejen běžné věci, se kterými se střetáváme v denním vědomí, ale i věci, vztahy a procesy, s nimiž se v denním vědomí vůbec nesetkáváme, neboť právě pochopení neznámého a záhadného přibližuje snícího k novým, dosud nepoznaným obzorům
   -    jakmile se člověk jednou vydá na cestu k citové náplni mysli, zcela zákonitě bude nepochopen mnohými pudovými personifikacemi, jakmile bude pokračovat ve svém vývoji směrem k duchovní náplni mysli, opět se setká s nepochopením citových personifikací, protože duchovní náplň vědomí leží mimo jejich smysl chápání


Charita
   -    viz dobročinnost


Chata
   -    dřevěná, srub: přechodný stav, čas k nalezení vlastní skutečné individuality
   -    zděná, připomínající spíše dům: viz dům
   -    velká, rekreační (například podniková): viz dovolená
   -    předměty, vztahy, pocity i myšlenky v chatě a kolem ní: symbolizují současnou náplň mysli snícího
   -    chatová oblast: přechodné období, období hledání a střetů
   -    chatař: člověk hledající smysl života
   -    na horách: u duchovně probouzejících se lidí se na horské chatě odehrávají sny ukazující kouzelnou podstatu vnitřních stavů a důsledků proměněného vědomí*16 (viz archetyp Self)


Chátra, lůza
   -    zcela jednoznačně pudové personifikace, proto je dobré, pokud se snící s nimi dějově nezaplétá a s jejich ubohým stavem cítí soucit


Chátrat
   -    zchátralé budovy: častý obraz přechodného období, kdy člověk opouští jeden světonázor, aby našel nový svět a nové myšlení (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    zchátralý vlastní dům: důrazné varování před zničujícím životním stylem snícího


Chatrč
   -    nepřipravenost snícího žít na té rovině, na níž se chatrč nachází (například běžný lidský svět pudů a citů popřípadě čistá citová rovina nebo duchovní rovina)


Chemie
   -    chemické procesy ve snech jsou odrazem jednotlivých etap duchovního vývoje, aby v konečné fázi byl spojen mikrokosmos s makrokosmem a vnější s vnitřním (podobně hovoří i Hermes Trismegistos v nesmrtelném díle "Smaragdová deska")
   -    chemické vzorce, sloučeniny a procesy jsou úzce spjaty s alchymií a individuačním procesem*56, v němž složité snové chemické reakce vyjadřují ještě složitější psychické procesy vývoje člověka
   -    chemikálie urychlují procesy probíhající uvnitř lidské psýché a ve styku s tělem snícího mohou nastartovat zpočátku nepříjemný proces sebezdokonalování (například kyselina probudí k životu červy v těle)
   -    snové chemické postupy mohou být obrazem meditačních technik , jež snící provádí v denním vědomí
   -    chemická výrobna, továrna: je nezbytně nutné uvědomit si, že proces probíhající chemické výroby je pouhým prostředkem k zachycení vědomí snícího a důsledkem je tomu odpovídající proces sjednocování s přetvářením obsahu vlastní bytosti
   -    chemická válka, chemický útok, chemické zamoření: neodmyslitelně patří do archetypu Témata zničení světa a je nevědomím používáno proto, aby snící opustil svět starých zkostnatělých názorů, ale současně může být i součástí archetypu Bazální perinatální matrice jako důsledek tzv. špatného lůna*57
   -    chemický útok či zamoření ve vesmíru či v kosmické lodi: na duchovní rovinu nelze s sebou nést city, proto nevědomí použije chemický útok proti citovým personifikacím, které by se pokusily dostat na duchovní rovinu (vesmír, kosmická loď)
   -    zcela zničený svět (zamořená země, řeky chemikálií, otrávený vzduch): snící zmírá světu a svět pro něj nemá lákadel, jimiž by jej opět přitáhl do své náruče


Cherubín
   -    viz anděl


Chirurg, chirurgie
   -    lékař, lékařka chirurgie: citový animus, citová anima; další podrobnosti viz doktor
   -    chirurgické zákroky: nevědomí po mnoha marných radách vnucuje snícímu radikální změnu, aby vybředl ze současného neutěšeného stavu; nejčastěji se chirurgické zákroky dotýkají archetypu UFO iniciační obřady, přestože se ve snových obrazech nevyskytují mimozemšťané ani kosmické lodě (takové chirurgické zákroky se většinou zaměřují na hlavu - rozum a genitálie - pudovost)


Chlad, chladit, chladný
   -    na rozdíl od snových obrazů nemusí chlad pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulsy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější chlad zapracovat do právě probíhajících snových obrazů - takový chlad pak nenese žádnou snovou symboliku
   -    pociťovat tělesný chlad: cit snícího dokáže rozehřát nitro člověka i okolní předměty, proto pocit tělesného chladu znamená emocionální chlad (nedostatek citů)
   -    chladit tekutiny: chladit emoce
   -    chladný modrý plamen: je nebeskou rosou, která se v alchymii nazývá hermetickou růží (rosa hermetica), poskytuje snícímu poznání
   -    chladit si hlavu: snící přespříliš zaměstnával rozum, zapomínal na citový život a duševní relaxaci, proto se nyní snaží o citovou nápravu


Chladnička
   -    viz lednička


Chlapec
   -    dětského věku: viz dítě
   -    dospívající: viz mladík


Chléb
   -    obrazně vystihuje proces sebezdokonalování, neboť část toho včerejšího (kvásek) se používá k výrobě nového chleba, stejně jako v člověku zůstává část staré osobnosti, i když se dokáže ve velice krátkém okamžiku dramaticky změnit
   -    mistrně spojuje základní stavební prvky světa (země, voda, vzduch a oheň) a navíc je chléb povýšen myšlenkou stvořitele (člověka) - stejně jako slovo vyčlenilo hmotný svět z beztvaré prázdnoty*31
   -    může symbolizovat celistvého člověka, jednotlivé výrobní procesy pak představují určitá životní údobí
   -    jíst: příliš se zabýváte sebou samým; směřování k egoismu
   -    dávat chléb druhým, krmit chlebem zvířata: vzdávání se sebe samého, směřování k altruismu*58
   -    vidět, kupovat: ještě máte možnost zvolit si mezi egoistickým prožíváním nebo altruistickou činností*58
   -    péci: pokud je vzhledově hezký a chutný, pak vás nevědomí chválí za práci na poli sebezdokonalování, ale opačně, pokud je chléb neforemný, připálený, nedopečený či nechutný, pak byste se měli zamyslet nad svým konáním, cítěním a myšlením
   -    bochníky chleba valící se na snícího: varování nevědomí - perfekcionismus je velkou překážkou poznávání; je třeba si uvědomit, že dokonalost nepatří mezi lidské vlastnosti
   -    měkký, kyprý, čerstvý: právě prožívané vztahy procházejí složitým vývojem, je v nich měkkost, poddajnost, touha pronikat, objevovat a chápat
   -    tvrdý: pevné vztahy, ale někdy i příliš tvrdý postoj, což závisí na úhlu pohledu snícího, takové vztahy odolávají pozitivním i negativním činům druhých lidí, ale pevnost postoje, jež je dána tvrdostí chleba, může narušit trvalý příliv citů (větší množství vody); vztahy a postoje znázorněné symbolem tvrdého chleba se většinou přiřazují k místům, kde jej vidíme, nebo k osobě, která tvrdý chléb má; tvrdý chléb v dobrém slova smyslu má sílu nést i základy velkých staveb
   -    uvnitř chleba můžeme po rozkrojení nalézt symbol, který přesně odpovídá duchovnímu stavu; nevědomí tak jednoduchou formou odhaluje snícímu pravou individualitu


Chlév, chlívek
   -    za nejdůležitější rozměr symbolu chléva považuji uvědomění si nečistot a posléze proces čištění, přesně ve smyslu jednoho z Heraklových úkolů, ve kterém měl vyčistit Augiášův chlév od letitých nánosů (více o tomto v archetypu Hrdina)


Chlouba, chlubení
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy chlubivého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto chlubivost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme chlubivé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad chlubivostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Chlup
   -    zbavovat se chlupů na těle: viz holení
   -    být chlupatý: snící si uvědomuje tupou podřízenost sexualitě, ale i tak ponurý výklad v sobě nese počátek vzpoury proti tomuto neutěšenému stavu a budoucí cestu k citové rovině prožívání
   -    mít chlupatého milence (milenku): zvířecí chtíč jasně převyšuje city a slovo láska má jen význam chtíče
   -    vidět chlupaté lidi: jasně rozpoznáváte, jak lidé propadající pudovosti nabírají "zvířecích" forem


Chobot
   -    zcela jednoznačně symbolizuje falus
   -    chobot směřující vzhůru je představou erekce
   -    chobot směřující bezvládně dolů je představou neschopnosti k pohlavnímu spojení a každý další pohyb chobotu je podvědomou nadějí, jež se váže pouze k sexuálním touhám
   -    u dalších tvorů, kteří běžně chobot nemají: podstatně zesiluje sexuální význam symbolu


Chobotnice
   -    viz hlavonožec


Chodba
   -    je stěžejním symbolem archetypu Bazální perinatální matrice a zejména jeho třetí fáze
   -    potkat v chodbě těhotnou ženu: spouštěcí impuls archetypu Bazální perinatální matrice, nyní snící získává přístup k podprahovým zážitkům předporodních a porodních stavů, aby nakonec opětovné prožití porodních fází vyvrcholilo nádherným okamžikem zrození, v němž rodící se a rodička sjednocují své vědomí
   -    omezující či ohrožující (nejčastěji pohyblivé stěny, podlaha a strop), nepříjemné pocity, napadení, chodba za závěsem nebo záclonou, úzká, temná, chodba ústící do jeskyně nebo do oválné místnosti, šťastně uniknout z chodby, voda tekoucí po chodbě, chodba měnící se v řeku, díry v podlaze nebo průlezy, krev nebo moč v chodbě: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    úklid chodby, sprchy nebo bazény na chodbě, rekonstrukční práce, silné světlo na chodbě či na jejím konci, vyústění chodby do přírody: postupné dokončování procesu poznávání archetypu Bazální perinatální matrice
   -    chodba s fontánami, bazény a vodotrysky: pochopení alespoň části vlastního porodního procesu umožňuje snícímu vstup na citovou rovinu
   -    pro zdárný duševní a duchovní vývoj je velice prospěšné, když se na chodbách setkáváme s představiteli citové roviny (popis citového anima viz mladík , popis citové animy viz dívka ) nebo jimi jsme
   -    děti na chodbě: kladný prvek v procesu poznávání, pokud chodba ústí v dětském pokoji nebo venku v přírodě mezi dětmi, pak je to náznak končícího procesu archetypu Bazální perinatální matrice
   -    sexuální symboly a obrazy, sexuální pokušení na chodbách: patří archetypu Bazální perinatální matrice; tlak na rodící se dítě při průchodu porodním kanálem vyvolává ve vědomí dítěte sexuální obrazy, je to prvotní styk "nezrozeného" se sexualitou, v níž homosexualita*48 a lesbická láska je v propletenci heterosexuálních spojení postavena významově na stejnou úroveň, neboť vychází ze shodné podstaty - z nižší pudové přirozenosti
   -    zavalená nebo s hromadou materiálu: symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu
   -    nepřátelství některých osob a boj s nimi na chodbách: v tomto případě je chodba pouze spojovacím článkem mezi jednotlivými inkarnacemi a vede snícího do některého z minulých životů, aby dokázal najít ve svém srdci odpuštění, čímž by se definitivně oprostil od nepříjemných obrazů minulosti


Chodit
   -    po vodní hladině: dokáže jen člověk dokonale oproštěn od pudového prožívání a citů; pokud se však k takovému zážitku nepřidá soucit s trpícími, pak je to pouhé cirkusové číslo, po němž přichází pád


Chodník
   -    je symbolem pomalejší, ale podstatně bezpečnější životní cesty, ovšem i na této cestě se často objevují úskalí v podobě sexuálních symbolů a pudových personifikací
   -    rovné a krásné chodníky: spokojenost s vlastním životem
   -    stromky vyrůstající z chodníku: sexualita bude snícímu ztěžovat další cestu
   -    vidět cizí věci na chodníku: materialismus a hmotné touhy znesnadňují snícímu život
   -    vynášet věci z domu na chodník: touha po čisté mysli nezatížené zbytečnostmi a současně vzdávání se hmotných požitků ve prospěch druhých lidí
   -    stát na chodníku: nerozhodnost v určitých životních situacích
   -    budovat: výstavba životní cesty, pokud se buduje současně se silnicí, pak je chodník jen pomalejší verzí životní cesty
   -    čistit: usnadnění budoucí životní cesty
   -    jezdit autem po chodníku: neschopnost sjednotit cíl, rychlost a způsob postupu vpřed
   -    osoba, jež veze snícího autem po chodníku: tento řidič není vhodným společníkem pro životní cestu
   -    ledový, chodník pokrytý ledem a sněhem: cesta k duchovním principům, ovšem neschopnost trvale nést duchovní náplň vědomí se ve snu projeví pádem na zledovatělém chodníku


Cholera
   -    vidět nemocné cholerou: obraz má úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí
   -    cholera, kterou lékař ve snech léčí, nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně nemocným a nedostatečným citům
   -    epidemie cholery: nedostatek citů v okolí snícího na úkor posilujících pudů vyústí v neštěstí takového rozsahu, jaký ukazuje rozměr snové epidemie


Chomout
   -    vlastnit: budete mít možnost někoho ovládat
   -    vidět: upozornění nevědomí, abyste se nenechali manipulovat druhými lidmi
   -    je snícímu nasazován nebo jej nosí: snící se dostal do silného vlivu nějaké osoby


Chorál
   -    hudba a liturgický zpěv křesťanských církví je spojnicí mezi citovou rovinou, symbolizovanou hudbou i zpěvem, a duchovní rovinou, jež je skryta v obsahu


Choroba
   -    choroby, které lékaři ve snech léčí, nepřísluší tělu, ale téměř výhradně citům
   -    další podrobnosti viz doktor nebo nemoc


Choť
   -    vlastní (včetně bývalých partnerů): manžel (manželka) spolu s milencem (milenkou) jsou nejčastějším zosobněním pudového anima (pudové animy) a představují vztahy a konflikty na pudové rovině
   -    výjimečně může vlastní choť představovat citovou rovinu, ale jen když je snový obraz doplněn dalšími citovými obrazy a je prost veškeré sexuality


Choulit se
   -    do klubíčka: častá perinatální vzpomínka a podvědomá touha po bezpečí a teple (jako v matčině lůně), proto obraz patří do archetypu Bazální perinatální matrice


Choutka
   -    každá choutka, ať už se týká jídla nebo sexu, se jako chtění bytostně dotýká ega snícího, proto podléhání choutkám patří jednoznačně na pudovou rovinu prožívání a snaha odolat pokušení patří touze po vyšších prožitcích citové a duchovní roviny


Chov
   -    zvířat: symbolizuje práci s vlastní pudovou přirozeností


Chování
   -    vlastní: prochází ve snech zajímavým vývojem, když nejprve nevědomě upřednostňujeme egoistické chování za účelem dosahování osobních výhod, posléze si toto chování uvědomujeme jako závadné a pak jej počneme odstraňovat ze zažitého vzorce chování, abychom nalezli moudrost a posléze i poznání vzniku příčin budoucích událostí (svět příčin) v důsledku určitého chování a jednání
   -    lidí vůči snícímu: je důsledkem jednání, pocitů a myšlení snícího, který má za úkol dojít k odpuštění a soucitu s obrazem sebe samého v nedávné minulosti; cílem každého člověka by mělo být jednou provždy vypadnout z pudového vzorce chování; také viz jednotlivé lidské vlastnosti
   -    dětí: viz dítě


Chrám
   -    čas zvnitřnění a intuice*64 vycházející z nitra snícího, jedině s pokorou v srdci lze nalézt štěstí, s pýchou však člověk upadne do trapného posilování ega
   -    dveře do chrámu: většinou vstup na citovou rovinu a jen výjimečně vstup na rovinu duchovní
   -    v prvotní fázi duchovního vývoje je chrám představou centra bytosti (viz archetyp Poklad) a teprve po vnitřním pochopení symbolu spolu se snícím do chrámu vstupuje soucit
   -    ve druhé fázi duchovního vývoje snící po modlitbě či uctívání v chrámu prožívá extázi vytržení, jež je záhy slabou duchovní náplní vědomí degradovaná na úroveň citů a těla
   -    ve třetí fázi duchovního vývoje je snící ochoten vzdát se života, aby následně spatřil obrovskou moc chrámu a možnou cestu k uskutečnění*68
   -    ve čtvrté fázi duchovního vývoje se chrám stává místem iniciace a posléze i uskutečnění*68


Chránit, zachraňovat
   -    děti: tento obraz je častým průvodcem archetypu Anima - Animus, když snící takto zachraňuje vlastní citovou část (citového anima nebo citovou animu), nebo později i duchovní část (duchovního anima nebo duchovní animu); další podrobnosti viz dítě
   -    lidi (rodinu, přátele i neznámé) před zvířaty: velice pozitivní, neboť ve skutečnosti ochraňujeme personifikace svých vlastností před všudypřítomnými pudy
   -    zachraňovat druhé před nebezpečím a smrtí: je velice důležité zachraňovat lidi dobré i špatné, neboť oni jsou personifikacemi vlastností snícího, vlastností, které nelze bez následků vyrvat z kořenů života, ale jen obětováním, pochopením a soucitem asimilovat vyššími ideály
   -    být zachráněn: náš zachránce je personifikovaným nositelem vlastnosti, která záchranu uskutečnila (například: pokud snícího zachrání voják, pak jeho stav pomohla zachránit jeho vnitřní disciplína)
   -    chránit či zachraňovat sebe: pokud zachraňujeme sebe před neznámým, pak se jedná o strach z procesu sebezdokonalování a záchrana je reakcí ega, pokud však chráníme sebe před pudovými personifikacemi, pak se jedná o složitý proces archetypu Stín, jehož vyvrcholení přináší závěrečný souboj s Márem*3
   -    chránit objekt či území před nepřítelem: v nitru snícího dochází k významnému střetu rozdvojené duše, když jedna, ta lepší část, touží po duchovním obsahu a ta druhá - pudová, jež se cítí uraženě opuštěná, touží dobýt citové či duchovní vědomí zpět, neboť ještě nedávno byl snící plně v její moci
   -    vidět zvířata chránit mláďata nebo své druhy: snící se učí poznávat sílu a zdroj pudů
   -    chránit věci před druhými: pokud se nejedná o záchranu symbolu ochrany či sjednocení, pak snící upřednostňuje materiální zisk před city; při ochraně sexuálních symbolů snící upřednostňuje sexualitu před city
   -    chránit si hlavu před deštěm: obrana před city a snaha zachovat si známé, leč závadné rozumové jednání


Chrápání
   -    nevědomí upozorňuje na podvědomé, v drtivé většině pudové jednání, jež prozatím není ovlivnitelné vůlí snícího - život "na autopilota"*44


Chrapot
   -    mít sám: rada nevědomí používat méně jazyk a rozum ve prospěch strádajících citů
   -    druzí nemohou pro chrapot hovořit: odmítání, tvrdohlavost, snaha izolovat se od všeho, co snící nechce slyšet


Chrastí
   -    zapalovat, topit chrastím: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež jej váže k živočišnosti přírody; snící touží dosáhnout plného prožitku na citové rovině
   -    sbírat: vzrůstající potence snícího bude brzy hledat vybití


Chromý
   -    člověk: pudový animus či pudová anima a někdy dokonce stín snícího (viz archetyp Stín)


Chronometr
   -    viz čas nebo hodiny


Chroust
   -    viz brouk


Chrt
   -    dostihy chrtů: velice negativní symbol, neboť představuje pouze pudovou rovinu a egoistické dosahování
   -    další podrobnosti viz pes


Chrup
   -    čistit: snaha očistit vlastní sexuální stránku, snaha oprostit se od pudového závaží a přidat do současných sexuálních vztahů více citu
   -    zubní kámen: důsledky sexuálních činů minulosti


Chřest
   -    sexuální symbol


Chřestýš
   -    má-li krásné duhové peří v záhlaví, pak se jedná o symbol bájného boha jménem Quetzalcoatl*39
   -    další podrobnosti viz had


Chřipka
   -    mít: pouze nedostatek citů způsobuje snovou nemoc
   -    vidět nemocné: obraz má za úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí
   -    epidemie chřipky: nedostatek citů v okolí snícího a zesilující pudy


Chtíč
   -    se jako pudové chtění bytostně dotýká ega snícího, proto podléhání chtíči patří jednoznačně na pudovou rovinu prožívání a snaha odolat pokušení patří touze po vyšších prožitcích citové a duchovní roviny
   -    překonat, ovládnout: jakmile člověk vůlí ovládne sexuální chtíč, podaří se mu získat ohromnou moc nad vlastními vnitřními popudy, které běžně žijící člověk není schopen ani zaregistrovat (více o tomto tématu v archetypu Self)


Chudoba, chudý
   -    v drtivé většině snových obrazů chudoba představuje neradostný stav duše, ovšem je třeba nezaměňovat slovo chudoba se slovem skromnost, neboť skromný člověk, jenž netouží po bohatství, jenž rozpoznal, že v přepychu a blahobytu neleží nijaké štěstí, realizuje citový život nebo dokonce spěje k uskutečnění duchovních ideálů
   -    chudým být: snící by se měl nad sebou zamyslet a rázně přehodnotit žebříček hodnot, pro něž žije
   -    chudinská čtvrť: viz čtvrť
   -    vidět chudé: pro vývoj snícího je velice dobré obdarovávat chudé a žebráky, protože je schopen vzdávat se vlastností, jež jsou spojené s darovaným předmětem, a tak ve své duši nalézt potřebný rozměr soucitu


Chůdy
   -    patří egu a snaze člověka vyniknout


Chumelenice
   -    často doprovází snícího při vstupu na duchovní rovinu; další podrobnosti viz sníh


Churavět
   -    viz choroba a doktor


Chuť
   -    na sex: viz chtíč
   -    jíst či pít: představuje méně otevřenou sexuální touhu
   -    na sladké: touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života
   -    zvláštní, nepopsatelná, ale dobrá: nejčastěji brzký výjimečný sexuální zážitek; ve vyšší fázi archetypu Anima - Animus se jedná o vnitřní hodnocení objevovaných stavů při sjednocování protikladů
   -    divná, nepříjemná: odmítaná sexualita
   -    nemít chuť: je důležité dostat se do stavu, v němž člověk nemá ani chuť ani odpor, což značí, že překonal vážné rozpory protikladů a nezadržitelně míří ke sjednocení (sjednocování ženských a mužských protikladů anima - animus popisuje archetyp Coniunctio)


Chůva
   -    citová anima


Chůze
   -    je symbolem pomalejší, ale podstatně bezpečnější a hlavně nezávislé životní cesty, při níž se snící spoléhá pouze na vlastní síly


Chvála, chválit
   -    být chválen: přestože se může ze strany nevědomí jednat o pochvalu za kvalitní a poctivou práci na poli sebezdokonalování, měl by být snící na pozoru před uspokojením a pýchou
   -    chválit druhé: je kladné jedině tehdy, když má chvála povzbuzující účinek, jakmile chvála vyvolává v druhých pocit sebeuspokojení, pak je tato činnost negativní k sobě samému, neboť chvála je směřována k vlastním personifikacím snícího, a tudíž je skrytou samochválou
   -    vidět druhé chválit sebe či své věci: nevědomí dává snícímu nádhernou ukázkou možnost pochopit zničující vliv sebeuspokojení i pýchy a také možnost vyhnout se podobným excesům
   -    chválit nepřítomnou osobu: nejlepší způsob pochvaly, způsob, který neublíží ani chválenému, ani osobě, která slova chvály vysloví


Chvástat se
   -    podobné jako viz domýšlivost


Chvat
   -    v souboji či zápase: viz boj


Chvění
   -    lidského těla: v drtivé většině se váže k touze po pohlavním styku, ale chvění může být důsledkem pohnutých citů (například setkání po dlouhodobém odloučení)
   -    země: protože je geologie v nevědomí učením a souhrnem poznatků o karmě*26, pak chvění země odpovídá důsledkům minulých činů snícího (další podrobnosti viz zemětřesení )


Chyba
   -    chyby z denního života se zákonitě budou odrážet i ve snech, protože nevědomí dává snícímu velkorysou možnost odstranit závadné jednání v předstihu na poli snových obrazů
   -    dělat chyby: již uvědomění si skutečnosti, že děláme chyby, je dobrým počinem v procesu sebezdokonalení, neboť pouze do sebe zahleděný, namyšlený člověk bude tvrdit, že chyby nedělá
   -    přiznat se k chybě, uznat chybu: není jednoduché v denním vědomí a není jednoduché ani ve snech, ale po takovém, často bolestném přiznání vždy přichází obrovská úleva a ulehčení (většinou již v samotném snu)
   -    odstraňovat: tento obraz prochází v procesu sebezdokonalování zákonitým vývojem, když snící nejprve odstraňuje chyby současnosti a poté se stále hlouběji noří do vlastní minulosti, aby postupně odstraňoval množství chyb, které napáchal svým způsobem života; v nejhlubší formě lze vědomě odstraňovat i chyby minulých životů a zbavovat se tak karmických závislostí*34
   -    druhých: nejprve jsou chyby druhých trnem v oku a objektem výčitek, ale snaha odstranit chyby ze svého jednání i tyto obrazy postupně přetvoří, aby v nich zazářilo pochopení, odpuštění a soucit, pak snící trpělivě vysvětluje chybujícím závadné jednání (často na příkladu vlastních chyb), poté snící dává chybujícím ve snech možnost své chyby napravit a nakonec nezištně pomáhá odstraňovat chyby druhých


Chybět
   -    člověku ve snu chybí pouze to, po čem podvědomě touží, ovšem za chybějícími předměty se v drtivé většině ukrývají vztahy a touhy (například: chybějící zeď bytu či domu: touha uzavřít se světu, chybějící oblečení: obava odhodit ze sebe tíživou osobnost a ukázat druhým pravou tvář vlastní individuality a podobně)


Chycen, zajat
   -    chycená laň: známý obraz z řecké mytologie napovídá snícímu, že svým proměněným vědomím zachytil intuici*64 (více v archetypu Hrdina)
   -    chycená zvěř: pozitivní sen, protože snící aktivně omezuje část vlastní pudové podstaty pro budoucí asimilaci (ochočit zvěř); další podrobnosti viz jednotlivé symboly zvířat
   -    prožívat pronásledování a zajetí: velice negativní sen, protože staví snícího na úroveň štvané zvěře, na úroveň pudové přirozenosti


Chytat
   -    zvěř i lidi: viz hon


Chýše
   -    viz chatrč


Chytrák, chytračit, chytrost
   -    chytrost, přestože je vysoce ceněna v hmotném světě, není v nevědomí tak kladným pojmem; chytrost je ve snech většinou přiřazovaná ke zvířatům a k pudovým personifikacím a jen ojediněle k personifikacím citovým, čímž nevědomí snícímu naznačuje, že chytrostí či chytračením ztrácejí svou citovou podstatu

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO