[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Sl - Sp "
Slaboproud
   -    viz elektřina


Sladké dřevo
   -    viz kytara


Sladkosti
   -    chuť na sladkosti: touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života


Sladký
   -    chuť na sladké: touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života
   -    má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (sladký - hořký)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují
   -    tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Sláma
   -    sklizená, v panácích, ve stohu: je symbolem dokončené práce a často i spokojenosti
   -    jednotlivá stébla slámy: jednoznačný falický symbol
   -    píchající (třeba ve slamníku): symbolizuje zesílenou sexualitu v podvědomí a nebezpečí, že tato sexualita zastíní city i rozumové uvažování
   -    spát na slámě na slamníku (zejména opakovaně nebo pravidelně): obraz vyjadřuje pád snícího na pudovou rovinu prožívání


Slamák, slaměný klobouk
   -    viz klobouk


Slanina
   -    nese v sobě negativitu červeného masa – viz maso


Slánka
   -    viz sůl


Slast
   -    nemusí mít svůj původ pouze v pudové rovině prožívání, smyslnost člověka mohou rozněcovat i naplněné city nebo nadsvětské prožitky duchovní roviny, které mohou být pro citového člověka významným obohacením a podnětnou vzpruhou pro další sebezdokonalování, ale pro duchovního člověka jsou vždy brzdou ke konečné realizaci*68
   -    pocit tělesné rozkoše a slasti: degraduje prožitky vyšších rovin (citové a duchovní) na pudovou


Sláva
   -    je dodatek, kterým se osobnost snícího stává žádanější ve světském životě
   -    touha po slávě: přestože je v naší společnosti podobné jednání běžné, nevědomí takovou touhu považuje za vážnou krizi, neboť masky druhých osobností jsou snícímu milejší než stav jeho vlastní bytosti; jakmile se objeví snícímu takový nebo podobný sen, doporučuji archetyp Poklad, v němž jsou popsány příčiny krize, ale také způsob, jakým se člověk z osidel zářivých masek osobností vymaní
   -    vidět někoho slávu odmítnout: vzor hodný následování, možnost oprostit se od ega
   -    sám slávu odmítnout: významné oproštění se od egoismu, čas, jenž byl nedávno věnován marnivé výstavbě osobnosti, snící využije ku prospěchu celku


Slavík
   -    objevuje se tam, kde je srdce naplněné radostným citem; význam symbolu je zesílen, pokud snící slyší slavíka zpívat


Slavnost
   -    je kladným prvkem mezi snovými symboly, neboť v převážné většině potvrzuje úspěch na poli sebezdokonalování, ovšem nese s sebou i pýchu, s níž pak slavnost může upadnout do pouhého pudového hodování; slavnost bývá častým průvodcem mnohých archetypů
   -    slavnost s náboženským či mytologickým podtextem: završuje úspěšné období sebepoznávání a umožňuje snícímu pochopit prameny lidství
   -    rozdávat na slavnosti maso býka, ale sám nejíst: významný sen, v němž snící dokumentuje ovládnutí sexuality a vzdává se sexuálního chtění, které jiní v podobě porcí masa nadšeně přijímají
   -    jara (masopust): má prakticky stejný význam jako viz karneval; masopustní masky viz maska
   -    církevní, slavnostní církevní průvod: oslava křesťanských svátků symbolizuje správnou cestu k duchovním ideálům jedině tehdy, pokud vnitřně cítíme a prožíváme podstatu svátku, jinak jsou křesťanské svátky pouhým církevním pozlátkem


Slavobrána
   -    viz sláva


Slavomam
   -    viz sláva


Slečna
   -    viz dívka


Sledování
   -    má prakticky shodný význam jako viz pronásledování


Slepá bába (hra)
   -    dítě, žena či muž se zavázanýma očima symbolizuje citovou rovinu, protože se řídí srdcem, a tudíž k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči


Slepá ulice
   -    nevědomí upozorňuje snícího na bezcennost jeho současných životních aktivit


Slepota
   -    viděná u druhých lidí či prožitá: nevědomí snícího důrazně varuje před současnou neschopností vidět dopad vlastního egoistického jednání v hmotném i citovém světě; k nápravě je nutná radikální změna myšlení, cítění i jednání
   -    být slepý: odmítání, tvrdohlavost, snaha izolovat se od všeho, co snící nechce vidět
   -    vidět slepého: rada nevědomí zabývat se méně předměty hmotného světa, omezit vlastní chtění a pokusit se ozdravit strádající city nebo dokonce probudit vnitřní zrak a věštecké nadání
   -    znovunabytí zraku: snící vzal varování nevědomí vážně a ku svému prospěchu podstatně změnil obsah mysli
   -    dočasná (chvilková) slepota stejně jako zavázané oči symbolizují citovou rovinu (citová anima, citový animus), v níž se člověk řídí srdcem (k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči)
   -    snící je schopen určitou činnost vykonávat poslepu: obraz je synonymem známé cesty


Slepice
   -    vidět kohouta se slepicemi: symbolizuje boj o přízeň žen
   -    kurník: sídlo nevědomosti a pudových obrazů může být také alegorií morálního znečištění
   -    slepice vycházející z kurníku: nevědomost a pudy vcházejí do mysli snícího
   -    hladová: viz hlad
   -    krmit: viz krmit
   -    slepice s kuřaty: představa rodinného štěstí, za nímž si ovšem snící neuvědomuje negativní vlastnosti spojené se symbolem kuřete a slepice (další podrobnosti ohledně kuřat viz kuře)
   -    zmrzlá (většinou s kuřaty a někdy i s kohoutem): i chvilkové vystoupení vědomí na duchovní rovinu dokáže z mysli člověka vykořenit vlastnosti pojící se k těmto pudovým symbolům a v uvolněném pocitu prozření rozpoznat cestu k poznání
   -    kdákající po snesení vejce: symbolizuje egoistickou snahu za málo práce získat velké zásluhy (přesně podle indického přísloví: „Želva snese tisíc vajec, a nikdo o tom neví. Slepice jedno, a co je při tom rámusu“)
   -    napadající dravce či člověka: vyjadřuje neschopnost soustředění, roztěkanost a přemíru myšlenek pudového charakteru
   -    kvočna: představa rodinného štěstí, za nímž si ovšem snící neuvědomuje negativní vlastnosti spojené se symbolem kuřete a slepice, případně kohouta
   -    ve společném obraze s kočkou a krávou: nevědomí velice zjednodušeně v jediném celku popisuje tři základní principy pudové animy
   -    proměňující se v člověka: jeden z významných obrazů, který potvrzuje zkvalitňování života snícího; zvířecí podstata, nevědomost a pudy se proměňují v pudového člověka, jenž je podstatně lépe přizpůsoben k budoucí asimilaci


Slib
   -    jakýkoliv slib snícího nastartuje v jeho nitru napětí, které trvá až do doby, než je slib splněn, proto je dobré sliby šetřit a nezatěžovat jimi vlastní prožívání; slib je motorem činů, které vyvrcholí až splněním slibu
   -    záporný charakter samotného slibu zesiluje negativní náplň slibu (slib zabití, násilí, msty a podobně), neboť opět slib existuje v mysli člověka až do doby, než bude jednou splněn, pak zlo zabírá ve vědomí člověka místo, na němž by mohly být podstatně příjemnější prožitky
   -    u slibu je pro hodnocení snu dobré poznat, zda se jedná o slib daný druhým lidem, nebo vnitřní slib, neboť sliby druhým jsou více zatíženy egem, než sliby učiněné v tichu vlastního nitra
   -    pochybovat o splnění slibu: tento obraz může nastartovat opětovnou snahu slib splnit
   -    vynucovat slib na druhých: je negativním činem, neboť do snové hry vstupuje násilí (viz násilí); podobně negativní hodnocení má i přemlouvání druhých k slibu, protože do obrazu vstupuje verbální násilí
   -    nesplněný slib kladného charakteru: je ve skutečnosti lží a přichází jedině tam, kde jsou materiální zisky přednější než čisté svědomí a neposkvrněná morálka
   -    odmítat sliby druhých: snící tímto aktem osvobozuje sebe samého (v postavách personifikací, kteří slibují) od tlaků a utrpení, jejichž spouštěcím impulzem slib je
   -    člověk oplývající množstvím slibů: symbolizuje slabou vůli a často i neschopnost dotáhnout úkoly a přání do konce, také představuje člověka nestálého a nerozhodného


Slimák
   -    je kladným symbolem a objevuje se v důsledku odosobnění
   -    bývá i prostředníkem podvědomých obsahů psýché, někdy je symbolem proměny a spojovacím článkem mezi pudovou a citovou rovinou
   -    jeho rychlost pohybu a růstu je odrazem vývoje lidské psýché na cestě od pudového k citovému, proto při zdárném postupu může rychlost pohybu či růst slimáka zcela odporovat zkušenostem z denního vědomí


Slina
   -    viz plivat


Slitina
   -    vznik nové slitiny: symbolizuje přepodstatnění vnitřních obsahů mysli snícího a procesy pročišťování či zkvalitňování osobnosti jsou představovány opakovanou tavbou nebo opakovaným čištěním sloučenin či kovů
   -    také významně vstupuje do alchymického procesu výroby zlata (objevování zářivé podstaty člověka); další podrobnosti viz archetyp Alchymista
   -    další podrobnosti viz jednotlivý druh slitiny či převažující kov ve slitině, nebo viz ocel či viz kov


Slivky
   -    viz švestky


Slivovice
   -    viz alkohol


Sliz
   -    je podobně jako plodová voda, krev, moč či výkaly nedílnou součástí třetí fáze archetypu Bazální perinatální matrice
   -    zejména u falických předmětů nebo u dutých předmětů symbolizuje sperma


Sloh
   -    může mít vztah k historii – viz historie


Slon
   -    sloní kel: jednoznačný falický symbol
   -    sloní chobot (směřující nahoru nebo dolů): viz chobot
   -    s jezdcem, nebo poslušný pánovi: znázorňuje vnitřní pudovou sílu spoutanou vědomou silou
   -    bez jezdce, bez pána, svobodný, volný, divoký: je pro snícího varováním, protože vnitřní pudová síla nekontrolovatelně vystupuje z podvědomí do vědomého života, v němž bez schopnosti ji zkrotit a ovládnout může nadělat v životě snícího velké škody
   -    mládě slona: symbolizuje hravost nedávno objeveného pramene vnitřní pudové síly, která může být ještě snadno zkrocena a ovládnuta
   -    hračka slona: vyjadřuje ovládnutou vnitřní pudovou sílu a schopnost ji usměrnit žádoucím směrem


Slonovina
   -    neopracovaná: patří mezi jednoznačné falické symboly
   -    předměty ze slonoviny: představují proměněný falický symbol klu, proto jsou vyhledány těmi lidmi, kteří touží po proměně pudových symbolů uvnitř vlastní psýché, ale prozatím nejsou schopni tuto proměnu aktivně podpořit


Sloučeniny
   -    chemické: viz chemie


Sloup
   -    jednoznačný falický symbol
   -    vody: viz voda podvědomý strach z kastrace (viz kastrace)
   -    nesoucí elektrické dráty, vodiče, zařízení: falický symbol ve spojení s erotickými a sexuálními vztahy
   -    mostní či stavební sloupy: pokud nesou most či jinou stavbu, mají význam mostu či stavby, kterou nesou, (viz most či druh stavby), pokud stojí osamoceně či jsou most nebo stavba od nich oddělené, stávají se falickými symboly
   -    vody: viz voda


Sloužící
   -    viz sluha nebo viz služebná


Slovní hříčka
   -    je jednou z mnoha forem, jimiž nevědomí vede snícího k poznání zkušeností jak z běžného, tak i z citového, či dokonce z duchovního života


Sluha
   -    představuje silnou citovou vazbu k personifikacím, jimž snový sluha plní přání
   -    je většinou citovým animem


Sluch
   -    viz slyšet


Sluchátko
   -    telefonní: viz telefon


Slunce
   -    je vládcem citového anima, vyjadřuje aktivní mužský princip (platí pro muže i ženy)
   -    má roli průvodce archetypem Numinózum; další podrobnosti viz Mapa nevědomí
   -    má také svého číselného průvodce, kterým je zcela pochopitelně číslo 1 (viz číslo)
   -    za mraky: dočasně ztížený přístup k mužské složce psýché
   -    krajina zalitá slunečním svitem: pudová podstata země a všeho z ní vycházejícího je prosvětlena citovým aspektem mužské přirozenosti
   -    hřát se na slunci: přijímání citu z nejvyššího zdroje
   -    nebe se sluncem: sílící vliv mužské citové složky duše (citový animus)
   -    slunečné počasí: vystavuje snícího plnému působení mužské citové složky duše (citový animus) a umožňuje mu přijímat cit z nejvyššího zdroje, proto je pro slunění nejvhodnější nahota, neboť sluneční paprsky nejsou utlumené či zastíněné šatem osobnosti
   -    východ: nové počátky, vědomí věčného koloběhu života
   -    západ: ukončení nějakého procesu či vztahu, výjimečně i předpověď blízké smrti člověka, s nímž snící červánky západu slunce pozoruje
   -    stojící na nebi stále na stejném místě: zastavený proces chápání citového anima může být důsledkem přespříliš vyzdvižené mužskosti a následné nerovnováhy mezi mužskou a ženskou složkou duše
   -    v nepřirozeném pohybu (nejčastěji extrémně rychlý pohyb): zobrazuje překotný vývoj v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem, což v nevědomí a ve snech vyvolává fenomény spojené s nepřirozeným pohybem slunce (citový animus)
   -    změní dráhu nebo nezapadá či nevychází v určený čas: je předzvěstí významné změny v psýché snícího, která je součástí hojivého procesu na cestě sebepoznání; příště už bude slunce vycházet na západě a zapadat na východě
   -    vychází na západě a zapadá na východě: zobrazuje překotný vývoj v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem, což v nevědomí a ve snech vyvolává fenomény spojené s nepřirozeným pohybem slunce (citový animus); více o tomto složitém tématu v archetypech Anima – Animus a Coniunctio
   -    pozorovatelné změny na povrchu Slunce (například výrony sluneční hmoty, sluneční skvrny): dramatický vývoj chápání mužské citové složky (citový animus); zcela zákonitě se v nejbližším období ve snech objeví důsledek této změny pro ženskou citovou složku a snící se stane svědkem geologicky aktivního povrchu Měsíce
   -    výzkum Slunce: snící se aktivně pokouší odhalit taje citového anima a jeho vlivu na svůj život
   -    kromě vnitřních procesů lidské psýché může ukazovat i předpokládaný planetární vývoj v dramatických vizích; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    zlaté slunce (citový animus) a stříbrný měsíc (citová anima) ve spojení: sjednocování protikladů a častý obraz alchymistických zasvěcenců
   -    podle Alchymie má svého „pozemského zástupce“ – je jím síra (podobně je rtuť zástupcem Měsíce): oba prvky stejně jako obě nebeská tělesa jsou protiklady mužského a ženského principu (více v archetypu Alchymista)
   -    naše slunce je v první fázi duchovního vývoje považováno za citového anima, na povrchu Slunce probíhá vývoj citových složek mužské části psýché (proměna barev slunce)
   -    druhé slunce je symbolem střetu citových a duchovních složek, přičemž barva slunce vypovídá o výsledku přeměňovaných citů (při zelené barvě snící směřuje do oblasti Ducha)
   -    červený obr (může být druhým sluncem): symbolizuje přerod citového vědomí na duchovní, přičemž barva odráží povahu proměňovaných emocí a citů
   -    bílý trpaslík (bývá třetím sluncem): čistá esence duchovního vědomí
   -    pohlcení měsíce a slunce v jediném obrazu: konečné sjednocení protikladů


Slunečnice
   -    je pozemským zástupcem Slunce za rostlinnou říši


Slunečník
   -    zabraňuje plnému působení citové mužské složky na vědomí snícího
   -    je ochranou těm, kteří mají přespříliš silnou citovou část mužské psýché
   -    pokud se snící schovává pod slunečník, měl by významně posílit ženskou citovou část
   -    vítr ničí slunečníky: nevědomí tímto obrazem snícímu doporučuje posílit mužskou část psýché, aby v rovnovážném stavu nalezl sjednocení


Slunit se
   -    viz opalovat se


Slupka
   -    představuje osobnost, pod níž se skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita))


Služebná
   -    představuje silnou citovou vazbu k personifikacím, jimž snová služebná plní přání
   -    je většinou citovou animou


Slyšet
   -    intenzivní zvuk: viz hluk
   -    nevnímat žádný zvuk: viz hluchota
   -    hlasy: viz hlas
   -    ironický hlas: nevědomí paroduje některé chybné jednání a snaží se o nápravu postoje snícího
   -    hlas z rozhlasu: významné události mohou zasáhnout klid snícího; stejným způsobem se projevují i vize budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    vlastní jméno: blízký člověk potřebuje pomoc; volání může upozornit na vlastní negativní jednání kdysi v minulosti proto, aby nyní pozitivním činem mohlo dojít k vyrovnání karmických dluhů*34; tíživé svědomí
   -    houkačku, klakson jako varování: buďte v následném období obezřetní
   -    hudbu: viz hudba
   -    kázání: viz kázání
   -    klepání: nesmělá sexuální touha
   -    druhé koktat: lehce prosadíte svůj názor
   -    zvířata: viz jednotlivá zvířata
   -    zpěvné ptáky: symbolizuje srdce naplněné radostným citem
   -    kravské (ovčí) zvonce: štěstí a předzvěst příjemného období
   -    lesní roh: nebezpečí útoku, nepřátelství
   -    klapat mlýnské kolo: vše jde podle plánu
   -    cizí jazyky: viz jazyk (řeč)
   -    o nevěře: varování před morálním poklesem na úroveň pudového žití, varování před degradací citů
   -    opakující se rány (údery): sluchová představa soulože


Slzy
   -    mají vztah ke karmě*26, jež se bytostně dotýká snícího
   -    další podrobnosti viz pláč


Smaragd
   -    viz drahokam


Smát se
   -    viz smích


Smečka
   -    zvířat: viz jednotlivá zvířata


Směna
   -    pracovní: viz práce
   -    noční: umožňuje objevovat skryté části sebe samého a intenzivněji pracovat na prosvětlení negativních vlastností


Směnka
   -    viz cenné papíry


Smeták
   -    viz koště


Smetana
   -    má prakticky shodný význam jako viz mléko


Smetí
   -    viz odpadky


Smetiště
   -    viz skládka


Smích
   -    zatímco humor ve snech zpřístupňuje málo pochopitelná témata, smích odlehčuje vážnost a tragičnost, proto je v nevědomí vždy přínosem, jestliže snící vidí smějící se lidi nebo smích prožívá


Smír
   -    někdy je snový smír moudrou radou nevědomí pro běžný život a nejlepším způsobem řešení některého z konfliktů v denním vědomí
   -    po boji nabídnout smír: cesta k nalezení klidu a míru ve vlastní duši
   -    je důsledkem odpuštění, proto je aktem odosobňujícím a očišťujícím; přináší pozitivní duševní zklidnění


Smlouva
   -    pro výklad snu je nejdůležitější podstata a obsah smlouvy, proto má smlouva nejednoznačný výklad; ovšem každá smlouva přináší snícímu do následných měsíců starosti
   -    obchodní: uspokojuje touhu snícího po scházejících symbolech a díky svým takřka neomezeným možnostem vtahuje člověka do hmotného světa
   -    kupní: viz kupovat nebo viz prodávat
   -    nájemní: umožňuje snícímu aktivně pracovat na vlastní osobnosti, jež je vyjádřená bytem či domem
   -    pracovní: umožňuje snícímu aktivně zasahovat do procesu sebezdokonalování; další podrobnosti viz práce
   -    mírová: viz mír


Smog
   -    symbolizuje výrazné znečištění duchovních obsahů mysli, protože znečišťující látky v ovzduší vyjadřují pudové obsahy psýché
   -    může být také jedním ze symbolů archetypu Témata zničení světa, symbolem, jímž nevědomí snícího vyhání ze starého světa


Smoking
   -    je předzvěstí, že si osobnost snícího připíše nějaký významný vnější úspěch
   -    ze světského pohledu vyzdvihuje nejžádanější složku mužské psýché; je třeba si uvědomit, že jako každé oblečení i smoking patří k egu a je součástí výstavby osobnosti; více o tomto v archetypu Persona


Smotat
   -    provaz, lano: viz lano


Smrad, smrdět
   -    viz zápach


Smrk
   -    jednoznačný falický symbol
   -    zlomený: podvědomý strach z kastrace (viz kastrace)
   -    vyvrácený: představuje překonání erotické smyslnosti tohoto falického symbolu v podvědomí; vyvrácené smrky mohou likvidovat ještě jiné sexuální nebo světské symboly, čímž význam symbolu zesilují
   -    další podrobnosti viz strom


Smršť
   -    větrná: symbolizuje průnik duchovních prvků do vědomí snícího, což má za následek likvidaci mnohých sexuálních symbolů (nejčastěji stromy), světských skutečností (například obchody) a emočních vztahů (například elektrická vedení)


Smrt
   -    většinou představuje jeden z nejvýznamnějších a nejpozitivnějších symbolů na poli sebezdokonalování, ovšem jedině v případě, že snící není příčinou smrti druhých (negativní symbol – viz zabít), ale že je smrt ukazovaná jako důsledek vnějších snových okolností; tak nevědomí snícímu potvrzuje úspěšné odumírání nepotřebných vlastností v postavách snových personifikací (v drtivé většině pudových)
   -    je významným prvkem a předělem, neboť zmírá stará osobnost a rodí se nová; takových umírání ve snovém životě je při cílené duchovní cestě i několik za rok; smrt nutí snícího přemýšlet o smrti, aby se naučil vnímat každičký okamžik života, aby pochopil, že smrtí nic nekončí, ba naopak – vše začíná
   -    čas života a smrti: není v nevědomí a ve snech tak důležitý, jak si představoval Sigmund Freud a jeho obdivovatelé, neboť život je nepřetržité kontinuum, protože smrt či zrození je pouhým přechodem z jedné existence do druhé
   -    život a smrt jsou pulzující protiklady v monotónním kruhu hmotného světa; pochopením a sjednocením těchto protikladů člověk dojde k poznání karmického kola znovuvtělování*75 a zároveň se snaží z něj uniknout
   -    vidět vlastní smrt (z pozice svědka): velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část, pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost
   -    na hranici či v ohni a následné zrození z popela: symbolizuje znovuzrození po smrti ega a nemusí se jednat pouze o bájného ptáka Fénixe*52, jehož stará podoba zmírá v ohni, aby znovuzrozen povstal z popela a volný bez zábran vzlétl k slunci
   -    zážitek smrti s různými historickými obrazy či stavbami: při pochopení osvobozuje snícího z pout karmických vztahů*34; většinou se vztahuje k prudkým emočním zážitkům minulých životů (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    někdy po prožitku snové smrti lze ve vlastním nitru odhalit tři možné ideální stavy: ideální bytostný stav, ideální společnost a ideální stát*59; další podrobnosti viz ideál, ideální
   -    vykrvácením: s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to omezení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79
   -    z otráveného vzduchu: smrt osobnosti snícího (smrt ega); takové obrazy bývají častým průvodcem archetypu Alchymista
   -    dítěte: pokud snící již přímo ve snu nepochopí smysl a souvislosti (karma*26) s vyústěním všech pocitů v soucit a odpuštění, pak je to velice negativní symbol a tragický pád z citové roviny zpět na pudovou, tato negativita může snícího ovlivnit i na několik měsíců
   -    smrt matky či otce: snícímu končí období tápání a nejistoty ve vzájemném soužití, již nepotřebuje pomoc lidského vzoru matky či otce a uvolňuje se mu cesta k nalezení dokonalejších vzorů (více o tomto fenoménu v archetypech Puer - Kora a Otec - Matka)
   -    prostitutky: ukončení vůdčí role pudové animy v životě snícího (platí pro ženy i pro muže)
   -    ortel smrti: viz odsouzenec, odsouzení
   -    při popravě: viz poprava
   -    v ozubené vagíně: viz ozubená, ozubené
   -    je častým průvodcem hrdiny, kde je alegorií poutě za grálem vlastního srdce (viz archetyp Hrdina)
   -    po marném boji o přežití může patřit i do vzpomínek na třetí fázi porodního procesu (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    boj na život a na smrt s prožitkem smrti může při ztrátě ega vést k proměně v nadpřirozenou bytost, což tímto momentem patří do archetypu Poklad, který se jeví být vytrvalým pokušitelem člověka
   -    jiný člověk přinese ve prospěch snícího nejvyšší oběť: velice kladný sen, neboť právě vlastnosti spojené s tímto člověkem pomohly snícímu zbavit se určitých závislostí či dokonce vystoupit na vyšší rovinu vnímání
   -    snící přinese ve prospěch druhých nejvyšší oběť: jeden ze zlomových okamžiků života, v němž zmírá ego, a proto má snící možnost alespoň na chvíli okusit nádherný stav bez ega
   -    když snící ve smrti opustí své egoistické a sobecké záměry, pak taková smrt (forma obětování) přináší významný prvek duchovní transformace, v níž pomíjí touha po osobním uspokojení
   -    zemřít a opět ožít: viz znovuzrození
   -    po snové smrti hladem za účasti citové animy (u mužů) či citového anima (u žen) přichází nádherný okamžik duchovního znovuzrození plný překvapivých zázraků
   -    práh smrti: odděluje oblast vědomí od oblasti nevědomí; překročením tohoto prahu se přesouvá vědomí do jiných dimenzí nebo lépe řečeno snící překročením prahu smrti (dá se překročit pouze mystickou smrtí*79 – více o tomto tématu v archetypu Stín ) zjišťuje vlastní bytostný přerod (více v archetypu Self)
   -    další podrobnosti viz velice obsažný symbol mrtvý, mrtvola
   -    zvířat: viz jednotlivá zvířata nebo viz zvíře


Smůla
   -    stromová míza: symbolizuje krev vegetativní přírody, proto v některých výkladech může mít význam krve
   -    jako opak štěstí: nejen na poli snů je třeba si uvědomit, že pojmy smůly a štěstí jsou pouze relativní; to, co v jednu chvíli považujeme za smůlu, může z jiného pohledu vypadat jako štěstí, proto by se měl každý člověk ve svém zájmu snažit tyto protiklady sloučit v jednotu, neboť pak nalezne pramen moudrosti


Smuteční obřad
   -    viz pohřeb


Smuteční oznámení
   -    má prakticky shodný význam jako viz pohřeb


Smuteční oblečení
   -    symbolizuje připravenost pohřbít jednu ze svých závislostí či negativních vlastností
   -    nemá pouze kladný význam, je třeba přihlédnout, že stále přetrvává egoistický náhled na svět (viz oblečení)


Smutek
   -    je bolestným, ale vydatným pomocníkem bytostné transformace, neboť se smutkem přichází zvnitřnění, proto by měl každý člověk, který se snaží o lepší bytí, smutek s otevřenou náručí vítat, plně prožít a procítit, aby za smutkem nalezl bezbolestnou pravdu


Smyčec
   -    bez hudebního nástroje: falický symbol
   -    s hudebním nástrojem: hudba je cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Smýčení
   -    viz úklid


Smyk
   -    dopravního prostředku: příliš riskantní postup může v případě nehody nastolit vážnou a dlouhou krizi


Smysl
   -    obracet smysl věcí a významů v protiklad: jeden z významných snů na cestě sjednocování protikladů (Asparšajóga*84)


Smyslnost
   -    je důsledkem zesíleného pudového vědomí a příchylnosti k světskému způsobu života; pro citového a duchovního člověka je v každém případě negativním symbolem
   -    úspěšný boj s vlastní smyslností přináší nádherné prožitky a blažené stavy, které jsou důsledkem vnitřní svobody a nezávislosti na vnějším jevovém světě


Smysly
   -    smyslové pocity: viz cítění, cítit nebo viz jednotlivé smysly


Snaha
   -    pokud se ke snaze nepřidá vytrvalost, pak je snaha marná a je předzvěstí problémů v denním životě


Snář
   -    je důležitým symbolem, který dokladuje ochotu snícího pracovat s vnitřními obsahy psýché


Sňatek
   -    viz svatba


Sněhové koule
   -    viz sníh


Sněhulák
   -    symbolizuje neživotnou duchovní personifikaci, která bývá nevědomím často parodována, aby snící v pokračujícím procesu sebezdokonalování oživil vlastní duchovní obsahy psýché


Sněmovna
   -    viz parlament


Sněžení
   -    vědomí snícího je zasypáváno jedním z nejčastějších duchovních symbolů
   -    déšť přechází v sněžení: přechod z citového vnímání do duchovního, je vyvrcholením snahy snícího o hledání správné životní cesty a filozofie (je to pouze dílčí úspěch v nalezení cesty, nikoliv v jejím naplnění)
   -    dále viz sníh


Sněženka
   -    je symbolem návratu z duchovní roviny (království ledu a sněhu) zpět na rovinu citovou (voda)


Snídaně
   -    viz jídlo


Sníh
   -    patří mezi nejčastější snové duchovní symboly
   -    krajina věčného sněhu a ledu (velehory, Antarktida, Arktida) je nejbližším připodobněním duchovního světa, v němž neexistují vůně a barvy ztrácejí smysl, je to svět, v němž nepotřebujeme žádných snových věcí, v němž ztrácejí význam i všechny citové prožitky, neboť bílá duchovní čistota se stává jedinou náplní panenského vědomí
   -    hranice ledu a sněhu: objevuje se hlavně při výstupu do hor; za ní nepřežívá nic pudového ani citového
   -    tvary sněhových vloček: jsou nepřebernou nabídkou mnoha tvarů mandaly*21
   -    bořit se ve sněhu: životní problémy, které značně zpomalí a ztíží předpokládaný duchovní vývoj
   -    lyžování na sněhu: symbolizuje schopnost snícího pohybovat se v duchovním prostředí (sníh a led) a vnímat prožitky této roviny; často je takové vnímání jen podvědomé a vyjadřuje spíše povznášející a osvobozující pocity (klid a mír, odpuštění, nesobecká láska, soucit) z denního vědomí, aniž by si byl člověk schopen uvědomit duchovní rovinu těchto prožitků (tyto sny jsou provázeny uvolněností, radostností a hravostí); další podrobnosti viz lyže, lyžování
   -    nalézat hračky ve sněhu: velice kladné, neboť symboly takových hraček (ovládnutí jejich podstaty) spojují snícího s duchovní oblastí
   -    jablko nebo hruška ve sněhu či ledu: pro zcela odlišnou náplň vědomí (duchovní) nelze v současnosti navázat milostný či partnerský vztah
   -    dítě ve spojení s ledem, sněhem či mrazem: ve většině případů duchovní animus či duchovní anima
   -    stavět přehradu z ledu a sněhu (nejčastěji s dětmi): snící se pohybuje na rozhraní citové a duchovní roviny a cíleně je schopen zadržovat a upouštět city (vodu z přehrady)
   -    sekat díru do ledu či zmrzlého sněhu: po výletu do duchovní oblasti je třeba rozbourat hranici mezi duchovní a citovou rovinou, tomu často pomáhají děti jako symboly sjednocení; je dobré, aby přechod mezi královstvím ledu a sněhu (duchovní rovina) a vodou (citová rovina) byl plynulý
   -    hladina nesouvisle pokrytá sněhem a ledovými krami: střet duchovní roviny s rovinou citovou
   -    déšť přechází v sněžení: přechod z citového vnímání do duchovního je pozitivní pro duchovní snahy snícího
   -    sněžení přechází v déšť: přechod z duchovního vnímání do citového je na duchovní cestě krokem zpět
   -    mokrý sníh: city degradují duchovní symbol
   -    sněhem zapadaný či ledem pokrytý chodník: cesta k duchovním principům, ovšem neschopnost trvale nést duchovní náplň vědomí se ve snu projeví pádem na kluzkém chodníku
   -    sněhem zapadaný les: střet duchovního prožitku s pudovou podstatou lesa; dočasné umrtvení živočišných sklonů
   -    házet lopatou sníh: touha zabývat se duchovními ideály, ale na cestě k hlubším prožitkům je nutné lopatu odložit
   -    sněhové koule symbolizují myšlenky, které se nezabývají materiálním světem ani city, ale patří k duchovním ideálům, proto když člověka házení sněhových koulí rozčiluje, ve skutečnosti odmítá přijímat duchovní rovinu
   -    někdo po snícím hází sněhové koule: nevědomí takto radí zapomenout na rozum i logiku a stát se dětmi ve smyslu Kristova výroku „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.”(Matouš 18/3); proto je dobré, když ke koulování lákají děti nebo se s dětmi snící kouluje
   -    sněhová koule trefí hlavu: chvilková výměna materialistických myšlenek za duchovní
   -    hrad z ledu a sněhu: symbolizuje duchovní náplň vědomí, ale v nezdravé izolaci od ostatního světa, neboť s duchovní náplní vědomí musíme své srdce otevřít a v soucitu rozpoznávat všechny stavy, které jsme výstupem na duchovní rovinu opustili
   -    sněhová klouzačka: viz klouzačka
   -    sněhová bouře: přestože mohou být tyto obrazy zdrojem strachu a obav o vlastní život, jsou v nevědomí skutečným požehnáním Ducha
   -    sněhový dům: viz iglú
   -    nádvoří či náměstí pokryté sněhem (ledem): velice významný okamžik návštěvy duchovní roviny
   -    sněhová lavina: symbolizuje řetězení událostí a vnitřních zážitků duchovního charakteru; snící podle účinků laviny může rozpoznat pozitivní dopad na náplň mysli (například likvidace pudových symbolů); pro pudového člověka je sněhová lavina neštěstím, pro citového může být štěstím, pro duchovního je požehnáním
   -    kostel z ledu a sněhu nebo pokrytý sněhem: jeden ze symbolů duchovní roviny a pevné víry v duchovní podstatu lidí


Snímek
   -    viz fotografie nebo viz obrázek


Sníst
   -    viz jíst nebo jídlo


Snít
   -    sen ve snu: viz probuzení (ve snu)


Snítka
   -    viz ratolest


Snob
   -    symbolizuje světského a egoistického člověka; v jednání s těmito lidmi je třeba dospět k odpuštění a soucitu s jejich nevědomým stavem a s obrazem sebe samého v nedávné minulosti nebo s personifikovaným vyjádřením vlastní podvědomé touhy


Snop
   -    obilí na poli: ukazuje úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností, nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas nového setí


Snoubenec, snoubenka
   -    jsou jedním ze symbolů na počátku cesty sjednocování protikladů na pudové rovině vědomí
   -    proces sjednocování započatý snoubenci pokračuje symbolem ženicha či nevěsty


Snubní prsten
   -    viz prsten


Sob
   -    má prakticky stejný význam jako viz jelen


Sobectví
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy sobeckého člověka za jediným účelem: asimilovat toto sobectví nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme sobecké chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad sobectvím ve vlastním chování nastane, když jej ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Sobol
   -    viz kuna, kunovité šelmy


Sociální
   -    služba: pokud je neegoistická, pak odosobňuje a mravně očišťuje; nazývá se karmajógou*98


Sodovka
   -    viz minerálka


Software
   -    viz program


Socha
   -    ve zkratce formuluje vnitřní ideje (například náboženské); v drtivé většině případů je bytostným zobrazením snícího a představou sebe samotného, čímž se socha stává ukázkou podstaty tvoření a bytostného růstu (více o tomto tématu v archetypu Self)
   -    pro výklad snu může být důležitý také materiál, z něhož je socha vyrobena (viz jednotlivý materiál); například kamenná socha může mít vztah k osudu (viz kámen)
   -    připomínající památku zesnulého: obraz vyjadřuje krizi; ustrnutí v minulých vzorcích jednání a myšlení
   -    bysta: ideje vztahující se k osobnosti, jejíž podoba je vtisknuta bystě; pokud je to bysta neznámé osoby, pak jsou to všeobecné ideje
   -    hořící hlavy soch: symbolizují činnost směřující k transformaci intelektu a rozumu ve prospěch intuice a budoucího poznání
   -    zatímco sochy matek, otců a známých jsou na duchovní cestě postupně degradovány (nejčastěji poškozením), sochy světců (Buddha, Ježíš Kristus, Panna Marie a další) se stávají stále cennějšími (zlacení, drahokamy), aby nakonec tyto sochy obživly, a tím probudily ve snícím tendence, které socha představuje
   -    zvířecí sochy (nejčastěji dřevěné): umrtvené pudy; tyto sochy nesmí být snícím uctívány, neboť by tímto aktem potvrzoval skutečnost, že žije v područí pudů, které jsou symbolizované uctívaným zvířetem
   -    sochy diktátorů a sochy oslavující násilné totalitní režimy: pokud si v samotném snu vybavíme negativitu těchto obrazů, máme moc proti nim úspěšně bojovat, jinak jsou velice nebezpečnou náplní mysli, která vede člověka k negativním (většinou pudovým) prožitkům; další podrobnosti viz diktátor
   -    černá nebo pokrytá tmavým materiálem: z podvědomí do vědomého prožívání se vynořil negativní aspekt psýché, který je potřeba rozeznat, pochopit, z tohoto černého „obalu“ odpuštěním vyjmout, aby mohl být soucitem asimilován, pak nás tento negativní aspekt psýché nebude ohrožovat; podobné negativní vyjádření sebe samého má občas i znak pohlavnosti, což vyjadřuje negativní mužský či ženský prvek (pudový animus či pudová anima); po asimilaci negativ soucitem se objevují nádherné prožitky duchovní roviny vědomí
   -    vyjímat drahokam či jiný skvost ze sochy světce: symbolizuje velice negativní obraz, v němž egoismus snícího z bytostného prožívání vytrhává pozitivní vlastnost, aby ji vystavil všem na odiv, vlastnost, která by jej měla ve vší skromnosti vést k bytostnému stavu, který je vyjádřen sochou světce
   -    skrývat sochu světce: scéna je významným nesobeckým činem, neboť vlastnosti spojené s touto sochou nevystavujeme druhým na odiv, ale tyto vlastnosti skrýváme ve svém nitru, aby mohly vyrůst v neosobní a soucitné jednání snícího
   -    proměna lidí v sochy: obraz symbolizuje utváření karmy*26, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) se podle karmického zákona*34 obrací v kamenné sochy
   -    obživlé: dočasně umrtvené myšlenky a názory se opět stávají živoucími a povedou snícího životem; tyto obrazy často doprovázejí sny zamilovaných, neboť altruistický akt vzdání se sebe sama oživuje strnulé a dosud neživotné ideály či zapomenuté bytostné stavy
   -    negativní vlastnosti obživlých soch jsou vlastnosti, které vystupují z podvědomí snícího a je v jeho bytostném zájmu, aby tyto vlastnosti asimiloval vyššími zřeteli
   -    obživlá náboženská socha či socha světce: neživotný, mrtvý a dosud pouze teoretický fenomén víry ožívá a s plnou silou vstupuje do vědomí snícího, aby proměnil jeho náhled na svět, děje v něm i náhled na sebe samého
   -    obživlá, promlouvající socha Panny Marie či Ježíše Krista: vřelý vztah ke křesťanství přivedl snícího k důležitému poselství; podobný obraz je skutečným požehnáním na duchovní cestě
   -    vynořivší se z vody: představuje nečekaný osud či nový citový vztah, vystupující z nevědomí do vědomého života; pro plné pochopení snu je důležitá barva vody a materiál, z něhož je socha vyrobena
   -    pronikat do nitra soch: snící plně pochopil vlastnosti či stav symbolizovaný sochou
   -    přímo ve snu znázorňuje bytostný duchovní stav: jeden z výjimečných snů, jenž symbolizuje bytostný přerod na duchovní cestě snícího, často odkrývá i další cestu, kterou se bude snící ubírat; tyto sochy mohou mít netradiční vzhled, obsah a vliv, ale vždy v nich člověk chápe duchovní význam


Sochař, sochařka
   -    symbolizuje vůli, jež cíleně odhaluje karmické důsledky*34 minulých činů; z opracovaného kamene může vzniknout předmět, který upřesní další osud snícího (další podrobnosti viz kámen)
   -    sochařkou či sochařem je matka či otec: snícího modeluje k obrazu svému mateřský (otcovský) archetyp; více o tomto obsáhlém tématu v archetypu Puer - Kora a v archetypu Otec - Matka
   -    vystavující svá díla: silné ego a pýcha snícího vytvářejí masku osobnosti, masku, jež má mnoho nebezpečných podob
   -    jsou na poli nevědomí a snů aktivním činitelem bytostného tvoření a růstu, jako by už nepracovali s objekty, ale se samotnou podstatou psýché, čímž naplňují podstatu nekonečně trpělivé práce mystiků


Sója
   -    viz luštěniny


Sojka
   -    jen zcela výjimečně může mít sojka mytologický podtext, když představuje postavu nepoučitelného kejklíře (viz kejklíř) podobně jako v mytologii severoamerických indiánů
   -    barevné sojčí pírko: je v nevědomí dominantním prvkem ega, prvkem zaručujícím získání partnera, ať už v říši zvířat či v říši lidí
   -    nosit sojčí pírka jako ozdobu: viz ozdoba
   -    další podrobnosti viz pták


Sok
   -    viz soupeř


Sokol
   -    dravý pták: viz dravec
   -    cvičenec: viz cvičení


Solit
   -    viz sůl


Sonda
   -    vesmírná: viz družice
   -    zkušební vrt: pokud je ve vrtu či poblíž vrták, pak je obraz jednoznačnou alegorií soulože, pokud je vrt bez vrtáku – jako díra v zemi, pak viz díra
   -    jako průzkumné zařízení: viz průzkum


Sopka
   -    vystoupení pudových a emočních složek z nitra; podle intenzity a ničivosti erupcí je možné rozeznat, jaké škody v mysli snícího tento proces napáchá
   -    předmět padající do kráteru sopky: soulož
   -    sopka s vystouplou středovou částí (např. sopečný kráter doplněný tzv. lávovou jehlou): alegorie soulože
   -    sopky s prýštící lávou: vzedmutá sexualita, ejakulace
   -    může představovat vstup do předporodních a porodních zážitků (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    její erupce nemusí být ničivá, když snící dokáže pudové a emoční složky plynule zpracovávat; v ideálním případě dokáže snící nalézat v lávě či ohni sopky předměty symbolizující budoucí proměnu svého vědomí
   -    pokud je snící sopkou vyhnán z určité jemu známé oblasti nebo kráter sopky slouží jako přechod z jednoho světa do druhého, pak sen patří do archetypu Témata zničení světa
   -    průchod kráterem sopky může snícímu přivodit prožitky jiných stavů vědomí, ale současně může snící při průchodu kráterem zažívat pád z vyšších stavů do nižších (například pád z citové roviny na pudovou)
   -    oheň a láva vystupující z nitra sopky jsou důsledkem do nitra směřované energie (soustředění, meditace a podobně), nebo (v horším případě) důsledkem přemíry potlačených vášní a pudů
   -    kameny vylétávající při erupci z jícnu sopky: představují činy a jejich osudovou cestu k důsledkům, tyto kameny jsou tedy symbolem karmy*26
   -    s dýmem: co je na nebi či v ovzduší, představuje náplň mysli, co shoří (snový oheň je důsledkem soustředění), představuje proměnu, dým symbolizuje nedokonale uskutečněnou proměnu
   -    erupce sopky někdy doprovázejí přechod snícího z jedné roviny do druhé, nejčastěji z pudové do citové; podstatně vzácnější přechod z citové roviny na duchovní je doprovázen obrazy souvisejícími s dosaženým duchovním stavem (například zážitky řízené imaginace, nádherné atmosférické jevy, blažené stavy, krásné světelné efekty, setkání s duchovní animou či duchovním animem a podobně)
   -    na jiné planetě: prozatím neznámý stav bytí (vždy duchovní)


Sosák
   -    netradiční symbolické znázornění falu


Souboj
   -    viz boj, bojiště, bojovat


Soucit
   -    je intelektem proniknutý cit, zatímco cit je intelektem proniknutý pud (moudře tento příměr vyslovil mudrc a myslitel Osho ve větě: „Sex je semenem, láska květinou a soucit vůní.“
   -    je nejvyšší složkou citu, jenž už přestává být citem a stává se duchovní vlastností, vedoucí člověka k božským prožitkům a stavům
   -    jakmile se soucit přidá k symbolu lékaře, pak se citová rovina povyšuje a zkvalitňuje jedním z duchovních prvků a snící se blíží k plnému chápání duchovního rozměru
   -    stojí vysoko nad lítostí, jež patří k podstatě lidství a současně i k egu; soucit je ctností odosobňující a očišťující a právě cesta od lítosti k soucitu je cestou z egoistického života k nadosobnímu pocitu všeobjímající lásky; v dokonalém soucitu člověk zcela zapomíná na sebe (na své ego), což umožňuje nalézat ideální bytostný stav (viz ideál, ideální)
   -    není rozcitlivělostí, ale jako cit pod vědomým dohledem rozumu patří k významnému procesu mravní očisty duchovního člověka, jehož neomylně vede ke konání neosobních skutků ctnosti ve prospěch druhých


Součástky
   -    více než samotný symbol součástek je pro výklad snu důležitější jejich instalace do celku, nebo vyjímání z celku (viz montáž nebo viz demontáž)
   -    elektrických zařízení (součástky, vodiče, dráty, kabely): viz elektřina nebo viz jednotlivé součástky
   -    rezavé: symbolizují nenávist
   -    čistit rezavé: obraz vyjadřuje aktivní snahu snícího odstranit nenávist (nejčastěji vůči nějakému člověku) ze svého prožívání
   -    mazat olejem či vazelínou: snaha o snadnější postup životem; někdy i symbol karmy*26, jež uvádí do pohybu některý ze sexuálních či citových vztahů snícího
   -    soukolí či soustrojí (s ozubenými koly): symbolizují osudy jednotlivých lidí, osudy, jež přesně zapadají do sebe a včleňují se do karmického kola znovuvtělování*75


Součet, součin
   -    viz matematika


Soud
   -    na poli nevědomí a snů si je třeba uvědomit, že jediný spravedlivý soud leží mimo dosah člověka a žel často i mimo jeho chápání; je nepodstatné, zda tento spravedlivý soud nazýváme osud, karmický zákon*34 nebo Boží soud; tomuto Božímu soudu neunikne žádný člověk, což Ježíš Kristus shrnul v památné větě: „Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Matouš 5/26)
   -    lidský v porovnání s Božím soudem či karmickými zákony vychází jako nedokonalá a často mýlící se náhražka, protože do lidského soudního rozhodování vniká egoistický prvek a s ním i množství předsudků, pomýlených a zavádějících názorů
   -    být soudem odsouzen: nevědomí tímto obrazem snícího trpělivě učí bez výhrad a odporu uznat vinu a přijmout trest, ať je jakýkoliv, a to i v případech, kdy snící evidentní vinu nenese; jakmile snící trest přijme, objeví se intuitivní pochopení karmických souvislostí snového odsouzení se zapomenutou vinou přesně podle karmického zákona*34
   -    opakované soudní odsouzení: objevuje se tehdy, když odsouzený vinu nepřizná; k pochopení souvislostí ukázaných snem je třeba méně pýchy a více pokory
   -    odsouzený u soudu: je dobré nebýt na odsouzeného rozezlen, i když se jeho čin snícího přímo týká, a takové situace brát s nadhledem jako uplynuvší událost
   -    cílem duchovního člověka by měl být soucit jak s odsouzenými, tak i s těmi, kteří obvinění a posléze i soudy vynášejí; jakmile se soucit stane součástí vědomého (v denním vědomí) i podvědomého myšlení (ve snech), rozpozná člověk nekonečnou moc karmy*26 nad činy lidstva, rozpozná v chování druhých vinou prodchnuté myšlenky a oblečen do šatu nevinnosti pocítí úlevu od vtíravých obrazů viny a trestu
   -    soudní proces, soudní pře: viz obvinění, obviňovat
   -    obhajoba před soudem: víc než na samotném faktu obhajoby je důležitější to, co obhajujeme nebo co je před námi obhajováno
   -    soudní porota: viz soudce
   -    prokurátor: viz prokurátor


Soudce
   -    je v nevědomí trapným vyjádřením hry člověka na Boha, neboť jeho lidské nedostatky mu nedávají možnost rozhodovat spravedlivě; čím více nedostatků, negativních vlastností a závislostí soudce má, tím více nespravedlivé jsou i jeho výroky
   -    z lidu: má shodný význam a negativita tohoto symbolu závisí pouze na morálním kreditu tohoto soudce
   -    soudit druhé: je velice negativním obrazem duše snícího, neboť házením viny na ostatní se člověk snaží ukázat svou domnělou morální čistotu, zatímco ve skutečnosti nenávidí ty vlastnosti*24, které se většinou podvědomě snaží zlikvidovat; tento výklad plně podporuje i biblické setkání Ježíše s cizoložnicí, která měla být kamenována, Ježíš ji zachránil slovy: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem.“, nikdo nehodil, neboť nikdo není bez viny; a ten, který je bez viny, nikdy nikoho neodsoudí, neboť poznává podstatu skutků lidí zaslepených egoistickým smýšlením, lidí, kteří na druhých nenávidí právě to, čeho se jejich nitro chce podvědomě zbavit


Soudek
   -    viz sud


Soudní síň
   -    lavice v půlkruhu, oválné tvary soudní síně: alegorie jedné z fází porodního procesu (většinou bývá tento obraz doplněn nesmyslnými a absurdními scénami); více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice


Soudní zaměstnanec
   -    je negativní personifikací nadřazenosti a domnělé moci, pro denní život může být varováním před setkáním s podobným člověkem


Souhvězdí
   -    viz hvězda


Soukolí
   -    symbolizuje osudy jednotlivých lidí, osudy, jež přesně zapadají do sebe a včleňují se do karmického kola znovuvtělování*75
   -    hodinového stroje: viz hodiny, hodinky


Soulož
   -    stejně jako masturbace na jednu stranu upouští z nitra snícího přebytečnou sexuální energii, ale v konečném důsledku zvyšuje sexuální závislost snícího; tento obraz patří jednoznačně na pudovou rovinu
   -    častěji se ve snech objevuje v přenesených alegorických obrazech
   -    je velice kladné se přímo ve snu vzdát soulože či jiných sexuálních praktik, neboť snící, oproštěn od pudových forem, potvrzuje úspěšný vstup na citovou a později na duchovní rovinu
   -    soulož před oltářem: varování před nadvládou pudů nad city a rozumem; rituální kořen satanismu, kde se uctívá opak božského; více o tomto tématu v archetypu Poklad
   -    včetně dalších sexuálních praktik je častým tématem třetí fáze archetypu Bazální perinatální matrice
   -    překvapit či vyrušit souložící: symbolizuje snahu snícího napravit negativní vlastnosti psýché či vypořádat se s vlastními pudovými závislostmi
   -    pohlavní spojení snícího s pannou nebo snící s panicem: viz panna či viz panic
   -    incest*63: jeden z velice důležitých snů na cestě sebezdokonalování – viz heslo incest


Soumar
   -    symbol vitality a houževnatosti, u mezka, muly a osla i polovičatosti, svéhlavosti a tvrdohlavosti
   -    kladný význam symbolu zesiluje horský terén


Soumrak
   -    charakterizuje duši, v níž méně světla odpovídá menšímu množství citové a duchovní náplně mysli, naopak přechod noci v den symbolizuje probuzení citové či duchovní složky psýché


Soupeř
   -    je odvrácenou tváří (protikladem) snícího v morálním zápase nebo v duševním konfliktu; je však zákonité, že po vyřešení jednoho konfliktu přichází další, aby snící zdokonalil vlastní duševní a duchovní stránku
   -    ve sportu: snící ve snaze odstranit moc ega nad sebou se nejprve setkává s nečestným jednáním soupeřů, aby se postupně naučil bez zášti ve svém srdci přijímat nečestné jednání a nakonec nalezl soucit s lidmi, kteří se bezohledně prodírají džunglí lidských vztahů
   -    rodič stejného pohlaví je snícím považován za soupeře: v podvědomém erotickém vztahu syna k matce a dcery k otci je rodič stejného pohlaví pociťován jako sexuální soupeř (Oidipův komplex*49 či Elektřin komplex*50)
   -    často patří k negativním personifikacím archetypu Stín, a tím staví snícího do role hrdiny; více o tomto tématu v archetypu Hrdina a v archetypu Stín ; nejsilnějším a také nejpůsobivějším soupeřem je zosobněné zlo, které mystikové pojmenovali Máro*3 a přesně definovali jeho kvality, způsob, jakým čerpá životní sílu, a také způsob, jak ho překonat
   -    k plnému pochopení role soupeře ve snech je nutné přihlédnout i k symbolu viz boj, bojiště, bojovat


Sourozenci
   -    viz bratr nebo viz sestra


Soused, sousedka
   -    viz lidé


Soustrojí
   -    pokud v něm jsou vidět navzájem do sebe zapadající kola, pak symbolizuje osudy jednotlivých lidí, osudy, jež přesně zapadají do sebe a včleňují se do karmického kola znovuvtělování*75


Soustruh
   -    je nástrojem k opracovávání ega snícího, které má formu základního odlitku či kusu materiálu
   -    vidět: ukazuje snícímu na potřebu opracovávat sám sebe v procesu sebezdokonalování


Soustružník
   -    je v nevědomí a ve snech synonymem soustředění, pomocí něhož se ze surového, egoistického jedince (odlitek či základní materiál) vytvoří kultivovaný člověk (konečný vysoustružený výrobek)


Souš
   -    navozuje ve snícím pocity stability, stálosti a neměnných principů, proto se souš stává výchozím bodem k cestám do citové či duchovní oblasti
   -    obklopená vodou i vše na ní: nejčastěji symbolizuje pudovou náplň snícího, která je izolovaná převážně citovou náplní mysli; spolu s prostředím a svými obyvateli vyjadřuje ústřední motiv, s nímž se snící musí v následném období střetnout
   -    přestože změny charakteru souše bývají v denním vědomí pomalé a téměř neznatelné, v nevědomí a ve snech v určitých fázích duchovního vývoje dochází k dramatickým změnám i na souši, což potvrzuje rychlý proces sebepoznávání nastoupený v denním vědomí; tyto obrazy (často apokalyptické) bývají náplní archetypu Témata zničení světa


Soutěska
   -    zvláště je-li úzká nebo pokud ohrožuje snícího: symbolizuje porodní kanály a dělohu v okamžiku porodních stahů (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Soutěž
   -    sportovní: patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě; utkání o tituly a pocty patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých sportovců a u sportovních fanoušků)
   -    symbolizuje egoistické prožívání, touhu po zviditelnění, což je z citového či duchovního hlediska marnotratné mrhání časem, a to i v případech, že se soutěž týká citových symbolů (například poezie, hudba či zpěv)
   -    s osobní účastí a nejčastěji i s vítězstvím snícího: nevědomí přináší kdysi potlačené obrazy (vytěsněná přání), jichž jsme se v denním vědomí vzdali, ale jejich potenciál zůstal nenaplněn v mysli; nyní formou snu dochází ke splnění vytěsněného přání, které tímto prožitkem mizí z mysli a přestává existovat (je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli)


Sova
   -    nepohnutelnost, klid a mír, stálá bdělost a téměř indiferentní sledování okolních jevů předurčilo sovu stát se univerzálním symbolem moudrosti, neboť právě její vlastnosti vedou člověka do vlastního nitra a později i k poznání (snad proto byla sova nerozlučným symbolem řecké bohyně moudrosti Athény)
   -    jako průvodce snícího: ukázka klasického mytologického obrazu cesty k poznání
   -    někdy může mít vztah ke smrti či k duším zemřelých (jako noční pták)


Spací pytel
   -    podle způsobu používání a podle dalších snových symbolů význam osciluje mezi přikrývkou a pytlem – viz deka, přikrývka a viz pytel,(pytlíček)


Spadnout
   -    viz pád


Spála
   -    jako infekční choroba viz infekce a také viz nemoc


Spálit se
   -    o kamna: bolestný zážitek z přespříliš těsných emočních vazeb s druhými lidmi (většinou se týká partnerských nebo rodinných vztahů)
   -    od plamenů: viz oheň
   -    spálenina na těle: je v nevědomí důsledkem nevhodných emočních vztahů
   -    být spálen: tento bolestný obraz znamená předzvěst zrození z popela, které symbolizuje znovuzrození po smrti ega a nemusí se jednat pouze o bájného ptáka Fénixe*52, jehož stará podoba zmírá v ohni, aby znovuzrozen povstal z popela a volný bez zábran vzlétl k slunci


Spalovat
   -    viz pálit


Spánek
   -    viz spát


Spartakiáda
   -    viz cvičení


Spařit
   -    viz pára


Spása
   -    je vzácným prožitkem, v němž člověk cítí, jak se osobní vědomí vyvléká z nepřetržitého karmického kola znovuvtělování*75 v závislosti, jak zmírá touha po světském životě, jehož největším štěstím byly smyslové doteky a vzruchy
   -    snový prožitek spásy se stává jasným majákem, který vede cestu člověka k realizaci*68
   -    modlitby za spásu: měly by směřovat ke všem bytostem a nikoli pouze egoisticky k osobě snícího


Spasitel
   -    v křesťanských zemích bývá nejčastější postavou spasitele Ježíš Kristus, ale postavu spasitele mohou naplnit i další personifikace archetypu Moudrý stařec
   -    objevení se spasitele ve snu: symbolizuje vřelý vztah k duchovním otázkám, což snícího přivádí k důležitému poselství; podobný obraz je skutečným požehnáním na duchovní cestě
   -    být spasitelem: jakmile se člověk vydá na cestu poznání vlastní psýché, bude ve vlastním nitru nalézat stále více masek či se bude ztotožňovat s maskami různých typů osobnosti (apoteóza*23), pak se ve snech zcela zákonitě objeví třeba jako spasitel; jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad


Spásná askeze
   -    objevení se tohoto fenoménu ve snech je důsledkem žití stejného principu v denním vědomí
   -    více o tomto v kapitole Celibát a spásná askeze


Spát
   -    sám spát: obraz symbolizuje stav, v němž si neuvědomujeme sami sebe, nevědomí nabádá snícího k opuštění tohoto nevědomého stavu, který je běžným lidským žitím „na autopilota“*44, a nastolením bdělosti, která je základem vědomého žití (více o tomto v archetypu Pozornost )
   -    vidět spát druhé: symbolizuje spící vlastnosti či závislosti a spící personifikované části snícího (například spící princezna je dosud neprobuzenou duchovní animou)
   -    je velice kladné, pokud snový spánek (usnutí ve snu) ústí do snu ve snu – viz probuzení (ve snu)
   -    vidět spící dítě: velice kladné pro budoucnost, neboť představitel sjednocení citové či duchovní úrovně nabírá po náročném procesu sjednocování nových sil, jejichž gejzír vytryskne po probuzení dítěte
   -    spící zvíře: nastává klidné období, v němž nebude snící obtěžován všudypřítomnými pudy
   -    na lavičce: marně doufáte v nějaký milostný vztah
   -    na kameni: podvědomá snaha snícího pochopit dopad některého ze svých minulých činů
   -    touha spát: může být také podvědomým přáním navrátit se do blaženého stavu v lůně matky; více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    ospalost: činnost, při které ospalost pociťujeme nebo ospalého vidíme, není schopna upoutat naši pozornost, a tudíž se dostává na okraj našeho bytostného zájmu
   -    neschopnost spát: ačkoli může být přímo ve snu dosti stresující, je z hlediska sebepoznávání velice pozitivní, neboť je předzvěstí mystické smrti*79


Speciality
   -    gurmánské: viz lahůdky


Spěchat
   -    snový spěch je důsledkem některých opomenutí, zanedbání či přehnaných ambicí snícího; je vlastní zejména světským lidem, kterým by k pokrytí jejich nekontrolované touhy nestačil ani dvojnásobný čas života
   -    marný spěch, neschopnost zrychlit (například chtít jít a nemoci se pohnout): vnitřní konflikt mezi ambicemi a leností
   -    moudrý člověk by měl zapomenout na svůj spěch a uvědomit si, že ty nejdůležitější okamžiky života také nelze uspěchat (například před zrozením je třeba trpělivě počkat, až se plod v těle matky dostatečně vyvine, až příroda uskuteční své dílo)
   -    pokud nevědomí snícího snem nabádá ke spěchu, pak je to třeba obrazem hodinových ručiček před dvanáctou hodinou, ale to není výzvou k bezhlavému spěchu, nýbrž výzvou k přednostnímu splnění nějakého úkolu


Spektrum
   -    symbolizuje cestu k obsažení všech barev (možností) stejně, jako k jednotě lidské duše potřebujeme pochopit všechny aspekty svých činů, citů a myšlenek; když je různobarevnost spektra krásná, nádherná, zářící a často i nadpozemská, pak se duše snícího nepochybně blíží poznání nadsmyslové skutečnosti
   -    duhy: viz duha


Spekulace
   -    je z hlediska nevědomí velice negativním symbolem a zřídkakdy může snícího dovést k vytvoření správného náhledu, proto by měl každý člověk ve svém zájmu výsledky snových spekulací pojímat jako lživé


Sperma
   -    viz ejakulace
   -    podstatně častěji se ve snech vyskytuje pod jinými snovými symboly


Spiknutí
   -    snící osnuje spiknutí: je velice negativní obraz egoistické touhy prosadit své názory a touhy za každou cenu
   -    vidět kolem sebe spiknutí: snící je přespříliš zahleděn do sebe, své nepostradatelnosti a uniká mu smysl opravdového života v klidu a míru
   -    snící odhalí spiknutí či podvod: snící je připraven střetnout se s odhalenou skutečností, ať už je to obávaná personifikace archetypu Stín (od drobných zločinců až po samotného ďábla) nebo nebezpečné mimozemské bytosti, a zdárně konflikt, jenž je odrazem stavu vlastní psýché, bez zášti, s pochopením a soucitem vyřešit


Spínač
   -    symbolizuje schopnost zapínat či vypínat citové prožitky a „ladit“ vzájemné citové vztahy
   -    další podrobnosti viz elektřina


Spirála
   -    je důležitým symbolem, který ukazuje plynulý vývoj, proto může mít vztah k schematickému vyjádření času
   -    vnímáme-li spirálu jako cestu z nitra ven, je symbolickým vyjádřením postupu člověka z vnitřních stavů k objektům vnějšího světa
   -    vnímáme-li spirálu jako cestu z vnějšího do nitra, pak postupujeme od objektů vnějšího světa do nitra, kde nalézáme podstatu lidství, podstatu, z níž vše vychází a do níž vše vchází
   -    v kosmickém měřítku může mít vztah k pojmu implikátní řád*37 nebo k opačnému pojmu explikátní řád


Spiritismus
   -    spiritistické vyvolávání duchů: patří k velice negativním snovým prožitkům, neboť člověk by se měl snažit povýšit své prožívání na citovou a duchovní rovinu a nezaplétat se do okultního dobrodružství (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
   -    duch zemřelého: může snícímu pomoci vysvětlit některé nejasnosti života, ale v zájmu obou stran není vhodné tento kontakt prodlužovat (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    návštěva říše mrtvých: je při úspěšném procesu sebezdokonalování (duchovní cestě) zcela zákonitá, snící se může ztotožnit s příběhy Hérakla, Aenea, Odyssea, vizionářského poutníka z Božské komedie (Dante) či s příběhy jiných mytologických postav, jež mají moc navštívit mýtickou říši mrtvých, jinak by měla být říše mrtvých či říše duchů pro člověka zapovězenou oblastí


Spirituál
   -    je spojnicí mezi citovou rovinou, která je symbolizována hudbou i zpěvem, a duchovní rovinou, jež je skryta v obsahu


Spižírna
   -    je spolu s kuchyní z hlediska prožívání ze všech místností v domě na nejnižší – pudové rovině, proto se ve spižírně střetáváme s neobvyklým množstvím pudových personifikací (spižírna je terčem častých útoků), sexuálních aktivit a sexuálních symbolů


Spláchnutí
   -    vodou: přidává city do života
   -    může být i vyústěním morálního očištění


Splasknutí
   -    předmětů: bývá v nevědomí a ve snech synonymem konce nabubřelých, nafouknutých, uměle vyvýšených názorů či postojů
   -    otoku: viz otok


Splašení
   -    koně: viz kůň


Splašky
   -    symbolizují překonané a nepotřebné emoce (odpad v tekutém stavu), které odcházejí pryč od snícího
   -    vyvěrající z odpadu: předznamenává velice nepříjemné období, v němž se snícímu vrátí některé emoční problémy a bude se muset s nimi znovu vypořádat
   -    pohybovat se spolu se splašky potrubím: viz odpadní potrubí, drenáže a jímky
   -    tekoucí do čističky: viz čistička odpadních vod


Splav
   -    zadržuje city (vodu), aby se zklidnil emoční tok mezi snícím a jeho nejbližším okolím, a mohlo tak dojít k pochopení složitých citových vazeb


Splaz
   -    viz led


Splést si
   -    viz chyba


Spočítat
   -    viz matematika


Spodina
   -    společnosti: zcela jednoznačně pudové personifikace, proto je dobré, pokud se snící s nimi dějově nezaplétá a s jejich ubohým stavem cítí soucit


Spodní
   -    jako opak horní: viz dole, dolní, dolů


Spodní prádlo
   -    jako každé oblečení patří k osobnosti (egu)
   -    zvyšuje sexuální přitažlivost snových personifikací, pokud jim snící neodolá, vzdaluje se od citových prožitků


Spojení
   -    jakékoliv spojení (i předmětů) symbolizuje emoční a citové vazby, u kterých často přímo ve snu pochopíme karmický původ (karma*26)
   -    nerozebíratelné spojení (například nýtovaný spoj): symbolizuje pevný citový vztah
   -    dopravní: viz cesta, cestovat
   -    rádiové: je synonymem pomíjivého citového vztahu, přestože může být snícím vnímán jako bouřlivý a vřelý
   -    telefonní: viz telefon
   -    ohně a vody: je jedním z důležitých mezníků vývoje vnitřní tvořivé síly; podobné stavy popisuje duchovní literatura a také mnohé alchymistické traktáty
   -    matky se synem či otce s dcerou: jeden z velice důležitých a přelomových snů, k jehož pochopení je nutné porozumět principům sjednocování protikladů na pudové i citové rovině (viz archetyp Anima - Animus a Coniunctio ); o stejném spojení hovoří mnohé alchymistické traktáty*86
   -    pohlavní: viz soulož
   -    snícího s pannou nebo snící s panicem: viz panna či viz panic
   -    s nadpřirozenou bytostí: je velice vzácný fenomén Hieros gamos*88


Spokojenost
   -    snová spokojenost je spojena se snahou neměnit současný stav, proto může nastolit stagnaci, naopak snová nespokojenost vytváří v nitru snícího napětí a nutí jej, aby nepříjemný stav kolem sebe či ve svém nitru ráznou akcí změnil k lepšímu
   -    je třeba si uvědomit, že jakákoliv dlouhodobá spokojenost časem vyústí do nebezpečného sebeuspokojení


Společnost
   -    ideální: viz ideál, ideální
   -    společenské třídy: viz kasta
   -    společenská pocta: je prostředkem uplatňování ega
   -    další podobný symbol viz lidé


Spolknout
   -    být spolknut či sněden: jeden z častých prožitků smrti ega (žel takový prožitek je důsledkem pouze chvilkového odpoutání se od ega a nemá s trvalým dosažením duchovního stavu mnoho společného (další podrobnosti viz archetyp Hrdina – psychologický)
   -    být spolknut matkou: temný aspekt mateřské bohyně – Matky, jež vychází z nepřirozené lásky a oddanosti
   -    být spolknut velrybou: biblický příběh Jonáše snícímu ukazuje cestu do vlastního nitra a bolestné objevování vlastních vnitřních obsahů; po takovém snu doporučuji snícímu přečíst si oddíl Starého zákona Jonáš, neboť mnoho alegorií a podobenství může ozřejmit nejasné souvislosti vlastního údělu; další viz kytovec (velryba)


Sponzor
   -    jedině utajený či neznámý je v nevědomí kladným symbolem, neboť dárce, který se zviditelňuje, zůstává egoistickým člověkem
   -    být vyzdvihován za sponzorství či podobnou činnost vidět: zjevná ironie ze strany nevědomí – příliš se zabýváte svou osobností


Spor
   -    s nadřízenými: boj nižší přirozenosti proti vládě vyššího vědomí
   -    soudní: viz obvinění, obviňovat
   -    další podrobnosti viz konflikt


Sporák
   -    viz kamna
   -    elektrický: může představovat emoce někoho blízkého
   -    plynový: vědomé zaměření duchovních myšlenek (plyn jako obsah vzdušného elementu) podněcuje kladné vztahy snícího s jeho okolím; plynový sporák má moc přetvářet pudové a citové obsahy


Sport, sportovní
   -    sportovní hala, stadion: záleží na tom, kterému sportu jsou hala či stadion určeny, a podle toho pak lze rozeznat rovinu, na které snění probíhá (viz cvičení nebo jednotlivá sportovní odvětví)
   -    sportovní divák: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
   -    sportovní utkání: patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě; utkání o tituly a pocty patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých sportovců a u sportovních fanoušků)
   -    soutěž symbolizuje egoistické prožívání, touhu po zviditelnění a z citového či duchovního hlediska marnotratné mrhání časem
   -    obdiv ke sportovním výkonům: nemá v nevědomí podstatnější význam a je pouze prostředkem k dosahování cílů vlastní osobnosti a posilování ega (více v archetypu Poklad); posouvá snícího na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě
   -    odveta ve sportu: nemá v nevědomí podstatnějšího významu a je pouze stupněm k dosahování cílů vlastní osobnosti a posilování ega (více v archetypu Poklad); často se sport dotýká pudové podstaty snícího (viz jednotlivá sportovní odvětví)
   -    sportovní olympiáda: podvědomá snaha sjednotit pudovou (atletické a silové sporty), výjimečně citovou rovinu (vodní sporty); dívat se na olympiádu: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
   -    sportovní pocta: je prostředkem uplatňování ega (více o tomto v archetypu Poklad), přičemž rytmika sportu (mimo vodních sportů) má nezpochybnitelnou vazbu k sexualitě
   -    sportovní střelba (na terče): nese s sebou veškerou negativitu střelby – viz střelná zbraň


Spoření
   -    přináší negativitu snových peněz do života snícího s tím, že ušetřené prostředky můžeme egoisticky použít ve svůj prospěch nebo v altruistickém aktu se jich vzdát ve prospěch druhých, přičemž použité finance ve prospěch partnerů, partnerek, příbuzných či známých jsou prostředníkem mezi egoistickým a altruistickým jednáním


Spořitelna
   -    má prakticky shodný význam jako viz banka


Spoušť
   -    zbraně: rozhodující okamžik se blíží
   -    ve smyslu nepořádek: viz nepořádek


Spoutání
   -    viz pouta


Správa
   -    správní centrum: symbolizuje řídící funkci nevědomí, proto v prostorách správního centra můžeme nalézat mnoho moudrostí (například knihy, knihovny, galerie a podobně)
   -    správní rada: vláda vyššího vědomí ovládá nižší složku přirozenosti – ego; nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, ale nejčastěji dělníci, kteří brojí proti nadvládě vynucené vůlí na nižší lidské přirozenosti


Správce
   -    má prakticky shodný význam jako viz ředitel


Spravedlnost
   -    snová spravedlnost nemusí mít se světskou spravedlností zažívanou v denním vědomí mnoho společného, proto můžeme být ve snech svědky případů, kdy byl člověk spravedlivě odsouzen za čin, který nevykonal, a teprve dodatečně se snící dozví, že byl potrestán za zločin, jehož trestu unikl v minulém životě a teprve nyní splácí své karmické dluhy přesně podle karmického zákona*34
   -    je jednou ze čtyř ctností křesťanského světa, a proto může být doprovázena, symbolizována či dokonce personifikována jedním z apoštolů (dalšími třemi ctnostmi jsou moudrost, statečnost a umírněnost)


Spravovat
   -    oblečení: marná snaha o napravení pošramocené pověsti, marná snaha zatajit před druhými vlastní morální pochybení
   -    další podrobnosti viz opravovat


Sprej
   -    stříkat: synonymum ejakulace
   -    užívat: touha po nevšedních erotických zážitcích
   -    ničit: obraz vyjadřuje snahu snícího ničit pudovou podstatu vlastního nitra ve prospěch citových prožitků


Sprejer
   -    viz graffiti


Sprchování
   -    je spolu s koupáním nejčastějším prostředkem morální očisty a zároveň napomáhá výměně pudové náplně mysli za citovou
   -    vidět sprchování druhých lidí: nevědomí snícího upozorňuje na potřebu morální očisty
   -    nechtěné: pudy bez přičinění snícího dostávají nepříjemnou citovou koupel
   -    dítěte: potvrzení významné práce snícího na vlastním sebezdokonalení
   -    hlavy: očista mysli od všeho pudového, třídění balastu myšlenek pomocí citu (voda)
   -    čím je voda, s kterou se sprchujeme, studenější, tím je morální očista kvalitnější
   -    předmětů i sebe: podvědomá snaha o proměnu sprchovaného symbolu, pokud vědomí snícího přetrvává v citové oblasti a alespoň na chvíli pocítí soucit, pak může k takové proměně skutečně dojít, jinak bývá symbol nevědomím parodován, aby se následné obrazy staly trpkým ostnem v duši pro budoucí změnu
   -    sprchování se vzrušujícími erotickými obrazy: snící není schopen udržet čistotu citové náplně vlastní mysli a vtahuje do ní pudové obrazy; následkem těchto obrazů bývá pád do pudové oblasti, v níž už cit nemá převahu
   -    sprchovat se oblečený: snící při střetu s nejsilnějším faktorem citové roviny (voda) není prozatím schopen oprostit se od osobnosti (popis osobnosti viz archetyp Persona )
   -    pravidelné snové sprchování bývá předzvěstí budoucí porážky pudových symbolů a personifikací
   -    a mytí mýdlem: viz mýdlo
   -    a důkladná očista má moc dramaticky proměnit prostředí snu, aby se snící, který se stal morálně čistším, mohl střetnout s obsahy vlastní psýché; vyvrcholením symbolu je proměna (prožívaná i viděná)
   -    pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“, tedy všechny ty nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, které bude muset stejně jako bájný Herakles v téměř nadlidské službě vyklidit
   -    vzdát se odjezdu a raději se vysprchovat: snící si uvědomil (byť podvědomě), že pro další vývoj je důležitější morální očista než pokračování životní cesty na současných základech (závadná náplň mysli)
   -    a morální očista v ní obsažená dává snícímu možnost vracet se k obrazům minulosti a napravovat chyby, jichž se kdysi dopustil, aby se tím od jejich důsledků osvobodil (viz karma*26 a karmický zákon*34)
   -    sprchující se nahý pár (žena a muž): pokud do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypech Anima - Animus a Coniunctio
   -    sprchy přímo na chodbě: postupné dokončování procesu poznávání archetypu Bazální perinatální matrice
   -    další podrobnosti viz voda


Spropitné
   -    je formou finančního daru, proto snové dávání spropitného symbolizuje zisk a naopak přijímání spropitného je předzvěstí ztráty


Spřežení
   -    viz povoz koňský


Sputnik
   -    viz družiceLicenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO