[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ř "
Řad
   -    vodovodní: viz vodovod
   -    ve smyslu řada: viz řada


Řád (společnost)
   -    jakákoliv zmínka o některém z duchovních řádů se nemůže ve snech objevit náhodou, proto by měl každý, jemuž se některá z duchovních, rytířských či mystických společností ve snech objeví, zkusit nalézt zkratku, kterou mu nevědomí na cestě k poznání nabízí; nejčastěji řád upozorňuje na vlastnosti, které jsou s řádem spjaté
   -    příslušnice řádu (řeholnice, jeptiška): citová anima (popis citové animy pod heslem dívka - citová anima)
   -    příslušník řádu (řeholník): citový animus (popis citového anima pod heslem mladík - citový animus)
   -    přestavený duchovního řádu: prakticky shodné jako viz kněz


Řád (spravedlnost)
   -    každý člověk by se měl snažit vtisknout svému životu řád a smysl v souladu s Božími zákony; pokud tak činí ve svém denním vědomí, pak se již po několika letech usilovné práce snaží o podobné i ve snech


Řád (vyznamenání)
   -    je dodatek, kterým se osobnost snícího stává žádanější ve světském životě
   -    může být předzvěstí cti a vážnosti, ale většinou je varováním před pýchou a egoismem
   -    vidět někoho odmítnout řád: vzor hodný následování, možnost oprostit se od ega
   -    sám odmítnout řád: významné oproštění se od egoismu, čas, jenž byl nedávno věnován marnivé výstavbě osobnosti, využije snící ku prospěchu celku


Řada
   -    čekat v řadě (ve frontě), čekat až na snícího přijde řada: viz fronta (dav lidí)
   -    vojáků: upozorňuje snícího na vnitřní kázeň, proto je dobré, pokud je snící v tomto obrazu aktivním činitelem, neboť takový přístup dokladuje dobrovolnou snahu snícího o vlastní sebekázeň
   -    první řady v kině či divadle více vtahují snícího do koloběhu světského dění, naopak poslední řady umožňují snícímu větší odstup od děje, který se před ním odehrává
   -    první řady na koncertech umožňují snícímu hlubší citové prožitky, naopak poslední řady umožňují snícímu větší odstup od citů, které hudba představuje
   -    stromy, jež rostou v přesných řadách: silná vůle snícího má moc vtisknout řád i nevědomým pudovým obsahům mysli
   -    předměty poskládané do řady: obraz vyjadřuje snahu snícího vtisknout svému životu řád; další podrobnosti viz předměty v řadě
   -    čísel: viz číslo
   -    čísel se vzájemnou vazbou: viz matematika


Řádek
   -    zemědělských plodin: silná vůle snícího má moc vtisknout řád i nevědomým pudovým obsahům mysli


Řadicí páka
   -    jednoznačně symbolizuje falus - jak tvarem, tak pohybem
   -    pohyb řadicí pákou vyjadřuje masturbaci (nejen ve snech mužů)


Řadič
   -    upozorňuje snícího, že vše nelze udělat najednou, že úkoly a plány, které si vytyčil, by měly mít různou prioritu; další podrobnosti viz počítač


Řadit
   -    rychlosti: masturbace ve snech mužů i ve snech žen, přičemž řadicí páka symbolizuje falus
   -    řadit se do pochodového tvaru: vyjadřuje vnitřní kázeň


Řádit
   -    řádění je vlastní pouze pudovým personifikacím nebo personifikacím archetypu Stín


Řádová sestra
   -    citová anima (popis citové animy pod heslem dívka - citová anima)


Řasy
   -    chuchvalce či řetězce: symbolizují emoční vazby, které se objevují v citovém životě snícího (ve vodě)
   -    vytahovat z vody: obraz symbolizuje snahu snícího vyčistit citové prožívání od negativních emočních vazeb (častý sen na počátku duchovní cesty)
   -    zelená voda od nepatrně malých řas, které netvoří řetězce ani chuchvalce: symbolizuje přechod od citů k duchovní rovině vědomí za sílící indiference k světským a posléze i citovým záležitostem; tento obraz často lemuje cestu ke klidu a míru v duši, cestu ke sjednocení


Řazení
   -    viz řadit


Řecko
   -    ve snech je upozorněním na mytologickou podstatu v určité fázi duchovního vývoje, neboť mytologie má ke snění podstatně blíž než rovina denního vědomí
   -    řečtina, řecké památky a pamětihodnosti: jsou pobídkou k cestě do nitra vlastní duše, protože zde jsou skryté mytologické postavy, stejně jako jsou za památkami skryté bájné příběhy starého Řecka


Řeč
   -    zadrhávat v řeči: viz koktat
   -    zvířata mluvící lidskou řečí: snící porozuměl pudům a vlastnostem, jež se vztahují k jednotlivým zvířatům
   -    kůň mluvící lidskou řečí: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy-city), díky tomu jej může poznat a následně pudovou složku ovládnout ve prospěch citu
   -    mateřský jazyk nebo řeč, kterou známe: známý stav vlastní mysli, tedy způsob, jak chápeme sami sebe
   -    dítě mluvící cizí řečí: je třeba oprostit se od rozumového uvažování a více se věnovat emocím a citům vystupujícím z nitra
   -    dívka mluvící cizí řečí: snící nechápe svou citovou animu
   -    mladík mluvící cizí řečí: snící nechápe svého citového anima
   -    sám mluvit cizí řečí: připravenost snícího chápat i jiné skutečnosti
   -    rozumět řeči mimozemšťanů: snící pochopil symbolické aspekty duchovní roviny (více o tomto tématu v archetypu UFO iniciační obřady )
   -    pravá řeč: je jednou z osmi cest buddhismu, které vedou k vytouženému cíli, k nirváně (další cesty jsou pravé myšlení, pravý názor, pravé jednání, pravý život, pravé snažení, pravá bdělost a pravé soustředění mysli)
   -    zdržet se lživých řečí, zdržet se hrubých řečí, zdržet se planých řečí: patří mezi deset přikázání v buddhismu*7 (další přikázání jsou: zdržet se ničení života, zdržet se braní cizích věcí, zdržet se nemravného způsobu života, zdržet se pomluv, zdržet se žádostí, zdržet se nevraživosti a pravý názor)


Řečiště
   -    představuje citové vztahy
   -    vyschlé řečiště: pudové obsahy psýché jsou v převaze, proto ani trocha citu nestačí svlažit vyprahlou duši; tento obraz by měl být varováním před současným způsobem života
   -    neschopné pojmout všechnu vodu: snící opustil pudový vzorec jednání a myšlení tak překotně a náhle, že v podobenství lokální povodně zaplavuje vědomí city, přičemž čistota vody v řečišti vypovídá o čistotě citů, které jsou většinou zakalené zbytkovým množstvím pudových symbolů (špína, předměty i naplaveniny)


Řečník, řečnit
   -    sám řečnit: zabýváte se neužitečnými věcmi
   -    vidět druhé řečnit: varování před neužitečnou činností
   -    řečnický projev: další význam snu záleží na obsahu projevu


Řečtina
   -    viz Řecko


Ředidlo
   -    ředit jím barvu: obraz je předzvěstí změny podpořené trpělivostí
   -    uvědomit si ředidlo jako hořlavinu: viz hořlavina


Ředitel
   -    vidět ředitele: nevědomí tímto obrazem nabádá snícího k prosazení vůle, sebekontroly a ke schopnosti řídit nižší přirozenost (pudové vědomí) vyššími zřeteli, proto je dobré mít s ředitelem dobré a korektní vztahy; bližší vysvětlení symbolu je možné i podle oboru, ve kterém se ředitel pohybuje
   -    být: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; bližší vysvětlení symbolu je možné i podle oboru, ve kterém se ředitel pohybuje; někdy se jedná o splněné přání minulosti, neboť touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
   -    čističky odpadních vod: do procesu morální očisty a změny myšlení rázně vstupuje vůle snícího
   -    telekomunikací: symbolizuje citové vztahy pod vědomou kontrolou a schopnost rozumět jejich obsahům, někdy i jejich příčinám (karmický zákon*34)
   -    potřebující lékaře: je nutné si uvědomit, že k silné vůli je třeba přidat cit, neboť vůle oproštěná od citu zavání diktátorskými manýry


Ředitelna
   -    symbolizuje jednu z řídicích funkcí mysli


Ředitelství
   -    symbolizuje jednu z řídicích funkcí mysli


Ředkev
   -    jednoznačný sexuální symbol


Ředkvička
   -    symbolizuje citové vztahy, které jsou silně poznamenané sexuálními významy


Řeholnice
   -    citová anima (popis citové animy pod heslem dívka - citová anima)
   -    další významy hesla jsou prakticky shodné s heslem kněz


Řeholník
   -    citový animus (popis citového anima pod heslem mladík - citový animus)
   -    další podrobnosti viz kněz


Řehot
   -    viz smích


Řehtačka
   -    je v nevědomí synonymem pozornosti


Řeka
   -    je tokem života i symbolem postupného poznávání, když se z pramene (zdroj života, probouzení citu a zrození) stává bystřina (čistota), z bystřiny potok a z potoku řeka, jejíž postupné sílení je podobné vývoji egoistického člověka, jemuž zpočátku záleží jen na sobě, pak na svém pohlavním protějšku, pak na rodině, pak na městu a národu, aby nakonec v uskutečnění*68 (ve vodách moře) pochopil jednotu celého lidského rodu
   -    je také významným činitelem očisty, neboť v ní máme možnost zanechat své viny, hříchy, negativní vlastnosti i závislosti
   -    v řece teče voda, která plyne; na břehu je to, co nás drží, to, čím se máme zabývat a co máme odstranit, abychom docílili stejné plynulosti jako voda v řece
   -    romantická: zesiluje citové prožitky
   -    s kameny: nebezpečné okamžiky střetu s karmickou minulostí*34, střetu, jenž může snící v brzké době očekávat
   -    jako překážka: snící bude muset překonat citové problémy, jejichž sílu určuje kvalita vodní překážky
   -    kaňon řeky: je připodobněním porodních kanálů a váže se k podvědomé vzpomínce snícího na porod (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    chodba měnící se v řeku: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    přívoz či veslice na břehu řeky: symbolizuje smrt jako Cháronovo plavidlo přes řeku Styx
   -    Styx (Acherón): bájná podsvětní řeka symbolizuje hranici mezi světem živých a světem mrtvých
   -    zamořená řeka (často součást zcela zničeného světa): snící ve jménu Ducha odchází z hmotného světa, který pro něj nemá lákadel, jimiž by jej opět přitáhl do své náruče; také častý obraz Témata zničení světa
   -    město s množstvím říčních cest nebo s protékající řekou: ve světském kolotání je množství citů, jejichž kvalita odpovídá čistotě vody
   -    hraniční: symbolizuje mystický "druhý břeh" (viz břeh ); takové překročení hranice není jednoduché a snící musí překonat mnoho bolestí, aby vše staré a nepotřebné (svou osobnost) zanechal na původním břehu, který odpovídá dosavadní náplni mysli
   -    rozvodněná a rozbouřená: hněv
   -    rozvodněná: viz povodeň
   -    hladina řeky: viz hladina
   -    břeh řeky: viz břeh
   -    mizející ve víru (v kornoutu): kruhová základna horní části kornoutu symbolizuje jednotu a spodní část, v níž se spojují stěny kornoutu v jediný bod, symbolizuje jednobodovou mysl, v níž mizí voda, která ukazuje snícímu cestu k pochopení vesmírné prázdnoty právě tak, že opustí citové prožívání - mizející voda (více o tomto tématu v archetypu Pozornost )
   -    další podrobnosti viz voda


Řemen
   -    viz opasek


Řemeslník, řemeslo
   -    viz jednotlivé profese


Řepa
   -    jedna nebo několik plodnic: jednoznačný falický symbol
   -    pole řepy: symbolizuje namáhavou práci a z ní plynoucí zisk (nejen hmotného charakteru); další podrobnosti viz pole
   -    cukrovka: symbolizuje zisk, ale současně je sklízení, skladování a zpracování cukrové řepy varováním před nebezpečným sebeuspokojením
   -    naložená červená řepa: může být synonymem krve a vnitřního obsahu; výklad může upřesnit i tvar naložené a nakrájené řepy


Řepka
   -    žlutě rozkvetlé pole řepky olejky: je-li žlutá barva jasná a zářivá, pak je symbolem nevyčerpatelné studnice božské intuice*64, jež vychází z nitra; je-li kalná, pak se symbol řepkového pole váže k nízkým lidským vlastnostem jako závist, nenávist a žárlivost


Řešení
   -    na poli snů je nutné si uvědomit, že optimální řešení není vždy výsledek intelektuálního procesu, ale zejména v bezvýchodných a krizových situacích člověk nalézá téměř zázračná řešení závažných problémů ve vlastním nitru, odkud do vědomí vplouvá božská intuice*64; ve snech i v meditaci umožňuje podobný přístup zvídavému člověku se zázračnou lehkostí řešit složité filozofické, metafyzické a psychologické otázky
   -    radikální: je vlastní egu a egoistickému člověku s diktátorskými manýry
   -    matematické úlohy: viz matematika


Řešeto
   -    na obilí: je v nevědomí synonymem odstraňování zrna od plev, tedy vyjmutí toho podstatného a cenného z množství zbytečného a zavádějícího
   -    další podrobnosti viz síto


Řetěz
   -    symbolizuje karmu*26 a karmický zákon*34, protože první článek řetězu uvede do pohybu ostatní články, což znamená, že jeden z činů na sebe řetězově naváže další činy (v drtivé většině se jedná o negativní události); podle buddhismu dvanáct posloupných příčin znovuvtělování*75 tvoří řetěz
   -    jako součást soukolí či soustrojí (s ozubenými koly): jednotlivé články řetězu a do nich zapadající zuby symbolizují osudy jednotlivých lidí, osudy, jež přesně do sebe zapadají a vytvářejí pomyslnou podobu karmického kola znovuzrozování
   -    nasadit řetěz na kolo: snící aktivně vstupuje do procesu plnění karmických dluhů, což je předzvěstí závažných (často bolestných) událostí, které však ve svém důsledku snícímu výrazně pomohou na cestě sebepoznání
   -    připoutání řetězem: drží snícího v materialistickém náhledu na svět, radikálně omezuje jeho citové prožitky a znemožňuje mu vystoupení na duchovní rovinu vědomí
   -    přetrhnout: člověk tímto činem přeruší řetězení karmických důsledků, osvobodí se od společenského útlaku, aby nalezl odvahu, převzal odpovědnost za to, kdo je, žil vlastní pravdu a následně kráčel k osvobození se
   -    nést železný: je předzvěstí trápení v následných měsících, ale trápení se šťastným koncem
   -    vánoční a současně vztahující se k rodišti snícího: zkušenosti nejen tohoto života (články řetězu) mohou snícího při potřebném zvnitřnění a sjednocení rozdělené mysli přivést ke znovuzrození a pochopení stavu Krista
   -    jako součást visacího zámku: symbolizuje partnerské pouto (nejen snícího); klíč nebo možnost otevřít umožňuje snícímu kdykoliv se zavřením od nějakého prožívání oddělit, nebo se mu naopak otevřít
   -    výtahová šachta či jiný úzký prostor s vodícím řetězem či šplhat po řetězu: obraz symbolizuje porodní cestu a prenatální vzpomínku, v níž řetěz představuje pupeční šňůru (o symbolice prenatálních představ a vzpomínek, které pomáhají odhalovat mnohá psychologická tajemství vlivu porodu na vědomí člověka, v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    zlatý: symbol moci a bohatství nejen v hmotné oblasti; další podrobnosti viz zlato


Řetízek
   -    je symbolickým vyjádřením partnerského vztahu, proto po řetízku nejčastěji touží pudové personifikace, aby obohatily své prožívání o lidské city
   -    nápisy či symboly na řetízku: mohou upřesnit partnerský vztah a jeho charakter
   -    symbolicky svazující ruce: je předzvěstí manželství pro osobu, jíž jsou ruce takto svazovány
   -    brát cizí: obraz je odezvou touhy po dalších partnerských vztazích a touhy po sexuálním spojení bez ohledu na city, které jsou tímto aktem pošlapány; je velice pozitivní, pokud snící tyto řetízky vrací, neboť tak se vzdává dalších případných vztahů a u zadaných i nevěry, což nelibě nesou právě pudové personifikace
   -    známá osoba odmítne řetízek od snícího: pokud odmítne i případné sexuální návrhy, pak je tato osoba citovou či duchovní personifikací, pokud neodmítne nebo touží po sexuálních aktivitách, pak se jedná o pudovou personifikaci
   -    míry řetízku (průměr, délka, počet článků) se nejčastěji vztahují k číslům, která vyjadřují dualitu (například polovina nebo dvojka, která může být i součástí většího čísla)
   -    zlatý (zejména masivní nebo s přívěsky vztahujícími se k moci): symbol bohatství a moci; další podrobnosti viz zlato
   -    jen zcela výjimečně může řetízek symbolizovat nejužší rodinné vztahy (rodiče, děti, sourozenci)
   -    na krku: vše, co je na krku snícího i druhých lidí pověšené, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování
   -    darovat a nenavázat s touto osobou jakýkoliv vztah: vzdání se potenciálního partnerského vztahu
   -    na zabezpečení domovních dveří: má shodný význam jako viz klíč a viz zámek


Řev
   -    viz hluk


Řevnivost
   -    je vlastní pudovým personifikacím, které se za každou cenu snaží prosadit své představy a názory bez ohledu na mínění druhých; aktivní účast v řevnivých půtkách (někdy doplněná násilím, házením předmětů či dokonce kousáním) je důsledkem silného egoismu snícího
   -    pokud si snící uvědomí vlastní řevnivost a její kořeny přímo ve snu, pak tato emoční krize v sobě nese potenciál uzdravování


Řez
   -    skalpelem, chirurgický řez: nevědomí po mnoha marných radách vnucuje snícímu radikální změnu, aby vybředl ze současného neutěšeného stavu; nejčastěji se chirurgické zákroky dotýkají archetypu UFO iniciační obřady , přestože se ve snových obrazech nevyskytují mimozemšťané ani kosmické lodě (takové chirurgické zákroky se většinou zaměřují na hlavu - rozum a genitálie - pudovost)
   -    nožem: viz nůž
   -    pilou: viz pila


Řezák (zub)
   -    jednoznačný falický symbol; další podrobnosti viz zuby
   -    jako objekt vyšetření: viz dentista, dentistka


Řezat
   -    kovy plynem: duchovní myšlení dokáže pomocí soustředění a činů (hořící oblouk) přetvářet pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje vstupovat do procesu formování nových vztahů či ukončování starých; pokud se kolem této práce objevují mrtví, pak je to velice kladné pro snícího, neboť zmírají části ega (jako snové personifikace osob)
   -    dřevo: zatímco ve smyslu "opracovávat" obraz vyjadřuje likvidaci či formování přírodního živočišného principu v sobě samém, ve smyslu "opakovaných pohybů při řezání" obraz symbolizuje pohlavní styk a ve smyslu "definitivního oddělení" obraz představuje první vzájemný pohlavní styk mezi partnery a někdy i ztrátu panenství dívky; další podrobnosti viz dřevo
   -    potraviny: snící se zabývá pudovým obsahem mysli; více podrobností viz jednotlivé řezané symboly
   -    skalpelem lidské tělo: viz chirurg, chirurgie


Řezbář
   -    formuje přírodní živočišný princip v sobě samém k obrazu, jehož podstatu vystihuje tvar a charakter vyřezávaného předmětu, ale pozor, vše dřevěné má vždy pudovou podstatu, která se ani přepracováním do sebekrásnějších děl nemůže vytratit
   -    symbolizuje budování osobnosti snícího (více o budování osobnosti v archetypu Persona a Individualita)
   -    řezbářský nůž, dláto nebo jiný nástroj v rukou řezbáře: ukazuje snícímu na potřebu opracovávat sám sebe v procesu sebezdokonalování; další podrobnosti viz dřevo


Řezník
   -    zcela jednoznačně patří mezi nejsilnější pudové personifikace, jejichž hlavním zájmem je sexualita (viz maso )
   -    zabíjející zvířata: pokud řezník poražené zvíře dále zpracovává na maso a další produkty, pak obraz symbolizuje poddávání se moci pudů a převažující sexuální náplň mysli, pokud je ale v obraze pouze porážka zvířat, pak snící prožívá výjimečný okamžik, neboť pudy jsou odsouzené k zániku (čím je poražené stádo větší, tím kvalitnější práci na vlastním sebezdokonalování snící odvedl)


Řež (bitka)
   -    viz bít, bitka


Řídicí
   -    krabička: pokud ji snící umí ovládat, pak se jedná o velice kladný obraz vědomého zpracování obsahu vlastní mysli
   -    přístrojová deska (palubní), pult velínu: má vztah k řídicímu principu vědomí snícího nebo v hlubším významu je synonymem řídicí funkce nevědomí
   -    funkce počítače: viz počítač
   -    destrukce řídicích programů: snaha zničit svou nezastupitelnou roli v karmickém kole znovuvtělování*34
   -    centrum: symbolizuje řídicí funkci nevědomí, odkud vychází i fenomén UFO (více o tomto v archetypu UFO - iniciační obřady )


Řidič
   -    symbolizuje schopnost snícího pokračovat v životní cestě
   -    neznámý či řidič, kterého si snící ani nevšimne, nebo dopravní prostředek bez řidiče: symbolizuje život "na autopilota"*44 se všemi tragickými následky této pasivní činnosti ve vztahu k vlastnímu životu
   -    vezoucí snícího: symbolizuje personifikované vlastnosti, které jsou v současné době hlavní hybnou silou na životní cestě
   -    řidič, jenž veze snícího dopravním prostředkem po chodníku: tento člověk není vhodným společníkem pro životní cestu
   -    nebezpečná jízda lidí, kteří jsou blízcí snícímu: nutnost zbavit se zažitých názorů na své okolí, například nevědomí ve snu poníží zidealizovaného člověka jako nezodpovědného řidiče, aby snící opustil překonaný vzor a vydal se vlastní cestou
   -    ohrožující snícího: nejčastěji snícího i jiné lidi ohrožuje odmítaná pudová složka, a to až do okamžiku, než ji duchovním nadhledem a soucitem definitivně asimiluje (více o tomto fenoménu v archetypu Stín )
   -    být nebezpečným řidičem stejně jako časté jízdy (několikrát za měsíc) s nebezpečnými řidiči nebo často sledovat nebezpečné chování řidičů: tyto obrazy předjímají následné riskantní, hektické či problematické období
   -    jezdící způsobem "brzda - plyn": používání brzd ve snovém životě by mělo být plynulé a citlivé; styl jízdy "brzda - plyn" je nebezpečná v běžném životě a ještě více nebezpečná je ve snech; pro bezproblémový vývoj by se měl snící takové jízdy vyvarovat a jízdu s těmito řidiči odmítat
   -    usínající při jízdě za volantem: důrazné varování snícího před nebezpečím a výzva k bdělosti v následném období
   -    upozornění, rada či pomoc řidiči: představuje aktivní práci snícího na cestě sebepoznávání
   -    převzít za nepozorného (či žádného) řidiče řízení: symbolizuje vědomý život a alespoň chvilkové ukončení tzv. život "na autopilota"*44
   -    další podrobnosti viz auto , viz autobus nebo viz příslušný dopravní prostředek


Řidičský průkaz
   -    snícího: opravňuje snícího k postupu na životní cestě a vede k uvědomění si sama sebe a své životní role
   -    druhých lidí: symbolizuje možnosti personifikovaných vlastností stát se v následném období hlavní hybnou silou na životní cestě
   -    ztratit, přijít o něj: stagnace; někdy ztráta osobnosti a nutnost hledat novou identitu, což je těžká rána pro ego
   -    řídit bez řidičského průkazu: symbolizuje nezodpovědný přístup k vlastnímu životu i k životům lidí ve svém okolí, proto by měl snící přehodnotit své současné jednání, cítění a myšlení


Řídit
   -    loď: viz kormidelník
   -    lokomotivu: snící kontroluje svůj vnitřní potenciál i rychlost vývojového procesu
   -    letadlo, helikoptéru: viz letadlo
   -    kočár: viz kočí
   -    vesmírný koráb, kosmickou loď: viz kosmická loď
   -    jiné dopravní prostředky: viz řidič
   -    dělníky, nádeníky a jiný personál dělnických profesí, dávat jim práci, kontrolovat: kladné pro budoucnost, neboť vůle se stává řídicím prvkem a povede snícího k postupné asimilaci pudové složky citovou; časté objevování se tohoto symbolu ve snech svědčí o pracovitosti snícího na poli vlastního sebezdokonalování
   -    touha řídit druhé lidi: viz pán


Řidítka
   -    jednoznačný falický symbol


Říje
   -    snící by si měl dát velký pozor na vzrůstající pudy ve vlastním nitru


Říkanka, říkadlo
   -    obsah netradiční formou upozorňuje snícího na věc, kterou pozapomněl a kterou by měl řešit


Řím
   -    ve snech je upozorněním na mytologickou podstatu v určité fázi duchovního vývoje, neboť mytologie má ke snění podstatně blíž než rovina denního vědomí
   -    doba starého Říma, římské památky a pamětihodnosti: jsou pobídkou k cestě do nitra vlastní duše, protože zde jsou skryté mytologické postavy stejně jako za historií a za památkami jsou skryté bájné příběhy starého Říma


Římsa
   -    na budovách a domech: symbolizuje některý z výčnělků těla, tudíž je sexuálním symbolem, k němuž se často přiřazují jiné sexuální symboly (například kočka na římse)
   -    skalního útvaru: nejčastěji symbolizuje ňadra, méně častěji je symbolem karmy*26, když představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům


Řinoucí se
   -    pot: představuje ozdravění citů, když zdeformované city, včetně sexuality, s potem odcházejí z těla; pocení pročišťuje citový obsah mysli snícího i právě prožívané city
   -    potící se zvířata: pročišťující se pudy


Řiť
   -    je sexuálním symbolem, neboť otvory a prohlubně (nejen tělesné) mají vztah k ženských pohlavním orgánům
   -    s výkaly: viz exkrement


Řítit se
   -    řítící se kamení, písek, sníh: viz lavina
   -    sny o vzestupech a pádech (řítit se dolů) jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího vzývá svou naději k vzestupu a obává se případného pádu, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, ale všechna tato negativa v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěn od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotní předpoklad budoucího úspěchu i v denním vědomí
   -    zřícení na zem: představuje bod obratu, když si ego snícího "natlouklo", podstatně oslabená moc ega zaručuje budoucí vzestup a úspěch
   -    zřícení do díry či jámy: viz díra nebo trochu rozdílná viz jáma
   -    zřícení do propasti: viz propast
   -    zřícení předmětu do jámy: soulož
   -    zřícení komínu či jiného falického symbolu: oslabená moc pudů nad vědomím snícího, přičemž velikost padajícího symbolu ukazuje, jak velký díl sexuality dostal snící pod vědomou kontrolu
   -    zřícení může představovat vstup do předporodních a porodních zážitků, hlavně pokud je ve stejném obrazu lano, které představuje pupeční šňůru (viz archetyp Bazální perinatální matrice), nebo přechod z jednoho světa do druhého, což patří do archetypu Témata zničení světa, nebo přechod z jedné roviny prožívání do druhé (pudová, citová a duchovní)
   -    zřícení z letu (vzduch) do vody: symbolizuje pád z duchovní roviny na citovou (voda) a pád z pevné země do vody symbolizuje vzestup z pudové roviny prožívání (země) na citovou (voda), takový pád i přes skutečný pozitivní vzestup vyhodnocuje podvědomí snícího zvyklé na pudový vzorec chování jako pád


Říza
   -    jako slavnostní obřadní roucho může mít spojitost s rituálem (viz rituál ), jinak viz oblečení


Řízek
   -    viz maso


Řízení
   -    viz řidič a viz řídit


Řízený, řízená, řízené
   -    prostor, místnosti s řízenou teplotou: podvědomá vzpomínka na pobyt v lůně matky (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Říznout se
   -    krvácející rána: viz krev
   -    z poraněného místa přes značný rozsah zranění i bolest nevytéká krev: ani tvrdé rány osudu nezmenšily egoismus snícího
   -    další podrobnosti viz zranění a viz předměty , o který se snící či někdo druhý pořezal


Řvaní
   -    je vlastní pouze zvířecím a pudovým personifikacím; další podrobnosti viz hluk

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO