[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" N "
Nabádat
   -    prakticky shodné jako viz doporučení, doporučit


Nabarvit
   -    viz natírat nebo viz barva


Nabažit se
   -    kladný sen, jenž ukončuje některé smyslové toužení; po takovém snu často přichází vystřízlivění ze smyslného poblouznění


Naběhnout
   -    ve smyslu naletět, napálit: viz napálit
   -    ve smyslu otéci: nevědomí snícímu zdůrazňuje právě tu část, která otéká (viz jednotlivá oteklá část těla); nejčastěji psychická nemoc či závislost, která může být spouštěcím impulsem k emočním problémům a následně i ke skutečné nemoci těla


Naběračka
   -    jeden z méně častých sexuálních symbolů, který může stejně jako klobouk symbolizovat ženské i mužské pohlavní orgány (falus nebo pochva podle toho, je-li zdůrazněna vypouklá strana nebo dutý vnitřek)
   -    naplnit naběračku: soulož
   -    opakovaně plnit a vyprazdňovat naběračku: jednoznačná alegorie soulože


Nabídka, nabízet
   -    nabízet ke koupi: viz kupovat
   -    nabízet jako dar: viz dar
   -    lákavá nabídka: viz lákadlo,lákání
   -    odmítnout nabídku stát se bohatým: nebudete trpět nedostatkem (snad i celý život)
   -    po boji nabídnout smír: cesta k nalezení klidu a míru ve vlastní duši
   -    nabízející berou na sebe roli pokušitele, když nabízejí to, čeho se snící v denním životě vzdal (například abstinentům vnucuje alkohol, vegetariánům maso, asketům smyslnost)
   -    sexuální nabídky: jsou snícímu vnucovány pouze pudovými personifikacemi


Nabíjet, nabít
   -    baterii: viz baterie
   -    se energií: viz energie
   -    zbraň: jednoznačná alegorie soulože


Nabodnout
   -    cokoliv ve snech mužů: jednoznačný sexuální symbol mužské touhy vnikat
   -    cokoliv ve snech žen: podvědomá sexuální touha být dobývána a dobyta
   -    být nabodnut, nabodnout člověka či tuto scénu vidět: k podvědomé sexuální touze se často přiřazuje sadistický či masochistický rozměr (viz masochismus )


Náboj, nábojnice
   -    tvarem připomíná falus, vložením do zásobníku či zbraně soulož, funkcí při střelbě ejakulaci a proniknutím střely do měkkých materiálů opět soulož s možnou destrukcí citů
   -    zranění, které je způsobeno střelou (sexuálním chtěním), je ve skutečnosti daleko vážnějším citovým poraněním
   -    vkládat do zbraně: jednoznačná alegorie soulože
   -    došly náboje: nechuť k sexuálním aktivitám
   -    zvláštní: touha po neobvyklých sexuálních zážitcích
   -    světelné náboje: symbolizují touhu poznat důsledky sexuální touhy; použití takových nábojů může snícího vést k vnitřnímu klidu a míru


Náboženství
   -    náboženská symbolika: je snahou nevědomí o naplnění duchovních ideálů, pomáhá růstu duchovní stránky snícího na úkor světskosti, jež je představovaná běžným životem, hmotnou podstatou těla a sexualitou; náboženská symbolika nemusí mít s vírou nic společného, je podstatou každé lidské duše; odmítání a nechuť přijmout principy náboženské symboliky vedou k neradostným osobním krizím a nočním můrám; další podrobnosti viz jednotlivé symboly
   -    náboženský obřad: vede ke zvnitřnění, přestože se někdy zbarvuje mysticismem či dokonce pohanskými rituály, jen je třeba dávat pozor, aby se obřad nestal pouhým církevním pozlátkem; nevědomí různými obřady upozorňuje snícího na potřebu vnitřní pokory, a tím i na ztrátu tak časté lidské pýchy


Nabrousit
   -    viz brousek, brousit


Nábřeží
   -    viz břeh


Nábytek
   -    symbolizuje trvalé obsahy mysli; kvalita a barva nábytku pak ukazuje na stav a na charakter obsahů mysli
   -    starožitný: scény odehrávající se v místnostech se starožitným nábytkem se vztahují k nedávným činům snícího a často i k minulým životům (více o tématice minulých životů v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    kolem čeho je nábytek rozestavěn, představuje ústřední myšlenku, kolem které se obsah mysli pohybuje
   -    výměna nábytku: výměna obsahu mysli; tento sen může být důsledkem změny světového názoru
   -    mnoho zbytečného nábytku: snící se připravuje na vytěsnění některých nepotřebných obsahů mysli
   -    vyvážet nábytek: důsledek snahy snícího o vyprázdnění mysli (například v meditačním úsilí)
   -    místnost bez nábytku: jeden z velice kladných snů, který dokladuje úspěšnou snahu snícího při vyprazdňování mysli (například v meditačním úsilí)
   -    rozebírat: snaha snícího plně pochopit některou oblast své mysli
   -    odvážet si nábytek z míst, kde snící žil: snaha snícího vypořádat se s obsahem mysli (karmické dluhy či závislosti), jež se vztahují k lidem z těchto míst
   -    skvostný, bíle zářící: duchovní obsahy mysli
   -    kožený, pokrytý kůží: viz kožené


Nacvičovat, nácvik
   -    viz cvičení


Načasovat
   -    nějakou akci či své kroky: snaha snícího vnést do svého života smysluplný řád


Náčelník
   -    domorodého kmene: symbolizuje ovládnutí divoké, nezkrocené části snícího
   -    ve smyslu velitel: viz důstojník


Načerpat
   -    viz čerpadlo, čerpat


Náčrt
   -    viz kreslit


Načesané vlasy
   -    uměle vyzdvihovaná sexualita a nabubřelé ego (další podrobnosti viz vlasy )


Nadání
   -    mít i vidět u druhých: je nutné uvědomit si, že jakékoliv nadání přispívá k růstu ega, proto je vhodné negativní dopad nadání v nevědomí rozpoznat a pokud možno ihned eliminovat
   -    ve sportu (kromě vodních sportů): váže se k budování ega v pudové oblasti
   -    v hudební oblasti či ve vodních sportech: váže se k budování ega v citové oblasti


Nadávat
   -    sám nadávat: velice negativní symbol, neboť snící ve snaze získávat stále více dosáhl meze, na níž by si měl uvědomit, že každému je dáno do života právě tolik, kolik potřebuje, a jakékoliv dětinské vydupávání výhod na úkor druhých mu přinese jen mrzutosti a rozčarování
   -    vidět druhé lidi nadávat: ukázka egoistické negativity dává snícímu možnost vyhnout se této vysoce nebezpečné činnosti a pocítit soucit s těmito lidmi


Nádech, nadechnout
   -    viz dech


Naděje
   -    ve vlastní zisk, postup či záchranu: se vždy vztahuje k egu
   -    nést v srdci naději pro druhé (nejčastěji pro jejich záchranu): jeden z častých obrazů umenšování moci ega
   -    mít malou naději: takové stavy probouzejí hrdinu, který prochází mnohými archetypy vnitřních kruhů nevědomí (více o tomto v kapitole Mapa nevědomí a v archetypu Hrdina)
   -    nemít téměř žádnou naději (nejčastěji k úniku z uzavřených prostor): podobné scény se jednoznačně vztahují k vzpomínce na druhou fázi prenatálního procesu, v němž začínají porodní stahy a ještě není otevřené děložní hrdlo (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    prostředí téměř bez naděje na přežití: jeden z častých obrazů archetypu Témata zničení světa, který snícího nutí opustit svět starých zkostnatělých názorů a vydat se novou cestou k poznání
   -    nemít žádnou naději, beznaděj: jeden z přelomových snů v duchovním vývoji člověka dává snícímu možnost vzdát se svých rozumových schopností, vzdát se citové připoutanosti a vše svěřit do rukou osudu či Boha, aby vzápětí v prožitku smrti ega tupou beznaděj vystřídala blaženost, klid a mír


Nádeník
   -    představuje nižší, pudovou složku přirozenosti, složku, jež se váže k egu
   -    být nádeníkem: snící je plně v područí pudové složky
   -    ve sporu s nadřízenými: boj nižší přirozenosti proti vládě vyššího vědomí
   -    řídit nádeníky, dávat jim práci, kontrolovat: kladné pro budoucnost, neboť vůle se stává řídícím prvkem a povede snícího k postupné asimilaci pudové složky citovou; časté objevování se tohoto symbolu ve snech svědčí o pracovitosti snícího na poli vlastního sebezdokonalování
   -    znát jejich zdravotní stav a jejich slabosti, vědět o nich: znalost vlastních nedokonalostí je předpokladem k jejich postupnému odstraňování
   -    mrtvý: umrtvení nižších složek vlastní bytosti, často se objevuje v archetypu UFO iniciační obřady
   -    indiferentně jej sledovat: asimilace nižších složek je dokončena


Nádhera
   -    snová nádhera odpovídá čistotě mysli a dobrému charakteru


Nadhled
   -    umožňuje snícímu přehlédnout podstatně více obrazů a lépe porozumět snové situaci
   -    ztráta nadhledu: opětovný sestup k obrazům všedního života
   -    je pro snícího velice kladné, když se ve snech snaží vystupovat s nadhledem, když mu nadhled pomáhá překonávat problémy, neboť tím se zdokonaluje pro nelehký denní život
   -    z nadhledu můžeme rozpoznat vlastnosti nebo děje odehrávající se na nižší rovině prožívání (nejčastěji pudové)
   -    bývá často doprovázen schopností létat bez technických prostředků (více o tomto fenoménu v archetypu Řízená imaginace )
   -    jakmile člověk opustí úzké osobní hledisko (egoismus), otevře se mu duchovní nadhled, který mu umožní jasně pochopit příčiny, souvislosti i následky nejen snových činů


Nádoba
   -    jako dutý předmět symbolizuje ženu a obsah, vzhled či případná čistota nádoby upřesňuje sexuální vztahy
   -    maso v nádobě: touha po souloži
   -    dávat něco do nádoby: jednoznačný symbol pohlavního aktu
   -    voda v nádobě: touha po čistotě vztahu
   -    předmět ležící na dně nádoby: představuje podstatu touhy snícího po sexuálních vztazích
   -    stará: minulé vztahy se připomenou
   -    špinavá: pudy a sexuálním chtěním narušené citové vztahy
   -    umývat: očišťování mysli snícího od pudů
   -    půjčená, ukradená: nevěra
   -    darovat, rozbít: snící se vzdává určitého sexuálního vztahu (někdy může jít jen o potenciální vztah)
   -    obdržet: ve snech mužů znamená jednoznačnou nabídku sexuálního vztahu, ve snech žen znamená možnost samostatné domácnosti nebo možnost založení rodiny
   -    na vaření: viz hrnec


Nádobí
   -    viz nádoba


Nádor
   -    na zvířatech: významně umenšuje moc pudů nad snícím
   -    mít nebo vidět u druhých lidí: nemoc psychického původu
   -    vyčnívající z těla muže: nevědomé předvádění vlastní ženské stránky


Nadpis
   -    nevědomí snovým nadpisem snícího upozorňuje na důležitý obsah sdělení


Nádraží
   -    autobusové i vlakové nádraží mají shodný význam - symbolizují nový životní krok či nový životní úsek
   -    nákladové nádraží: vyjadřuje materiální vazby, a oproti běžnému nádraží nese podstatně negativnější obsah
   -    čekání na nádraží: učí tolik potřebné trpělivosti; další podrobnosti viz čekání
   -    dlouhodobě pobývat na nádraží či někoho takového vidět (například bezdomovci): obraz vyjadřuje neschopnost snícího rozhodnout se a vykročit určitou životní cestou; nádraží bývá útočištěm nerozhodných lidí
   -    stav, čistota nádraží i scény zde se odehrávající odpovídají morálnímu stavu snícího
   -    práce, které snící na nádraží vykonává, nebo je vidí vykonávat druhé, přizpůsobují vědomí snícího k další životní cestě (nejčastěji se jedná o práce charakterizující morální očistu)
   -    na nádraží se snící často střetává s nevyřešenými konflikty, neboť právě ty brání dalšímu postupu vpřed; další podrobnosti viz konflikt
   -    hledat, nebýt schopen nádraží najít: symbolizuje složité životní údobí před některým z důležitých životních rozhodnutí
   -    kupovat jízdenku: snící je způsobilý rychleji zvládnout následné životní období, jež bude charakterizované změnami a osobním růstem
   -    na nádraží necháváme, ztrácíme či odkládáme spoustu symbolů, které si do dalšího životního období s sebou nebudeme brát; tímto způsobem se celkem snadno zbavujeme vytěsněných obsahů mysli
   -    vycházet z nádraží, odjíždět z nádraží: snící vytěsňuje ze své mysli osoby, symboly i stavy, které zůstávají na nádraží
   -    odvádět někoho či odnášet předměty z nádraží a sám se do něj vrátit: snící chce zabránit, aby právě tyto personifikace či symboly mohly ovlivnit jeho další životní kroky; pro klidný duševní vývoj je dobré, když snící z nádraží vyvádí pudové personifikace či odnáší pudové symboly
   -    loučit se na nádraží: viz loučení, loučit
   -    kolejiště velkého nádraží: mnoho možných cest budoucího vývoje; období rozhodování
   -    hlas z nádražního rozhlasu: nevědomí snícího upozorňuje na nenadálé změny
   -    nádražní výhybky: při narůstání počtu kolejí symbolizují rozvětvení cest a rozšiřování možností osudového vývoje, zatímco při ubývání počtu kolejí symbolizují zužování možností osudového výběru a stále jasnější cíl životní cesty
   -    provádět nádražím, pomáhat druhým najít potřebný spoj či cestu z nádraží: významný sen, neboť řídící funkce mysli se ujímá vedení nižších složek (pudových či citových personifikací)
   -    výpravčí na nádraží: symbolizuje řídící funkci mysli
   -    v pozdější fázi duchovního vývoje může být místem střetu s duchovními obsahy mysli (létání, vznášedla, létající talíře, mimozemšťané apod.)
   -    další symboly, jež úzce souvisejí s nádražím: viz koleje (železniční) , lokomotiva , autobus nebo vlak


Ňadro
   -    jeden z častých sexuálních symbolů
   -    mladík s ženskými ňadry: protiklady anima – animus v jednotě neexistují, a chce-li člověk jednoty dosáhnout, musí se vydat na náročnou cestu sjednocování protikladů; hermafrodit*1 je symbolem sjednocení na citové úrovni a přináší jedinečnou možnost existovat jako bájný syn Herma a Afrodité - Hermafroditos v oboupohlavnosti (více v archetypech Anima - Animus a Alchymista); hermafrodit je léčivým symbolem mužů pro přijetí vlastní utajené ženské stránky a léčivým symbolem žen pro přijetí vlastní utajené mužské stránky


Nádrž
   -    auta či jiného dopravního prostředku: viz benzin
   -    na olej: olej má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu


Nádrž na vodu
   -    představuje vnitřní svět snícího a nepatřičný obsah vod v nádrži ukazuje špatné a nemorální návyky; každý člověk má moc vyčistit svou „nádrž“ od závislostí, a tím podstatně zkvalitnit svůj život
   -    nevědomí pustí do obrazů s nádržemi jen tolik závislostí, kolik jsme schopni překonat
   -    místo, kde se nádrž nachází, je dluhem k místním lidem, dluhem, který se snažíme odčinit
   -    soustava navzájem propojených nádrží může symbolizovat čakry*28 a jejich spojení míchou (sušumnou)
   -    nádrž s rybami: naděje a možnost vzestupu
   -    nádrže znečištěné bahnem: viz bahno
   -    čištění nádrží: kladná činnost při výměně náplně mysli
   -    nádrž s čistou vodou: jedna část mysli je uzdravena, ale ještě jich mnoho zbývá, ještě mnoho nečistot bude nutné z dalších snových nádrží odstranit
   -    napouštět vodu do nádrží: aktivně pracujeme na nové, citové náplni své mysli
   -    pokud si ve snu povšimneme tvaru nádrže, pak je nutné prozkoumat i symbol tohoto tvaru
   -    podzemní: snící objevuje citové obsahy dosud nevědomé mysli
   -    vypouštění: symbolizuje uvolnění citových obsahů mysli do denního vědomí, což může vyřešit některé problémy, ale na druhou stranu i přinášet mnohé citové konflikty s okolím
   -    napouštění: symbolizuje zrání citových obsahů mysli; v těchto snech je pro vysvětlení velice důležitá kvalita, případně i barva vody
   -    s plovoucími mrtvolami či částmi lidských těl: city vyplavují některou ze závislostí snícího (například mrtvý opilec představuje překonanou závislost na alkoholu); vyřízené případy, které jsou definitivně odloženy, snící je takto vymazává ze svého podvědomí
   -    nádrž a působení jejího obsahu na snícího či jeho snové personifikace může být spouštěcím impulsem proměny


Nadšení
   -    zažívat: člověk chtivý kladných prudkých emočních zážitků je podoben rozbouřenému moři, v němž vysoké vlny poskytnou takovému člověku občasné emoční nadšení, když shůry jedné vlny zahlédne o trochu více světa, aby poté zapadl do deprese mezi dvě další vysoké vlny a trpěl neskutečným strachem o svou existenci


Nádvoří
   -    pro pochopení snu je velice důležitý tvar nádvoří: nejprve snící nevnímá tvar nádvoří vůbec, později si všímá obdélníkového či čtvercového tvaru (viz čtverec ) a nakonec je schopen vnímat kruhové nádvoří (viz kruh ), jež symbolizuje vstup do duchovní roviny
   -    čistit, dláždit: usnadnění budoucí životní cesty
   -    zaplavené: přemíra citů zaplavuje vědomí snícího, čímž ho nabádá k trpělivé práci s emocemi
   -    zpěv a hudba z nádvoří posouvá snícího do citové roviny a dává mu možnost přehlédnout vše pudové právě z této roviny a rozeznat v pudových lákadlech jednoznačně brzdící prvek svého vývoje
   -    starobylé: umožňuje vstup k prožitkům minulosti (často i k minulým životům)
   -    pokryté ledem či sněhem: velice významný okamžik návštěvy duchovní roviny


Nafta
   -    prakticky shodné jako viz benzin , jen s menším potenciálem


Nafukovací
   -    lehátko: symbolizuje schopnost snícího lehce překonávat menší citové problémy (malé vlny), ale v případě větších emočních problémů (velké vlny, prudký tok) by se snící na tuto schopnost neměl spoléhat
   -    matrace (mimo vodu): i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího
   -    nafouknout míč: snící procesu sjednocování navrací význam, který mu patří


Náhoda
   -    ve snech prakticky neexistuje, všechny osoby, děje, setkání a konflikty mají svůj pevný řád a význam; jen neporozumění určitým obsahům psýché vkládá člověku do úst slovo náhoda, proto je velice kladné odhalit již v samotném snu, že náhodné věci se nedějí


Nahoru, nahoře
   -    má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (nahoře – dole, nahoru – dolů)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují
   -    tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima-Animus, Coniunctio , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Nahota, nahý
   -    nahota je symbolickým vyjádřením stavu, v němž se snící oprostil od osobnosti, od přetvářky a odhaluje vlastní individualitu, proto je nahota jedním z velice častých snových symbolů na cestě k poznání
   -    nahota a touha odložit oblečení (odložit osobnost - ego) nese určité nebezpečí, když se snící sexuálně vzruší a nedokáže svou podvědomou touhu ovládnout, nebo když cítí sebeuspokojení ze samotného odhalování před druhými (viz exhibicionismus ), taková nahota nemá s procesem sebezdokonalování nic společného a je pouhým pudovým obrazem
   -    být nahý v hospodě, restauraci: velice pozitivní touha po odstranění falešné osobnosti (právě na poli střetů s pudovými personifikacemi) vede snícího nezadržitelně k citovým prožitkům
   -    stydět se za nahotu (svou i druhých): vyjadřuje prozatímní neschopnost snícího odmítnout osobnost a přijmout skutečnou podobu vlastní individuality; obava snícího ukázat se takový, jaký skutečně je
   -    být nahý ve společnosti dětí: to není sexuální úchylka, nýbrž velice kladný symbol, který snícímu říká, že se osvobodil od ega a může tak bez problémů komunikovat s citovou či dokonce s duchovní rovinou
   -    žena či muž indiferentně přistupující k nahotě: citový anima či citový animus
   -    nahota by ve vědomí citového a duchovního člověka neměla být spojovaná se sexem, ale výhradně se svobodou a volností


Náhrada, náhradník
   -    každá náhrada či náhradník nese stejný význam jako nahrazovaný symbol


Nahrávka
   -    zvuková: viz magnetofon
   -    video či filmová: viz film


Náhrdelník
   -    vše, co je na krku snícího i druhých lidí pověšené, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování; současně může symbolizovat určitý partnerský vztah


Náhrobní
   -    kámen, nápis: viz hrob


Nachlazení
   -    kašel a rýma předcházejí nebo doprovázejí prudké emoční změny, někdy i nečekaný nárůst sexuálního chtění a následný stav nevyrovnanosti


Nájem
   -    neplatit: může jen nevyrovnaný člověk, který není schopen akceptovat vlastní osobnost vyjádřenou bytem či domem
   -    vidět druhé neplatit nájem: nebezpečí psychické nevyrovnanosti a značných problémů v denním životě
   -    zaplatit: velice kladný sen, neboť platba ukončuje proces získávání, nastává klid v duši
   -    vybírat: finanční ztráta


Najít
   -    viz nález, nalézt


Nákaza, nakažlivá nemoc
   -    vidět nakažené: obraz má úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí; další podrobnosti viz infekce
   -    nákaza, kterou lékař ve snech léčí, nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně nemocným a nedostatečným citům
   -    epidemie jakékoliv nákazy: nedostatek citů v okolí snícího na úkor posilujících pudů vyústí v neštěstí takového rozsahu, jaký ukazuje rozměr snové epidemie
   -    může být jedním z prvků archetypu Témata zničení světa, prvkem, jímž nevědomí vyhání snícího ze starého světa


Nakažení
   -    viz infekce


Náklad
   -    charakter nákladu se stane v následném období ústředním symbolem života snícího


Nakládat
   -    hlínu, zeminu: práce na základech, jež tvoří osobnost snícího; pomalou práci symbolizují ruční a jednoduché nástroje, významnou práci pak symbolizují výkonné stavební stroje


Nákladní auto
   -    ukazuje na případný zisk majetku s několikaměsíčním předstihem
   -    zapadlé, neschopné pokračovat v cestě: v nastávajícím období nelze počítat se zlepšením majetkové situace
   -    nehoda nákladního auta: finanční ztráta či platba většího finančního obnosu
   -    prázdná korba, nákladní prostor: možnost zisku
   -    charakter nákladu se stane v následném období ústředním symbolem života snícího
   -    stavební nákladní auto: symbolizuje zisk snícího v procesu sebezdokonalování, proto je dobré, pokud veze stavební materiál a svou činností podporuje zdárný průběh stavby
   -    nákladní auto ohrožující na cestě ostatní účastníky provozu: hmotný zisk by mohl zmařit cestu snícího k citovým a duchovním ideálům
   -    vojenské: vnitřní disciplína ovlivňuje touhu po materiálním zisku
   -    převážející lidi: ve větší míře symbolizuje vyvíjející se vztahy a jen v menší míře hmotný zisk z nich plynoucí
   -    letící: je jedním z aspektů archetypu UFO iniciační obřady , a to s téměř stejným významem jako viz kosmická loď


Nákladní loď
   -    nákladní loď více charakterizuje poměry v citové oblasti


Nákladní vlak
   -    zatímco nákladní auto vyjadřuje spíše osobní zisk, nákladní vlak preferuje společný hmotný zisk partnerů (vlak se pohybuje po kolejích symbolizujících dualitu)


Naklánět se, naklánějící se
   -    viz klonit


Nákres
   -    viz kreslit


Nákupní košík
   -    obsah nákupního košíku: chtivost a smyslnost; další podrobnosti viz koš, košík


Nákupní středisko
   -    nákupní střediska a obchody uspokojují touhu snícího po scházejících symbolech a díky svým takřka neomezeným možnostem vtahují člověka do hmotného světa


Nakupovat
   -    viz kupovat


Nálada
   -    snová nálada vyjadřuje vnitřní optimismus či pesimismus snícího a pro vysvětlení snu nemá podstatný význam


Náledí
   -    viz klouzačka a led


Nalepit
   -    viz lepit
   -    nálepky: touha po zviditelnění


Nálet
   -    viz letadlo


Naletět
   -    ve smyslu naběhnout, naletět, napálit: viz napálit
   -    ve smyslu létat: viz létat


Nález, nalézt
   -    nalézt akumulátor, baterii: opustí-li člověk v denním životě neužitečnou činnost, pak bude nalézat vnitřní energii
   -    nalézt kanystr benzinu (třeba v zemi): emoce kdysi hluboko pohřbené v našem nitru se brzy přihlásí o slovo, abychom s nimi pracovali
   -    nalézat něco pod přikrývkami druhých: odhalení pravé tváře někoho z okolí snícího rozdmýchá určité množství nevole či dokonce nepřátelství
   -    nalézat hračky ve sněhu a ledu: velice kladné, neboť symboly takových hraček spojují snícího s duchovní oblastí
   -    nalézt v kanálu útočiště před nebezpečím snového světa (žel většinou se snící v této fázi schovává před citovými a duchovními personifikacemi): snící úspěšně, byť často jen podvědomě, překonal některý z traumat některého porodního zážitku a snaží se z poznaného stavu odhalit další významy prenatálního procesu; více o této problematice v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nalézt hodiny, hodinky: viz hodiny, hodinky
   -    nalézat v kapsách druhých vlastní věci: egoismus a neochota vzdávat se předmětů a vztahů hmotného světa
   -    nalézt cizí kabát nebo oblečení: snícímu se podaří odhalit egoistické záměry druhých lidí
   -    nalézt cizí kalhoty: snícímu se podaří odhalit sexuální záměry druhých lidí
   -    nalézt cizí klíče: pokud snící najde i zámek, který nalezeným klíčem otevře, pak může očekávat svérázný sexuální vztahu, jinak se jedná o možnost vstoupit do jiných snových obrazů (někdy se jedná o sestup do podvědomí nebo o přesun na jinou rovinu vědomí)
   -    nalézt svůj ztracený, založený klíč: snícímu se nabízí obnovení některého eroticky laděného vztahu nebo se mu opět nabízí možnost poznávat různé roviny vlastní psýché
   -    nalézt klobouk: seznámení
   -    nalézt kufr, batoh či jiné zavazadlo: ke svému kříži přidáte ještě další
   -    nalézt meč: máte jedinečnou příležitost vtisknout svému životu řád a smysl v souladu s Božími zákony
   -    nalézt rezavý meč: varování nevědomí, neboť srdce snícího zaplavuje nenávist vůči některému člověku (i vůči sobě samému), nenávist, jež by mohla přinést dalekosáhlé důsledky pro život snícího
   -    nalézt bot: možnost navázání známosti; když jsou nalezené boty dobré, nepoškozené a dokonce pohodlné, pak se ze známosti vyvine dobrý partnerský vztah či alespoň kamarádství; když jsou ale nalezené boty špatné, poškozené a nepohodlné, pak nová známost přinese více bolesti než radosti
   -    nalézt dalekohled: před snícím se otevírají nové prostory, možnost šťastné budoucnosti
   -    nalézt zbloudilé dobytče a vrátit do stáda: velice kladné pro budoucí kompletní asimilaci pudů
   -    nalézt mince a vzápětí je vrátit nebo darovat: nenápadný, ale velice významný sen, jenž zejména u lidí, kteří vědomě kráčí cestou sebezdokonalování, vyjadřuje vnitřní touhu po jednotě, klidu a míru v duši; tento obraz mnohdy tvoří předěl mezi pokusem o duchovní cestu a samotnou duchovní cestou
   -    nalézt lampu: v počátcích duchovní cesty je lampa zhasnutá a nedá se zapálit; následně je snící nabádán k morální očistě, aby se jednou mohl v této lampě rozhořet oheň
   -    nalézat květiny: nevědomí nás tímto obrazem odměňuje za odmítnutí sexu, hříšných myšlenek nebo hmotných výhod
   -    nalézat se sám uvnitř kruhu: tento obraz staví snícího proti všemu, co je vně kruhu, neboť to vnitřní je pro vše vnější nepochopitelným aspektem; tento obraz předznamenává počátek problematického soužití s lidmi právě pro rozdílné vnitřní přesvědčení
   -    najít pokoru (často ve společnosti duchovního): velice důležitý okamžik v životě člověka, neboť po dlouhé cestě posilování ega rozpoznal vlastní hloupou nadřazenost


Nalíčení
   -    viz líčení, líčidlo, líčit


Nálož
   -    v domě či jiné budově: vyjadřuje emoční tlak uvnitř těla (některé z psychických center*4 je velice nebezpečně přetížené)
   -    sám nálože připravovat, klást, odjišťovat: budete muset směřovat všechny své síly ke splnění závažného a velice nebezpečného úkolu, který jste si před sebe sami postavili
   -    s účinkem zbraní hromadného ničení: patří do archetypu Témata zničení světa, kde nevědomí vytváří na snícího emoční tlak, aby už konečně opustil nepotřebné obrazy starého světa a nalezl svět nový i své místo v něm (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    s účinkem podstatně silnějším než současné zbraně hromadného ničení (většinou v rukou jednotlivce a namířené proti snícímu): proti snícímu stojí bytost známá z křesťanské mystiky a tibetského buddhismu pod názvem Máro*3


Námaha
   -    snová námaha neodpovídá práci a její fyzické náročnosti z denního vědomí, je přímo úměrná velikosti psychického problému, závislosti či množství morálních nečistot, proto můžeme ve snech zvedat předměty, s jejichž vahou bychom si v denním vědomí sotva poradili, či snadno a lehce vykonávat otrocké práce a naopak, zdánlivě lehké předměty nám mohou ve snech činit potíže


Náměstí
   -    bláto a nepořádek na náměstí: hmotné touhy v mysli strhují snícího k negativním činům
   -    čistit, dláždit: usnadnění budoucí životní cesty
   -    zaplavené: přemíra citů zaplavuje vědomí snícího, čímž ho nabádá k trpělivé práci s emocemi
   -    zpěv a hudba z náměstí posouvá snícího do citové roviny a dává mu možnost přehlédnout vše pudové právě z této roviny a rozeznat v pudových lákadlech jednoznačně brzdící prvek svého vývoje
   -    je místem častých střetů pudových personifikací (například dělníci, demonstrující dav) s řídícími složkami vědomí (například vojsko či policejní síly, jež zastupují vládu)
   -    starobylé: umožňuje vstup k prožitkům minulosti (často i k minulým životům)
   -    pro pochopení snu je velice důležitý tvar náměstí: nejprve snící nevnímá tvar náměstí vůbec, později si všímá obdélníkového či čtvercového tvaru (viz čtverec ) a nakonec je schopen vnímat kruhové náměstí (viz kruh ), jež symbolizuje vstup do duchovní roviny
   -    pokryté ledem či sněhem: velice významný okamžik návštěvy duchovní roviny


Namlouvání
   -    holubí, hrdliččí či jiných ptáků: možnost navázání partnerského vztahu
   -    zvířecí: snící by si měl dát velký pozor na vzrůstající pudy ve vlastním nitru
   -    lidské: může mít citový charakter, ale po úspěšném namlouvání většinou přichází pád do pudové smyslnosti


Námořní
   -    bitva: viz bitva


Námořník
   -    pomáhá řešit citové problémy, nemá však takovou sílu jako námořní důstojníci či kapitán, jimž je přímo podřízen, proto záleží jen na vědomé mysli (vědomá mysl), jakým způsobem námořník překoná citové problémy
   -    plující po moři: viz moře


Námraza
   -    viz led


Namyšlenost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy namyšleného člověka, a to za jediným účelem: asimilovat tuto namyšlenost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme namyšlené chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad namyšleností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Napadení
   -    hmyzem: výčitky svědomí
   -    předmět napadený červy: je pozvolnou proměnou v jedné rovině degradován pro znovuzrození v jiné, vyšší rovině
   -    zvířata napadnuvší snícího: útočící pudy
   -    slabší zvířata napadají silnějšího dravce: neschopnost soustředění, roztěkanost, přemíra myšlenek pudového charakteru
   -    dravá zvěř napadající koloucha či jelena: pudy ohrožují zrodivší se duchovní stav
   -    lidé napadající koloucha či jelena: pudové personifikace se snaží zničit prvotní vědomí duchovního stavu
   -    napadat druhé: je vlastní pouze pudovým personifikacím; někdy v útočícím poznáme vlastní stín (více o tomto tématu v archetypu Stín )
   -    napadení a boj: rozpolcená mysl snícího, střet protikladných vlastností, jejichž výsledek může snícího přivést k hledání nové, lepší alternativy života
   -    při hlídání: velice častý obraz a důsledek snahy po sebezdokonalení, neboť nově nabyté vědomí plné citu se snící snaží ubránit před pudovými personifikacemi, které se nechtějí odloučit od bytosti, která jim byla donedávna bezvýhradně podřízena
   -    napadení na chodbě či v úzkém prostoru: může být vzpomínkou na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    být napaden cikány: schizofrenie, neboť zatímco jedna část snícího touží po živelném uplatnění se ve světě, ta druhá upřednostňuje zcela jiné, spíše citové a duchovní hodnoty
   -    napadení na cestě: blíží se střet ega snícího se zájmy druhých lidí
   -    rostlinami: častý sen zejména v počátcích duchovní cesty, když snící plně nechápe symboly duchovní roviny; sen patří do archetypu UFO iniciační obřady
   -    končící ztrátou vědomí: zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady


Nápadník, nápadnice
   -    mohou mít citový charakter, ale po úspěšném namlouvání většinou přichází pád do pudové smyslnosti


Napájení
   -    elektrické: viz elektřina


Napálit
   -    nechat se napálit, sám naletět: mobilizuje vnitřní síly stejně jako snová porážka; často je osudem blázna, který ve své bezvýhradné víře směřuje k osvobození (viz blázen )
   -    vidět, jak se napálí druzí: mobilizuje vnitřní síly a učí snícího vyhýbat se v denním životě zbytečným problémům
   -    sám napálit druhé: přestože je takové jednání vysoce ceněno v hmotném světě, není v nevědomí tak kladným pojmem; schopnost napálit druhé je ve snech většinou přiřazovaná k pudovým personifikacím (výjimečně ke zvířatům) a téměř nikdy k personifikacím citovým, čímž nevědomí snícímu naznačuje, že touto činností ztrácí citovou podstatu


Napětí
   -    elektrické: viz elektřina
   -    emoční: viz emoce


Náplast
   -    bránící vytékání krve z rány: je negativním prvkem, neboť s krví „odtéká“ ego
   -    přes ústa (mít i vidět na druhých): nevědomí nabádá snícího k mlčenlivosti


Náplň
   -    vystříknuvší (například z pera): ejakulace
   -    plnění určitých předmětů: zcela jednoznačná alegorie soulože


Nápoj
   -    má citovou podstatu, ale často se stopami sexuální touhy
   -    z makovic: viz droga


Napomenutí
   -    viz kritika


Nápověda
   -    divadelní: vnitřní hlas – hlas moudrého nevědomí (více viz archetyp Moudrý stařec )


Náprstek
   -    ochraňuje člověka, který jej používá, před následky sexuálního vztahu (nemusí jít o početí); další viz jehla


Náramek
   -    vidět nenavlečen: pokud si již v samotném snu uvědomíme kruhový tvar náramku, pak viz kruh , v jiných případech je náramek předmětem k posilování ega
   -    mít na sobě či vidět na druhých: vše, co je ozdobou snícího či druhých lidí, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování
   -    někdy může symbolizovat některý z partnerských vztahů snícího


Náramkové hodinky
   -    viz hodiny, hodinky


Náraz
   -    je vyvrcholením střetu dvou rozdílných názorů či dvou různých cest
   -    těla na tělo: má jednoznačný sexuální podtext
   -    do zvířete: střet s vlastními pudy
   -    dopravním prostředkem do lidí: střet s vlastními pudovými či méně častěji s citovými personifikacemi
   -    na vodní hladinu: střet s citovou složkou vlastní psýché


Narkoman
   -    viz droga


Národ
   -    národní cítění: je jedním z předstupňů k pochopení lidské sounáležitosti i k pochopení vesmírného řádu (jednotlivec – rodina – město – stát – lidstvo – všechny bytosti)


Narození
   -    viz novorozenec


Narozeniny
   -    fyzické narozeniny nemají v nevědomí podstatnou roli, proto je pro vysvětlení snu důležitější, které narozeniny jsou ve snu zmiňovány či slaveny (viz číslo )


Nářadí
   -    důležitější než samotný symbol nářadí je činnost, ke které nářadí slouží (například zednické a stavební nářadí viz stavba , nebo montážní nářadí viz montáž )
   -    kovářské: symbolizuje vůli člověka toužícího po proměně
   -    falického tvaru: sexuální symbol


Nářek, naříkat
   -    dětský nářek: měl by změkčit zatvrzelé srdce snícího, aby se v přímém kontaktu s animou (dívka) či animem (chlapec) otevřel citové, či dokonce duchovní rovině
   -    nářek sestry (u mužů) nebo bratra (u žen): otevírá srdce snícího citovým obsahům
   -    nářek snové matky (otce): u tohoto obrazu je důležité rozeznat důvod matčina (otcova) trápení, neboť pokud je důvodem egoistické chování snícího či morální pochybení, pak je tento obraz varováním před pádem na nejnižší rovinu prožívání (pudovou), naopak pokud matčino (otcovo) trápení způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem matky (otce); tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti
   -    naříkat a pociťovat bolest: viz bolest


Násada
   -    pokud je ve snu výraznější násada než samotný symbol nástroje či nářadí, pak se jedná o falický symbol s jednoznačným sexuálním významem


Nařízení
   -    stejně jako rozkazy, příkazy, zákazy živí v člověku fenomén diktátora v běžném denním vědomí a je na každém jedinci, kdy tento běžný lidský model opustí, a tím opustí i dogma jediného světonázoru a jediné pravdy
   -    nařízení, jež je v drtivé většině vydáno jménem vyššího vědomí (důstojník, nadřízený na pracovišti apod.), by mělo být bez výhrad, odporu a odmlouvání splněno, jinak povstává nižší pudová přirozenost proti vědomé vůli snícího
   -    snící nesplnění nařízení nebo podobný obraz vidí u druhých lidí: neslavná prohra vědomé vůle s nižší pudovou přirozeností


Násilí
   -    je vítané pudovou složkou duše, ale odmítané citovou složkou duše, duchovní složka duše má k násilí indiferentní přístup spojený se soucitem s původcem násilí
   -    násilné obrazy v hotelovém prostředí: většinou se vztahují k minulým životům (národnosti osob mohou napovědět zemi, ve které se tato inkarnace odehrála)
   -    hračka páchající násilí: výrazné varování nevědomí, neboť snící přespříliš upřednostňuje rozum, který v rozporuplných emocích utopí jeho případné štěstí
   -    kruté, absurdní a nesmyslné násilí v uzavřených prostorách: většinou se jedná o podvědomou vzpomínku na porodní proces a zejména na jeho druhou část, kdy se pomocí „šílených“ vizí připomíná nesmyslnost i absurdita lidské existence a snoubí se s představami nesmyslné frašky světa; tento snový prožitek je třeba pochopit, neboť by mohl vytvářet nepříjemné psychické bloky (více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice)


Násilník, násilnice
   -    vždy pudový animus nebo pudová anima
   -    další podrobnosti viz fyzický (fyzické násilí)


Nástroj hudební
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Nástroj pracovní
   -    důležitější než samotný symbol pracovního nástroje je činnost, ke které nástroj slouží (například stavební nástroje viz stavba )
   -    kovářský: symbolizuje vůli člověka toužícího po proměně
   -    falického tvaru: sexuální symbol


Nástup
   -    jakékoliv jednotky či skupiny lidí symbolizuje počátek něčeho nového, nový životní krok


Naštípat
   -    dříví: likvidace či formování přírodního živočišného principu v sobě samém; další podrobnosti viz dřevo


Nať
   -    nejčastěji má sexuální význam (falus)


Natírat
   -    místnosti: snaha o změnu náplně mysli - viz příslušná barva
   -    předměty: snící se podvědomě snaží vylepšit natíraný symbol ve vlastních očích, aby překonal svoji averzi vůči němu a zvýšil jeho přitažlivost, ale často je tento obraz snahou o postavení sebe samého do falešného světla
   -    fasádu domu, v němž snící žije či žil: snaha vylepšit vlastní osobnost v očích druhých
   -    fasády cizích domů: snaha snícího vylepšit kvalitu vlastního vnitřního světa


Natočit
   -    viz navinout


Náušnice
   -    mít na sobě či vidět na druhých: vše, co je ozdobou snícího či druhých lidí, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování


Navinout
   -    lano, provazy: snaha spatřit některý ze sexuálních či citových vztahů v celé své délce; tento obraz často vyplývá z různých citových poblouznění; další podrobnosti viz lano
   -    množství vlasců a nití směřujících jakoby z nekonečna se navíjí na tyč: sexualita znázorněná tyčí (falem) je téměř neviditelně svázána se všemi ději ve světě
   -    magnetofonovou pásku: viz magnetofon


Navlékat
   -    nit do jehly: navazování sexuálně motivovaných vztahů


Návrat
   -    domů: dvě slova, která vyjadřují vše podstatné - alegorii duchovní cesty snícího, domov je v nevědomí u Boha a prostřednictvím snů s krásnou krajinou a příjemnými místy mládí je snící utvrzován, že jde správnou cestou


Návštěva
   -    rodinné návštěvy: jsou ve snech nejčastější a snícího konfrontují v postavách rodičů s jeho vnitřním vzorem, který byl dán výchovou (viz archetyp Otec – Matka), v postavách dětí s touhou po sjednocení (viz archetyp Puer - Kora ), v postavách zlých sourozenců se stínem (viz archetyp Stín ) a v postavách některých příbuzných s moudrostí (viz archetyp Moudrý stařec )
   -    kostela, chrámu či katedrály: již „pouhá“ návštěva duchovního stánku osvobozuje mysl snícího od nepříjemných myšlenek
   -    další podrobnosti viz host


Název
   -    knihy, stejně jako obsah: upřesňuje současnou náplň mysli snícího a také profesní zájem


Názor
   -    každý člověk ve svém vědomí nese souhrn správných a nesprávných názorů, nevědomí pomáhá k postupnému vylučování nesprávných, omezujících a uzurpujících názorů a k osvojování morálně čistých názorů
   -    vlastní negativní názory a vlastnosti se promítají do snových postav proto, aby snící dokázal tento názor či vlastnosti pochopit a přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu se snovým nositelem negativních názorů či vlastností, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    nevědomí je někdy nucené zbavit snícího zažitých názorů, které brzdí jeho vývoj, proto poníží podvědomě zidealizovaného člověka (například otce) jako nezodpovědného, aby snící nekopíroval překonaný vzor a vydal se vlastní cestou
   -    protikladné názory: viz konflikt ; snahu sjednotit protikladné názory symbolizuje například symbol křížovky, která v sobě skládá zcela rozdílná slova v jednotný systém
   -    oddělení dvou názorů (zejména při snaze nevědomí oddělit pudový názor od citového a citového od duchovního) může být ve snu uskutečněno bránou, dveřmi či jinými zábranami
   -    snící se ve snu brání všemu, co není slučitelné s jeho duchovní úrovní a morálními názory, proto se brání vyššímu v podobě neznámých předmětů, rostlin, bytostí stejně, jako se zvíře ve strachu brání, když mu člověk chce pomoci od bolesti a trápení (více o tomto tématu v archetypu UFO iniciační obřady ), nebo naopak se brání upadnutí do zvířeckých pudů v alegoriích střetnutí se zvířaty, personifikovanými pudy či lidmi představujícími nižší morální rovinu
   -    schopnost vnutit svůj názor (v drtivé většině negativní) druhým lidem je ve snech symbolizovaná obrazem, v němž snící ovládá dav (více viz archetyp Hrdina)
   -    neschopnost snícího pojmout do své mysli určité názory (jedná se však pouze o názory, které se snící snaží v denním vědomí do sebe vstřebat) symbolizuje obraz, v němž se snící dáví, zvrací či není schopen pozřít nabízené jídlo
   -    likvidaci starých nepotřebných názorů nevědomí alegoricky symbolizuje demontáží, zchátralými budovami, demolicí, hořícími městy, apokalyptickým ohněm, chemickou válkou, zamořením, runami, katastrofami, masakry, ničením porostů a území; tyto obrazy jsou součástí složitého procesu archetypu Témata zničení světa
   -    mysl člověka se i ve snech dokáže úspěšně bránit před scestnými názory (fašismus, komunismus, sekty, učení falešných proroků a podobně), a to obrazy, v nichž jsou osoby či oblast preventivně chráněny před nakažlivou nemocí, infekcí
   -    strnulé názory snícího a neochotu se změnit nevědomí paroduje stále se opakujícími scénami (například stále se opakující část filmu, divadelní hry, ale i některé stále se opakující části života snícího či snu)
   -    likvidace osob jiných názorů: podvědomá touha snícího zlikvidovat ve svém nitru vše, co považuje za divošské, nízké a pobuřující; pokud člověk při takových obrazech nerozezná scestný a obludný názor, potom nepochopení divošské a nízké části sebe samého směřuje k vnější nenávisti a k rasismu
   -    když snící dává někomu ve svém okolí málo prostoru k vyjádření vlastního názoru, vidí ve svých snech divokou gestikulaci či mávání rukama
   -    když se snící snaží za každou cenu prosadit své názory bez ohledu na mínění druhých, stává se účastníkem hádek, které jsou důsledkem sílícího egoismu snícího, nebo hrozí násilím druhým, či dokonce na ně uvaluje kletby; cestou k potlačení egoistických názorů může být příklad společenského hmyzu, jímž nevědomí snícímu ukazuje, že jednotlivec nic neznamená a teprve v celém společenství je možná existence jednotlivce
   -    nevědomí umožňuje snícímu lehce se zbavit některé ze svých špatných vlastností, názorů či jednání symbolem háku, skoby či hřebíku, na nichž není nic zavěšeno, aby vše závadné právě zde odložil, nebo v symbolu loučení, prázdného hrobu, hrobaře
   -    nevědomí umožňuje snícímu poznávat názory druhých, aby odhalil jejich podstatu a princip fungování, v podobě různých konstrukcí a zejména při její montáži či demontáži
   -    má-li snící vypovědět své názory druhým lidem, pak se mu ve snech objeví obrazy se zvukovou technikou (mikrofon, zesilovače, reproduktory apod.)
   -    politické názory bývají nejčastěji terčem snové satiry
   -    vlastní ironie vůči druhým: pokud je ironie spojena se skrytým výsměchem a zlehčováním životního názoru druhých, pak se jedná o jednu z mravních překážek člověka, který chce žít citový či dokonce duchovní život
   -    zrození nových názorů může být symbolizováno líhnoucím se tvorem nebo častěji proměnou
   -    pravý názor: je jednou z osmi cest buddhismu, které vedou k vytouženému cíli, k nirváně (další cesty jsou pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravý život, pravé snažení, pravá bdělost a pravé soustředění mysli; pravý názor patří i mezi deset přikázání v buddhismu*89)


Nealkoholické nápoje
   -    viz limonáda


Neandertálec
   -    hlava neandertálce či jiného podobného tvora: primitivní rozum, který je napojen převážně na podvědomé impulsy


Nebe
   -    barevné: vyjadřuje cestu snícího k duchovním obsahům (viz jednotlivé barvy )
   -    odraz nebe na vodní hladině: citový náhled na duchovní obrazy či procesy
   -    obrazy na nebi často vyjadřují snahu snícího o duchovní život
   -    kytice na nebi: nádherné znamení, jež ukazuje, kam snící směřuje svou lásku
   -    vidět kresbu na nebi: odráží bytostný stav, proto všechny obrazce na nebi mají vzájemnou souvislost s nitrem
   -    stavby stoupající až do nebe: viz Babylon, babylonská věž
   -    příjemné nebe, vyvolávající nádherné pocity: jedna z častých vzpomínek na první fázi (výjimečně čtvrtou fázi) bazální perinatální matrice (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    mraky na nebi: viz mrak
   -    vše na nebi skryté za mraky symbolizuje myšlenky nebo duchovní symboly, které si snící prozatím není schopen uvědomit a pochopit
   -    světelný efekt na nebi: nebe odráží bytostný stav, proto všechny děje na nebi mají vzájemnou souvislost s nitrem snícího přesně podle hesla Herma Trismegista „Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně.“
   -    blesk z nebe: viz blesk
   -    kříž na nebi: představuje náplň mysli, a tedy i naplňující se osud
   -    letadlo na nebi symbolizuje náplň mysli (myšlenky, představy), přičemž o mnohém může napovědět tvar letadla (v určité fázi duchovního vývoje se často objevují nepřirozeně kulatá letadla, pak viz kruh )
   -    velký letecký provoz na nebi: přeplněná mysl a přespříliš rozumového uvažování je předpokladem bolestného střetu jednotlivých myšlenkových proudů (takový sen by měl být pro každého člověka důrazným varováním); podobnost s letkou Stymfalských ptáků*82 řecké mytologie není náhodná (více v archetypu Hrdina)
   -    neidentifikovatelné předměty, běžně nelétající předměty na nebi: jeden z velice častých obrazů archetypu UFO iniciační obřady ; více o tomto tématu v obsáhlém stejnojmenném archetypu
   -    s měsícem: sílící vliv ženské složky duše (anima); další podrobnosti viz měsíc
   -    se sluncem: sílící vliv mužské složky duše (animus)
   -    hvězdné nebe bez měsíce i bez slunce: významný sen, který ukazuje dosaženou jednotu (není to trvalý stav) mužského a ženského prvku (není zde citová anima – měsíc ani citový animus - slunce); taková obloha často otevírá mimosmyslové vnímání; další podrobnosti viz hvězda
   -    vidět kometu na nebi pouhým okem: závažné události celosvětového charakteru se bytostně dotknou života snícího (krvavé revoluce, války, velká neštěstí)
   -    s padajícím meteorem: je štěstím a požehnáním pro citový a duchovní život, ale zlým znamením pro život materialistický, v němž značí ztrátu a finanční problémy
   -    oheň na nebi, oheň padající z nebe: Boží znamení a předzvěst velice těžkého období, jímž bude zanedlouho lidstvo, národ, oblast či město procházet; zcela výjimečně může být podobný obraz součástí mytologických obrazů, které jsou zrcadlem procesů odehrávajících se uvnitř psýché, procesů, jimiž se snící oprošťuje od tlaků pudového a citového života ve prospěch duchovního poznání
   -    „Alchymistické nebe“*42 je nejčastěji symbolizované černou hladinou, na níž snící v alegorii hvězdného nebe spatří vlastní vnitřní svět
   -    nebeská brána: je předělem mezi životem a smrtí a předzvěstí blízké smrti snícího
   -    nebeské město: symbolizuje duchovní život


Nebezpečí
   -    všeobecně mobilizuje vnitřní síly k překonání životních problémů, jež jsou symbolizované nebezpečnou snovou situací; probouzí hrdinu v nitru snícího a zákonitě provází cestu k poznání
   -    nevědomí snícího vždy varuje před skutečným nebezpečím, které mu hrozí v denním vědomí, proto by si každý soudný člověk měl pozorně zapamatovat a pokud možno i pochopit význam snového nebezpečí (více o tomto fenoménu v kapitole Psychologie snu knihy Tajemství řádu nevědomí)
   -    nebezpečné obsahy mysli jsou symbolizované nebezpečným prostředím, nebezpečnými předměty či nebezpečnými tvory
   -    nebezpečná jízda lidí, kteří jsou blízcí snícímu: nutnost zbavit se zažitých názorů na své okolí, například nevědomí ve snu poníží zidealizovaného člověka jako nezodpovědného řidiče, aby snící opustil překonaný vzor a vydal se vlastní cestou
   -    nebezpečná jízda či cesta snícího: předjímá následné riskantní období
   -    nebezpečná plavba, koupání či samotná voda: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
   -    v pýše a domýšlivosti ignorovat nebezpečí („mně se nemůže nic stát“): snící si dosti riskantně zahrává s osudem
   -    výbuchu: vyjadřuje emoční tlak uvnitř těla (některé z psychických center*4 je nebezpečně přetížené)
   -    nebezpečná zvířata: symbolizují pudy, které ohrožují plynulý citový a duchovní vývoj snícího
   -    nebezpečná bytost, člověk či tvor se specifickými lidskými vlastnostmi (většinou netvor, saň, drak a podobně): častá personifikace archetypu Stín
   -    nebezpečná zařízení a nebezpečné prostory jsou jako ohrožující aspekty mysli odděleny od vědomí snícího snovými kryty, dveřmi či jinými překážkami do té doby, dokud snící ve svém vědomí nezesílí tak, aby mohl nebezpečí otevřeně čelit; často podobné nebezpečí vyjadřuje podvědomou vzpomínku na prenatální vývoj (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    pociťované nebezpečí při houpání, kývání či jiných podobných pohybech: symbolizuje tzv. špatné lůno*57 (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    nebezpečné podzemí: obava z obsahů vlastní podvědomé mysli
   -    uvědomit si nebezpečí povýšení či dokonce zbožštění vlastní osobnosti (pýcha, domýšlivost, povýšenost): snící podvědomě odhalil negativní vliv vyvyšování vlastní osobnosti (apoteóza*23), což mu v budoucnosti umožní rozpoznávat a odstraňovat vnitřní závislosti, které byly dosud skryty za závojem silného ega (více o tomto tématu v archetypu Poklad)
   -    uvědomit si nebezpečí sexuálních symbolů, sexuálních pokušení a pudových obrazů: významný krok k trvalému životu na citové a později na duchovní rovině
   -    zachraňovat druhé před nebezpečím: je velice důležité zachraňovat lidi dobré i špatné, neboť oni jsou personifikacemi vlastností snícího, vlastností, které nelze bez následků vyrvat z kořenů života, ale jen obětováním, pochopením a soucitem asimilovat vyššími ideály (v podobných snech většinou muž chrání citovou či duchovní animu, žena chrání svého citového či duchovního anima)
   -    být někým chráněn před nebezpečím: náš ochránce je personifikovaným nositelem vlastnosti, která ochranu uskutečnila (například: pokud snícího chrání voják, pak jeho stav pomohla zachránit vlastní vnitřní disciplína)
   -    chránit se před nebezpečím: pokud chráníme sebe před nebezpečným neznámem, pak se jedná o strach z procesu sebezdokonalování a záchrana je reakcí ega, pokud však chráníme sebe před pudovými personifikacemi, pak se jedná o složitý proces archetypu Stín , jehož vyvrcholení přináší závěrečný souboj s nejnebezpečnější personifikací archetypu Stín - s Márem*3
   -    skrývat se před nebezpečím pod vodní hladinu (ovšem jedině bez technických prostředků – ponorky, batyskafy, skafandry) a zde v pocitu bezpečí být schopen dýchat: potvrzuje pevné uchycení vědomí snícího na citové rovině prožívání
   -    nebezpečí více hrozí pudovým personifikacím, méně citovým a téměř vůbec duchovním, které rozeznají například nebezpečí pádu na nižší rovinu prožívání a okamžitě toto nebezpečí ve vlastním vědomí eliminují


Necky
   -    ve spojitosti s vodou uvnitř vyjadřují schopnost snícího udržet citovou náplň mysli (vodu)
   -    plovoucí na vodě: prakticky shodné jako viz člun


Necudnost
   -    je vlastní pudovým personifikacím (pudový animus, pudová anima)


Nečistota
   -    symbolizuje egoismus, morální nečistoty, špatné vlastnosti a někdy i finanční či materiální zisk
   -    ve vodě: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor v tomto případě je nutné vyvinout maximální úsilí v denním životě a skutečné nečistoty v mysli odhalit a následně odstranit
   -    ve vzduchu: pudy znečišťují duchovní složku duše
   -    nečistoty, které mizí v útrobách vysavače, jsou trvale, nebo alespoň na dlouhou dobu, vypuzeny z mysli snícího
   -    odstraňovat či chtít odstranit: viz čistit


Nedůvěra
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy nedůvěřivého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto nedůvěřivost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem a ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme nedůvěřivé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad nedůvěřivostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Negativita
   -    dětí: jakákoliv negativní a nesmyslná činnost snového dítěte je téměř vždy významnou pomocí snícímu, neboť v drtivé většině vede k bezpečnému sjednocování pudových anima – animus a vede minimálně na citovou úroveň; tak si na symbolu dítěte člověk krásně uvědomí, jak běžný světský život protiřečí citovému a duchovnímu vývoji člověka
   -    sám se negativně chovat k lidem: snící si bezohledně vynucuje ústupky druhých ve jménu vlastní neomalené touhy ovládat
   -    lidé se negativně chovají k snícímu: výtečná příležitost uvědomit si takové jednání přímo v pocitech trpícího, a tím rozpoznat zhoubnou touhu po moci; jedinou cestou, jak se dostat z negativity těchto obrazů a prožitků, je naplnění soucitem, teprve potom člověk nalezne dostatek indiference k nerušenému poznávání obsahů vlastní psýché
   -    vidět a uvědomit si negativní chování druhých: příležitost rozpoznat zhoubnou touhu po moci a nasměrovat svůj vývoj pryč z negativity těchto obrazů a naplnit své nitro soucitem s původci negativních činů, pocitů a myšlenek


Nehet, nehty
   -    falický symbol; další podrobnosti viz manikúra


Nehoda
   -    často varovný sen před podobnou událostí v denním vědomí (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    autonehoda snícího: v dohledné době přijde vážná a dlouhá krize
   -    autonehodu vidět: nebezpečí krize, nutnost revize vlastních rozhodnutí a postupů, neboť jedině tak se snící vyvaruje budoucích vážných problémů
   -    snažit se zabránit nehodě: snící tak ochraňuje vlastní životní cestu a jen snové následky případných nehod ukáží, nakolik byla snaha zabránit těmto nehodám účinná
   -    motocyklu (viděná i prožitá): pudová touha plně ovládá vědomí snícího; předzvěst životního karambolu
   -    nákladního auta: v dohledné době snící pocítí finanční ztrátu či bude platit větší finanční obnos


Nehybnost
   -    snícího: je důsledkem strachu z následků; podobné sny jsou časté u dospívajících, kteří se snaží vyrovnat s autoritou, kterou dosud bezvýhradně přijímali, čímž podvědomě vyjadřují obavu z vlastní životní cesty
   -    někdy může vyjadřovat neschopnost vyrovnat protikladné pocity, touhy a přání
   -    jediné končetiny (jen živé): zatímco mužům nevědomí tímto způsobem ukazuje obavu ze sexuálního selhání či rovnou strach z impotence, ženy takový sen připravuje na možné partnerovo selhání
   -    být příčinou nehybnosti druhých: pro citový či duchovní život je velice kladné, pokud snící znehybní pudové personifikace či dokonce personifikace archetypu Stín, zatímco snaha o znehybnění citových personifikací či absolutně marná snaha znehybnit duchovní personifikace vede jen k prohloubení pudového způsobu života


Nejedlé
   -    houby: viz houby


Nektar
   -    numinózní symbol; podobně jako božská mana vyjadřuje Boží tvůrčí princip; více v archetypu Numinózum
   -    objevuje se po snovém prožitku smrti jako mytologický nápoj bohů, nápoj zaručující nesmrtelnost a věčné mládí
   -    pít: bohatství duchovního charakteru


Němčina
   -    hovořit německy: lehce se přizpůsobíte změnám, zlepšení finanční situace
   -    slyšet němčinu a rozumět: porozumíte cizím problémům
   -    slyšet němčinu a nerozumět: budete mít problémy v komunikaci s okolím


Nemluvně
   -    viz novorozenec


Nemoc
   -    nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně citům
   -    nemocné oči: nabádají snícího, aby svým očím poskytl více citových prožitků
   -    epidemie jakékoliv nemoci: nedostatek citů v okolí snícího na úkor posilujících pudů vyústí v neštěstí takového rozsahu, jaký ukazuje rozměr snové epidemie
   -    ten, kdo léčí nemoci, je v drtivé většině citový animus, citová anima; další podrobnosti viz lékař, lékařka
   -    vidět nemocné: obraz má úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí
   -    milenky (milence), manželky (manžela): snící svými city postupně ozdravuje nejsilnější pudové vztahy
   -    návštěva nemocných: posouvá snícího na citovou rovinu prožívání, proto tyto sny navozují radostné pocity; starost o nemocné umožňuje snícímu osvojit si soucit, který je nezbytný pro výstup vědomí na duchovní rovinu prožívání
   -    ležet s nemocí (prožívat i vidět): nemocné city, citová rozervanost
   -    nemocný člověk: většinou pudový animus či pudová anima a někdy dokonce stín snícího (viz archetyp Stín )
   -    nemocné zvíře: symbolizuje strádající pudy a vlastnosti, jež se vztahují k příslušnému zvířeti; u takto strádajícího zvířete je nutné dospět k soucitu, neboť jedině touto cestou se snící dostane z prožitku tělesného strádání, jež je zaviněno vnitřním bojem člověka proti vegetativním silám přírody (city proti pudům, což je například v řecké mytologii symbolizováno bojem Hérakla proti Gigantům); lidé starající se o nemocná zvířata symbolizují citovou rovinu
   -    pokud je nemocný lékař či lékařka (stejně jako sestra a bratr nebo jiný představitel citové roviny), pak příčina potíží citového charakteru leží o rovinu výš, tedy na neovlivnitelné rovině duchovní, pak odtud přes oznámení v rovině citové (sen) v blízké budoucnosti přichází nemoc fyzického těla jako důsledek karmického zákona*34
   -    pohlavní choroby: symbolizují zvrácenosti sexuálního charakteru (například sadomasochismus, skupinový sex, sex s dětmi či zvířaty), nebo u některých snících mohou být pohlavní choroby odrazem vnitřní touhy po incestu či po homosexuálním (lesbickém) vztahu
   -    psychická nemoc: nevědomí touto nemocí degraduje spoléhání se na rozum na úkor citu a vnitřní intuice; může být i synonymem karmy*26
   -    epilepsie: střet pudových a duchovních personifikací či prožitků bez přítomnosti citových složek psýché; tento jev (jeho příčiny i možnosti odstranění) je popsán v archetypu UFO iniciační obřady


Nemocnice
   -    je místem, v němž se člověk uzdravuje na citové rovině; jakmile je snící ve snu léčen, pak se uzdravují především jeho city a v případě nemoci fyzického těla může vzápětí dojít k téměř zázračnému uzdravení i v rovině denního vědomí
   -    je místem častých proměn pudových personifikací v citové (například kočka v dívku, pes v chlapce a podobně); proto je často doplňována dalšími citovými symboly
   -    léčebné metody a zákroky snového nemocničního personálu jsou velice svérázné, neboť se nedotýkají těla, ale citů, a tudíž uzdravují člověka na rovině citové; jakmile snící přijme takové metody ve snu, pak se uzdraví rovina citová a vzápětí může dojít k téměř zázračnému uzdravení fyzického těla z nemoci; další viz lékař, lékařka
   -    obchod v nemocnici: každé obchodování v nemocnici je degradací citové části psýché
   -    agregát, motor či přístroj umístěný v nemocnici: pomáhá snícímu v překonávání citových problémů, aniž by přímo ve snu měl spojitost se snícím
   -    pracovat v nemocnici: jakákoliv pomoc procesu uzdravování je vlastní citovým personifikacím (citový animus, citová anima)


Nemocný
   -    viz nemoc


Němý
   -    být němý: rada nevědomí používat méně jazyk a rozum ve prospěch strádajících citů
   -    němého vidět: předvídá špatnou či neplodnou komunikaci snícího s některým člověkem


Nenasytnost
   -    viz jedlík


Nenávist
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy nenávistného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto nenávist nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme nenávistné chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad nenávistí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Neohebnost
   -    těla: symbolizuje nepřizpůsobivost
   -    kolena a jiných částí nohou: je způsobena nepružnou myslí snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky


Neopatrnost
   -    s nepříjemnými následky: varování nevědomí; měli byste ještě jednou zvážit zamýšlené kroky, neboť by vám mohly připravit mnoho nepříjemností


Nepohyblivý
   -    viz nehybnost


Nepořádek
   -    se jednoznačně vztahuje k osobnosti a egu, viz archetyp Persona
   -    snaha uklidit nepořádek je synonymem očištění vlastního nitra od různých závislostí (vztahuje se k individualitě viz archetyp Individualita); další podrobnosti viz čistit


Nepravda
   -    viz lež


Nepřátelství
   -    nepřátelství má v mysli člověka kráčejícího cestou sebepoznání zcela zákonitý vývoj: z prvotního nenávistného postoje ke všemu nepřátelskému a ke všem nepřátelům se postupně rodí úcta a uznání schopností nepřítele, čímž člověk akceptuje vlastnosti nepřítele v sobě samém, a tím „probudí“ hrdinu ve svém nitru, aby vzápětí v čestném boji vítězil nad nepřáteli, kteří v drtivé většině zastupují pudovou rovinu prožívání nebo dokonce negativní personifikace archetypu Stín ; jakmile snící rozpozná iluzorní povahu nepřátelství svého okolí jako součást sebe samého, nastává radikální obrat v podvědomém myšlení a nepřátelé ze snů mizí jako rosa v ranním slunci
   -    k nepříteli by snící neměl pociťovat nenávist, neboť jeho nepřítel je pouze nositelem odlišného názoru, jenž je skrytou součástí podvědomé mysli snícího (nepřítel je jeho vlastní, byť nevědomou personifikací)
   -    zaručenou cestou k odstranění nepřátelství nejen ze snů je asimilace vyššími zřeteli; chce-li člověk jednou zažít ráj, měl by si uvědomit, že v ráji neexistuje jakýkoliv stín nepřátelství
   -    vůči dítěti: panický strach ze sjednocování, obava opustit pudovou rovinu prožívání a neschopnost byť jen nahlédnout do citové oblasti
   -    nepřátelské letadlo: odmítaná myšlenka, názor, idea
   -    město v rukou nepřítele: světský život se stává pro snícího, který preferuje zcela jiné hodnoty, nepřítelem
   -    nepřátelské moře, jezero či rybník, plné nebezpečných živočichů: strach z vnitřních obsahů vlastní psýché, obava z vlastních citů
   -    při boji, v bitvě: viz bitva
   -    vyhánění nepřítele z určité oblasti: buď ukazuje nemožnost snícího setrvávat v určitém zaběhlém schématu, když je sám jako nepřítel vyháněn (viz archetyp Témata zničení světa), nebo naopak ukazuje snahu snícího vypořádat se s nepřátelským jednáním a myšlením v sobě samém, když sám čistí prostor od nepřátel
   -    nepřátelský dav: viz dav
   -    zvířete vůči člověku: pudy ohrožují současnou náplň mysli a jsou největším nebezpečím pro citové prožívání současných vztahů snícího (viz jednotlivá zvířata); pro bezproblémový duchovní vývoj je dobré, když snící proti nepřátelským zvířatům nepoužívá ani sílu, ani skryté (například magické) schopnosti, nejlépe je v těchto obrazech dospět k soucitu s útočícími zvířaty (pudy), vědět, že jejich útoky mají kořen ve strachu a nevědomosti, a tím se definitivně otupí ostří zvířecích útoků a jakékoliv budoucí nepřátelství se stane bezvýznamnou epizodou
   -    chránit objekt či území před nepřítelem: v nitru snícího dochází k významnému střetu rozdvojené duše, když jedna, ta lepší část, touží po duchovním obsahu a ta druhá - pudová, jež se cítí uraženě opuštěná, touží dobýt citové či duchovní vědomí zpět, neboť ještě nedávno byl snící plně v její moci
   -    indiánů, divochů a domorodců: většinou se objevuje v první fázi sebezdokonalování, když člověk počne mravním úsilím ze sebe vyčleňovat vlastnosti vyvstávající z přírodního charakteru hmotného těla; nepřátelství vůči indiánům, divochům či domorodcům nic neřeší, neboť divokost a nespoutanost musíme stejně jako jiné negativní vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli
   -    nepřátelé pronásledují snícího v úzkých prostorách, kanálech, stokách (obraz je často doplněn oddělením od nepřátel): jednoznačný popis cesty porodními kanály s mnoha alegorickými příkrasami ukazuje na velice složitý prožitek archetypu Bazální perinatální matrice, jehož znalost umožní snícímu vstřebat fyziologické vzpomínky na porodní zážitek, jež vyvěrá z hlubin podvědomé mysli
   -    mezi partnery: zcela zákonitý proces sjednocování protikladných složek anima – animus; více o tomto složitém fenoménu v archetypu Anima – Animus
   -    mrtví nepřátelé: viz mrtví lidé, mrtvola


Nepříjemnost
   -    nepříjemný pocit v kolébce nebo při kolébání či houpání: symbolizuje tzv. špatné lůno*57
   -    nepříjemné pocity v uzavřených místnostech: velice častý syndrom prenatálního prožitku, jenž formuje vztah člověka ke světu; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nepříjemný zvuk: může snícího vést k poznávání jiných rovin (například citové či duchovní) nebo jiných stavů vědomí
   -    nepříjemná chuť: odmítaná sexualita
   -    vykrucování se z nepříjemných situací: neochota postavit se k problémům čelem a říci na rovinu vlastní názor
   -    nepříjemné chování: viz arogance


Neptun
   -    římský bůh: je považován za vládce moře, a tudíž má jednoznačný vztah k citům a k podvědomé mysli
   -    planeta: překračuje všechno světské dění a dovršuje lidský běh v mystickém poznání, proto přítomnost planety Neptun ve snech má vliv na intuici a představivost; v nemalé míře může působit na rozhodnutí člověka započít duchovní cestu; numerologie přiřazuje „idealistické“ planetě Neptun číslo sedm (viz číslo )


Nerost
   -    krystalizující ve tvarech soustavy krychlové (osmistěn nebo dvanáctistěn): jednoznačně se vztahuje ke čtverci či krychli (viz čtverec a také krychle )
   -    drahokam či diamant: viz drahokam nebo diamant
   -    další nerosty: viz jednotlivé názvy nerostů (například achát, granát, křišťál a další)


Nervozita
   -    prožívat: potvrzuje nevyrovnaný stav a narušenou duševní rovnováhu snícího; duševní neklid z působení mnoha rozličných vzruchů vnějšího i vnitřního světa může člověk překonat hlídáním svého těla, pocitů a myšlenek, čímž opět nastolí ztracený klid a mír
   -    vidět nervozitu druhých: nevědomí snícímu nabízí možnost z nadhledu rozpoznat negativní vliv nervozity na mysl člověka a nalézt cestu k jejímu odstranění
   -    být imunní vůči nervozitě druhých: významné vítězství vědomí snícího nad špatnými náladami potvrzuje schopnost uzavřít se negativnímu prožívání druhých a ochránit před ním vlastní bezpříčinné pocity štěstí


Neřest
   -    vidět i prožívat: podvědomá touha po smyslnosti a rozkoši, nespokojenost s vlastním sexuálním životem; pro citového a duchovního člověka pokušení, jemuž by měl odolat
   -    varování před morálním poklesem na úroveň pudového žití, varování před degradací citů


Neschopnost (pracovní)
   -    dostat neschopenku od lékaře (lékařky): nutnost posílit citovou část na úkor dosud dominujících pudů
   -    nedostat neschopenku od lékaře (lékařky): dostatečně silná citová část snícího nabádá k započetí procesu psychologického sjednocování na pudové rovině


Neschopnost
   -    vlastní i druhých: viz indispozice


Neslušnost
   -    neslušné chování: viz chování


Nesprávné
   -    nevědomí často v různých alegoriích ukazuje na vše, co je nesprávné (například bleskem či krupobitím)
   -    jít (jet) nesprávnou cestou: rozpory mezi osobností (personou) a individualitou (více o tomto konfliktu v archetypech Persona a Individualita)
   -    nastoupit do nesprávného autobusu či vlaku: symbolizuje rozporuplné touhy, nebo fakt, že snícího proti jeho vůli unášejí životní okolnosti


Nést
   -    vše nesené nad hlavou stojí nad rozumem, tedy nelze to pochopit pouze rozumem, ale k pochopení je třeba použít více citu a hlavně intuici
   -    různé předměty: viz břemeno
   -    zavazadlo: viz batoh


Nestřídmost
   -    viz jedlík


Nestvůra
   -    viz netvor


Neštěstí
   -    podle rozsahu viz nehoda nebo viz katastrofa


Netopýr
   -    symbolizuje temnou část duše


Netvor
   -    dívka omdlí hrůzou z netvora: v nevědomí se tato scéna objeví při střetu personifikací dvou rovin; dívka je citovou animou a netvor vyjadřuje nejtemnější aspekt pudové části psýché
   -    usekávat mečem hlavy vícehlavému netvorovi (nejčastěji drak, saň, hydra): jeden z výjimečných snů, v němž snící likviduje ve svém vědomí uzurpující rodinné vztahy (více o tomto tématu v archetypu Hrdina)
   -    Medúza: viz Medúza


Neúroda
   -    symbolizuje neúspěšné završení určité etapy vývoje


Neúspěch
   -    snový neúspěch mobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat úspěch ve stejné nebo v podobné oblasti, v níž snící neúspěch pocítil


Nevěra
   -    prožívat i vidět nevěru: podvědomá touha po smyslnosti a rozkoši, nespokojenost s vlastním sexuálním životem
   -    slyšet o nevěře: varování před morálním poklesem na úroveň pudového žití, varování před degradací citů


Nevěsta
   -    je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou nevěsty vrcholí život snové dívky (panny) – citové animy nebo ženy – pudové animy, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností nevěsty pak lze poznat, ke které rovině prožívání sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání degradací symbolu nevěsty v objetí ženicha a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu
   -    svatební hostina, stejně jako jiné pudové symboly (například jídlo, houby, nádoby, falické předměty) zařazují sen s nevěstou či ženichem na pudovou rovinu prožívání
   -    neznámá: snící dospěl k poznání podstaty své pudové či citové animy spíše podvědomě, pomocí řádného morálně bezúhonného života, než vědomou cestou sebezdokonalování a vědomým spojování protikladů anima – animus; mužům se často objevuje známý ženich s neznámou nevěstou, čímž nevědomí snícímu radí, aby se více soustředil na poznání vlastní ženské složky duše
   -    známá či dokonce blízká: potvrzuje vědomou práci na poli vlastního sebezdokonalování ženské citové složky duše; ženám se často objevuje známá nevěsta s neznámým ženichem, čímž nevědomí snící radí, aby se více soustředila na poznání vlastní mužské složky duše
   -    předat kytici nevěstě (vidět i provést): tímto obrazem vrcholí jedna z etap sjednocování protikladů
   -    být nevěstou (ve snech žen): nevědomí tímto snem potvrzuje, že snící velice dobře zná vlastní ženskou složku psýché a je z tohoto hlediska připravena na sjednocující proces, jež je popsán v archetypu Anima – Animus
   -    sny s nevěstou a ženichem bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché, jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha
   -    bělostný šat nevěsty: je v nevědomí a ve snech symbolem panenství, čistoty, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí, ale pouze v citové rovině prožívání


Nevěstinec
   -    varování před morálním poklesem na úroveň pudového žití, varování před degradací citů


Nevěstka
   -    viz děvka


Neviditelnost
   -    setkat se s neviditelnou bytostí: jakmile se člověk ponoří do vlastního nitra, narazí na zlo, o kterém dosud neměl ani tušení, někdy je zlo personifikované (viz ďábel ), někdy může být předmětem, špatným rádcem, našeptávačem zla, vnitřním hlasem či hrůzným příběhem a někdy je neuchopitelnou silou či neviditelnou bytostí; více o tomto fenoménu v archetypu Stín
   -    být neviditelný: jeden z významných snů na cestě sebezdokonalování vytrhuje (často v nádherné extázi) snícího z materialistického světa plného žádostivosti a neukojitelné touhy do vnitřního světa překypujícího láskou, klidem a mírem, tak se v naprostém odcizení běžnému lidu stává neviditelným („Ten, kdo jde proti proudu hluboce v svém nitru skrytý, neviditelný je všem žádostivcům, jak hustou temnotou oděný.“ Gautama Buddha v překladu Jana Kozáka)


Nevlastní
   -    sourozenci: prakticky shodné jako viz bratr nebo sestra
   -    rodiče: prakticky shodné jako viz matka nebo otec


Nevolnost
   -    po snědení plodu, který má vztah k partnerství a lásce, se udělá snícímu nevolno: vystřízlivění z určitého vztahu (partnerského či rodinného)
   -    z masa (pozřeného, cítěného i viděného): vystřízlivění ze sexuálně laděného vztahu
   -    z příliš rychlé jízdy či letu: duchovní postup či proces sebezdokonalování je příliš rychlý a snící ztrácí kontrolu, nevědomí se snaží o to, aby snící opět převzal nad procesem kontrolu
   -    častá snová nevolnost: podvědomá vzpomínka snícího na narušený prenatální vývoj v lůně matky – špatné lůno*57
   -    v pozdějších fázích duchovního vývoje může snová nevolnost doprovázet průnik vědomí snícího k vyšším prožitkům (nejčastěji k prožitkům archetypu Self či Pozornost)


Nevšímavost
   -    prožít či vidět: vztahy snícího se nebudou vyvíjet podle představ, možná citová zklamání


Nezaměstnanost
   -    prožívaná i viděná u druhých: je důsledkem stagnace snícího na poli sebezdokonalování


Neznámá, neznámé, neznámý
   -    působení neznámých sil na člověka (zažít i vidět): jeden z nejčastějších zážitků archetypu UFO iniciační obřady ; tento obraz má tak závažný dopad na psychiku člověka, že doporučuji přečíst výše uvedený archetyp, neboť znalost procesu může snícímu vysvětlit podstatu celého obrazu a ukázat zákonitosti dalšího vývoje
   -    neznámé země či dokonce cizí světy: snící vstoupil do neprobádaných koutů nevědomí a v brzké době může očekávat zajímavé dobrodružství či nezapomenutelný zážitek
   -    neznámé názvy ve vlastní zemi: symbolizují dočasnou neschopnost pochopit své jednání a chování (tyto sny se objevují v hektických chvílích života)
   -    město: neznámá část do světa obrácené mysli
   -    neznámé karty: neznámý osud
   -    neznámá žena (častěji ve snech mužů): symbolizuje neznámou ženskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snové ženy patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudová, citová či duchovní anima) (více v archetypu Anima Animus)
   -    neznámý muž (častěji ve snech žen): symbolizuje neznámou mužskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snového muže patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudový, citový či duchovní animus) (více v archetypu Anima Animus)
   -    neznámí lidé na fotografiích mohou být osudovým znamením a předzvěstí setkání
   -    neznámé bytosti ohrožují snícího: snící nezvládl podvědomé obsahy vlastní mysli
   -    neznámé hlasy přicházející zvenku: častý perinatální prožitek z lůna matky, více o tomto tématu v archetypu Bazální a perinatální matrice
   -    neznámý hmyz: dosud nedostupné a překvapivé obsahy mysli (myšlenky)
   -    neznámé láká snícího: je dobré přijmout dobrodružnou výzvu neznáma, i když cesta do neznáma (k osobnímu poznání) je velmi nebezpečná, odvaha vstoupit do neznáma probouzí hrdinu v nitru snícího a odhaluje jedinou cestu k osobnímu růstu člověka
   -    dobývat neznámé země, jež se podobají mytologickým a fantaskním světům: příprava snícího k překročení prahu smrti, kde se odděluje oblast vědomí od oblasti nevědomí; překročením tohoto prahu se přesouvá vědomí do jiných dimenzí nebo lépe řečeno hrdina a dobyvatel překročením prahu zjišťuje vlastní bytostný přerod


Něžnost
   -    symbolizuje emoční vztahy roviny pudové a jen zřídka vztahy mezi rovinou citovou a pudovou, ještě řidčeji mezi rovinou duchovní a pudovou (více napoví další snové symboly)


Ničení
   -    viz likvidace
   -    zabíjení a ničení larev hmyzu: může sice snícímu přinést na nějaký čas omezení negativního působení symbolu, ale je vždy lépe, pokud ničení hmyzích larev ponecháme na nevědomí, které tímto obrazem zhodnotí skutečný stav mysli snícího a jedině nastolení citové nebo duchovní náplně mysli dokáže snícího bez problémů a natrvalo ochránit před útoky i před samotnou existencí dotěrného hmyzu ve snech
   -    člověk ničící květiny, šlapající po květinách: takový čin může vykonat pouze pudový animus (pudová anima)


Nimrod
   -    viz lovec, lovkyně


Nit
   -    navlékat nit do jehly: navazování sexuálně motivovaných vztahů
   -    symbolizuje slabší sexuální a citové vazby, jejichž charakter nám může napovědět barva nitě (viz barva )


Nitro
   -    pozornost otočená do vlastního nitra: viz introverze


Nížina
   -    spolu s horami tvoří nížina protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit; další podrobnosti viz hora


Noc
   -    tmavá noc v pomyslném spojení se světlým dnem představuje dualitu
   -    teplá, vlahá noc: má vztah k romantickým vztahům a objevování skrytých částí sebe samého
   -    hvězdná noc: viz hvězda
   -    nebezpečná noc: dává průchod negativním emocím, strachu; často doprovází archetypy Stín , Témata zničení světa a UFO - iniciační obřady UFO - iniciační obřady jako doplněk negativních stavů psýché
   -    v určitém kontextu (ráno – mládí, den – život, večer – stáří) může noc znamenat smrt
   -    přechod dne v noc (stmívání) charakterizuje duši, v níž méně světla odpovídá menšímu množství citové a duchovní náplně mysli, naopak přechod noci v den symbolizuje probuzení citové či duchovní složky psýché
   -    zatímco symbol světla (den) může vyjadřovat vnitřní stav duše a zažehnutí ohně v duchovním srdci, tma (noc) vyjadřuje neutěšený stav duše a záleží jen na pocitech snícího, jak se s tímto negativním odrazem svého stavu dokáže vyrovnat
   -    temná noc, v níž nezbylo ani kousek radosti a štěstí, je plná beznaděje, bolesti a srdcervoucího žalu: jeden z nejvýznamnějších okamžiků mystické duchovní cesty se nazývá temná noc duše*45


Noční klub
   -    varování před morálním poklesem na úroveň pudového žití, varování před degradací citů


Noční košile
   -    zvyšuje sexuální přitažlivost snových žen, pokud jim snící neodolá, vzdaluje se od citových prožitků
   -    jako každé oblečení patří k osobnosti (egu)


Noční motýl
   -    vyjadřuje negativní vidění světa


Noční obloha
   -    s hvězdami: viz hvězda
   -    s měsícem: viz měsíc
   -    tmavá: viz noc


Noční plavba
   -    po moři: strach, nejistota a tápání v citových otázkách; obraz může být předzvěstí smrti ega (ztroskotání, utonutí)


Noční směna
   -    umožňuje objevovat skryté části sebe samého a intenzivněji pracovat na prosvětlení negativních vlastností


Nočník
   -    vztahuje se k hmotnému bohatství
   -    dítě zbavující se nočníku, umývat nočník: hmotné touhy na ústupu, posiluje se citová složka psýché


Noemova archa
   -    jakmile ve svém prožívání opustíme pudový vzorec jednání a myšlení, připravíme tím předpoklad záplavy vědomí city (v podobenství potopy světa), pak se pro člověka a zůstatek jeho vědomí musí postavit „Noemova archa“ pro všechny ty zbytkové závislosti, vlastnosti a sklony (všechna zvířata) a rodinné vztahy (lidé na arše)
   -    v určité fázi duchovního vývoje může mít Noemova archa podobu krabice, což v přeneseném slova smyslu znamená, že snící svým vědomím opouští hmotný smyslový svět, aby nalezl kvalitnější svět citových a duchovních prožitků*73, a pak všechna zvířata oproštěná od pudové podstaty jsou příspěvkem do budoucího citového ráje


Noha
   -    má ve snech většinou sexuální význam
   -    nohy zvířat: mají stejný význam jako lidské, jen je u nich zesílena pudová podstata
   -    uvědomit si jednu nohu: mužský pohlavní úd
   -    uvědomit si dvě nohy: dualita, princip protikladů (sjednocování protikladů popisuje archetyp Anima – Animus a ve vyšší fázi také archetyp Coniunctio )
   -    ochrnutá jedna noha: impotence
   -    ochrnuté obě nohy: symbolizují neschopnost postiženého člověka kráčet životem; někdy právě tímto způsobem nevědomí snícímu v předstihu oznamuje smrt bližního
   -    bosé nohy: viz bos
   -    obuté nohy: viz boty
   -    nehty na noze: viz nehet, nehty
   -    snícímu olizují nohy: lízání je doménou pudových personifikací, ať už ve zvířecím či lidském těle, proto je pro nerušený citový a duchovní vývoj dobré bránit se olizování
   -    dlouhé nohy: symbolizují větší příchylnost k sexualitě a k pudovým obsahům mysli
   -    držet či svírat něco mezi nohama, chytat či držet nohy druhým, masáže nohou: tyto obrazy symbolizují sexuální závislost a neochotu opustit zažitý vzorec pudového chování
   -    zaklíněná noha: je předzvěstí problematického a často i hektického období
   -    uklouznutí nohou: je předzvěstí závažné chyby v jednání snícího v nejbližším období, chyby, které se snící pochopením snu ještě může vyvarovat
   -    mýt si nohy, mýt druhým nohy: mytí svých nohou i nohou druhých (vlastních personifikací, a tím i částí sebe samého) pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“, tedy všechny ty psychické nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, jež se „ukládají“ zejména v dolních partiích těla; další podrobnosti viz mýt
   -    ztráta nohy: strach z kastrace (týká se i žen, neboť „kastrační sny“ jsou vlastní celému lidstvu); další podrobnosti viz kastrace
   -    nalézt jednu nohu: nevědomí snícímu zdůrazňuje problém sexuální závislosti
   -    zranění na noze, nemocná noha: symbolizuje nepružnou mysl snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky
   -    snícímu se podlamují nohy: přeceňujete své síly a schopnosti
   -    vidět u druhých podlamující se nohy: možnost nečekaného zisku
   -    mrznoucí nohy, chladit si nohy: duchovní faktor (mráz, zima, chlad) značně zeslabuje pudovou podstatu nohou
   -    bolest nohou: snící podvědomě chápe nepříjemný vliv pudových obsahů mysli na vlastní vědomí
   -    sedět u nohou druhých lidí, druzí sedí u nohou snícího: úcta, čistá láska, ale někdy i otrocká podřízenost
   -    měřit nohy: vyjadřuje snahu snícího zjistit, jakou váhu má tento symbol v podvědomí a jakou silou působí
   -    podrazit někomu nohy: nevědomí snícího varuje před egoismem a nikdy nekončící touhou vítězit za každou cenu, neboť jednou bude muset stejnou mincí zaplatit (karma*26)
   -    snícímu kdosi podrazí nohy: těmito obrazy nevědomí umožňuje i ve snu plnit karmické dluhy (karmický zákon*34), ale jen v případě, že nebude na podraz reagovat nenávistně, nepřátelsky či podrážděně a soucitně přijme podraz jako důsledek nevědomého jednání
   -    mazání nohou olejem: má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu
   -    kopající nožky kojence a malých dětí: podvědomá vzpomínka na perinatální stav v děloze matky (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    zkřížené nohy či spojená chodidla: uzavírají energetické působení vnitřních psychických sil a omezují působení vnějších vlivů na vědomí snícího


Nohavice
   -    viz kalhoty


Nora
   -    je místem průniku zvířecích vlastností (vlastnosti nižší přirozenosti) z podzemí (podvědomí) do vědomí snícího
   -    nora, v níž žijí nám známá zvířata: symbolizuje průnik do oblasti pudů, s nimiž snící pracuje
   -    zcela výjimečně může být i zpodobněním porodní cesty (viz archetyp Bazální perinatální matrice)


Norek
   -    viz kuna, kunovité šelmy
   -    norkový kožich: viz kožich


Nos
   -    na snové úrovni je nástrojem intuice*64, díky níž může snící rozpoznat morální od amorálního, avšak miska vah mezi morálním a amorálním se posouvá podle způsobu života, a tak se může lehce stát, že vlastnost či objekt, který snícímu kdysi připadal běžný a morální, se může za čas stát amorální (snovým zápachem)
   -    mačkat, tisknout: negativní obraz, neboť silou nelze intuici objevit; často se k těmto obrazům často přidávají pudové obsahy
   -    tekoucí (rýma): mentální citový zmatek, neschopnost vyrovnat se s křivdami a pasování se do role oběti
   -    čistit: významný počin k nalezení intuice
   -    velký, dlouhý, zvláštní: nevědomí vyzdvihuje intuici na úkor rozumování (chytračení); obsazením takové osoby do snu radí snícímu, aby více poslouchal své nitro a jeho duchovní obsahy, proto mohou být nositeli zvláštních nosů mimozemšťané či jiné duchovní personifikace
   -    krvácející: snící intuitivně nalezl cestu k odosobnění, neboť s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to umenšení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79
   -    olej vytékající z nosu (vidět i prožít): snící intuitivně nalezl cestu k požehnání; obraz má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství i v judaismu
   -    další podobný symbol viz čich


Nosič, nosit
   -    vše nesené nad hlavou stojí nad rozumem, tedy nelze to pochopit pouze rozumem, ale k pochopení je třeba použít více citu a hlavně intuici
   -    různé předměty: viz břemeno
   -    zavazadlo: viz batoh


Nosítka
   -    umožňují dopravit zraněného či postiženého k lékaři, a tudíž jsou prostředkem k citovému ozdravění nemocné mysli


Noty
   -    jsou cestou k hudbě (viz hudba) a zpěvu, jež vyjadřují vnitřní harmonii, proto je pro snícího velice dobré, pokud notám ve snu rozumí a dokáže se jimi vést mimo význam slov a symbolů do stavu intuitivní vnímavosti


Nouze
   -    viz bída


Nov, novoluní
   -    symbolizuje plné působení temné negativní části ženské složky duše
   -    měsíc v úplňku nebo v novu zesiluje intuitivní chápání nadsvětských zkušeností; další podrobnosti viz měsíc


Nová, nové, nový
   -    má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (nový - starý)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio , UFO – iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora
   -    vidět nové oblečení: možnost změny vlastní osobnosti


Noviny
   -    kupovat: snaha vidět do některých vztahů či událostí a touha rozpoznat jejich příčiny
   -    jsou branou do světa, branou, kterou se díváme na vlastní podvědomé zájmy, jež nás vtahují do dění v hmotném světě
   -    často se obrázky v novinách promění ve skutečné (snové) pokračování (například sex z novin ve skutečný smyslný zážitek nebo válečné obrázky ve skutečný boj): snící příliš lehce podléhá svému okolí i podvědomým tlakům z hloubi svého nitra
   -    číst: touha po poznávání vnějších skutečností (podle charakteru novin nebo obsahu)
   -    vyhazovat, ničit, dávat jiným, indiferentně se k nim stavět: potvrzení o nastoupení cesty do vlastního nitra, což přináší vysokou pravděpodobnost, že tajemné obrazy vnitřního světa nahradí zevšednělé obrazy vnějšího hmotného světa
   -    erotické či pornografické vidět: očekávaný útok živočišnosti; podvědomá touha po naplnění smyslových žádostí
   -    cizí: touha po cestování a poznávání jiných zemí a jiných kultur


Novorozenec
   -    novorozenec, nemluvně, batole: velice kladný sen, neboť batole je nedávno zrozeným symbolem sjednocení a ukazuje většinou dosaženou citovou úroveň snícího
   -    zázračné narození dítěte či božské dítě: viz archetypy Otec – Matka a Puer – Kora
   -    být novorozencem: výjimečný okamžik v životě snícího, neboť z podvědomí jako doklad dosažení citové roviny vytáhl skutečný zázrak zrození a s ním i velké tajemství eleusinských mystérií*15, v němž se zrodí božské dítě s vědomím matky i dcery – dítěte (více o tomto tématu v archetypu Otec – Matka); kvalitativně vyšší zázrak sjednocení dvou myslí (snícího a dítěte) přináší duchovní rovina
   -    kamarád je ve snu novorozencem: vlastnost vážící se ke snové postavě vyrůstá v nitru snícího k novému životu
   -    další vývoj symbolu novorozenec – viz dítě


Nový rok
   -    ukazuje na počátek podnikání či nové životní etapy


Nový zákon
   -    viz bible


Nože
   -    viz nůž


Nuda
   -    je předzvěstí brzké změny v osobním životě


Nudle
   -    u nosu: viz nos
   -    uvařené, zejména je-li jich mnoho: táhnoucí se nepříjemné problémy


Nukleární zbraně
   -    vidět či pocítit účinek nukleárních zbraní: patří do archetypu Témata zničení světa, kde nevědomí vytváří na snícího emoční tlak, aby už konečně opustil nepotřebné obrazy starého světa a nalezl svět nový i své nové místo v něm (více viz archetyp Témata zničení světa)


Nula
   -    viz číslo


Nůž
   -    je prostředkem primitivní síly, často zbarvené sexualitou a falickou touhou pronikat, proto snové setkání s nožem dokáže ve snícím rozdmýchat sexuální fantazie
   -    držet rukojeť nože při zabodnutí do země či různých předmětů: touha po sexuálním spojení
   -    některé agresivní sny s použitím nože proti snícímu mohou být náplní prenatálních vzpomínek, zejména jsou-li ve snu přítomné další obrazy charakteristické pro archetyp Bazální perinatální matrice
   -    házet do neživých předmětů: pokud se zabodne, úspěch v některém z příštích konání a zisk; pokud se nezabodne, neúspěch a ztráta
   -    házet nožem po lidech: sexualita a snaha uskutečnit pohlavní styk, pokud je nožem házeno po snícím, pak se může jednat o podvědomou touhu po znásilnění či touhu být dobýván
   -    prožít útok nožem na vlastní břicho: pro ženy podvědomá touha být dobyta vášnivým milencem, pro muže podvědomá touha po homosexuálním spojení
   -    smrt po zásahu nožem (zejména je-li nůž starobylý, starý) se může vztahovat k minulým životům (karma*26 a karmický zákon*34), aby snící mohl tyto traumatizující zážitky bez nenávisti a zášti zpracovat, a tím se od nich osvobodit (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    rezavý nůž: varování nevědomí, neboť srdce snícího zaplavuje nenávist vůči některému člověku (i vůči sobě samému), nenávist, jež by mohla přinést dalekosáhlé důsledky pro život snícího
   -    souboj s nožem: viz boj
   -    po zásahu nožem nekrvácet či dokonce nebýt zraněn (prožít i vidět): ani tvrdé rány osudu nezmenšily egoismus snícího
   -    snící po zásahu nožem krvácí: s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to umenšení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79
   -    útok nože na přirození (vidět i prožít): obava z kastrace, jež neplatí pouze pro muže, ale hluboce se dotýká i žen (další podrobnosti viz kastrace )
   -    příborový: neztrácí svůj falický význam, ale oproti běžnému noži má méně agresivity a více sexuality (časté pronikání příborového nože do měkkých forem); další podrobnosti viz jíst
   -    broušení nože: viz brusič, brusírna, bruska
   -    jakmile snící ovládne podvědomé sexuální popudy, stává se nůž prostředkem poznávání vnitřních skutečností (nůž otvírá, rozevírá, čistí, objevuje skryté)


Nůžky
   -    stříhající snícímu vlasy či nehty či snící stříhá druhým vlasy či nehty: umenšují moc sexuality nad vědomím snícího; podstatně menší úbytek moci sexuality nad vědomím nastává, když snící stříhání jen vidí
   -    použité jako zbraň mají stejný význam jako viz nůž
   -    broušení nůžek: viz brusič, brusírna, bruska
   -    útok nůžek na přirození (vidět i prožít): obava z kastrace, jež neplatí pouze pro muže, ale hluboce se dotýká i žen (další podrobnosti viz kastrace )


Nymfa, vodní víla
   -    má hluboký vztah k citům, často odráží vnitřní stav duše a plní vědomí snícího nadějí duchovního růstu
   -    může mít i hlubší mytologický základ, zejména u Evropanů, jejichž kultura vychází z řecké mytologie


Nýt, nýtovat
   -    snící vlastní vůlí vstupuje do světa vztahů a citů, neboť i původně pudový tvar nýtu se pod údery kladiva mění v nerozebratelné spojení (pevný vztah)Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO