[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ma - Me "
Macecha
   -    vyjadřuje negativní aspekt archetypu Matka; další podrobnosti viz archetyp Otec - Matka


Mačkat
   -    rozmačkané předměty: nedokonalá likvidace symbolu v nevědomí; další podrobnosti viz destrukce nebo jednotlivé předměty
   -    mačkat se v dopravním prostředku, ve výtahu, v místnosti, v davu: obraz symbolizuje materialistické zaměření a pudové touhy snícího, neboť citová rovina bývá lidmi řídce osídlena a duchovní téměř nedotčena lidskou přítomností
   -    pomačkané tváře lidí či jiných bytostí: snící nechápe vlastnosti či rovinu (pudová, citová nebo duchovní), kterou tento člověk či bytost představuje (pomačkané tváře mimozemšťanů patří k častým obrazům archetypu UFO iniciační obřady)
   -    zeleninu, ovoce, semena či části rostlin: pokud je výsledným produktem olej, pak má takový obraz ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu, v jiných případech se může jednat o podvědomou likvidaci sexuálních symbolů
   -    mačkání částí lidského těla (vidět i prožívat): symbolizuje touhu po zisku na úkor citu
   -    někdo snícího mačká: pokud snící tohoto člověka zná, pak se vlastnosti spojené s tímto člověkem snaží proměnit část citu (snového těla) v materiální zisk; v případě neznámého člověka je mačkání důsledkem předchozí činnosti (takto nevědomí snícího varuje před dalším setrváváním mezi pudovými symboly a personifikacemi)
   -    mačkáním něco ovládat: pokud je ovládání bezproblémové, pak se jedná o velice kladný obraz vědomého zpracování obsahu vlastní mysli


Mačky (stoupací železa)
   -    zvyšují schopnost snícího udržet duchovní náplň mysli (udržet se na sněhu a ledu)


Madona
   -    je jedním z nejemotivnějších křesťanských symbolů
   -    je stejně jako Ježíš Kristus toužebně očekávaným zjevením starých alchymistů na cestě k vykoupení, neboť potvrzuje správnost zvnitřnění (o symbolech alchymie viz archetyp Alchymista)
   -    objevení se Panny Marie ve snech je důležitým poselstvím pro snícího a ve svém důsledku i požehnáním na duchovní cestě; není neobvyklé, když obraz či socha Panny Marie obživne a ke snícímu promlouvá


Mafie
   -    není něco vnějšího, ale je vnitřní personifikací zla*65, kterou v sobě nosí každý člověk víceméně v latentní formě, člověk je vnitřními popudy, pocházejícími z tohoto zla, nabádán k egoistickým skutkům a v některých případech se může dokonce ztotožnit s tímto personifikovaným zlem (více v archetypu Stín)
   -    spolupracovat s mafií, podporovat její činnost: varovný sen; snící svým chováním a jednáním přispívá k růstu zla ve svém nitru i ve svém okolí
   -    pro klidný duševní vývoj bychom neměli řady mafie rozmnožovat a mafiánské struktury podporovat, ale v odmítání bychom se měli od mafie distancovat a v konečné fázi nalézt indiferentnost, která snícího definitivně zbaví existence tohoto negativního symbolu v nevědomí


Mág
   -    viz čaroděj, čarodějnice


Magazín
   -    viz časopis


Magie
   -    má moc nad pudovým, ale nemá žádnou moc nad city, dokonce city mohou magii ničit, neboť magie a schopnost řízené imaginace patří na duchovní rovinu a sestoupením na rovinu citovou ztrácíme schopnost magických úkonů, které nyní leží o rovinu výše; podobnost s mnoha pohádkami není náhodná (více o roli magie v nevědomí a magických schopnostech člověka v archetypu Řízená imaginace)


Magika
   -    viz laterna magika


Magistrála
   -    viz dálnice


Magistrát
   -    děje na magistrátu vstupují do konfliktních vztahů, aby byl snící připraven pro řešení podobných problémů v denním vědomí
   -    kancelář na magistrátu: viz kancelář


Magma
   -    viz láva


Magnát
   -    viz boháč, bohatství


Magnet
   -    být magnetický a přitahovat kovové předměty: nevědomí zlatým nebo stříbrným leskem přitahovaných předmětů snícímu radí, kterou složku vlastní duše by měl posílit, přičemž stříbřitý lesk má vztah k ženské složce duše (anima), zlatý lesk má vztah k mužské složce duše (animus)
   -    být přitahován magnetem (i vidět někoho, jak je přitahován): snící je zcela zahleděn do materiálního světa, jeho citu chybí síla a jeho duchu křídla, aby se vymanil ze stávajícího neradostného stavu
   -    vidět, jak jsou magnetem přitahovány předměty (i nekovové): právě tyto symboly opouštějí mysl snícího
   -    pohyb magnetického pole Země, magnetické bouře: snícího čeká zásadní životní změna
   -    řízené magnetické pole: vstup vyššího vědomí do života snícího; jakmile snící řízení magnetického pole ovládá, je aktivním činitelem budoucích změn ve vlastním životě


Magnetofon
   -    snícího: symbolizuje schopnost nahlížet do minulých životů (přehrávat) či vytvářet (nahrávat) další karmu*26; tento symbol je zesílen, když je na magnetofonu napsáno jméno snícího
   -    magnetofonová páska: představuje život, přičemž poměr pásky mezi odvíjeným a navíjeným kotoučem je synonymem pozemského času jednoho života
   -    začátek magnetofonové pásky symbolizuje mládí, konec magnetofonové pásky symbolizuje stáří a smrt jako přechod do jiného života (další magnetofonová páska)
   -    pro plynulý duševní a duchovní vývoj je dobré nezabývat se magnetofonovými nahrávkami a vypnout magnetofon, přestože vize minulých životů mohou být zajímavé, avšak pro potřebný postup vpřed je jakákoliv postava minulého života pouhou maskou osobnosti, kterou by si snící ve své pošetilosti mohl nasadit (o nebezpečné masce osobnosti v archetypu Poklad)


Máchat
   -    prádlo: protože se vlastnosti patřící k egu (prádlo) pročišťují city (voda), je dobré, aby byla voda čistá


Majáček
   -    na autě: nejčastěji patří egu a touze po zviditelnění


Maják
   -    pokud je maják doplněn sexuálními symboly nebo se zde odehrávají erotické scény, je představou falu a mužské síly
   -    alegorické znázornění individuality (více o tomto tématu v archetypu Poklad)
   -    světlo majáku symbolizuje vnitřní bytostný oheň


Majetek
   -    vlastnit velký majetek: velké vydání nebo ztenčení majetku
   -    útočit na majetného: snícího ovládá pocit méněcennosti, nenávist a zášť vůči schopnějším; pozor, aby se tato negativní vlastnost nedostala na povrch denního vědomí a nestala se hybnou myšlenkou krajního politického spektra
   -    vidět bez závisti majetného člověka: možnost výhodného obchodu
   -    odmítnout majetek: nebudete trpět nedostatkem (snad i celý život)
   -    rozpoznat ve vlastnictví majetku negativní vlastnosti (pýcha, namyšlenost, opovrhování druhými, pudovost): snící kráčí tou správnou cestou k rozpoznání pomíjivosti hmotných statků a k nalezení vnitřního bohatství duše


Májka
   -    jednoznačný falický symbol
   -    postavit májku: podvědomá snaha zviditelnit své sexuální přednosti
   -    uříznout májku druhým: podvědomá snaha ubrat sexuální přitažlivost ostatním; muži si mohou tímto aktem zlepšit možnost výběru nejvhodnější potenciální partnerky


Majonéza
   -    sexuální symbol, jenž nese význam ejakulátu


Major
   -    viz důstojník


Mák
   -    je symbolem vědomostí a touhy po poznání
   -    ztrácet: zapomínání
   -    další podrobnosti viz makovice


Makarony
   -    falický symbol


Makat
   -    ve smyslu hmatat, sahat: viz hmat


Maketa
   -    hradu: současné činy povedou snícího do izolace; nevědomí používá tento snový obraz jako upozornění na nepříliš šťastné jednání
   -    filmové makety: viz film


Makléř
   -    prakticky shodný význam jako bankéř (viz banka, bankéř )


Makovice
   -    rozkvetlé makové pole: velice kladný symbol, který potvrzuje směřování snícího k moudrosti a poznání
   -    plná: symbol moudrosti
   -    prázdná: symbol hlouposti
   -    nápoj z makovic, louhovat či vařit makovice: viz droga


Malárie
   -    vidět nemocné malárií: obraz má úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí
   -    malárie, kterou lékař ve snech léčí, nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně nemocným a nedostatečným citům
   -    epidemie malárie: snící žije v oblasti trvalého nedostatku citů, proto zákonitě posilují pudy, což hrozí vyústit v neštěstí takového rozsahu, jaký ukazuje rozměr snové epidemie


Malíček
   -    falický symbol, představující malý penis


Malina
   -    zahradní: má podobný význam jako jahoda, jež představuje symbol lásky, ale i citové vzplanutí a rychle pomíjející vztah; další podrobnosti viz jahoda
   -    lesní: svým významem se odklání od citových vzplanutí a rychle pomíjejících vztahů směrem k trpělivosti, která je vlastní malým lesním plodům
   -    s kým maliny jíme, s tím posilujeme vzájemný citový vztah (lásku nebo přátelství)


Malíř
   -    viz malovat


Málo
   -    má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (málo - hodně);
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima-Animus, Coniunctio , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Malomocný
   -    být i vidět malomocného: absolutní rozklad citové podstaty snícího


Malovat
   -    obraz: člověk ve snu nemaluje rukou, ale svou duší, tak zobrazuje vnitřní stav a tvoří bez zjevné námahy, absolutně uvolněný, v dokonalém bytostném souznění; takové malování představuje cestu hledání vlastního duchovního obrazu
   -    malby jako součást rituálu, jeskynní malby: jsou branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální kresby mohou patřit fosfenické formy*17 "skalního umění" (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
   -    ve smyslu lakovat, natírat: snící se podvědomě snaží vylepšit natíraný či lakovaný symbol ve vlastních očích, aby překonal svoji averzi vůči němu a zvýšil jeho přitažlivost
   -    místnosti: snaha o změnu náplně mysli - viz příslušná barva
   -    malované vejce (kraslice): symbol jarního znovuoživení přírody
   -    malovat si obličej, krášlit se (sám i vidět druhé): viz líčení, líčidlo, líčit


Malta
   -    používat maltu na stavbě: budování osobnosti na nových - zdravějších - základech
   -    zašpinit se od malty: chyba při výstavbě osobnosti; pošpiněný charakter a morální pochybení


Máma, maminka
   -    viz matka


Mámit
   -    snícího je někým nebo něčím mámen: když snící upřednostňuje city a duchovní prožitky, je k mámení a svodům všeho světského hluchý a slepý, pak v mámení rozeznává pazvuky blaha a truchlivý klam
   -    pro sebe výhody z druhých lidí: snící by se měl nad sebou zamyslet, neboť jeho současný postoj k životu prohlubuje egoismus


Mamon, mamonář
   -    viz boháč, bohatství


Mamut
   -    vyjadřuje souhrn všech pudů, souhrn veškeré živočišnosti snícího


Mana (božská)
   -    numinózní symbol biblickým způsobem vyjadřuje Boží tvůrčí princip; více v archetypu Numinózum
   -    většinou se objevuje po snovém prožitku smrti
   -    jíst: bohatství duchovního charakteru


Maňásek
   -    viz loutka


Manažer
   -    být: vědomí pod kontrolou a schopnost rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra
   -    někdy se jedná o splněné přání minulosti: touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se bude muset jednou vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
   -    potřebující lékaře: je nutné si uvědomit, že k silné vůli je třeba přidat cit, neboť vůle oproštěná od citu zavání diktátorskými manýry


Mandala
   -    vyjadřuje sjednocené vědomí na citové nebo na duchovní rovině vědomí, a tudíž je symbolem celistvosti nebo dokonce znázorněním bytostného Já
   -    je jedním z průvodních tvarů mnoha archetypů (napříkladUFO - iniciační obřady , Alchymista, Self)
   -    se používá v hinduismu a buddhismu jako schematické znázornění světa a současně i psychické struktury jednotlivce; ukazuje jednotu makrokosmu a mikrokosmu; v psychologii je mandala chápána jako symbol procesu individuace*11
   -    lamaistická mandala zpravidla obsahuje čtvercový půdorys stúpy*10, uvnitř které je vytvořena podstata mandaly


Mandele (na poli)
   -    ukazují úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností, nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas nového setí


Mandl
   -    mandlovat vyprané prádlo: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu


Mandle
   -    ve skořápce, na stromě (mandloň): jednoznačný symbol vnitřní podstaty; skořápka představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
   -    jíst sladké: potvrzení úspěšné snahy snícího dostat se k jádru své podstaty
   -    hořké (jíst i vidět): varování - nejčastěji nevhodná ba dokonce škodlivá náplň mysli


Mandolína
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Mandragora
   -    a její kořen: v nevědomí představuje magickou bránu k poznání podstaty existence všeho stvořeného*29


Manekýn, manekýna
   -    je barometrem snahy snícího budovat (obdiv a kladný vztah), či potlačovat vlastní ego (indiferentnost)
   -    být: symbolizuje touhu připsat si významný vnější úspěch, touhu být obdivován
   -    vidět: možnost změny vlastní osobnosti (ega)
   -    barva oblečení manekýnů a manekýn ukazuje, jakou osobnost snící preferuje (například červené odstíny upřednostňují emocemi zatíženou osobnost)v
   -    vidět, jak zkoušejí oblečení: nespokojenost se stavem vlastní osobnosti a snaha o změnu povede k většímu rozčarování nad sebou samým


Manéž
   -    pro cirkusové produkce: viz cirkus


Manko
   -    prakticky shodné jako viz dluh


Manikúra
   -    dlouhé nehty zdůrazňují sexualitu
   -    sám si lakovat nehty: snící před druhými zvýrazňuje vlastní sexuální přitažlivost; touha po partnerském vztahu
   -    vidět druhé lakovat si nehty: touha po partnerském vztahu
   -    špinavé nehty (mít i vidět u druhých): jsou dozvukem morálních nečistot z denního vědomí
   -    obava před stržením nehtu: podvědomý strach kastrace (viz kastrace )
   -    zlomený nehet: oslabená sexualita
   -    snící si stříhá (piluje) nehty: aktivní práce na poli sebezdokonalování zvyšuje moc citu ve vědomí na úkor oslabené sexuality


Manžel, manželka, manželství
   -    vlastní manžel, manželka (včetně bývalých partnerů): manžel (manželka) spolu s milencem (milenkou) jsou nejčastějším zosobněním pudového anima (pudové animy) a představují vztahy a konflikty na pudové rovině
   -    výjimečně může vlastní manžel (manželka) představovat citovou rovinu, ale jen když je snový obraz doplněn dalšími citovými obrazy a je oproštěn od veškeré sexuality
   -    manželství odráží touhy a řeší konflikty většinou na pudové rovině prožívání a jen zřídka na rovině citové


Maoismus
   -    důrazné varování před rudým zlem a "medovými" řečmi o rovnosti a bratrství


Mapa
   -    symbolizuje budoucí cestu, někdy předpovídá uskutečnění plánů, někdy představuje touhu poznávat
   -    objevuje se ve snech vždy, když se člověk ocitne na životně důležité křižovatce, aby nevědomí symbolem mapy dopomohlo ke správnému rozhodnutí; pomoc snové mapy proniká všemi rovinami, na nichž sníme (pudová, citová a duchovní)
   -    rozumět mapě, rozeznávat podrobnosti: vydáte se správným směrem
   -    čísla (kóty, nadmořské výšky či označení hlubin moří) na mapě: viz číslo
   -    rozkládací mapa: správné složení je zárukou bezproblémového postupu, špatné složení je známkou brzkých potíží
   -    budovy či komplexů: výklad symbolu mapy je nutné doplnit i výkladem symbolu budovy či komplexu budov
   -    hledat mapu: hledání budoucí cesty
   -    mapa světa jako hřiště: synonymum světových událostí a vztahů ve světě
   -    neznámé země či dokonce cizích světů: snící vstoupil do neprobádaných koutů nevědomí a v brzké době může očekávat zajímavé dobrodružství či nezapomenutelný zážitek
   -    někdy mohou skutečnosti na mapě sejmout snícímu z očí "růžové brýle" a opravit závadný názor
   -    neznámé názvy na mapě vlastní země: symbolizují dočasnou neschopnost pochopit své jednání a chování (tyto sny se objevují v hektických chvílích života)
   -    české názvy v cizí zemi: snící začíná rozumět prozatím neznámým aspektům vlastní mysli, které jsou představovány cizí zemí
   -    kreslit do mapy: aktivní zásah snícího do vlastního života (většinou se tento sen objevuje, jakmile snící ve svém vědomí změní žebříček životních hodnot, pro které stojí za to žít)
   -    se může vztahovat k budoucnosti a k dramatickým změnám na naší planetě, u starobylých map zase k minulosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    se někdy vrací k nevyřešeným vztahům minulosti nebo k obavám z budoucnosti, aby snícího navedla na správnou cestu
   -    s vně posunutými hranicemi vlastní země: rozšířené vědomí snícího
   -    speciální: výklad symbolu mapy je nutné doplnit i výkladem oboru či materiálů, které mapa ukazuje
   -    vojenská, mapa s rozmístěním vojsk nebo s popisem vojenské akce: velice kladný sen, neboť snící je schopen vidět důsledky vlastní vnitřní disciplíny
   -    hvězdná: povyšuje symbol mapy a glóbu a představuje ukončenou cestu od jednotlivosti směrem k jednotě a celistvosti


Maraton, maratonec
   -    symbolizuje životní pouť se všemi úskalími i krizemi


Marihuana
   -    viz droga


Maringotka
   -    je alegorií života bez domova a cíle, většinou s omezenými citovými vztahy


Markýz, markýza
   -    viz šlechtici


Marmeláda
   -    viz džem


Márnice
   -    pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru
   -    deprese či stísněný pocit z márnice: strach před odkládáním psychických břemen, strach z řešení konfliktů, strach z nicoty nebytí (řešením je stažení pozornosti od předmětů i vztahů světa a otočení do vlastního nitra)


Mars
   -    symbolizuje válečníka, sílu, sex, dobývání a dravost
   -    je-li energie spojená s Marsem směrovaná ven - do světa, pak je předzvěstí zisku v hmotném světě
   -    je-li energie spojená s Marsem směrovaná dovnitř - do vlastního nitra, pak je předzvěstí prudkého rozvoje citů, což může vést k nebezpečným citovým vzplanutím a vášním


Marxista
   -    důrazné varování před rudým či hnědým zlem a "medovými" řečmi o rovnosti


Máry
   -    prakticky shodné jako viz márnice


Masa
   -    lidí, dav lidí: viz dav


Masakr
   -    je častým tématem některých archetypů a jediný sen může prolínat i několik archetypů najednou
   -    naplněný sexuálními obrazy se může týkat významných prožitků vycházejících z hojícího se nitra snícího (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    jako spouštěcí impuls útěku: nevědomí tímto obrazem vede snícího k opuštění starého názoru, přežitých představ a vede jej do nového světa (více o tomto tématu v archetypu Témata zničení světa)
   -    v hotelovém prostředí: většinou se vztahuje k minulým životům (národnosti osob mohou napovědět zemi, ve které se tato inkarnace odehrála); více o tomto v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    v masakrech často vystupuje zosobněné zlo (více o tomto v archetypu Stín )


Masařka
   -    velice silné myšlenky na sex


Masáž
   -    přestože masáž může začít nevinně, vždy s sebou nese erotický a sexuální podtext


Masér, masérka
   -    jsou představiteli pudové roviny (pudový animus a pudová anima)


Maska
   -    plynová: pomáhá snícímu opustit starý, zamořený svět (více o tomto v archetypu Témata zničení světa), nebo může být ochranou před jedovatými chemikáliemi, které symbolizují nevhodný vnitřní obsah mysli, jemuž se musí snící ubránit a poté se s nevhodným odpadem vypořádat (neutralizace, zředění a podobně)
   -    poškození plynové masky s následkem smrti: smrt osobnosti snícího (smrt ega); takové obrazy bývají častým průvodcem archetypu Alchymista
   -    nevědomí maskami paroduje běžný život, v němž lidé hrdě nosí trapné masky osobnosti a směšné karikatury sebe samých, zároveň evokuje touhu poznat skutečné tváře (individuality) ukryté pod maskami
   -    nosit masku: jakmile snící vystaví světu "dokonalou" masku, dojde při první krizové situaci k tomu, že z něj maska spadne a v plné nahotě se objeví pravá tvář jeho individuality, tak se nositel masky stává hříčkou na jevišti světa v nekonečném panteonu převleků a masek (falše a přetvářky)
   -    lidé nepoznají snícího pod maskou: snící se stává pouhým a bezmocným nástrojem ega, svou individualitu nevědomky zašlapává do nejtemnějšího kouta své duše a trapně se schovává za stále pokřivenější masku osobnosti
   -    nepoznat druhé pod maskou: snící se stává bezmocným nástrojem ega a nevidíc bolest individuality, jež je ukryta pod maskou, bude hledat stejnou přetvářku, aby v očích druhých nesl tu nejzářivější a nejžádanější masku
   -    nemožnost sundat si masku: varovný sen - snící se tak ztotožnil se svým zevnějškem (s osobností), že nedokáže pohlédnout na svou skutečnou trpící individualitu
   -    bílá: předstíraná nevinnost
   -    ohrožující, člověk v masce ohrožuje snícího nebo jeho přátele: personifikované zlo (více viz archetyp Stín )
   -    sundat, odložit masku: snící se vzdal vyumělkované osobnosti a našel v sobě potenciál uzdravování, neboť pochopil vlastnosti a hlavně závislosti, kterých by se měl zbavit, aby kráčel k budoucímu ozdravění churavé individuality
   -    jakmile se člověk vydá na cestu poznání vlastní psýché, bude ve vlastním nitru nalézat stále více masek či se bude ztotožňovat s maskami různých typů osobnosti (apoteóza*23), pak se ve snech zcela zákonitě objeví jako šlechtic, král, Napoleon, světec, spasitel, Ježíš, Johanka z Arku, vznešená šlechtična, nádherná princezna či moudrá královna, mistr světa, světový rekordman, superman, nadpřirozená bytost a všechny ty masky bez vnitřního obsahu jako by snícího lákaly slovy: "Nasaď si mne a budeš dokonalý, slavný a všichni ti budou závidět." (jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad)
   -    ničit masky nebo vidět jak jsou ničeny: snící se oprošťuje od přetvářky ega a je ochoten pohlédnout na vlastní nemocnou individualitu, aby konečně započal uzdravující proces duše
   -    vidět mrtvolu s maskou: snící dospěl do stádia, v němž se definitivně hroutí vyumělkovaná osobnost a končí budování ega, aby konečně nalezl vlastní individualitu
   -    maska klauna: ve vyšším smyslu se za maskou a líčidly klauna skrývá soucit s šíleným světem a následně v dokonalé indiferenci i poznání; další podrobnosti viz klaun
   -    rituální: nabízí snícímu možnost značného urychlení duchovní cesty, pokud dokáže vnitřně (citově, nikoliv intelektuálně) pochopit smysl rituálu a podstatu rituální masky; mezi nejčastější snové rituály patří zkoušky dospělosti, iniciační rituály pro navozování změněných stavů vědomí či jiné šamanské praktiky k získávání mimosmyslových informací


Maskáče (maskovací uniforma)
   -    být oblečen v maskáčích: častý obraz archetypu Bazální perinatální matrice a součást alegorického prožitku porodu, v němž se plod chráněn biologickým materiálem dělohy (sliz, krev, plodová voda a později i moč) pomocí stahů posunuje porodním kanálem, a právě ochrana těla novorozence svou strukturou připomíná vojenskou maskovací uniformu, kterou pak nevědomí v alegorických obrazech porodu používá


Maskér, maskérka
   -    jsou představiteli pudové roviny (pudový animus, pudová anima) a svou prací posilují ego člověka


Maskování
   -    zamaskovaný vchod (otvory, okna, dveře), maskovací sítě: obraz se vrací k prožitku porodu snícího (viz archetyp Bazální perinatální matrice); dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí
   -    maskovací uniforma: viz maskáče


Máslo
   -    sexuální symbol
   -    stloukat: touha po souloži


Maso
   -    zpracovávání masa a dalších produktů nebo distribuce masa a masných výrobků: snící se poddává moci pudů a převažuje u něj sexuální náplň mysli
   -    jíst syrové maso: neutuchající sexuální chtění otevírá zvířeckost ve snícím
   -    jíst maso zvířat: posilování sexuálního chtění
   -    jíst lidské maso (i vidět druhé): viz kanibalismus
   -    vařené: sexualita trochu "změkčená" citem
   -    pečené, uzené: sexuální chtění ve víru zničující vášně a žádostivosti
   -    játra: sexuální symbol, ale oproti symbolu svaloviny jsou játra o něco více "změkčeny" citem
   -    v hrnci: touha po souloži
   -    kolem kosti: falus ve spojení s ženskými pohlavními orgány
   -    z kohouta (nikoli maso z jiné drůbeže): odměna za snahu odpoutat se prostřednictvím ovládnutí chtíče od pudové roviny prožívání
   -    kuřecí má jednoznačný vztah k sexualitě a jeho pozření symbolizuje poddávání se těm jemným, často romantickým popudům vycházejícím z nitra; bílé kuřecí maso ukolébává snícího v přesvědčení, že sexualita je čistý cit
   -    dávat maso zvířatům: viz krmit
   -    přebytek masa na trhu či v obchodech: značí stoupání sexuální energie bez kontroly vědomí
   -    nedostatek masa na trhu či v obchodech: značí nedostatek sexuální energie
   -    hnijící, zapáchající: snící opouští pudové myšlení, jež jej vedlo k otrocké sexuální závislosti
   -    odmítat: snící nechce pasivně přijímat diktát podvědomých impulsů nutící snícího k sexuální aktivitě
   -    hadí a rybí maso: vymyká se sexualitě červeného masa i sexualitě s city v podobě bílého masa a povyšuje symbol masa na duchovní potravu
   -    rozdávat na slavnosti maso býka, ale sám nejíst: významný sen, v němž snící dokumentuje ovládnutí sexuality a vzdává se sexuálního chtění, které jiní v podobě porcí masa nadšeně přijímají


Masochismus
   -    sadismus a masochismus jsou v latentní formě přítomny v každém člověku a zcela zákonitě se objevují ve snech; tyto psychopatologické syndromy*83 jsou emočním vyústěním třetí fáze prenatálního procesu, fáze, která je charakteristická prožíváním pornografických scén a dokonce masochistických a sadistických prvků (další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    předzvěstí sadomasochistického zážitku je agrese
   -    sadomasochismus se velice často projevuje kousáním potravy nebo i člověka (viz kousat )
   -    bolestný (mučící) oheň: když je ze strany snícího přítomen soucit, pak je to příprava k transformaci osobnosti a ničení nižších bytostných složek (pudů a někdy i citů); bez soucitu je to pouze sadomasochistický znak, jehož původ leží v třetí fázi archetypu Bazální perinatální matrice, neboť oheň je často zažívaným prvkem náznaků duchovního znovuzrození právě v tomto archetypu
   -    jedním z nejemotivnějších masochistických zážitků jsou tzv. kastrační sny (viz kastrace ), jež nejsou doménou mužů, ale hluboce se dotýkají i žen
   -    sadomasochistické orgie stejně jako extáze, krása přírody, kosmické pohlcení, nesmírné psychické i fyzické utrpení, absurdita lidského světa, umírání, znovuzrození a vykoupení, smyslové obohacení apod. patří mezi zážitky mimořádných stavů vědomí


Masopust
   -    prakticky stejný význam jako viz karneval
   -    masopustní masky: viz maska


Mast
   -    ve smyslu lék: viz lék
   -    ve smyslu tělový krém: snaha o vylepšení vlastní osobnosti, snaha zjemnit svůj vzhled v očích druhých lidí


Mastit
   -    maštění jídel: u pudových lidí zvyšuje a u citových (duchovních) lidí snižuje přitažlivost sexuálních symbolů


Masturbace
   -    na jednu stranu upouští z nitra snícího přebytečnou sexuální energii, ale v konečném důsledku zvyšuje sexuální závislost snícího; tento obraz patří mezi jednoznačné pudové obrazy


Maškarní ples
   -    prakticky stejný význam jako viz karneval
   -    masky na plese: viz maska


Mat (v šachu)
   -    symbol ukončení nějakého procesu či období


Máta peprná
   -    viz byliny


Matematika
   -    vztah ke snové matematice je vztahem snícího k logice a ve vyšším slova smyslu k hudbě
   -    je nejtvrději odmítána pudovými personifikacemi
   -    citové personifikace (nejčastěji bratr, sestra) nebo symboly sjednocení (nejčastěji děti) a matematika: pokud se snovou matematikou mají problémy, pak snící prožívá v citech sestupnou tendenci (míří k pudové rovině); naopak jejich zájem o matematiku vyjadřuje vzestup citového prožívání směrem k duchovní rovině
   -    vyšší matematika symbolizuje logické chápání nadsmyslového světa, je to schopnost obsáhnout a vnitřně pochopit změněné stavy vědomí (například samádhi), proto je intuitivní branou z citové do duchovní roviny
   -    snová matematika často hledá odpovědi k vyjádření nekonečna, aby následně vedla snícího k pochopení nepřetržitého vznikání a role člověka v tomto kosmickém systému (nepřetržitý koloběh zrozování)
   -    v určitých fázích duchovního vývoje může být snová matematika nástrojem, pomocí něhož překročíme realitu hmotného světa i fantasknost světa snového, abychom za hranicemi představ objevili podstatu všeho jsoucího
   -    také viz geometrie


Mateřské znamení
   -    neblahé osudové znamení vztahující se vždy k jednotlivci
   -    vidět na druhých lidech: zvěstuje problematické vztahy v okolí snícího
   -    vlastní: osudová rána přímo zasáhne snícího


Mateřský jazyk
   -    viz jazyk


Matice
   -    matice a šrouby ve stejném obraze symbolizují vztahy
   -    přebírat matice a šrouby: rekapitulací vztahů se snící snaží posunout na vyšší rovinu prožívání
   -    matice a šrouby držící (zpevňující) nějakou konstrukci: viz konstrukce
   -    rozmontovávat matice a šrouby na nějakém zařízení: viz demontáž
   -    montovat matice a šrouby na nějakém zařízení: viz montáž
   -    matice a šrouby použité ke zprovoznění dopravního prostředku: upevnění určitých vztahů snícího pro další úspěšný postup životem
   -    matice (zvlášť je-li jediná) jako dutý okrouhlý předmět symbolizuje ženu a otvor uvnitř je schopen vstřebávat sexuální vztahy
   -    spolu se šroubem: symbolizuje jeden z komplexních vztahů snícího (s veškerou sexualitou i se všemi city)


Matka
   -    jeden z velice frekventovaných a také velice složitých snových symbolů, při jehož častém opakování doporučuji přečíst archetyp Otec - Matka, neboť jedině znalost archetypu zaručí přesné rozkrytí symbolu matky ve snech
   -    jakmile se matka snícího objevuje ve snech často, je snící nesamostatný a nemá ke své matce vyřešen citový vztah, naopak malý výskyt symbolu matky ve snech svědčí o samostatnosti a relativně vyřešeném vzájemném vztahu
   -    matka jako vzor: matka jako první formuje vědomí dítěte a poté jej podle vlastních kvalit utváří v rozmezí masky osobnosti (persona) a individuality
   -    činnost snové matky směřuje k prohlubování rodinných vztahů (i v negativním smyslu) a k pevnějšímu upoutání snícího na světské rovině prožívání, byť občas prosvětlené city
   -    mužova matka se mění v sestru, manželku, milenku: matka zaujímá zcela samostatné místo v nevědomí (v archetypu Otec - Matka), je povýšena nad pudové aspekty (manželka, milenka) a ve svém vyšším smyslu i nad citové aspekty (sestra), ale zároveň oba tyto aspekty v latentní formě obsahuje; každému člověku proces sebezdokonalování jednou nastaví zrcadlo, v němž se bude muset tváří v tvář postavit pudovým a posléze citovým aspektům archetypu Otec - Matka a je pouze na něm samém, jak se dokáže s těmito fenomény vyrovnat; předobrazem tohoto snu je, když manželka či sestra v určitých činnostech zastupuje matku
   -    cizí matka: nemá v nevědomí podstatnější osobní význam a vyjadřuje jen různé náhledy na mateřské vztahy
   -    matka manželky, milenky či manžela, milence (i potenciálních partnerů): vyjadřuje negativní charakter archetypu Otec - Matka a může představovat personifikaci archetypu Stín
   -    pláč, bolest a trápení snové matky: u tohoto obrazu je důležité rozeznat důvod matčina trápení, neboť pokud je důvodem egoistické chování snícího či morální pochybení, pak je tento obraz varováním před pádem na nejnižší rovinu prožívání (pudovou), ale naopak pokud matčino trápení způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem matky (tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti)
   -    obava z nepřítomnosti matky: člověk již od dětských let u matky hledá ochranu a bezpečí; přetržení této přirozené vazby u málo samostatného a citově závislého člověka vyvolává strach a nejistotu
   -    panovačná, zničující, destruktivní matka, jež pohlcuje, svírá, polyká a omezuje nepřirozenou láskou a oddaností: temný aspekt mateřské bohyně - Matky
   -    matka ubližuje snícímu (i nechtěně): snící je postaven před stinnou tvář obrazu vlastní lidské matky, která postihuje zejména pudové personifikace, zatímco citové personifikace zůstávají negativní činností matky nedotčeny; nevědomí tímto obrazem ukazuje nutnou cestu od pudovosti k citovosti
   -    nevhodné a negativní jednání matky (např. nechutné scény, opilost, obscénní chování): vidí-li snící ve svých rodičích stále vzor hodný následování, pak nevědomí vzor v jeho mysli pokřiví, aby na své cestě životem hledal jiný, lepší vzor; když se snícímu v podvědomí lidský vzor zhroutí, nezbývá mu, než ve svém zklamání nalézat jiný vzor a v ideálních podmínkách následuje vzory božské Matky*85 (například křesťané nalézají Pannu Marii) nebo se obrátí do svého nitra, v němž objeví dokonalý vzor archetypu
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení s podzemím: podsvětní Matka
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení se zemí: Matka, jež živí svět a všechny bytosti v něm
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení s nebem: nebeská Matka, jež řídí a udržuje svět
   -    harmonické vztahy s matkou: snící naplnil vzor, kterým mu matka od jeho narození byla, ale nyní je třeba vykročit na cestu poznání, třebaže se snící na této cestě bude muset vyrovnat s nesouhlasy a protesty snové matky (duchovno versus lidství)
   -    být spolu s matkou v lůně krásné přírody: jeden z častých obrazů první fáze archetypu Bazální perinatální matrice
   -    společná cesta, společný pobyt a stejná činnost s matkou: symbolizuje setrvávání snícího ve vzoru, který byl snícímu vytyčen rodiči; takové sny jsou dobré pro člověka, který se snaží najít a naplnit vzor svých rodičů a nevhodné pro člověka, který může opustit směsici pudového a citového prožívání, překonat citové závislosti a najít duchovní stav klidu a míru
   -    obrazy syna a matky zbarvené otevřenou sexualitou nebo méně nápadnými sexuálními symboly: úkolem každého muže je pochopit a překonat Oidipův komplex*49 a při sjednocování protikladných citových složek vlastní mysli pominout hmotnou rovinu prožívání, neboť ta vždy končí v sexuálních závislostech
   -    matka jako záchrana a pomoc, utíkat k matce: častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který matka představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k matce obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)
   -    snící muž zastává kromě role otce i roli matky: aktivní snaha snícího pochopit vzájemný vztah mužského a ženského prvku v rámci archetypu Otec - Matka (typický sen při prováděné asparšajóze*84)
   -    pomáhá snícímu: velice častý obraz, jenž plně zapadá do vývojového procesu každého člověka, ale jakmile snící překročí vzor své matky, taková, třebaže dobře myšlená pomoc se stává brzdou dalšího vývoje
   -    pomáhat matce: tyto obrazy se vyvíjejí od počáteční pomoci s běžnými záležitostmi přes pomoc v citových otázkách až k trpělivému vysvětlování nadsvětských skutečností, aby byla snová matka, jež představuje chápání archetypu Otec - Matka, zbavena nevědomosti
   -    zachraňovat matku: jakmile snící častěji vystupuje na duchovní rovinu prožívání, jsou jeho návraty na pudovou a citovou rovinu lidského světa provázeny dramatickými obrazy, v nichž je konfrontován se vztahy, které vědomě opustil; v takových snech zachraňuje matku jak před účinky duchovní roviny (sníh, led, mráz, létání a podobně), tak i před účinky pudové roviny a hlavně před pudovými personifikacemi (zvířecími i lidskými), aby matka bezpečně zakotvila na citové rovině prožívání, kde si může pro budoucí poslední krok pomalu osvojovat duchovní náhledy
   -    činnost snové matky se stává brzdícím elementem: nevědomí snícímu naznačuje nutnost překonat lidský vzor a vystoupit na vyšší úroveň; to není odmítnutí skutečné matky, ale pouze vzoru, který v nevědomí zastupuje (v podobných snech se skutečná vlastní matka snícího může ve snu stát nevlastní)
   -    rozpory se snovou matkou: viz konflikt
   -    rozpory syna se snovou matkou: rozpor mezi mužskou a ženskou stránkou (viz archetyp Anima - Animus)
   -    smrt matky: snícímu končí období tápání a nejistoty ve vzájemném soužití, již nepotřebuje pomoc lidského vzoru matky a uvolňuje se mu cesta k nalezení dokonalejších vzorů
   -    snové příběhy s matkou mohou být i vizí budoucnosti či inkarnačním pohledem do daleké minulosti; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    princezny: viz král, královna
   -    žena či bohyně s nadpřirozenými schopnostmi: mimo lidského vzoru existuje uvnitř psýché ještě božský vzor Matky, jež má čistě numinózní charakter a očividně patří do archetypu Numinózum; v křesťanství je takovou postavou Panna Marie, která se teprve pod tlakem věřících křesťanů stala mateřskou bohyní*85
   -    mytologické postavy matek a otců: protože každý člověk v sobě nese představy Božských rodičů a Božského dítěte, pak jsme kdysi, v šeru dávnověku, jimi museli být, a to je hlavní příčina častého mytologizování rodičů, kdy jim dítě až vysoko přes dospělý věk přisuzuje archetypickou formu božského páru; želbohu vnímání lidství jeho rodičů v něm vyvolává zklamání a nespokojenost, neboť zařazením rodičů mezi lidi i ono vypadlo z božského scénáře
   -    spojení matky se synem: jeden z velice důležitých a přelomových snů, k jehož pochopení je nutné porozumět principům sjednocování protikladů na pudové i citové rovině (viz archetyp Anima - Animus a Coniunctio ); o stejném spojení hovoří mnohé alchymistické traktáty*86
   -    ztotožnit se s pocity matky - rodičky - při vlastním porodu: nádherný, vícerozměrný a absolutně živý zážitek s pocitem "jsme jedno tělo, rodím a jsem rozen" je mystickým sjednocením, které popisují eleusinská mystéria*15, jež narození dítěte jménem Brimós považují za sjednocení panny, matky a dítěte v bytost umírající, rodící a opět přicházející na svět
   -    vyvrcholením symbolu matky je trvalá proměna lidského archetypu Matka v prožitek božské dokonalosti


Matrace
   -    i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího


Maturita
   -    stejně jako v denním vědomí je i v nevědomí významným životním předělem
   -    úspěšné završení uplynulého období potvrzuje úspěšně složená maturitní zkouška


Mávat
   -    na pozdrav: symbolizuje schopnost řešit problémy a citové vztahy zejména v rodinném prostředí, přičemž případná odpověď či reakce na mávání vystihuje charakter vzájemného působení
   -    mávat dětem, děti mávají snícímu: velice kladný sen, který vystihuje vztah snícího k sjednocování složek vlastní bytosti a zpětně vztah sjednocovacího procesu vůči snícímu; další podrobnosti viz dítě
   -    rukou (ve smyslu rezignovat): je dobré rezignovat nad případným ziskem, nad potenciálními partnerskými vztahy, vzdávat se hmotných lákadel světa, ale je negativní mávat rukou nad morálním a citovým úpadkem
   -    spontánní mávání i odpověď: vystihuje vřelý vzájemný vztah
   -    někomu bez odpovědi, vidět marné mávání, jehož si nikdo nevšímá: vztahy snícího se nebudou vyvíjet podle představ, možná citová zklamání


Mazat
   -    chléb: viz chléb
   -    stroj, motor, strojní součásti: snaha o snadnější postup životem; někdy i symbol karmy*26, jež uvádí do pohybu některý ze sexuálních či citových vztahů snícího
   -    mastí: viz mast
   -    lyže: symbolizuje touhu opět se snadněji pohybovat v určitém prostředí a v určitých podmínkách, ale s touto snahou současně zesiluje sexuální vliv symbolu na snícího
   -    mast (lék): viz lék
   -    záznamy, informace: viz likvidace
   -    se olejem (ve smyslu pomazání): má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu


Mazlit se
   -    sexuální snové představy odhalí skryté touhy snícího stejně jako jeho vnitřní konflikt na pudové rovině
   -    s dětmi: tento obraz přináší dítěti první sexuální vjemy, proto zejména v nevědomí, které jasněji rozlišuje pudovou a citovou rovinu, zcela zákonitě i nevinné mazlení přechází v erotické obrazy a otevřený sex, čímž se mazlení definitivně degraduje na pudovou rovinu; stejný pudový rozměr má i mazlení v rodině, přestože v běžném životě má obrovský význam pro správné formování citů dítěte
   -    se zvířaty (může přecházet v sexuální obrazy): hodně nebezpečná hra s pudy, jejichž charakter blíže upřesňuje druh zvířete; tento obraz v nevědomí prochází zákonitým vývojem, když se nejprve s pudy ve formě zvířat snící seznamuje, aby poté zakusil negativitu pudových prožitků a nakonec se dostal ve svém prožívání k všeobjímající lásce, v níž tají veškeré hranice rovin, nepřátelství i strachu a snící zažívá nádherný rozměr sounáležitosti s veškerým bytím (pak se mazlí i s velkými dravými šelmami či jinými nebezpečnými tvory a stejnou oddanost a lásku cítí z jejich chování)


Mdloba
   -    se v nevědomí projevuje zejména při střetu personifikací dvou rovin (například citová anima omdlí hrůzou z netvora - střet pudové a citové roviny, nebo citová anima omdlí hladem - střet citové a duchovní roviny)
   -    se ztrátou vědomí: jedná se o zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady
   -    jako doprovodný jev epileptického záchvatu: střet pudových a duchovních personifikací či prožitků bez přítomnosti citových složek psýché; tento jev je popsán v archetypu UFO iniciační obřady


Meč
   -    je nástrojem Božím, nástrojem poznání, který prosekává iluze hmotného světa
   -    kolmo zapíchnutý do země, stolu či jiného předmětu: prakticky shodné jako kříž, jehož průsečík sjednocuje protiklady, jílec a dvě ramena odrážek mohou symbolizovat trojjedinost*74 (Otec, Syn a Duch svatý) a čepel meče, spočívající v zemi či v dřevě stolu, znamená spojitost se zemním prvkem obsahujícím temnotu a zlo nižší přirozenosti
   -    házet po někom meč, zbavovat se meče: symbolizuje pošetilé a hloupé jednání, díky němuž člověk odmítá Boží vůli, spravedlnost a řád
   -    dřevěný: představuje touhu po moci i možnost ji naplnit, proto je dřevěný meč častou hračkou chlapců, kteří si již v raném věku osvojují panovačné jednání
   -    najít rezavý meč, držet jej: varování nevědomí, neboť srdce snícího zaplavuje nenávist vůči některému člověku (i vůči sobě samému), nenávist, jež by mohla přinést dalekosáhlé důsledky pro život snícího
   -    rezavý meč obrácený proti snícímu: snící se bude muset vyrovnat s velikou nenávistí, jež je důsledkem negativních činů snícího z minulosti, a dojít k odpuštění nositeli této nenávisti
   -    být zabit či popraven mečem: jeden z obrazů, pomocí něhož si snící zvyká na ztrátu osobnosti a hledá stav bez ega; takové sny jsou zákonitým vyústěním procesu poznávání, v němž člověk potlačuje projevy egoismu; současně jsou podobné sny projevem vizí minulosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    v názvu, obrazu, znaku či erbu: nevědomí snícího upozorňuje, aby vnímal blížící se události jako osudové a postavil se k nim čelem
   -    v rukou personifikací zla: pouze negativní přístup k životu, poddávání se světskému chtění (ziskuchtivost, nezvládnutá sexualita, nenávist) může Boží nástroj otočit proti snícímu, aby ve chvilkách úzkosti pochopil scestnost dosavadního života, názorů a myšlenek
   -    najít meč: máte jedinečnou příležitost vtisknout svému životu řád a smysl v souladu s Božími zákony
   -    mít v rukou, umět jej ovládat: představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit (vztahuje se zejména k vnitřnímu životu a jen okrajově k životu vnějšímu)
   -    v rukou rytíře: pokud není ve stejném obraze přítomen král, pak je nástrojem Boha, nástrojem, který osudově vniká do života snícího
   -    v rukou rytíře, který bojuje za osvobození ženy (nejčastěji princezny): ve snech muže představuje nástroj poznání duchovní animy, ve snech žen symbolizuje nástroj k poznání duchovního anima (rytíře); takový sen bývá cestou k prozření a pochopení nadsvětských zkušeností
   -    v rukou krále nebo v rukou rytíře za přítomnosti krále: Boží vůle a Boží spravedlnost
   -    vidět ohnivý meč (většinou na nebi): Boží trest; takové vidění je často provázené apokalyptickými obrazy
   -    v určitých fázích duchovního vývoje meč zbavuje pudové personifikace moci nad vědomím snícího
   -    usekávat mečem hlavy vícehlavé nestvůře (nejčastěji drak, saň, hydra): jeden z výjimečných snů, v němž snící likviduje ve svém vědomí uzurpující rodinné vztahy (více v archetypu Hrdina)
   -    je příznačný i pro alchymistickou symboliku, kde rytíř, představující všemohoucího Boha, rozbíjí mečem (ve tvaru 1, která je více symbolem Boha než číslicí) filozofické vejce, jehož obsah skrývá základní stavební kameny světa - země, voda, oheň a vzduch; takový sen je předobrazem uskutečnění


Med
   -    symbolizuje touhu po sebeuspokojení a snahu užívat si příjemných stránek života


Měď
   -    vyjadřuje proces, na jehož počátku čistý kov oslňuje zlatým leskem (patří mužské složce duše), posléze působením okolí zlatá barva nabývá červených odstínů, což představuje nalézání citů, emocí, vzteku i sexuální závislosti, aby pak stárnutím a zmoudřením snící v zelené barvě měděnky nalezl symbolické duchovní probuzení


Medaile
   -    boje o sportovní medaile a touha je získávat patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě; utkání o tituly a medaile patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých sportovců či sportovních fanoušků)


Medailon
   -    je zrcadlem, v němž probíhá proces sebepoznávání, proto může být prostředníkem k pohledům do minulosti
   -    symbol mandaly*21, která je považovaná za symbol celistvosti
   -   


Meditace
   -    snová meditace je jedním z nejúčinnějších nástrojů k poznání, neboť podle tibetských pramenů i zkušeností jogínů je praktikování duchovních cvičení ve snu devětkrát účinnější než stejná praxe v denním vědomí
   -    krev vytékající z těla při snové meditaci: vytékající krev podtrhuje neoddiskutovatelnou pravdu, že správná meditace výrazně umenšuje moc ega; pro duchovního člověka je takový sen velice významný na cestě k realizaci*68 (uskutečnění)
   -    vidět meditujícího člověka: obraz nabádá snícího, aby obrátil pozornost do vlastního nitra


Medovina
   -    viz alkohol


Medúza
   -    bytost, jež pouhým pohledem obrací vše v kámen (například řecká Medúza): symbolizuje utváření karmy, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) obrací v kámen (v karmický důsledek)
   -    zabít Medúzu: člověk tímto činem přetrhne řetězení karmických důsledků, aby následně kráčel mytologickou cestou Persea k osvobození se


Medvěd
   -    symbolizuje neujasněný vnitřní pudový život, často se sexuálním podtextem (pokud jsou medvědi tři, pak sen snícímu naznačuje, že symbol působí na tělesné, citové - emoční a myšlenkové úrovni)
   -    boj s medvědem (viděný i prožívaný): představuje vnitřní boj s vlastní pudovou postatou, proto je dobré, pokud snící v boji vítězí, a ještě lepší, pokud dokáže boj proměnit v neškodnou hru
   -    medvědice (nejčastěji s mláďaty): jeden z méně častých symbolů archetypu Matky (více o principu a působení archetypu matky v archetypu Otec - Matka)
   -    vidět mnoho medvědů: snící bude muset napnou všechny síly, aby ubránil své citové a duchovní vědomí před přesilou pudových personifikací, jež nezadržitelně vystupují z nitra
   -    nebezpečný nebo útočící medvěd: pudy pronikají příliš rychle z nitra snícího do vědomého prožívání i do snů a stávají se velkým nebezpečím pro plynulý citový a duchovní vývoj; v tomto období by měl snící více pozorovat nutkání k sexuálním činům a pokoušet se je nahrazovat citovým prožíváním
   -    stojící proti jelenu: viz jelen
   -    se proměňuje v psa: jeden z častých obrazů, jenž nám ukazuje vzájemnou provázanost pudových symbolů
   -    pro zdárný vývoj je dobré, pokud se na medvědy díváme spolu s citovými personifikacemi (nejčastěji sourozenci) nebo dokonce s personifikacemi duchovní roviny (například v zážitcích archetypu UFO iniciační obřady nebo v zážitcích archetypu Numinózum ); v takovém náhledu a s významnou pomocí má snící možnost lehce rozpoznat pudovou podstatu symbolu a najít způsob k jeho budoucí asimilaci
   -    mluvit s medvědem, rozumět jeho řeči: snící porozuměl pudům a vlastnostem, vztahujícím se k medvědovi
   -    zabít medvěda: na nedlouhý čas se snící zbaví vlivu pudových vlastností na své podvědomí, ale tento vliv brzy (až vyroste medvědí potomstvo) povstane k novému životu a opět bude ohrožovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt medvědů je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli a vytyčí cestu k asimilaci nižší přirozenosti vyššími zřeteli
   -    mrtvý medvěd: pokud snící není strůjcem jeho smrti, pak je to velice kladný sen, neboť nevědomí v jediném obrazu zhodnotilo vítězství snícího nad jedním z nejsilnějších pudových symbolů, ovšem i po takovém vítězství musí dojít ke konečné asimilaci živoucího symbolu, která značí konečné a dokonalé vědomé ovládnutí pudového symbolu
   -    zachránit medvěda: jeden z velice významných snů, v němž si snící podvědomě uvědomil scestnost zabíjení pudových symbolů a pochopil, že jedinou cestou k plnému ovládnutí pudové podstaty vlastního těla je přátelství, láska a asimilace citovými a duchovními principy
   -    medvědí kůže (jako trofej): znamení vítězství nad pudy, vítězství, jež se významově vztahuje k medvědovi
   -    se proměňuje v plyšovou hračku: taková proměna je podmíněna spálením přírodních vztahů s matkou Zemí, spálením přesně těch vztahů, jimiž řecká mytologie popisuje boj bohů a gigantů, boj, v němž vítězství bohům přinesl až citový hrdina Hérakles
   -    hrát si s medvědem: pokud se hra nepromění v boj či ohrožení snícího, pak se jedná o výsledek asimilace pudového symbolu vědomím vyšších rovin (citové a duchovní) a medvěd, který ztratil svou pudovou podstatu, se stává oddaným přítelem
   -    lední: viz lední medvěd


Mech
   -    je pudovým symbolem a často ukrývá další, silnější pudové symboly (houby, dřevo), přestože vlhkost mechu svědčí o určité přítomnosti citů
   -    skála pokrytá mechem: představuje negativní čin minulosti, čin, jehož původcem bylo nezvládnuté pudové chtění; objevení se takového symbolu snícímu signalizuje, že nyní se bude muset s následky minulosti vyrovnat a je pouze na něm samém, zda dokáže karmu*26 pochopit a karmické důsledky*34 správným přístupem anulovat
   -    na střechách: prorůstání pudového obsahu do mysli snícího
   -    tvorové pokrytí mechem: jsou důsledkem dlouhodobého setrvávání vědomí snícího na pudové rovině prožívání; citové ozdravění mysli je pak symbolizováno cestou takového tvora k vodě


Měch kovářský
   -    viz kovářská pec nebo kovářské nástroje


Mechanik, mechanismus
   -    mechanismy někdy symbolizují vztahy a někdy procesy uvnitř psýché, proto je pro plynulý duševní vývoj dobré, jestliže snící různým mechanismům rozumí a dokáže je ovládat či při závadě opravit
   -    mechanik symbolizuje člověka, který rozumí citovým vztahům, a v případě, že úspěšně opraví dopravní prostředek, přispívá k opětovnému nastartování životní cesty snícího
   -    mechanická hračka: touha po návratu do dětství


Mejdan
   -    symbol oslavující smyslnost a sexualitu, proto citový a duchovní člověk mejdany ze zásady nenavštěvuje, pokud se zde objeví, pak toto místo rychle opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši
   -    účastníci mejdanů jsou představiteli pudové animy a pudového anima


Měkkost
   -    materiálů: je synonymem plynulosti a poddajnosti, často evokuje touhu pronikat, objevovat a chápat
   -    bořit se hlavou do měkkých materiálů: jednoznačně zážitek perinatálního procesu; viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    měkké kosti: zatímco u lidí žijících sexuálním životem tento obraz znamená zmenšující se sexuální sílu, u mužů problém s erekcí (žena se po takovém snu s tímto problémem setká u svého protějšku), u člověka žijícího v celibátu obraz značí, že se zbavuje falické moci podvědomých impulsů nad sebou samým


Mělčina
   -    uvíznout na mělčině: stagnace, která je důsledkem zahálky a lenosti
   -    ryby uvíznuvší na mělčině: snícímu hrozí nebezpečí ztráty duchovního obsahu vlastní psýché, proto je dobré, pokud již ve stejném snu rybám z mělčin pomůže do bezpečných vod
   -    jako místo k bezpečnému koupání: pozitivní střet s citovým obsahem vlastní psýché


Meloun
   -    symbolizuje milostné vztahy a často i manželství
   -    jíst: okusíte klady či zápory vlastního partnerského vztahu či na příkladu některého vztahu druhých lidí se budete moci vyvarovat případných chyb
   -    dávat druhým a sám nemít: vzdáte se některého z možných milostných vztahů


Méněcennost
   -    prožívat komplex méněcennosti nebo jej vidět u druhých: nevyrovnanost (nejčastěji mezi mužským a ženským aspektem) ve vlastním nitru; je třeba absorbovat protichůdné tlaky - povyšovat ponížené, snižovat povýšené a kráčet cestou ke sjednocení rozdělené mysli


Měnit
   -    snící sám něco mění: aktivní změna náplně mysli; je dobré, pokud člověk mění pudové symboly či prostředí za citové
   -    prostředí či symboly se mění jakoby bez přispění snícího: takové obrazy jsou důsledkem alespoň částečné změny jednání, cítění a myšlení v denním vědomí
   -    proměny: viz proměna


Merkur
   -    symbol posla
   -    vztahuje se k cestování, ale současně i k pohybu myšlenek v mysli snícího, proto k Merkuru patří schopnost komunikace a bystrost
   -    je velice důležitou planetou archetypu Alchymista
   -    někdy může vyjadřovat patrona obchodu


Merkurius
   -    Merkurius*66 je alegorií jelena (viz jelen ), pokud ovšem obraz jelena doprovází další alchymické symboly, které jsou uvedené v archetypu Alchymista


Merkurova hůl (caduceus)
   -    viz had


Meruňka
   -    sexuální symbol
   -    vidět: pokušení
   -    utrhnout zralou: jestliže ji ochutnáme a jíme, pak se jedná o možnost naplnění lásky a touhu poznat jádro lásky, pokud ji nejíme, pak se snící určitého vztahu vzdává
   -    shnilá nebo se po snědení udělá snícímu nevolno: vystřízlivění z určitého vztahu (partnerského či rodinného)
   -    zahodit, darovat: vzdání se určitého sexuálně zbarveného vztahu ve prospěch druhých


Měření
   -    vyjadřuje touhu odhalit význam měřeného symbolu a sílu jeho působení na snícího, případně obsáhnout a myšlenkově pochopit vše mezi měřenými body
   -    různé druhy naměřených veličin patří různým částem mysli nebo různým rovinám prožívání, přičemž je třeba si uvědomit, že vše měřitelné patří do "explikátního řádu" a vše neměřitelné a smysly nezjistitelné patří do "implikátního řádu"*37
   -    částí lidského těla: nese v sobě vždy pudovou podstatu, přičemž měření údů a vystouplých částí má falický charakter, otvory a prohlubně mají vztah k ženských pohlavním orgánům; za takovým měřením se vždy skrývá sexualita a touha po pohlavním spojení
   -    elektrických veličin: má vztah k citům a vzájemným citovým vazbám
   -    magnetických veličin: má vztah k vzájemnému sbližování
   -    hloubek: viz hloubkoměr
   -    výšky, velikosti, váhy, teploty a tlaku: snící odhaluje sílu symbolu ve svém nitru
   -    času: viz cas a hodiny
   -    různých vlastností kapalin: vztahuje se vždy k citům
   -    radioaktivity: snící se podvědomě snaží zjistit rozpad klasického vnímání lidského světa a v transformační přeměně pochopit alchymistickou transmutaci (přerod směsice pudového a citového světa ve svět duchovní)


Mesiáš
   -    viz ježíš


Měsíc
   -    Luna je vládkyně citové animy, vyjadřuje aktivní ženský princip (platí pro muže i ženy)
   -    za mraky: dočasně ztížený přístup k ženské složce duše
   -    stojící na nebi stále na stejném místě: zastavený proces chápání citové animy může být důsledkem přespříliš vyzdvižené ženskosti a následné nerovnováhy mezi mužskou a ženskou složkou duše
   -    v úplňku: symbolizuje plné působení světlé pozitivní části ženské složky duše a někdy i ukončení určitého období, určité práce (většinou na vnitřním poli sebezdokonalování)
   -    v novu: symbolizuje plné působení temné negativní části ženské složky duše
   -    v úplňku nebo v novu zesiluje intuitivní chápání nadsvětských zkušeností
   -    první a poslední čtvrt: vyrovnané vzájemné působení temné negativní a světlé pozitivní části ženské složky duše
   -    krajina zalitá měsíčním svitem: pudová podstata země a všeho z ní vycházejícího je prosvětlena city ženské přirozenosti
   -    meteorit padající z míst, odkud svítí měsíc: z pochopení citové animy vychází štěstí a požehnání pro citový a duchovní život, ovšem tento obraz je zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
   -    v nepřirozeném pohybu (nejčastěji extrémně rychlý pohyb): překotný vývoj v chápání mužského a ženského prvku směřujících k jednotě vyvolává v nevědomí (a tím pádem i ve snech) fenomény spojené s nepřirozeným pohybem měsíce (citová anima) nebo slunce (citový animus)
   -    odvrácená část: tajemná a těžko poznatelná část citové animy
   -    pozorovatelné změny na povrchu Měsíce: dramatický vývoj chápání ženské citové složky (citová anima)
   -    geologicky aktivní Měsíc: dokončování proměn pudů v city a přestavba citové roviny; významný počin na směřování do oblastí Ducha
   -    přiletět na Měsíc: bez hlubokého pochopení principu citové animy nelze dosáhnout měsíčního povrchu
   -    boje na Měsíci: snaha o nadvládu či o prosazení se v souboji mužské a ženské citové složky (více o tomto v archetypu Anima - Animus)
   -    být na Měsíci ve skafandrech: snící musí najít cestu k plnému pochopení principu citové animy, aby mohl bez pozemských zásob vzduchu volně dýchat měsíční citovou atmosféru, která samozřejmě nemá nic společného s hmotným světem a vakuem na měsíčním povrchu
   -    sledovat Zemi z povrchu Měsíce: pohled z citové roviny (Měsíc) na pudovou rovinu (Země)
   -    výzkum Měsíce: snící se aktivně pokouší odhalit taje citové animy a jejího vlivu na svůj život
   -    továrna na Měsíci: rozvíjející se vztahy a náplň mysli citové roviny
   -    s živoucí přírodou: snící významně prohloubil vztah k citové animě, proto je schopen na dosud mrtvém měsíčním povrchu probudit život
   -    náš měsíc je při prvních fázích duchovního vývoje považován za citovou animu, na povrchu Měsíce probíhají boje pudových a citových složek
   -    druhý měsíc (nejčastěji rudý nebo s odstíny červené) je symbolem střetu citových a duchovních složek, přičemž barva měsíce vypovídá o povaze přeměňovaných citů
   -    třetí měsíc je střetem duchovních složek a blížícího se světla poznání (toho, co stojí za duchovním a za všemi protiklady)
   -    tři měsíce v jediném obraze: ukazují se člověku, který chce sladit všechny složky své bytosti v jednolitý celek; náš skutečný měsíc symbolizuje city a pudy naplněnou ženskou část duše, druhý měsíc představuje duchovními myšlenkami a city naplněnou ženskou část duše a třetí měsíc je přechodem z duchovního chápání k definitivnímu poznání
   -    kromě vnitřních procesů lidské psýché může ukazovat i předpokládaný planetární vývoj v dramatických vizích; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    led na Měsíci: duchovní prvky pronikají na citovou rovinu
   -    vidět hvězdné nebe bez měsíce i bez slunce: významný sen, který ukazuje dosaženou jednotu (není to trvalý stav) mužského a ženského prvku (není zde citová anima ani citový animus); taková obloha často otevírá mimosmyslové vnímání
   -    stříbrný měsíc (citová anima) a zlaté slunce (citový animus) ve spojení: sjednocování protikladů a častý obraz alchymistických zasvěcenců
   -    pohlcení měsíce a slunce v jediném obrazu: konečné sjednocení protikladůpohlcení měsíce a slunce v jediném obrazu: konečné sjednocení protikladů


Měsíc (kalendářní)
   -    jako časová jednotka nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam; k vysvětlení snu spíše dopomůže číslo, ke kterému je měsíc přiřazen
   -    personifikace, představující jednotlivé měsíce: symbolické a emotivně velice silné znázornění časové posloupnosti jednotlivých období ukazuje snícímu řád, jemuž by se měl přiblížit (podobnost s pohádkou "O dvanácti měsíčcích" není náhodná)


Mést
   -    viz koště


Město
   -    svým ruchem zesiluje vše světské (většinou pudy a občas city)
   -    historické: váže se k minulosti snícího a historické budovy v něm mohou symbolizovat lidi, se kterými jsme spjati karmickým poutem
   -    hořící, vypalování a plenění města: likvidace starého světového názoru (viz archetyp Témata zničení světa) nebo obraz budoucích událostí ve světě (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
   -    městské monumentální stavby, dominanty: jsou představou centra bytosti (více o tomto tématu v archetypu Poklad)
   -    s množstvím říčních cest (jako Benátky) nebo s protékající řekou: ve světském kolotání je množství citů, jejichž kvalita odpovídá čistotě vody
   -    městské úřady či u hlavního města vládní úřady: řídící úředníci z pozice vyššího vědomí ovládají nižší složku přirozenosti - ego; za nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, ale nejčastěji dělníci, kteří brojí proti řídícím úředníkům a vládě (pro snícího je dobré, když je na straně řídící vůle, jež omezuje nižší lidskou přirozenost)
   -    v některých emotivních snech může město představovat rodinu
   -    napětí, problémy, nepořádek či dokonce napadení a boje ve městě: problémy v běžném světském životě přivedou snícího k hledání nové, lepší alternativy života
   -    ošklivé, rozkopané: snícímu se začíná ošklivit běžný světský život a touží po plnějším citovém životě
   -    bloudit ve městě: viz bloudění, bloudit, bludiště
   -    neznámé, cizí: neznámá část mysli
   -    centrum, střed města: cíl světského člověka a ústřední pozice světského dění
   -    městské hradby: viz hradby
   -    dobýt, vojensky ovládnout, ale i ubránit před nepřítelem: kladný sen, neboť vnitřní disciplína úspěšně spoutává světské chování snícího
   -    v rukou nepřítele: světský život se stává pro snícího, který preferuje zcela jiné hodnoty, nepřítelem
   -    bez elektřiny: snící ve světském životě (město) opouští citovou rovinu (bez elektřiny); je však otázka, zda ji opustí směrem nahoru (například letem řízené imaginace*41), na rovinu duchovní, nebo dolů, do tmy pudové roviny
   -    hezké, udržované město: spokojený běžný světský život
   -    nádherné, neskutečně krásné, s dokonalou architekturou: předobraz nebeského města a duchovního života
   -    útěk či odjezd z města: cesta k nalezení klidu a míru
   -    budoucnosti: může se jednat o pravdivou vizi budoucnosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    mrtvé, bez lidí: umrtvený vztah ke světskému životu, předpokládaný odchod z tohoto města a nalezení nového světa přesně podle scénáře archetypu Témata zničení světa


Mešita
   -    podobné jako viz kostel


Měšťan
   -    symbolizuje světského člověka, který svým vědomím osciluje mezi pudy a city


Meteor
   -    padající z oblohy: je štěstím a požehnáním pro citový a duchovní život, ale zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
   -    všechny druhy meteoritů: symbolizují karmu*26, jež s sebou nese dalekosáhlé následky nejen pro snícího; velikost či účinky takového meteoritu ukazují na rozměr karmických důsledků*34
   -   


Mezek
   -    symbol vitality a houževnatosti, ale na druhou stranu i polovičatosti, svéhlavosti a tvrdohlavosti


Metr
   -    jako jednotka délkové soustavy nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam, k vysvětlení snu spíše dopomůže číslo, ke kterému je slovo metr přiřazeno


Metro
   -    symbolizuje schopnost snícího pohybovat se podvědomou myslí
   -    vstup či dveře do metra: oddělují denní vědomí od nevědomí; těmito dveřmi člověk vstupuje do procesu poznávání svých negativních stránek (stejně jako Goethův Faust, který poznal Mefistofela); častý obraz archetypů Hrdina a Stín
   -    pokud se k obrazu metra přidávají například otvírající se vrata, úzké prostory nebo voda, pak se jedná o vstup snícího do předporodních a porodních zážitků; k podobným prožitkům patří zavalené prostory metra, jež v sobě nesou symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu (více o těchto tématech v archetypu Bazální perinatální matrice)Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO