[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ka - Kn "
Kabala
   -    protože se kabala z místa zrodu v srdci židovského národa vydala na svou pouť myslí mnoha učenců středověké Evropy (včetně Čech), zcela zákonitě zanechala své stopy v kolektivním nevědomí, a tudíž se může objevovat ve snech lidí téměř všech evropských národů
   -    objevení se mystického učení ve snech je pokusem nevědomí ukázat snahu po sebezdokonalení a duchovní cestu v netradičním pojetí; většinou se ve snech objevují náznaky filozofie nebo názvy některých význačných děl kabaly, ale rozpoznat takové náznaky je velice obtížné, protože kabala své názvy často halí záměnou písmen (temúry), anagramy*9 či jinými skrytými hádankami


Kabaret
   -    nastavuje zrcadlo satiry názorům snícího (nejčastěji jsou terčem snové satiry politické názory)
   -    s divadelními scénkami: viz divadlo
   -    s hudební produkcí: viz hudba
   -    s tancem: viz tanec


Kabát
   -    názorně ukazuje věčný souboj mezi vyumělkovanou osobností a skutečnou individualitou (více o podstatě tohoto boje v archetypech Persona a Individualita); kabát často zahaluje individualitu do osobnosti, pod níž se může skrývat netušené zlo, proto je kabát považován za závažnou překážku vlastního sebezdokonalování
   -    stejně jako jiné oblečení je barometrem snahy snícího budovat či potlačovat vlastní ego
   -    barva kabátu (viděného i oblékaného) ukazuje, jakou osobnost snící preferuje (například červené odstíny upřednostňují emocemi zatíženou osobnost)
   -    ukrást, vidět ukrást: podvědomá snaha vyzdvihnout právě tu část, jež se váže k personifikaci zloděje (například: když zlodějem kabátu je umělec, snící se podvědomě snaží povýšit svou osobnost v očích druhých o umělecké ambice)
   -    ve svých záhybech a kapsách skrývá pečlivě ukryté touhy a egoistická přání, přičemž vnitřní strana kabátu a vnitřní kapsy přinášejí zajímavá odhalení osobnosti majitele a někdy i vize budoucích událostí (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    jako ochrana před deštěm: strach z citů a touha setrvávat ve smyslnosti pudové roviny
   -    platit vysoké částky za úschovu kabátu v šatně: snící vynakládá mnoho sil a prostředků, aby v očích ostatních udržel obraz své uměle vypěstované osobnosti
   -    nalézt cizí: snícímu se podaří odhalit egoistické záměry druhých lidí
   -    roztrhnout, zničit: osobnost snícího na poli hmotného světa značně utrpí; situace se okamžitě chopí egoističtí lidé, kteří se dříve proti snícímu neodvážili vystoupit, a budou se snažit strhnout výhody na vlastní stranu
   -    darovat či koupit někomu: pochlebování druhým lidem nebo touha navázat vztah mezi dárcem a obdarovaným, ovšem takový vztah nemá dlouhého trvání, neboť je postaven na obdivu jedné osobnosti k druhé
   -    zkoušet si kabát: nespokojenost se stavem vlastní osobnosti a snaha o změnu povede k většímu rozčarování nad sebou samým
   -    vidět či nosit špinavý, se skvrnami: pošpiněný charakter a morální pochybení, přičemž barva skvrn může napovědět původce pošpinění
   -    hezký, elegantní nosit: osobnost snícího si připíše významný vnější úspěch
   -    vidět nový: možnost změny vlastní osobnosti
   -    spravovat: marná snaha o napravení pošramocené pověsti, marná snaha zatajit před druhými vlastní morální pochybení
   -    ochraňuje před snovým světem, například pod kabátem snící chrání vlastní pudové personifikace - většinou zvířata - před světem citů, nebo chrání vlastní citové personifikace před účinky duchovní roviny (sníh a mráz)
   -    mít obavu, že kabát ztratíme: strach ze ztráty osobnosti, strach z odhalení skutečného stavu individuality
   -    svlékat, uklízet, dávat do šatníku: snaha trvale odstranit povrchnost osobnosti a snaha nalézt neegoistický stav, jenž nebude manipulovat s vědomím snícího; tento obraz často doprovázejí symboly sjednocování (například dítě) nebo symboly citové roviny
   -    kvalitní vnitřní disciplína nedovoluje snícímu nosit kabát povrchní osobnosti, neboť jsou v protikladu


Kabel
   -    pokud jsou kabely na svém místě jako elektrické vedení, součásti elektrických zařízení, pak jimi proudí emoce od jednoho člověka k druhému stejně jako elektrický proud z elektrárny ke spotřebiči
   -    čím je kabel kratší a čím má menší průměr, tím méně emocí se do něj naindukuje, a tím je méně nebezpečný
   -    krátký, většinou silný kabel nebo jeden z konců dlouhého: může znázorňovat falus a sexuální touhu
   -    zapojit do zařízení: navázání citového vztahu s určitým člověkem; při křiku, jiskření či elektrické ráně se může jednat o varovný sen před takovým vztahem
   -    zkratovat, uzemnit: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí
   -    doutnající, hořící: některý z činů snícího vytvořil nebezpečné napětí mezi osobami v jeho okolí


Kabelka
   -    spolu se svým obsahem symbolizuje vše, od čeho se ženská část duše nedokáže odloučit, vše, co snícího brzdí na cestě sebezdokonalování


Kabinet
   -    školní: učební pomůcky v něm ukazují snícímu, s jakým problémem by se měl vypořádat
   -    vládní: představuje řídící funkci mysli, proto je dobré stát na straně vládního kabinetu


Kácet
   -    stromy, les: aktivní snaha odstranit dominantní moc sexuality nad vlastním životem; další podrobnosti viz dřevorubec


Kacíř
   -    vidět i být: vnitřní touha vymanit se z okázalých klišé současné společnosti může snícímu napovědět, aby odvážně převzal zodpovědnost za to, kdo je, a žil vlastní pravdu bez ohledu na nepřátelský svět


Kadeř
   -    se vztahuje k sexualitě; další podrobnosti viz vlasy
   -    zbavovat se vlasů: viz holení, holič, holit


Kadeřník
   -    viz holení, holič, holit


Kadidlo
   -    pomáhá opouštět pudovou rovinu a navozovat hluboký citový či duchovní zážitek


Kahan
   -    hořící: marná snaha o vnesení světla do nějakého problému, který snícího trápí; další podrobnosti viz hořet
   -    kahan, jehož světlo zhasne: může symbolizovat smrt v okolí snícího (většinou do devíti měsíců)


Kachlíky
   -    viz dlaždice keramické


Kachna
   -    symbolizuje podvědomou touhu navazovat partnerské vztahy a touhu být dobýván
   -    na vodě: možnost navázání citového vztahu
   -    na pevné zemi: možnost navázání vztahu motivovaného sexuální nebo materiální chtivostí
   -    letící: myšlenky na snadné seznamování
   -    pečená: lákavý partnerský vztah
   -    jíst: možnost prožít partnerský vztah
   -    vyžadující pozornost snícího: možnost navázání milostného partnerského vztahu
   -    být štípán kachnou: snícího čeká nepříjemná dotěrnost druhých lidí
   -    štípající druhé lidi: vlastnost spojená s těmito snovými lidmi (personifikacemi) se stane objektem zájmu a snad i obdivu ze strany druhých lidí
   -    kačer: mužská ješitnost, vychloubání
   -    mluvící lidským hlasem: viz hlas
   -    oškubaná: snaha navázat nějaký vztah ztrácí na přitažlivosti
   -    darovat: snící se vzdává možnosti navázat nějaký partnerský vztah
   -    obětovat: pokud je to ve prospěch symbolů sjednocování (například dítě) nebo ve prospěch citových symbolů, pak se jedná o významný akt, při němž se vzdáme touhy seznamovat se
   -    navazování vztahů je někdy nevědomím parodováno právě symbolem kachny či kačera
   -    střílet kachny: snící se vzdává možnosti navázat partnerský vztah, což vzbudí nevoli u některých lidí
   -    vyhýbat se kachnám: snící se vzdává možnosti navázat nějaký partnerský vztah
   -    chtít chytit, a nedokázat to: možnost navázání partnerského vztahu se rozplyne
   -    chytit: snící ovládl podvědomá nutkání k navazování partnerských vztahů


Kajícník
   -    představuje velice kladný obraz v procesu sebezdokonalování, neboť v postavě kajícníka se snící vzdává vlastního ega, aby nalezl vyšší princip světa


Kajman
   -    viz krokodýl


Kakao
   -    jednoznačně sexuální význam; podobně jako viz čokoláda


Kaktus
   -    symbolizuje introvertního člověka, jehož nitro je plné citu, ale navenek chce zůstat nepoznán


Kal
   -    ve vodě: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor v tomto případě je nutné vyvinout maximální úsilí v denním životě a skutečné nečistoty v mysli odhalit a následně odstranit


Kalamář
   -    viz inkoust


Kalendář
   -    zatímco obrázky v kalendáři nebo názvy kalendářů se nejčastěji vztahují k blízkým událostem, data jsou běžně vysvětlena pomocí jednotlivých čísel (viz číslo ), pokud ovšem nevypovídají o budoucích či minulých událostech (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    s kým kalendář prohlížíme, s tím chceme normalizovat vztah nebo prohloubit stávající citový vztah (většinou rodinný)
   -    psát do kalendáře: nevědomí upozorňuje snícího, aby na něco důležitého nezapomněl


Kalhoty
   -    názorně ukazují věčný souboj mezi vyumělkovanou osobností a skutečnou individualitou (více o podstatě tohoto boje v archetypech Persona a Individualita); oproti jinému oblečení je u kalhot povýšen sexuální význam
   -    stejně jako jiné oblečení jsou kalhoty barometrem snahy snícího budovat či potlačovat vlastní ego
   -    barva kalhot (viděných i oblékaných) ukazuje, jakou osobnost snící preferuje (například červené odstíny upřednostňují emocemi zatíženou osobnost)
   -    nalézt cizí: snícímu se podaří odhalit sexuální záměry druhých lidí
   -    v kapsách se ukrývají pečlivě maskované touhy a egoistická přání
   -    peníze vykukující z kapes kalhot: majitel kalhot si tímto způsobem zvyšuje poničené sebevědomí
   -    mít obavu, že ztratíme kalhoty: strach z odhalení dosud pečlivě skrytých sexuálně motivovaných přání
   -    zašívat: sex a touha po pohlavním styku se stává ústředním motivem a je vlastní tomu, kdo kalhoty zašívá (touto osobou může být někdo z okolí snícího, nebo jeho snová personifikace - například pudová anima)
   -    elastické: viz elastické oblečení
   -    roztrhnout, zničit: osobnost snícího na poli hmotného světa značně utrpí; častý snový obraz, jenž předchází rozpadajícímu se partnerskému vztahu; jakmile kalhoty vypadají spíše jako hadr, pak viz heslo hadr
   -    vidět či nosit špinavé, se skvrnami: pošpiněný charakter a morální pochybení
   -    zkoušet si kalhoty: nespokojenost se stavem vlastní osobnosti a snaha o změnu povede k většímu rozčarování nad sebou samým
   -    hezké, elegantní nosit: osobnost snícího si mezi obdivovateli připíše významný zevní úspěch
   -    vidět nové: snící má možnost změnit sexuální hodnocení sebe sama v očích druhých lidí
   -    darovat či koupit někomu: pochlebování druhým lidem nebo touha navázat vztah mezi dárcem a obdarovaným, ovšem takový vztah nemá dlouhého trvání, neboť je postaven na obdivu jedné osobnosti k druhé
   -    kožené: viz kožené oblečení
   -    krátké: umenšená moc tohoto symbolu nad vědomím snícího
   -    svlékat, vidět druhé svlékat kalhoty: pokud snící neupadne do smyslného a erotického prožívání či chtivých myšlenek a vnímá svlékání nezaujatě jako osvobozování z pout osobnosti, pak se stává citovým člověkem
   -    prát, ždímat, sušit, žehlit: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu


Kalich
   -    jako dutá nádoba s oblými tvary může představovat ženu a její pohlavní orgány, jinak záleží spíše na obsahu


Kaluž
   -    na své hladině odráží protiklady, proto je mnohým lidem tento symbol nepříjemný
   -    přestože ji pouze vnímáme, bývá fenoménem, který většinou obrací pozitivní náplň snu v negativní; například nádherný, citem prodchnutý sen se může změnit v pohled na zvířecí personifikace, které z louží berou svou sílu, což je zcela zákonité, neboť posílíme-li citovou složku vlastní duše, pak odmítaná pudová složka může snícího ohrožovat až do okamžiku, než ji svými city definitivně asimiluje (více o tomto fenoménu v archetypu Stín); méně často obrací negativní v pozitivní (i hnědá nevábná kaluž může odrážet nebe); zcela výjimečně může dojít i k proměně citového prostředí snu v duchovní (citové je v tomto případě negativním protikladem k duchovnímu)
   -    strach z kaluží přichází zejména v negativních snech, neboť snící si podvědomě uvědomuje schopnost symbolu kaluže měnit děj snu a obává se ještě většího zhoršení beztak negativního obsahu
   -    šlápnout do kaluže: protivenství budou znepříjemňovat příští období
   -    projet kaluží a potřísnit někoho: neomaleným jednáním si můžete získat pověst bezcitného člověka
   -    člověk, kterého u kaluže vidíme, radikálně změní své chování vůči snícímu (z nepřátel se stávají přátelé i naopak)
   -    přeskakovat: nastává šťastné období života
   -    déšť u symbolu kaluže ruší schopnost převracet jevy, symboly a vztahy v ukázkách protikladů
   -    děti hrající si u kaluže: na poli sjednocování protikladných složek pudových anima - animus se brzy začne dít něco zajímavého (proces sjednocování je uveden v archetypu Anima - Animus)
   -    zvířata lehající si před člověkem do kaluží: ukazují snícímu naprostou oddanost a podřízenost, pokud se v tomto okamžiku dostaví alespoň na chvíli soucit, pak dochází k zázračné proměně symbolu (nejčastěji z pudového na citový)
   -    může být i prostředníkem proměny, když ukazuje snícímu protiklad symbolu nad hladinou; proto se například muž nad kaluží změní v ženu (více o tomto fenoménu v archetypu Anima - Animus)
   -    čistit či mýt něco v kaluži: podvědomá snaha o proměnění tohoto symbolu, pokud vědomí snícího přetrvává v citové oblasti a alespoň na chvíli pocítí soucit, pak může k takové proměně skutečně dojít, jinak bývá symbol nevědomím parodován, aby se následné obrazy staly trpkým ostnem v duši pro budoucí změnu
   -    krve: viz krev


Kalvárie
   -    sen s uměleckým vyobrazením ukřižování Ježíše Krista je významným sdělením; nevědomí biblickým příběhem utrpení ukazuje snícímu významnou zkratku na cestě k Bohu; jakmile se člověk dokáže plně ztotožnit s utrpením Ježíše Krista, pak završuje duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení - realizace*68


Kamarád, kamarádka
   -    je jedním z nejčastějších průvodců snovými obrazy; nevědomí pomáhá v postavě snícímu ve složitých situacích, ale zároveň i opačně ukazuje negativní stránky chování a jednání snícího
   -    nejvýznamnější pomoc kamarádů se odehrává při vstupu do vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí z knihy "Tajemství řádu nevědomí"), když kamarádi pomáhají zdolávat velice složitá úskalí jednotlivých archetypů a jsou tak vůdčím elementem na cestě poznávání; nejčastěji se pomoc kamarádů a kamarádek objevuje v archetypu Hrdina
   -    předávají snícímu informace z hluboké minulosti či informace týkající se budoucnosti proto, aby snící pochopil funkci nesynchronního času v nevědomí a ve snech (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    s negativními vlastnostmi může představovat personifikaci*65 archetypu Stín
   -    kamarád je ve snu dítětem či novorozencem: vlastnost vážící se ke snové postavě vyrůstá v nitru snícího k novému životu


Kámen
   -    představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy*26; protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky, je velice dobré, když jsou snové kameny opracovány či dokonce pokryty ornamenty nebo když jsou z kamenů vystavěny monumentální stavby
   -    lom, kde se těží kámen: je synonymem celkové karmy*26 a podle ostatních symbolů ve snu lze rozeznat, o jakou karmu se jedná (karma jedince, rodiny, města, národa, lidstva); vytěžený lom symbolizuje odžitou karmu
   -    čím je kámen větší, tím byl větší čin minulosti a tím větší bude i námaha k jeho odstranění
   -    který někoho zavalí: jeden z minulých negativních činů v brzké době zasáhne do osudu zavaleného či postiženého
   -    na cestách či železničních tratích: informuje snícího o nutnosti vynaložit již v brzké době mnoho úsilí k odstranění překážky na životní cestě, překážky, kterou si snící kdysi sám svým jednáním vytvořil
   -    odklízet kamení z cesty: postupné odstraňování následků minulých činů
   -    překonávat strmou kamenitou cestu, kamenitý sráz, kamenitá horská úbočí: symbolizuje rychlé překonávání překážek a podle další symboliky snu poznáme i charakter této překážky
   -    po snícím házejí kameny: nepříjemnosti v brzké době, neboť okolí nebude snícímu přátelsky nakloněno; je dobré se i v této otázce dostat k trvalému soucitu s lidmi, kteří házejí kameny
   -    dostat kamenem do hlavy: rada nevědomí, aby snící opustil zažitý stereotyp rozumového uvažování a věnoval se více citům
   -    být zasažen kamenem: snící splácí jeden ze svých minulých pošetilých činů; nyní má naději ve vlastní bolesti nalézt soucit a ukončit nepřátelství a zbytečné konflikty
   -    vzájemně po sobě házet kameny: s přesvědčením "oko za oko, zub za zub" nemá snící naději na spokojený vnitřní život plný klidu a míru
   -    házet po někom kameny: snící se svými akcemi snaží násilně měnit cestu jiných lidí a neuvědomuje si tragický omyl, který mu přinese za čas odplatu za sémě, které právě házením kamenů zasel; snící by se měl naučit ovládat hněv a nalézt soucit ve svém srdci
   -    kamenovat člověka (i vidět a nebránit bezpráví): velice negativní obraz, neboť snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti a neuvědomuje si, že jediná cesta je v odpuštění
   -    házet kameny na zvířata a jimi je zabíjet: snaha snícího oprostit se od pudového prožívání
   -    jediný kámen uvede do pohybu ostatní kameny: jeden z činů na sebe řetězově naváže další činy, které jako smrtící lavina přinesou všemu, co stojí v cestě, zkázu a zničení
   -    mít hlavu položenou na kameni či na něm spát: podvědomá snaha snícího pochopit dopad některého ze svých minulých činů
   -    bytost, jež pouhým pohledem obrací vše v kámen (například řecká Medúza): symbolizuje utváření karmy*26, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) obrací v kámen (v karmický důsledek*34)
   -    dát něco pod kámen: čin snícího znemožní vlastnostem, které charakterizují předmět, zvíře či osobu, pod kamenem působit na snícího (podobnost s Hydrou, která zhynula rukou Hérakla není náhodná)
   -    kamenný most: symbolizuje souhrn významných kladných činů, které dokázaly kdysi v minulosti spojit dva rozdílné stavy (snové břehy)
   -    kamenný amfiteátr: je velice důležitým snovým symbolem pro další vývoj, neboť byl vytvořen minulými myšlenkami, city a činy snícího; to, co se děje uvnitř amfiteátru, je alegorií života
   -    ornamenty vytesané v kameni: jsou velice důležitými symboly na poli sjednocování a zároveň se často vztahují k dávným civilizacím (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
   -    padající: potenciální důsledek se nyní proměnil v čin a brzy dostihne svého původce
   -    chodit po kamenech: snící chytře využívá svých minulých zkušeností a znalostí
   -    u barevných kamenů je nutné přihlédnout i k barvě, která nám více napoví o charakteru karmy*26
   -    filmové makety kamene, atrapy kamenných bloků, staveb: schopnost snícího rozeznat iluzi vnějšího jevového světa
   -    zubní: důsledky sexuálních činů minulosti
   -    čedič či černý kámen: zdůrazňuje negativitu činu, který nás ve svém důsledku nyní dostihl, a tudíž v brzké době bolestně zasáhne do života snícího
   -    překonávat strmou kamenitou cestu, kamenitý sráz, kamenitá horská úbočí: symbolizuje rychlé překonávání překážek a podle další symboliky snu poznáme i charakter této překážky
   -    kamenný převis: z minulých činů z hlubin nevědomí nyní povstává ochrana před nepřízní světa
   -    kamenné schody: symbolizují minulou snahu nebo minulé kladné činy, které vystavěly základy pro budoucí vzestup
   -    kamenná zeď, bariéra: je buď ochranou, když snícího odděluje od něčeho nebezpečného, nebo překážkou, když snícímu stojí v cestě nebo brání v pohybu
   -    rozdrtit, rozbít, nechat zmizet: velice kladný sen, neboť vůle snícího cíleně likviduje karmické důsledky*34 minulých činů; z rozdrceného kamene může občas vypadnout předmět, který může odhalit dobu vzniku kamene (tj. příčiny, jež snícího nyní dostihla)
   -    kamenná mohyla (buddhistická stúpa*10): symbolizuje činy, které vedly kdysi snícího (třeba i v minulých životech) ze svíravé nevědomosti k zářným výšinám vědomého života
   -    ustanovit základní kámen: započetí další etapy výstavby života
   -    kámen mudrců: symbolicky stojí nade všemi činy a zároveň je činem prvním i posledním, představuje cestu k jednotě a osvícení, neboť vlastník kamene mudrců může proměnit obyčejný kov ve zlato a sám je proměněn v novou nesmrtelnou existenci, protože je v jednotě s celým univerzem


Kameník
   -    symbolizuje vůli snícího, jež cíleně likviduje karmické důsledky*34 minulých činů; z opracovaného kamene může vzniknout předmět, který může odhalit další důsledky; další podrobnosti viz kámen


Kamenolom
   -    je synonymem celkové karmy*26 a podle ostatních symbolů ve snu lze rozeznat, o jakou karmu se jedná (karma jedince, rodiny, města, národa, lidstva); vytěžený lom symbolizuje odžitou karmu


Kamna
   -    jsou barometrem vztahů snícího s okolím a ve vyšším slova smyslu jsou alegorií bytostného stavu
   -    hřející: příjemné vztahy s okolím a poklidné období bez vyhraněných emocí
   -    vyhaslá: ochlazení vztahu s lidmi, kteří měli s kamny co do činění
   -    studená: emocionální chlad; studená kamna bývají "magnetem" pro pudové symboly a personifikace proto, aby došlo k odstranění emocionálního chladu (stav emocionálního chladu je žádoucí jedině tehdy, pokud snící přetrvává v době snění na duchovní rovině)
   -    spálit se o kamna: bolestný zážitek z přespříliš těsných emočních vazeb s druhými lidmi (většinou se týká partnerských nebo rodinných vztahů)
   -    znázorňují cosi vnitřního, neboť jsou uvnitř domu, který představuje celistvého člověka; podle umístění kamen (půda, obývací pokoj, koupelna, sklep a podobně) můžeme usuzovat, která část je námi podvědomě vyzdvihována
   -    kouřící: nekvalitní zpracování vlastních emocí, proto je třeba lépe a soustředěněji odstraňovat negativa ze své mysli; další podrobnosti viz dým
   -    spalovat v kamnech dřevo: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež ho váže k živočišnosti přírody v touze dosáhnout plného prožitku na citové rovině; častá frekvence topení dřevem svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém
   -    pálit v kamnech papír: zbavování se zbytečných, převážně pudových myšlenek
   -    pálit předměty v kamnech: likvidace nepotřebné náplně mysli, proto je dobré spalovat hlavně pudové symboly
   -    elektrická, akumulační: na rozdíl od klasických nespalují pudové symboly (například dříví), ale svou sílu čerpají z citů, proto jako elektrický spotřebič symbolizují jednoho z účastníků mezilidských vztahů (většinou snícího)
   -    plynová: vědomé zaměření duchovních myšlenek (plyn jako obsah vzdušného elementu) podněcuje kladné vztahy snícího s jeho okolím
   -    čistit: snaha o kvalitnější spalování pudových symbolů a závislostí; pokud se snící při čištění umaže od sazí, pak jednoznačně nezvládl poslední období procesu sebezdokonalování a ponese nemilé následky některého emočně vyhraněného vztahu
   -    s výjimečnými symboly světla a ohně v krásných snech mohou vyjadřovat vnitřní stav duše a zažehnutí ohně v duchovním srdci (více o tomto v archetypu Self)


Kanál
   -    je dalším stěžejním symbolem archetypu Bazální perinatální matrice a zejména jeho třetí fáze, v níž představuje cestu rodícího se dítěte porodními kanály; jakmile se člověk dostane k této vzpomínce a ve snech s průplavy a kanály rozpozná vlastní porod, může s důvěrou doufat v poznání souvislostí mezi porodními zážitky a procesem sebezdokonalování
   -    ve snech prochází zajímavým vývojem: nejprve kanál (stoku) ve snech registrujeme, pak zkoumáme a poté se do něj odvažujeme vstoupit, když pochopíme (byť podvědomě) souvislosti s porodem a znovu prožijeme porodní trauma (třeba jen v alegoriích), pak nalézáme v kanálu útočiště před nebezpečím snového světa (žel většinou se snící v této fázi schovává před citovými a duchovními personifikacemi), aby posléze kanál ve snech opustil význam stoky a vyjadřoval spíše plavební kanály, jejichž voda se v průběhu kladného vývoje sebepoznávání dramaticky čistí a koryta kanálů se betonují
   -    omezující či ohrožující (nejčastěji pohyblivé stěny, podloží a strop), s nepříjemnými pocity, s napadením, úzký, temný, kanál ústící do jeskyně nebo do oválné místnosti, s tekoucí vodou, krev nebo moč v kanále: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí a je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    zavalený nebo s hromadou materiálu: symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu
   -    kanál měnící se v bazén: pochopení alespoň části vlastního porodního procesu umožňuje snícímu vstup na citovou rovinu
   -    děti v kanále: kladný prvek v procesu poznávání a pokud kanál ústí venku v přírodě mezi dětmi, pak je to náznak končícího procesu archetypu Bazální perinatální matrice
   -    provaz či lano v kanálu: jednoznačně symbolické ztvárnění pupeční šňůry v jedné části porodu
   -    víko kanálu otvírající se při zvláštní příležitosti, či jednou za dlouhé období: odpovídá zcela jednoznačně funkci děložního hrdla při samotném porodu
   -    čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega


Kanape
   -    i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího (podobně jako viz postel )


Kanár
   -    symbol namlouvání a erotického sbližování


Kancelář
   -    symbol vzestupu, pádu i naděje na vylepšení stávajících životních podmínek ve všech rovinách vědomí (pudová, citová, duchovní) i v různých lidských činnostech (od práce přes zábavu až k vztahům)
   -    často řeší problematiku podřízenosti a nadřízenosti, aby se snící v roli podřízeného před nikým neponižoval, a zase naopak v roli nadřízeného, aby se nad nikoho nepovyšoval
   -    děje v kanceláři vstupují do konfliktních vztahů, aby byl snící připraven pro řešení podobných problémů v denním vědomí
   -    realitní: možnost výrazného zisku, ale pouze při výrazných investicích a při plném nasazení
   -    uklízet: snící odstraňuje morální nečistoty a někdy povyšuje prožitek snu na citovou rovinu
   -    malovat: snaha o změnu náplně mysli - viz příslušná barva
   -    v kanceláři se snící může zbavovat svých závislostí; jakmile dokáže závislosti zdárně likvidovat, může zažít nádherný fenomén proměny nižších symbolů ve vyšší (většinou pudových v citové)


Kancléř
   -    z pozice vyššího vědomí ovládá nižší složku přirozenosti - ego; nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, ale nejčastěji dělníci, kteří brojí proti vládě


Káně
   -    viz dravec


Kanec
   -    viz divoké prase, divoký kanec


Kanibalismus
   -    kanibal pojídá pouze ty části těla, které u sebe považuje za málo vyvinuté a které chce u sebe zdokonalit
   -    může vyjadřovat závislý vztah - člověka (kanibal), který žije z peněz jiné osoby (pojídaná oběť)
   -    ve snech současných lidí nejčastěji symbolizuje zničující vášeň, v níž by "milující" druhého člověka nejraději "samou láskou snědl"
   -    může být i ukázkou podvědomého orálního sadismu
   -    být obětí kanibalů: podvědomá touha být znovu pohlcen lůnem matky, od něhož byl každý člověk násilně oddělen zrozením (více o předporodních zážitcích v archetypu Bazální perinatální matrice)


Kaňka
   -    viz inkoust


Kanón
   -    viz dělo


Kantor, kantorka
   -    citový animus, citová anima; další podrobnosti viz učitel, učitelka


Kapalina
   -    se váže k emocím; podrobnější výklad viz jednotlivý druh kapaliny


Kápě
   -    mnišská: naznačuje snícímu potřebný odklon od osobnosti, od lákadel hmotného světa a potřebu zvnitřnění
   -    člověk, který má oblečenu snovou mnišskou kápi, je citový animus


Kapela
   -    viz hudba


Kapelník
   -    citový animus; další podrobnosti viz hudba


Kapesní
   -    hodinky: viz hodinky
   -    nůž: viz nůž
   -    svítilna: viz baterka


Kapesník
   -    dojetí, rozpaky nebo smutné loučení


Kapitál
   -    viz banka


Kapitán
   -    jako vojenská hodnost: viz důstojník
   -    lodi: symbolizuje řídící a usměrňující aspekt vědomé mysli
   -    být s kapitánem v přátelském vztahu: velice kladný sen, jenž potvrzuje schopnost snícího částečně promlouvat do řízení událostí kolem sebe a postupně se vymaňovat ze života na autopilota*44
   -    být kapitánem: velice významný počin na cestě sebezdokonalování, neboť vědomá vůle snícího ukončuje života na autopilota*44 vědomým žitím a nyní se stává tvůrcem vlastního osudu včetně možnosti vstupovat do vzorce karmického vznikání*34


Kapitola
   -    pokud ze snu není zřejmý název kapitoly, který by mohl o významu snu napovědět více, pak viz kniha


Kapitula
   -    jako duchovní kněžské sdružení katedrály přináší pro člověka křesťanského světa požehnání a štěstí


Kapitulace
   -    na jedné straně je sice vyvrcholení porážky, ale na druhé straně odnímá snícímu pýchu a sebeuspokojení, čímž se nastartuje obrovský rozmach a rozkvět


Kaplan
   -    viz kněz


Kaple
   -    pohřební: viz hřbitov
   -    pro bohoslužby: prakticky shodné jako viz kostel


Kapoun
   -    problematické vztahy s partnerkou (partnerem), včetně nebezpečí rozpadu vztahu
   -    nesprávně pochopené mužství


Kapr
   -    pokud je obraz spojen s Vánocemi (alegorie zrození stavu Krista), můžeme kapra považovat za duchovní symbol; další viz ryba


Kapsa
   -    v kapsách člověk skrývá pečlivě ukryté touhy a egoistická přání, přičemž vnitřní kapsy přinášejí zajímavá odhalení osobnosti majitele a někdy i vize budoucích událostí (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    co v kapsách snící nosí nebo do nich vkládá, to chce vlastnit (byť podvědomě); na druhou stranu, co z kapes vytahuje, tím "obšťastňuje" své okolí
   -    cizí ruka v kapse snícího: někdo se bude snažit snícího zneužívat
   -    prohledávat kapsy jiných: egoismus a neochota vzdávat se předmětů a vztahů hmotného světa (i v případě, že snící prohledává zloděje a nalézá v jeho kapsách vlastní věci)
   -    mince v kapse: kladné pro budoucnost, neboť kruhový tvar mincí symbolizuje touhu snícího po celistvosti; na počátku procesu sebezdokonalování snící mince do svých kapes vkládá, ale v pozdějších fázích duchovního vývoje mince z kapes v drtivé většině vytahuje a vydává


Kapsář
   -    prakticky stejný význam jako kapsa


Kapuce
   -    zahalující tvář: rada nevědomí, aby se snící přestal zabývat osobností a našel vlastní individualitu


Kapusta
   -    hlávka kapusty: symbolizuje vegetační proces, jenž je součástí jednoty (koule) přírody, ale může být i zjednodušeným pohledem na obsah lidského myšlení, jež se zabývá pouze procesem výživy a množení
   -    sázet, pěstovat, sklízet: velice kladné pro budoucnost, neboť podvědomá touha směřuje do jednoty (hlávka ve tvaru koule)
   -    ve vyšším smyslu symbolizuje proces vznikání, když z jednoty (hlávka = koule) vyjímáme jednotlivosti (krouhání, krájení, vaření a podobně), stejně jako v aktu tvoření povstávají tvary z beztvaré prázdnoty*31; když stvořené jednotlivosti pojídáme, snažíme se v alegorii pochopit určitou část hmotného světa a vztahů v něm, je-li pak chuť kapusty dobrá, jednání vede snícího do hmotného světa a naopak, je-li kapusta nechutná, pak je snící podvědomě veden obráceně procesem tvoření zpět do jednoty (zavíjení se do implikátního řádu*37)


Kára, vozík
   -    pokud slouží k vyvážení věcí (například starého harampádí), pak má kladný význam, neboť symbolizuje zbavování se zbytečných myšlenek, vztahů a závislostí, jakmile však kára slouží k dovozu věcí a jejich hromadění, pak má význam opačný a snící si zbytečně komplikuje mysl nepotřebným balastem
   -    vysokozdvižný vozík: symbolická, ale velice účinná pomoc snícímu, protože může z cesty odstraňovat nejedno těžké břímě, ale při velice rychlém postupu a nezvládnutém procesu sebezdokonalování může snícího ohrožovat, což je časté zejména v začátcích duchovní cesty
   -    invalidní vozík: osoba sedící v invalidním vozíku nebude moci pokračovat v cestě životem (často předpovídá i smrt) nebo se vztahuje k neschopnostem některých částí (personifikací) snícího pokračovat v plánované cestě životem
   -    sedět na invalidním vozíku: vše, co míjí, a vše, co leží mimo dosah, toho se snící musí vzdát; nevědomí tak symbolizuje neschopnost snícího pokračovat životem právě s těmito symboly a vztahy a vyřešit vzájemný konflikt či závislost
   -    těžce táhnout vozík vlastními silami: v tomto případě je život snícím chápán jako břímě
   -    zvířata táhnoucí vozík: ovládnuté pudové personifikace (zvířata v zápřahu) pomáhají snícímu


Karabina
   -    viz puška


Karafa
   -    jako dutá nádoba s oblým tvarem může představovat ženskou přirozenost, jinak záleží spíše na obsahu


Karafiát
   -    viz květina


Karbaník
   -    pudový animus; další podrobnosti viz karty


Kardinál
   -    jako duchovní autorita přináší pro člověka křesťanského světa požehnání a štěstí


Kariérista
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy kariéristy za jediným účelem: asimilovat tuto vlastnost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme kariéristické chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad kariérismem ve vlastním chování nastane, když jej ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Karfiol
   -    viz květák


Karikatura
   -    nevědomí s humornou nadsázkou zveličuje chyby a nedokonalosti povah či skutků, aby se jich snící v denním vědomí vyvaroval
   -    politických či společenských poměrů: jejím úkolem je napravit závadný postoj snícího v denním vědomí


   -    nevědomí snícímu paroduje běžný život, v němž lidé hrdě nosí trapné masky osobnosti a směšné karikatury sebe samých a zároveň evokuje touhu poznat skutečné tváře (individuality) ukryté pod maskami
   -    s rituálním významem: pomocí rituálů jsou otvírány tajemné komnaty nevědomí, čímž se snícímu naskýtá možnost urychlení duchovní cesty, pokud ovšem dokáže vnitřně (citově a nikoliv intelektuálně) pochopit smysl rituálu


Karosérie
   -    poškozená: viz auto - autonehoda


Kartáč
   -    používaný k čištění: viz čistit
   -    na boty: snaha o zprůhlednění vztahů k lidem, s nimiž jsme spoutaní sexuální či rodinnou vazbou
   -    na šaty: snaha očistit osobnost v očích druhých lidí i sebe samého
   -    na vlasy: viz čistit
   -    vidět mnoho kartáčů: nevědomí snícího nabádá, aby se konečně začal zabývat očistou vlastní bytosti, což automaticky přináší neklid a v případě váhavosti uklízet vlastní nitro i stále sílící rozčarování


Kartáček na zuby
   -    vidět, čistit si s ním zuby: snaha očistit vlastní sexuální stránku, snaha oprostit se od pudového závaží a přidat do současných sexuálních vztahů více citu


Karty
   -    hrát či jen vidět: pouze pudová složka lidské duše se sníží ke snové karetní hře; je třeba si uvědomit, že karty, které má snící v ruce, znázorňují osud, jenž nemůže být vůlí člověka změněn
   -    lidé, kteří spolu hrají karty, prohlubují vztahy mezi sebou, byť na pudové rovině
   -    s kým odmítáme karty hrát, s tím nechceme pokračovat společně životem (tento snový obraz často ukazuje definitivní završení rozchodu)
   -    zaujetí do karetní hry ukazuje, jak je hráč chtivý světa a smyslných zážitků
   -    neznámé: neznámý osud
   -    žolíkové: snící příliš spoléhá na šťastnou náhodu, která by mu ulehčila osud
   -    vidět druhým lidem do karet: snícímu se podaří nahlédnout do osudu druhých lidí a odhadne děj příštích událostí v jejich životě
   -    vyhrát: snová výhra demobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat prohra ve stejné nebo v podobné hře a nebo v oblasti, kterou tato hra v nevědomí představuje
   -    prohrát: snová prohra mobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat výhra ve stejné nebo v podobné hře a nebo v oblasti, kterou tato hra v nevědomí představuje
   -    tarotu: mají oproti běžným kartám zcela odlišný význam, neboť se vztahují k vnitřním procesům


Kasárna
   -    cesta do kasáren: symbolizuje zvyšující se vnitřní disciplínu a podvědomé nutkání podřídit se kázni, z níž snící podvědomě vytušuje svobodu (v nechtění)
   -    lidé, kteří brání snícímu vstoupit do kasáren: pudové personifikace, pro něž je disciplína značně omezujícím faktorem (pro citové personifikace je asimilace pudové části vítaným posílením)
   -    zvířata v kasárnách: díky vnitřní disciplíně jsou zvířecí pudové personifikace degenerované, nebo jim je znemožňován volný pohyb
   -    odcházet z kasáren: pokud cestu lemují obrazy pudové roviny, pak se jedná o negativní vyústění neschopnosti podřídit se disciplíně a naopak pokud cestu lemují citové personifikace a citové symboly, nebo dokonce míříme k symbolům ducha, pak se jedná o správné vyústění vnitřní disciplíny
   -    výrazné symboly, kterých si v kasárnách všimneme, mohou napovědět, jak bude vrcholit vnitřní disciplína


Kasta
   -    nespravedlivé rozvrstvení lidské společnosti do skupin s různými právy a povinnostmi ukazuje snícímu nespravedlivý řád světa proto, aby se snící v roli podřízeného před nikým neponižoval a zase naopak, aby se v roli nadřízeného nad nikoho nepovyšoval a hlavně aby v sobě samém našel spravedlivý řád světa naplněný klidem a mírem


Kastaněty
   -    zesilují sexuální podtext tance svým vzhledem i zvukovými efekty


Kastrace
   -    neplatí pouze pro muže, ale hluboce se dotýká i žen v podvědomé vzpomínce na bolestný okamžik přestřižení pupeční šňůry jako vyvrcholení nebezpečí, jež ohrožuje život novorozence obojího pohlaví, proto je kastrace dalším zajímavým obsahem archetypu Bazální perinatální matrice
   -    kastrační sny se mohou objevit ve snech tehdy, když snící podvědomě vytuší nebezpečně narůstající sexuální sílu, jež by mohla vyvrcholit nekontrolovaným činem (násilný sexuální čin nebo i běžná homosexualita*48), pak se kastrace objevuje jako jedna z možností rychlého řešení, ovšem z psychologického hlediska kastrace řešením není, je to pouze oddálení okamžiku, kdy člověk bude muset sexuální energii přetransformovat*27
   -    může být i vyústěním nezvládnutého procesu sjednocování mužské a ženské složky v nitru snícího, potom kastrace řeší předpojatou orientaci na mužskou složku duše
   -    ve snech starších mužů: strach z impotence a stále slábnoucí životní energie


Kaše
   -    bramborová: viz brambory
   -    hrachová: viz hrách
   -    krupičná: protože konzistencí i barvou připomíná sperma, má ve snech téměř výhradně sexuální význam


Kašel
   -    předchází nebo doprovází prudké emoční změny, někdy i nečekaný nárůst sexuálního chtění a následný stav nevyrovnanosti


Kašna
   -    symbol citové roviny (jako zdroj vody), ale kruhovým půdorysem či dalšími symboly (sochy božstev, ornamenty) může být povýšen na duchovní rovinu a umožňovat styk s personifikacemi duchovní roviny


Kašpárek
   -    jakmile člověk uvidí život očima kašpárka jako něco nevážného a hravého, spadne z něj všechen strach, ať už ze života nebo ze smrti, a právě proto je postava kašpárka tak milována dětmi
   -    může svojí humornou satirou dát snícímu návod, jak se vymanit z falešné morálky, okovů světa i z vlastní vážnosti


Kaštan
   -    plody kaštanu: jednoznačný symbol vnitřní podstaty; obal jádra představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
   -    květ kaštanu: falický symbol
   -    strom: viz strom


Kat
   -    osvobozuje snícího ze spárů hmotného světa a v zážitku smrti jej vede k poznání pravé individuality, proto je kat v nevědomí velice kladným symbolem a měl by být vítaným společníkem snových obrazů, jakkoli hrůzná se jeho činnost může jevit


Katarze
   -    provádět katarzi*69 v samotném snu přináší rázné snížení emocionálního napětí a přetlaku, což je velmi kladné, neboť potlačování takových napětí vyvolává chorobné stavy ducha a vzápětí i těla


Katastrofa
   -    časté katastrofy ve snech jsou důsledkem změny světového názoru a opouštění starých pozic, a protože je tímto nastartován velice složitý proces, doporučuji k přečtení archetyp Témata zničení světa
   -    probouzí ve snícím schopnosti hrdiny (viz archetyp Hrdina) a v důsledku vzepětí snícího ke kladným ideálům i archetyp Stín
   -    ekologická: vize ekologických katastrof a bolestné zkázy přírodního bohatství jsou ve snech častým obrazem, neboť se bytostně dotýkají životního prostředí, v němž snící žije, i vnitřního světa, který jej vede k pochopení své role ve světě (viz archetyp Témata zničení světa)
   -    jakákoliv katastrofa může být vizí budoucích událostí; více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti


Katedrála
   -    viz chrám


Kaučuk
   -    prakticky podobné jako viz guma


Káva
   -    kávová zrna: jednoznačný sexuální symbol
   -    mlít kávu: snící touží povýšit sexuální vztah na citovou vazbu
   -    nejčastěji vyjadřuje světský způsob života a probouzí stále žhavější touhu a chtění, proto jsou mnohé obrazy s kávou počátkem eroticky laděných snů
   -    může prohlubovat citové vazby rodinného charakteru, tehdy se káva vztahuje k citům
   -    komu kávu připravujeme, s tím se snažíme prohloubit citový, případně milostný vztah
   -    kdo kávu připravuje nám, ten s námi chce prohloubit svůj vztah
   -    dobrá, chutná: příjemný život a prozatímní spokojenost ve světském životě, případně citovém životě
   -    nechutná, divná: nespokojenost ve světském nebo i citovém životě, potíže ve vztazích pro odlišnou náplň vědomí


Kavárna
   -    má prakticky stejný význam jako viz hospoda


Kavka
   -    primitivní erotický symbol


Kaz, vada
   -    má ve vědomí snícího znormalizovat kontrolní funkci


Kázání
   -    je odrazem současného stavu duše a ukazuje na případné morální problémy
   -    poslouchat: velice kladné pro budoucnost, nastává potřebné zvnitřnění, ale pozor - i obsah kázání je nutné prověřit logickým rozumem, neboť mnoho mocichtivých jedinců prostřednictvím kázání pod pozlátkem zdánlivě dobrých názorů umně skrývá touhu ovládat a stejnou schopnost má i stín snícího, tedy to špatné, jež je z bytosti mravním úsilím vytěsněno (více o tomto fenoménu v archetypu Stín)


Kazatel
   -    v chrámu či kostele je představitelem citové roviny, a tedy citový animus, pokud jeho vliv vede k poznání nadsvětských zkušeností, je dokonce představitelem archetypu Moudrý stařec
   -    ukazuje na morální přestoupení, závislosti a záporné povahové vlastnosti snícího; pokud snící své chyby ze slov kazatele vytuší, pak je na nejlepší cestě postupně odstranit vlastnosti, jež brání poznání, ze svého života
   -    další podobný symbol viz kněz


Kazatelna
   -    prázdná: možnost velkého vlivu na lidi ve svém bezprostředním okolí, jinak viz kázání nebo kazatel


Kázeň
   -    snová kázeň se vztahuje k vnitřním dispozicím člověka, proto je velice dobré ve snech kázeň ctít a cvičit ji, neboť takový přístup vede člověka od přízemního pudového života k citovému a posléze i k výšinám Ducha


Kazeta
   -    audiokazeta: viz hudba
   -    videokazeta: nejčastěji se vztahuje k některým minulým událostem nebo je obrazem, jenž snícího vtahuje do světského dění


Káznice
   -    viz cela (vězeňská) nebo vězení


Kbelík
   -    jeho obsah odpovídá současné náplni vědomí, proto je dobré, když obsah kbelíku nese kladnou symboliku


Kdoule
   -    sexuální symbol


Kejklíř
   -    udržuje člověka ve světě protikladů, ač je prostředníkem mezi vědomím a hmotou či Bohem a přírodou
   -    nepovstává z popelu minulosti jako bájný pták Fénix*52 do nového života s novým vědomím, ale povstává do stejného života a nepoučen se stejným vědomím, proto je kejklíř*70 karikaturou hrdiny a nevede k transformaci člověka
   -    ve světě protikladů dokáže obracet dobré ve zlé a naopak


Kel savců (sloní, mroží, kančí)
   -    jednoznačný falický symbol


Kelímek umělohmotný
   -    viz hmota


Keř, křoví
   -    je-li ze snu patrný druh keře, pak viz jednotlivý druh
   -    pokud ovoce, které normálně roste na stromech (například jablka, třešně a podobně), roste na keřích, pak je tento symbol v podvědomí degradován a nemá na snícího takový vliv
   -    pokud ovoce, které normálně roste na keřích (například angrešt, rybíz a podobně), roste na stromech, pak je tento symbol v podvědomí zesílen a má na snícího podstatně větší vliv
   -    jakmile je keř upraven do jednoznačného tvaru (například koule, jehlan a podobně), pak viz jednotlivý tvar
   -    člověk skrývající se v křoví: jednoznačně pudový animus nebo pudová anima
   -    zvířata skrývající se v křoví: zvířecí pudové personifikace


Kilometr
   -    jako jednotka délkové soustavy nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam, k vysvětlení snu spíše dopomůže číslo, ke kterému je slovo kilometr přiřazeno


Kino
   -    je oknem, kterým se díváme do světa, oknem, kterým později, při zvnitřnění, přicházejí kdysi potlačené obrazy (vytěsněná přání), jichž jsme se v denním vědomí vzdali
   -    letní: zjednodušeně vyjadřuje to, co je přechodné, sezónní v pohledu na svět
   -    pokud kino má i pódium, pak se na něm může odehrávat hra jako v divadle (viz divadlo)
   -    vidět emoce ostatních lidí v kině: významný předěl v životě, kdy se snícímu začne ukazovat skutečný obraz světského života
   -    vidět děj filmu volně přecházet v děj uvnitř sálu či do okolí kina: další významný a kladný prvek v snovém chápání, neboť snící podvědomě rozeznává zákonitosti jednání lidí žijících podle autopilota (více o tématu vědomého žití a žití na autopilota*44 v archetypu Pozornost)
   -    v kině může docházet k prapodivným proměnám, protože se zde střetává vnitřní svět s vnějším (viz proměny)


Klábosit
   -    sám: zabýváte se neužitečnými věcmi
   -    vidět druhé: varování před neužitečnou činností


Klacky
   -    házet: zbavování se přetransformované přírodní síly, jež nám je dána zrozením, značí pomalý výstup na citovou rovinu; další podrobnosti viz dřevo


Kláda
   -    falický symbol; další podrobnosti viz dřevo


Kladivo
   -    sbíjecí - motorové či elektrické: neúnavnou činností, opakovanými pohyby a vnikáním symbolizuje soulož
   -    opakované pohyby kladivem a zatloukání hřebíků: jednoznačná alegorie soulože
   -    zatloukáním hřebíků spojuje materiál či věci: vztahy pospojované sexualitou (s jednou milenkou či milencem nebo manželkou či manželem přichází i jejich svět, vztahy a jejich problémy)
   -    uvolňující například zatuhlý spoj: představuje vůli snícího, jež se zabývá některým vztahem minulosti, aby jej stejně jako rozebrané součástky vyčistila, namazala a opětovně spojila v již fungujícím vztahu
   -    používané při nýtování: snící vlastní vůlí vstupuje do světa vztahů a citů, neboť i původně pudový tvar nýtu se pod údery kladiva mění v nerozebratelné spojení (pevný vztah)
   -    jako nástroj ničení: charakter této činnosti určí teprve předmět či celek, který je kladivem ničený, ale většinou je ničení symbolů ve snech pozitivní, neboť se tak potvrzuje vyprazdňování mysli, což každého člověka vede ke klidu a míru
   -    ve vyšším smyslu je kladivo nástroj silné vůle ve vztahu k pudovým symbolům, vůle, jíž se snažíme změnit vlastní životní podmínky


Kladka, kladkostroj
   -    přenášející snícího nebo jiné lidi: pomoc na poli mezilidských vztahů, podle umístění kladky můžeme poznat, ke kterým lidem se naše vztahy narovnají (zlepší, vyrovnají, kladně ukončí a podobně)
   -    vidět přemisťovat předměty: pomoc na poli vlastního sebezdokonalování
   -    sám přemisťovat předměty pomocí kladky: aktivní práce na poli vlastního sebezdokonalování, snící "přerovnává" náplň vlastní mysli


Klanět se
   -    lidem: tupá podřízenost snícího těm vlastnostem, které jsou obsaženy v personifikované postavě, jíž se snící klaní; vlastnosti, jimž se snící klaní, se mu brzy stanou vlastními
   -    lidé se snícímu klaní: egoistická touha po nadřazeném postavení
   -    předmětům: velice nebezpečná podřízenost snícího smyslným touhám a neukojitelným žádostem
   -    Bohu: velké vítězství nad vlastním egoismem, nad ďáblem uvnitř své mysli, vítězství, jež je tak podobné biblickému střetnutí Ježíše s ďáblem*71


Klarinet
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Klas
   -    je symbolem dokončované práce a často i spokojenosti
   -    počet klasů může symbolizovat dobu, za kterou bude dílo či významné období života dokončené
   -    vidět jednotlivá zrna: počátek dalšího životního období, v němž volíme jeden z možných scénářů bytostného vývoje, když jako zrno padneme na úrodnou půdu a budeme růst k uskutečnění citového člověka (skutečného lidství), nebo na neúrodné půdě bez dostatku citu (vody) zmaříme potenciál, jež zrno ve své podstatě nese, a nebo v závěrečných fázích duchovního vývoje uzavřeme ve svém nitru potenciál života, symbolizovaný zrnem, a v poznání vesmírné prázdnoty, která je navzdory hmotné nicotě "těhotná" všemi možnostmi života (jako dobře uložené zrno může kdykoliv vzklíčit), rozeznáme svůj cíl
   -    plevy: poslední obal osobnosti, pod ním se skví zrno jako symbol individuality (viz archetyp Persona a Individualita)
   -    další podobný symbol: viz pole


Klášter
   -    je symbolem citové roviny, na níž by neměly existovat životaschopné pudy; po očištění mysli pomáhá vzestupu duše na duchovní rovinu vědomí
   -    jakmile jsou na sen s klášterem vázány pudové symboly či sexuální narážky, pak snící degraduje vlastní citovou část
   -    vstoupit do kláštera: požehnání života snícího
   -    znát velmi dobře: velice kladné, neboť poznání citové roviny převážilo nad světskou náplní mysli
   -    ve vyšších fázích duchovního vývoje bývá klášter prostředím, v němž se odehrávají nádherné mystické proměny
   -    jakmile duchovní vědomí převáží nad citovým, pak je klášter zničen ohněm (většinou sopkou), vystupujícím z nitra země (alegorie nitra snícího), neboť citové musí být trvale nahrazené soucitem


Klaun
   -    vidět: nevědomí radí snícímu, aby přestal brát svět a vztahy v něm tak vážně, aby nalezl hravost, která je klaunům vlastní
   -    člověk v oblečení klauna vystoupí z vážného života, aby následně v parodii světa, falešné morálky a vztahů v něm, přestože je mu často ubližováno, přestože se přátelé staví proti němu, nalezl štěstí v jednotě vlastního vnitřního světa
   -    ve vyšším smyslu se za maskou a líčidly klauna skrývá soucit s šíleným světem a následně v dokonalé indiferenci i poznání


Klávesové nástroje
   -    viz hudba


Klavír
   -    viz hudba


Klec
   -    drátěná: symbolizuje schopnost snícího formovat své city k obrazu celku pouze v určitém omezení, když některou část svého já nepovažuje za vhodnou a chce ji symbolem klece od celku oddělit
   -    zvířata v kleci umožňují snícímu osvobodit se, třeba jen chvilkově, od pudů (viz jednotlivá zvířata); trvalé osvobození se od pudových personifikací přichází v soucitu s obyvateli klecí
   -    člověk v kleci: strach ze života
   -    být sám v kleci: chorobná obava z tlaků vnějšího a snaha uzavřít se před vnějšími dojmy může vést až k paranoickým stavům
   -    zářící, z níž vychází ještě jasněji zářící a zpívající pták: dosažení jednoho z nádherných stavů na pomezí citové a duchovní roviny, ovšem k dosažení trvalých duchovních stavů je nutné lákavému zpěvu odolat a vydat se na další cestu (podobnost s ptákem Ohnivákem není náhodná)


Kleč
   -    symbolizuje ubývající moc pudů
   -    patří k horskému přechodu (viz hora, hory), ještě než se člověk vyšplhá do vyšších míst, v nichž veškeré pudové síly (zvěř, rostlinstvo) a city (vztahy) ztrácí moc nad snícím a ponechávají vládu pouze sněhu a ledu (duchovním principům)


Klečet
   -    někdo klečí před snícím: samolibost a touha po nadřazeném postavení, ať už v jednotlivém vztahu (když jsou klečící osoby v rodinném či přátelském svazku) nebo ve společnosti (neznámí klečící)
   -    před druhými lidmi: zesměšníte se
   -    žena klečí před mužem nebo muž klečí před ženou: nejčastěji obraz vyjadřuje poddávání se protikladným pudovým personifikacím a pouze ojediněle citovým personifikacím, přičemž i tento symbol bývá později degradován na pudovou rovinu
   -    strach či bolest přinutí člověka pokleknout (nikoliv před lidmi): nevědomí učí snícího pokoře a dává mu tak, byť chvilkově, "ochutnat" svobodu v nepřipoutanosti a zapomenutí na trvalou nadvládu ega
   -    v kostele či před jinými duchovními symboly: snící se vzdává ega a nalézá tak potřebnou pokoru, tak může v odosobnění najít to nejsprávnější řešení složité životní situace
   -    snící klečí a je současně urážen a ponižován druhými lidmi: jakmile snící v tomto snovém obrazu nalezne schopnost dokonalého sebeovládání a soucit s nevědomými lidmi, kteří mu zaslepeně ubližují, pak může neochvějně kráčet k mystické smrti*79 a znovuzrození


Klempíř
   -    při opravě střechy: je aktivním činitelem, který ochraňuje vědomou mysl před vnějšími vlivy


Klenba
   -    klenuté místnosti: symbolizují porodní kanály či dělohu (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    nádherná: představuje zvládnutý proces předporodních a porodních zážitků v podvědomé mysli
   -    zhroucená, praskající: nezvládnutý proces předporodních a porodních zážitků v podvědomé mysli (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Klení
   -    viz klít


Klenot
   -    symbolizuje bytostný stav snícího, proto je velice pozitivní vidět či vlastnit klenoty zářící a velkolepé
   -    koruna: znak vyvolených
   -    žezlo: znak moci
   -    čistit: snící překonal ego, nalezl svou skutečnou individualitu a nyní její skvostnou nádheru dále objevuje; vždy je klenot doplněn křížem, mandalou*21 či jiným obrazcem, který napovídá další směr bytostného vývoje
   -    ztratit, prodat: velice negativní symbol potvrzuje prohlubující se krizi, protože se snící zbavuje možnosti rozpoznat vlastní bytostný stav
   -    další podobné symboly, které může klenot obsahovat: viz diamant, briliant, drahokam, polodrahokam


Klepání, klepat
   -    rytmické a soustavné: jednoznačně zvuková alegorie soulože
   -    slyšet: nesmělá touha
   -    sám klepat: touha vstoupit do určitého vztahu (pokud jsou v místnosti další lidé) nebo stavu (místnost bez lidí) nebo prohloubení stávajícího vztahu (pokud člověka v místnosti, kam po klepání vstoupíme, známe)


Klepy
   -    viz pomlouvání, pomluva


Klerik
   -    viz kněz, jen s tím rozdílem, že kandidát kněžství představuje potenciál, kterého může být nebo nemusí být dosaženo


Klesání, klesat
   -    jestliže v některém snu vystoupáme, musíme ve stejném či následném snu opět sestoupit na zem, neboť lidem není dáno trvale žít v odloučení od hmoty (nejen pro hmotné tělo, ale i pro převládající světskou náplň vědomí)
   -    je dobré, když klesání je pozvolné a navíc i zakončené bezpečným přistáním, neboť jen tak dokážeme zkušenosti výstupu, letu i přistání bez emočních tlaků využít


Klestí
   -    viz chrastí


Kleště
   -    nástroj vůle snícího
   -    snaží-li se snící držet předměty či osoby hmotného světa, pak je zranitelný personifikacemi vlastností pudového a sexuálního charakteru, vztahujících se k jednotlivým předmětům či snovým osobám


Kleštěnec
   -    viz eunuch


Kletba
   -    sám na někoho uvalit kletbu: velice negativní obraz rozervané psýché snícího, neboť jedna část jeho duše odsuzuje k záhubě druhou část jen proto, že se opovážila mít jiné názory
   -    na snícího je uvalena kletba: tento obraz se nikdy neobjevuje náhodně, ale je vždy důsledkem minulých negativních činů snícího, nyní se objevuje ve vědomí a ve snech proto, aby došlo k vyrovnání karmických dluhů*34 z minulosti, a je pouze na snícím, zda se s tímto problémem dokáže vyrovnat a v soucitu najít odpuštění lidem, kteří kletby vyslovují


Klíč
   -    často falický symbol, přičemž klíč v klíčové dírce symbolizuje falus v ženském pohlavním orgánu
   -    zvětšující se klíč: zcela jednoznačně falus
   -    od vlastních domovních dveří či od dveří vlastního bytu: umožňuje snícímu vstupovat do světského dění a vzápětí se vracet k niternému prožívání
   -    od brány není sexuálním symbolem, nýbrž představuje vědomou náplň mysli, která snícímu umožní sjednocovat jednu část vědomí s druhou
   -    od dopravního prostředku (auto, autobus a podobně): kromě méně častého sexuálního významu má spíše informační význam, tedy zda snící je, nebo není schopen pokračovat v sebezdokonalování na životní cestě
   -    od sklepa: možnost sestupovat do vlastního podvědomí a objevovat zde netušené stránky vlastní psýché
   -    klíčem zamykat: vědomé oddělení od nechtěných snových obrazů
   -    klíčem odemykat: vědomé vstoupení do nových snových obrazů (nejčastěji se snící tímto způsobem vrací k zážitkům minulosti, jež mají většinou pudový charakter a erotickou náplň)
   -    zlomený, poškozený: snící se podvědomě snaží uzavřít se v jedné rovině prožívání a nechce již poznávat to, od čeho se oddělil (zamčením); takto se introvert podvědomě distancuje od obrazů vnějšího světa, extrovert od niterných obsahů vlastní psýché
   -    ztracený: konec některého sexuálně motivovaného vztahu (takto se může projevovat i pouhé přání) nebo dočasná neschopnost poznávat jiné stavy vědomí
   -    půjčovat: prozatímní přerušení některého sexuálního vztahu
   -    darovat, vzdávat se klíčů: vzdávání se některých sexuálních vztahů (i potenciálních)
   -    zavěšené na drátech: jednotlivé sexuální vztahy, jež zanechaly emoční stopu ve vědomí snícího (tak se může zobrazovat zpětný pohled na celý život)
   -    mnoho klíčů: mnoho sexuálních vztahů (minulých, současných či budoucích), nebo častěji mnoho možností vstupovat do různých snových obrazů a jiných rovin vědomí
   -    bez zámku: většinou není falickým symbolem, ale "odemyká" budoucí možnosti, jichž je možné dosáhnout
   -    najít cizí klíče: možnost svérázného sexuálního vztahu, pokud najdeme i zámek, do něhož klíč pasuje, jinak se jedná o možnost vstoupit do jiných snových obrazů (někdy se jedná o sestup do podvědomí nebo o přesun na jinou rovinu vědomí)
   -    najít svůj ztracený, založený: snícímu se nabízí obnovení některého eroticky laděného vztahu nebo se mu opět nabízí možnost poznávat různé roviny vlastní psýché
   -    v zámku: může symbolizovat pevné partnerské pouto (nejen snícího) a současně umožňuje snícímu kdykoliv se oddělit od nějakého prožívání, nebo se mu naopak otevřít
   -    starobylý: umožňuje vstup k prožitkům minulosti (často k minulým životům)
   -    jako zbraň: příliš se zabýváte sexualitou a snažíte se využít slabšího místa svého partnera
   -    lidé zastrkávající klíč do zámku dveří snícího: možnost manželské či partnerské nevěry
   -    druhých lidí: může mnoho napovědět o vztazích ve vašem okolí
   -    hlídat nebo jej mít v úschově: pudová nutkání těla jsou pod kontrolou
   -    na stole: možnost navázat sexuální vztah; pokud se této možnosti přímo ve snu vzdáme, pak povýšíme prožitek snu minimálně na citovou rovinu
   -    klíč jako zdroj ionizujícího záření, radioaktivní klíče: snící dostává jedinečnou možnost vůlí přetransformovat sexuální chtění do citového a později do duchovního vědomí


Klíč montážní
   -    umožňuje poznávat názory (konstrukce) druhých, aby se při montáži či demontáži odhalila podstata a princip fungování názorů či vztahů v podobě různých konstrukcí (viz demontáž a montáž)
   -    člověk pracující s montážním klíčem personifikuje vlastnost, která bude zkoumat proces poznávání nebo může mít vztah i ke skutečnému člověku, jenž nám s poznáváním pomůže


Klíčová dírka
   -    kromě toho, že bývá symbolickým znázorněním ženských pohlavních orgánů, může být také průzorem, kterým z obavy či zvědavosti zjišťujeme, od čeho jsme prozatím dveřmi odděleni


Klid
   -    ukazuje význam ztišení mysli pro zdárný psychický a duchovní vývoj: cestou k zažívání klidu a míru ve snech a později i v denní skutečnosti je pravidelné meditační úsilí


Klíh
   -    vše, co se na snícího přilepí, patří dočasně k jeho osobnosti
   -    pracovat s klihem (ve smyslu tvořit, opravovat): budování osobnosti a vztahů
   -    mít klíh na rukou, na těle nebo být potřísněn: někdo může nepříjemně vstoupit do života snícího


Klika
   -    dveří: viz dveře


Klín
   -    mít položenou hlavu na klíně matky: touha vrátit se do bezstarostného života v lůně
   -    mít položenou hlavu na klíně partnerky (partnera): touha po citovém sjednocení oproštěném do sexu
   -    mít hlavu v klíně jiného člověka: jen pokud je to šťastné spočinutí v nemyšlení, pak snící zažívá jeden z vysokých duchovních stavů (viz archetyp Modrý stařec, sen 13)


Klinika
   -    viz nemocnice


Klisna
   -    viz kobyla


Klíště
   -    nepříjemné myšlenky nebo nervové podráždění


Klít
   -    sám klít: velice negativní symbol, neboť snící ve snaze získávat stále více dosáhl meze, na níž by si měl uvědomit, že každému je dáno do života právě tolik, kolik potřebuje, a jakékoliv dětinské vydupávání výhod na úkor druhých mu přinese jen mrzutosti a rozčarování
   -    vidět druhé lidi klít: ukázka egoistické negativity dává snícímu možnost vyhnout se této vysoce nebezpečné činnosti a pocítit soucit s těmito lidmi


Klobása
   -    sexuální symbol; snová představa falu


Klobouk
   -    sexuální symbol, který znázorňuje obé pohlaví (falus nebo pochva podle toho, je-li zdůrazněna venkovní vypouklá strana nebo dutý vnitřek)
   -    dát něco do klobouku: soulož
   -    opakovaně něco do klobouku dávat a vyjímat: jednoznačná alegorie soulože
   -    žena, která si nasazuje klobouk muže, touží po pohlavním spojení právě s tímto mužem
   -    nosit hezký: možnost vzestupu v denním životě
   -    vidět na hlavách druhých: možnost vzestupu v denním životě se bude týkat právě druhých lidí a pravděpodobně na úkor snícího
   -    přijít o klobouk: nevěra partnerky (partnera)
   -    najít: seznámení
   -    mít na hlavě špatný, špinavý, roztrhaný: zesměšníte se
   -    odhánět hmyz kloboukem: ochrana mysli proti dotěrným myšlenkám


Klokan
   -    rytmika skákavého pohybu klokana je jednoznačnou alegorií soulože
   -    mládě lezoucí do vaku matky: tímto obrazem si snící připomněl vlastní prenatální vývoj a nerušený pobyt v lůně matky


Klon
   -    vidět naprosto stejné lidi (klony) či klonovaná zvířata: snící si uvědomuje nějakou negativní vlastnost a její všeobecný dopad na lidské chování
   -    snícího: personifikace špatné stránky*65 snícího, bytostný stín (více v archetypu Stín)


Klonit
   -    sklonit se, uklonit: viz klanět
   -    naklonit se, vyklonit se pro lepší výhled: podvědomá snaha snícího lépe pochopit skutečnosti, jež jej obklopují
   -    naklánějící se rovina (stolu, police, podlahy a podobně): změna v životě snícího; nevědomí tak může snícímu oznamovat i hlubokou osudovou změnu
   -    naklánějící se dům: pokud se zřítí, symbolizuje smrt (viz dům - zřícení), pokud se nezřítí a zůstane nakloněn, pak symbolizuje vážně narušené zdraví majitele domu či jednoho z blízkých obyvatel tohoto místa


Klopit
   -    rovinu (stolu, police a podobně): snící se aktivně pokouší provést změnu ve svém životě
   -    sklápějící se zdi: možnost snícího vidět utajované nebo zapomenuté obsahy vlastní mysli


Klouzačka
   -    bahnitá, ze dřeva, úzkým prostorem, do tmavých míst: častý vstup do porodních a předporodních zážitků (více v archetypu Bazální a perinatální matrice)
   -    mokrá, vodní, ze dřeva: radostnost a rovnováha citu umožňuje snícímu objevovat prožitky podvědomí, čímž se snící může dostat k zážitkům nejen současného života (zážitky minulých životů i budoucích vizí popisuje archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
   -    ze sněhu či ledu, klouzat se po sněhu: ukazuje schopnosti snícího proměnit citové prožívání (vodní charakter klouzačky) v duchovní zážitek, proto je pro snícího velice dobré, když klouzání doprovází radost a navíc i dokonalá kontrola skluzu bez nebezpečných pádů
   -    kladný charakter klouzačky zesilují děti
   -    posypat klouzačku (štěrkem, popelem, pískem) a znemožnit klouzání: symbolizuje arogantní chování
   -    klouzat se po písku: velice negativní symbol, neboť snící se pohybuje v neustále se proměňujících pudových vlastnostech
   -    klouzající se dopravní prostředek (smyk), neovladatelnost na vodě či sněhu: snící je prozatím neschopen pokračovat současným tempem, neboť se dostává do málo známé oblasti citu (voda) nebo do duchovní oblasti (sníh a led)
   -    uklouznutí a nekontrolovaný pád: nevědomí bolestným prožitkem dostává snícího do podvědomí ke zpracování zasunutých emočních prožitků
   -    tající: proměna duchovního prožitku*73 v citový
   -    citovou a duchovní rovinu klouzaček potvrzují časté zážitky řízené imaginace*41 (nejčastěji létání), jež popisuje archetyp Řízená imaginace


Klovatina
   -    ve smyslu lepidlo: viz lepidlo


Klubat
   -    viz líhnout


Klubíčko
   -    choulit se do klubíčka: častá perinatální vzpomínka a podvědomá touha po bezpečí a teple (jako v matčině lůně), proto obraz patří do archetypu Bazální perinatální matrice
   -    příze: viz tvar koule


Klučina, kluk
   -    viz dítě nebo viz mladík


Kly savců (sloní, mroží, kančí)
   -    jednoznačné falické symboly


Klyzma, klystýr
   -    jednoznačně očištění citového prožívání od pudových obsahů
   -    často přináší osvobození od nepříjemných prožitků


Kmen stromu
   -    otesaný, bez větví: falický symbol
   -    viz strom


Kmen etnografický
   -    domorodý: viz domorodec


Kmet
   -    ve smyslu stařec: viz dědeček


Kmotr, kmotra
   -    nejčastěji jsou náhradním symbolem archetypu Otec - Matka a jen výjimečně představují archetyp Moudrý stařec, když mezi kmotrem a kmotřencem bývá pevné duchovní pouto
   -    vidět: očekávejte významnou pomoc
   -    být někomu kmotrem (kmotrou): čestné postavení, ale je třeba si uvědomit, že na svá bedra vkládáte mnoho povinností a na velmi dlouhé období


Knedlík
   -    hníst těsto na knedlíky: viz hnětení těsta
   -    válcovitý tvar knedlíku: jednoznačně falický symbol
   -    vkládat do hrnce: touha po souloži, v níž je ovšem horkou vodou a vařením symbolizovaná snaha změnit současnou nevyhovující náplň erotického života
   -    krájet na kolečka: symbolizuje postupnou snahu umenšit moc sexuálního chtění ve vlastním vědomí
   -    jíst: viz jíst


Kněz
   -    citový animus (popis citového anima pod heslem mladík - citový animus)
   -    ve snech je aktivním prvkem, který napomáhá očišťování mysli od nepotřebných obsahů (například od tíživých obrazů minulosti nebo od různých závislostí)
   -    vidět modlícího se či meditujícího kněze: obraz nabádá snícího, aby obrátil pozornost do vlastního nitra
   -    být s ním v rozporu: aby došlo k pochopení role kněze (citového či duchovního anima) a jeho vnitřního života, musí nevědomí na jednu stranu postavit světský a na druhou duchovní náhled, přičemž nositelem duchovního náhledu nemusí být vždy kněz (kněz může zastávat světský názor proti duchovnímu náhledu snícího); tímto obrazem je v každém případě setřena ignorance a může nastoupit touha po poznání
   -    najít pokoru ve společnosti kněze: velice důležitý okamžik v životě člověka, neboť po dlouhé cestě posilování ega rozpoznal vlastní hloupou nadřazenost
   -    být knězem: ztotožnění se s citovým animem (jen zcela výjimečně s duchovním animem, ale k tomu musí být přítomny další prvky duchovní roviny, pak by byl kněz představitelem archetypu Moudrý stařec)
   -    ve vyšších fázích duchovního vývoje bývá kněz (nebo snící v roli kněze) účastníkem nádherných mystických proměn


Kněžka
   -    citová anima (popis citové animy pod heslem dívka - citová anima)
   -    další významy hesla prakticky shodné s heslem kněz


Kněžna
   -    viz šlechtici


Kniha
   -    symbolizuje aktivní přístup snícího, uspokojuje hlad po informacích i touhu po citové a později duchovní náplni mysli
   -    kniha stojí v protikladu k pudovým obrazům a protože může být účinnou zbraní proti všemu pudovému, dává snícímu možnost lehce opustit pudovou rovinu prožívání a vydat se za poznáním
   -    název a obsah knihy: upřesňuje současnou náplň mysli snícího a také profesní zájem
   -    humorná kniha: velice kladné, neboť snící se snaží brát život s nadhledem; další podrobnosti viz humor
   -    rekordů: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
   -    otevřená: otevřené možnosti (obsah takové knihy napoví více)
   -    v cizím jazyce: viz jazyk (řeč)
   -    darovat: obsah knihy symbolizuje právě to, čeho se snící v denním životě vzdává
   -    dostat: obsah symbolizuje právě to, čím bude v blízké době snící vtahován do světa dění; radí snícímu, které informace by měl získat pro vnější úspěch
   -    pracovní kniha, deník, zápisník: pomáhá snícímu ujasnit životní vztahy a příčiny některých jevů kolem něj
   -    výstava knih, knižní veletrh: prakticky stejný význam jako viz knihovna
   -    bývá prostředníkem mezi nevědomím a snícím, prostředníkem, pomocí něhož snící může získávat informace o budoucích událostech (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    může být oknem do minulosti, včetně minulých životů (návod k vědomému prožitku minulých životů je v archetypu Moudrý stařec - komentář snu 11)
   -    získat knihy výměnou za různé věci: touha po poznání, pro kterou je snící ochoten vzdávat se vnějšího světa
   -    odmítnout knihu s tím, že ji snící zná: chcete se vyhnout opakování stejné chyby, kterou jste již jednou udělali
   -    ničení knih, bezcenné knihy: ničení minulosti a také rada starých alchymistů - roztrhej knihy*72
   -    pohádek: velice významný symbol duchovní roviny (více viz pohádka)
   -    citovat duchovní knihy: jeden z častých omylů člověka na duchovní cestě vzniká z nadšení a zapálení, ale naneštěstí pro snícího se jedná pouze o vnější vědomosti, které prozatím nejsou podloženy vnitřními prožitky*73
   -    duchovní: potvrzuje směřování k duchovnímu životu
   -    prochází ve snech člověka, který kráčí duchovní cestou, zajímavým vývojem: nejprve se objevují knihy naučné, encyklopedie, pak knihy plné citu, aby je posléze vyměnily knihy pohádkové, mystické a duchovní, a v samotném vyvrcholení by pak člověk měl poslechnout výzvu nevědomí a opustit svět vnějšího vědění pro vědění vnitřní, jež nelze pochopit jinak než samotným prožitkem*73
   -    vázaná v kůži: kniha života (pokud má zlatá písmena, pak je to život požehnaný)


Knihovna
   -    touha po poznání
   -    prázdná, nemající požadované knihy: neuspokojená touha po poznání; v tomto okamžiku je pro každého člověka potřeba otočit svou pozornost do nitra
   -    vlastnit: pokud máte knihy už přečtené nebo je znáte, pak knihovna odpovídá náplni mysli, pokud je neznáte všechny, pak je to možnost, které můžete dosáhnout


Knihovník
   -    velice dobré všeobecné znalosti by nikoho neměly vést k sebeuspokojení, ale k nalezení věčné pravdy, jež leží za všemi knihami a za všemi slovy - roztrhej knihy*72


Kňour
   -    viz divoké prase, divoký kanec


Knír
   -    patří k egu a zdůrazňuje sexualitu majitele kníru (stejný význam má i knír žen)
   -    holit: snaha o oslabení moci sexuality nad vlastním tělem; další podrobnosti viz holit


Kníže, kněžna
   -    viz šlechtici


Knížecí dvůr
   -    citová rovina s možností lehce vystoupit na rovinu duchovní, ale i tvrdě spadnout zpět na rovinu pudovou


Knoflík
   -    u knoflíku není tak důležitá funkce, jako spíše jeho tvar (viz jednotlivý tvar), případně barva (viz barva) a průměr (viz číslo)
   -    nejčastější kruhový tvar je symbolem směřování snícího k jednotě, proto zbavovat se knoflíku je krajně nezodpovědné a přišívat si knoflík není alegorií soulože (podle hesla jehla), ale je nadějí do budoucnosti

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO