[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Pl - Po "
Pláč
   -    pláč druhých: u tohoto obrazu je důležité rozeznat důvod pláče, neboť pokud je důvodem egoistické chování snícího či morální pochybení, pak je tento obraz varováním před pádem na nejnižší rovinu prožívání (pudovou), ale naopak pokud pláč způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem plakajícího člověka; tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti


Plachetnice
   -    symbolizuje cestu životem a vítr opírající se do plachet karmu*26, která je určujícím fenoménem osudu; velikost plachty a množství plachet určuje schopnost snícího podprahové aspekty duchovní povahy podvědomě zpracovat a urychlit vlastní vývoj; další podrobnosti viz loď


Plakat
   -    viz pláč


Plakát
   -    obrazy a obsah plakátů (nejčastěji příbuzní, sex, sport, politika či hudba): pro nastávající období se obsah plakátů stane jedním z hlavních témat v životě snícího
   -    tvořit, lepit: touha po zviditelnění
   -    sundávat, ničit: cesta z osidel osobnosti, cesta z egoismu


Plamen
   -    viz oheň
   -    chladný modrý plamen: je nebeskou rosou, která se v alchymii nazývá hermetickou růží (rosa hermetica), poskytuje snícímu poznání


Plán
   -    vypracovat, vidět nakreslený plán (i plánek): moudrá rada nevědomí otevírá snícímu nové možnosti v oblasti, kterou charakterizuje příslušný plán (plánek)
   -    prozrazený, plán, který nevyjde: nevědomí radí snícímu opustit vzorec egoistického plánování a tajných spiknutí, aby byl nastolen klid a mír v nitru
   -    prohlédnout plány druhých: odhalení záměrů druhých – vlastních personifikací – povede snícího k pochopení sebe samého
   -    také viz plánování


Planeta
   -    sluneční soustavy: viz jednotlivé planety
   -    měsíce planet: viz měsíc
   -    cizí, neznámá: viz neznámý, neznámá, neznámé


Planetárium
   -    může snícímu přiblížit vzdálené objekty (hvězdy, slunce, planety, komety) které nesou v nevědomí stejný význam jako skutečné, nebo může být předstupněm k jedinečnému vesmírnému zážitku (viz kosmický prostor )


Plánování
   -    je ve své podstatě znakem ega a jen obor nebo činnost, ke které snové plánování patří, může tento, v podstatě negativní symbol zmírnit
   -    investic, finančních či obchodních cílů, osobních cílů: nespokojenost se sebou samým, psychická nevyrovnanost a citový deficit
   -    výstupu na horu: jakmile vhodně nasměrujete své síly, máte naději splnit jeden ze svých životních cílů
   -    záchranných akcí: viz záchrana, zachránit


Plantáž
   -    má v nevědomí a ve snech stejný význam jako viz pole


Planýrování
   -    symbolizuje urovnávání životní cesty


Plastelína
   -    symbol tvářnosti a poddajnosti


Plastická hmota
   -    kladný vztah k přírodě symbolizuje rozumné nakládání s umělohmotnými odpady
   -    tvarovat: jedině za tepla (oheň = činy) má umělá hmota vlastnosti lákající snícího tvarovat a tvořit, tímto způsobem může snový obraz ukázat plynulost procesu sebezdokonalování


Plastika
   -    se zobrazenou osobností: představuje ideje vztahující se k osobnosti, jejíž podoba je vtisknuta na plastice; pokud je na plastice zobrazena neznámá osoba, pak jsou to všeobecné ideje
   -    je přechodem z dvourozměrné ploché kresby k třírozměrné soše, jejíž význam také nese (viz socha )


Plášť
   -    prakticky shodné jako viz kabát


Pláštěnka
   -    patří stejně jako oblečení egu a současně i pudové rovině prožívání
   -    používaná v dešti: strach z citů a touha setrvávat ve smyslnosti pudové roviny; další podrobnosti viz déšť


Plat
   -    viz mzda


Platba
   -    viz platit


Platební karta
   -    z duchovního a citového hlediska představuje břímě (přání, chtění, nechtění a závislosti) v mysli snícího; finance z platební karty nám umožňují plnit zbytečná přání, prohlubovat závislosti a vyhýbat se nechtěnému
   -    mít na ní mnoho prostředků: předznamenává velké výdaje
   -    mít vyčerpanou, bez financí: vnáší do následných dnů bezstarostnost, radost a spokojenou náladu
   -    zbavit se jí: postupně a vlastní zásluhou se snícímu uzdravuje zbytečnostmi zaneřáděná mysl
   -    cizí (s možností vzít si ji): pokušením nevědomí prověřuje, zda nevyměníme hmotný zisk za dosaženou citovou či duchovní rovinu prožívání


Platební neschopnost
   -    dlouhodobá: viz chudoba
   -    krátkodobá, dočasná: mobilizuje vnitřní sílu snícího k překonání problémů v denním životě


Platit
   -    velice kladný sen, neboť platba ukončuje proces získávání, nastává klid v duši až do dalšího okamžiku, než se pokusíme něco nového získat
   -    neplatnými penězi: je třeba věnovat více pozornosti vlastním přáním, které nás strhávají do nechtěných stavů (stres, nevyrovnanost, roztěkanost apod.)
   -    cizími penězi: riskantní investice
   -    vidět druhé platit: příklad hodný následování
   -    platit vysoké částky za nákup oděvů či za úschovu kabátu v šatně: snící vynakládá mnoho sil a prostředků, aby v očích ostatních udržel obraz své uměle vypěstované osobnosti
   -    v hospodě, restauraci: je velice kladné, neboť snící ukončuje proces získávání (vlastností vztahujících se k hospodě) a v tomto symbolu i dobu setrvávání v nevědomosti (další podrobnosti o placení viz bankovka)
   -    v hotelu: úspěšné ukončení vazby k určitému životnímu období a možnost pokračovat životem s čistou myslí; pokud platbu snící uskuteční v mincích (viz mince ), pak se tento snový obraz stává součástí procesu sjednocování protikladných složek (více o tomto procesu v archetypu Anima - Animus a Coniunctio )
   -    mincemi: aktivní přístup snícího na poli sebezdokonalování


Plátno
   -    promítací: viz film
   -    tkanina: viz látka (tkanina)


Plavání, plavat
   -    o kvalitě styku s citovou rovinou (plavání ve vodě) vypovídá stav a kvalita vody, přičemž pro postup na duchovní rovinu je nejvhodnější ledová voda křišťálové čistoty; kvalita vody odpovídá chápání morální čistoty v té dané chvíli, proto se při úspěšném procesu sebezdokonalování setkáváme se špinavými vodami, nad nimiž se divíme, že jsme v nich kdysi mohli plavat (sen může jít v alegorii hodnocení minulosti až tak daleko, že co snícímu dříve připadalo jako čistá voda, dnes ve vzpomínce vidí jako bahno a kaly)
   -    čím je voda, v níž plaveme, studenější a čistší, tím je morální očista kvalitnější
   -    plavající muž je citovým animem a plavající žena je citovou animou
   -    plavání se vzrušujícími erotickými obrazy: snící není schopen udržet čistotu citové náplně vlastní mysli a vtahuje do ní pudové obrazy; následkem těchto obrazů bývá pád do pudové oblasti, v níž už cit nemá převahu
   -    druzí plavající lidé: nevědomí snícího upozorňuje na potřebu morální očisty
   -    plavající nahý pár (žena a muž): pokud do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypech Anima – Animus a Coniunctio )
   -    plavat ve vodách jezera: symbolizuje snahu posilovat citovou náplň mysli
   -    plavat oblečený: snící při střetu s nejsilnějším faktorem citové roviny (voda) prozatím není schopen oprostit se od osobnosti (popis osobnosti viz archetyp Persona )
   -    plavat nahý: snící „vysvlečen“ z osobnosti nechává působit mocné city na každý kousíček svého „pudového“ těla , aby po morálním očištění dokázal lépe odolávat nástrahám pokušení
   -    pravidelné snové plavání bývá předzvěstí budoucí porážky pudových symbolů a personifikací
   -    plavání a morální očista obsažená ve vodě dává snícímu možnost vracet se k obrazům minulosti a napravovat chyby, jichž se kdysi dopustil, aby se tím od jejich důsledků osvobodil (viz karma*26 a karmický zákon*34)
   -    v akváriu: kruté omezení v následném období
   -    plavat v nebezpečné vodě: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá i nebezpečné osudové okamžiky
   -    podplavat překážku, proplavat úzký prostor, rouru, stoku: jeden z častých alegorických obrazů archetypu Bazální perinatální matrice a zejména jeho třetí fáze, v níž představuje cestu rodícího se dítěte porodními kanály; jakmile se člověk k této vzpomínce dostane a v těchto snech rozpozná vlastní porod, může s důvěrou doufat v poznání souvislostí mezi porodními zážitky a procesem sebezdokonalování
   -    přeplavat z jednoho břehu na druhý: obraz je významným předělem v životě snícího, neboť vědomě opouští jeden stav (například stav pudové podřízenosti) a nachází nový stav (například stav citového prožívání); samozřejmě lze kráčet také opačně, ale to by mělo být pro každého snícího důrazným varováním; další podrobnosti viz břeh


Plavba
   -    symbolizuje cestu životem
   -    nebezpečná plavba, koupání či samotná voda: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
   -    noční plavba (zejména po moři či velkém jezeře): strach, nejistota a tápání v citových otázkách; obraz může být předzvěstí smrti ega (ztroskotání, utonutí)
   -    plachetnicí: viz plachetnice
   -    lodí: viz loď


Plavidlo
   -    viz jednotlivé druhy plavidel


Plavit se
   -    viz plavba


Plavky
   -    patří k egu, neboť oblékají skutečnou individualitu snícího (nahého) do šatu osobnosti (plavky)


Plaz
   -    viz had


Plazit se
   -    v přeneseném smyslu obraz představuje touhu vrátit se do jednoty dětství či spíše až do prenatálního stavu v lůně matky, kdy člověk nevnímal to, co jej v současnosti vytrhává z klidu a míru, do doby, kdy nevnímal protiklady ženské a mužské části své psýché (anima – animus)
   -    do díry či z díry, do tunelů či z tunelů, úzkými prostory, dutými předměty, klenutými místnostmi, chodbou, kanály, stokami, norami, podzemím, krátery, jícny sopek, zatopenými prostory a podobně: jeden z velice častých symbolů, jenž se objevuje v prenatálních vzpomínkách; tyto sny ve vědomí asociují dramatický průběh porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    plazení naplněné sexuálními a pornografickými obrazy či agresivitou: emoční vyústění třetí části předporodního zážitku, jímž se vytěsněné obsahy perinatálního vývoje dostávají do vědomí snícího (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    bahnem: viz bahno


Pláž
   -    symbolizuje střet citových obsahů mysli (voda) s pudovými (pevnina); pokud člověk chce žít citový či duchovní život, bude se na pláži střetávat s obrazy pokušení, aby nevědomí prověřilo morální způsobilost pro takový život
   -    čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega
   -    opalovat se, slunit se na pláži: viz opalovat se
   -    plážové koupaliště: viz koupaliště


Plech
   -    plechové předměty: podle síly a kvality plechu symbolizují určitou míru pomíjivosti (křehkost, rez), současně i omezenou moc symbolu nad snícím
   -    odevzdávat plechové předměty do sběru: obraz symbolizuje ukončení určitých emočních vazeb či vztahů, což je kladné pro budoucnost, neboť příští zpracování této suroviny (tavba) bude symbolizovat proces formování nových vztahů
   -    odrážející obraz či světlo: viz odraz
   -    rezavý: nevědomí varuje snícího před plošnou nenávistí vůči lidem (i vůči sobě samému), před nenávistí, jež by mohla přinést dalekosáhlé a tragické důsledky pro život snícího
   -    zakrývat něco plechem: obraz vyjadřuje přechodné vyřešení problému, ke kterému se bude muset snící po čase vrátit a vyřešit jej definitivně
   -    stát na plechových deskách, plátech: varování před současným způsobem života; nevědomí často již v samotném snu snícímu ukáže cestu ze současných problémů
   -    masivní plechové předměty či plechy: viz kov


Plechovka
   -    s potravinami: viz konzerva
   -    prázdná: obraz symbolizuje ukončení určitých pudových a emočních vazeb či vztahů, proto je velice dobré odevzdávat plechovky do sběru, neboť příští zpracování této suroviny (tavba) bude symbolizovat proces formování nových vztahů


Plenění
   -    likvidace starého světového názoru (viz archetyp Témata zničení světa) nebo obraz minulých či budoucích událostí ve světě (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Plenky
   -    upozorňují snícího na potřebu bytostného očištění
   -    promočené: viz moč
   -    s lidskými exkrementy: symbolizují hmotné bohatství; však každá mince má dvě strany – tou druhou je nebezpečí či dokonce jistota rozeznaná moudrým nevědomí, že snící upadne do materialistického života, proto nevědomí dává snícímu možnost v alegorii lidského exkrementu rozpoznat špatnou cestu, ač je lemovaná hmotným bohatstvím, a nastolit opět rovnováhu mezi vědomím a nevědomím


Ples
   -    snový ples vyjadřuje snahu snícího zahalit pudovou smyslnost tance do hávu nádherného zářivého roucha nevinnosti; je třeba si uvědomit, že plesy patří jednoznačně egu a jeho touhy zviditelnit se, proto citový člověk lákadlům plesů odolává nebo plesy s ulehčením a bez pocitu hořkosti opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši
   -    maškarní: prakticky stejné jako viz karneval
   -    masky na maškarním plese viz maska


Plesnivění
   -    viz plíseň


Pleso
   -    viz jezero


Plést
   -    oblečení: viz oblečení


Pleš
   -    úplná i počínající: viz holohlavý


Pletení
   -    oděvních svršků: viz oblečení


Pleť
   -    černá, tmavá: viz černoch
   -    bílá až zářivá: čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl
   -    plná boláků či vyrážky: pokud ji sami máme, nevědomí tak snižuje uměle vyvyšovanou osobnost snícího, což následně vede k trpělivé práci a zisku; pokud ji vidíme u druhých lidí, pak lidem ve svém okolí dokážeme nahlédnout pod pokličku pracně budované osobnosti (ega)


Pleva obilná
   -    viz klas


Plevel
   -    nevědomí snícímu zdůrazňuje potřebu bytostného očištění (vytrhat plevel)


Plíce
   -    symbolizují schopnost snícího přijímat duchovní principy (vzduch)


Plíseň
   -    je běžný přírodní cyklus, který naznačuje, že vše svým skonem dává život a sílu jiným formám, tak rozklad vědomím překonaného prvku připravuje půdu pro nový život
   -    plesnivějící formy představují odložené a nepotřebné obrazy světa, které již podléhají rozkladu, proto mohou být i obsahem archetypu Témata zničení světa; plíseň je velice kladný prvek potvrzující výměnu náplně vědomí snícího
   -    na houbách: rozkladný proces, v němž se sexualita rozkládá na další substance potřebné pro vznik citového života; další podrobnosti viz Houby
   -    na ovoci: pro běžný život narušené emoční vazby s možností partnerských rozchodů, ale pro citový život a duchovní vývoj velice pozitivní rozklad sexuálních symbolů


Plít
   -    viz plevel


Plivat
   -    dítě plive na snícího: oprávněná kritika snícího, kritika, která pošramotí uměle vyvyšovanou osobnost snícího
   -    sám být popliván: tento akt podvědomě snižuje pýchu snícího, což ve svém důsledku vede k úspěchu a štěstí
   -    člověk je plivnutím znehybněn: obraz ukazuje nadmíru vyvýšené ego, jež je v jediném okamžiku zbaveno pýchy, proto není zcela zákonitě schopno pohybu
   -    plivat na druhé: význam symbolu závisí na pohnutkách, které snícího vedly k plivání; pokud je plivání činěno ve smyslu přání štěstí (například mezi herci), pak se upřímnost dostává do denního vědomí snícího, ale pokud je důsledkem nenávisti, pak snící nezvládá své emoce a míří k tragickým koncům, když se jeho současné negativní činy stanou příčinou nešťastných událostí přesně podle karmického zákona*34
   -    bytosti plivající na snícího oheň: obraz symbolizuje zničující vášeň a žádostivost, jimž se bude muset snící postavit
   -    krev: viz krev


Plížit
   -    viz plazit se


Plná moc
   -    více než na samotné plné moci výklad snu závisí na skutečnosti, kterou obdržená plná moc umožňuje, nebo předaná plná moc zbavuje


Plnící pero
   -    viz pero


Plnit
   -    plnit jámu, díru, otvor určitým předmětem či materiálem (nikoli opakované plnění, neboť to je principem soulože): vzdání se sexuálního vztahu nebo častěji jednoho z mnoha sexuálních vztahů
   -    jáma, díra, otvor naplněné vodou: podle kvality vody můžeme usuzovat, jak čisté city mohou nahradit podvědomou touhu po sexualitě, přičemž špinavá voda je předpokladem opětovného pádu na pudovou rovinu, čistá voda symbolizuje schopnost snícího nahradit podvědomou sexualitu čistým citem
   -    opakovaně plnit a vyprazdňovat nádobu (nejčastěji naběračku): jednoznačná alegorie soulože
   -    nádrž vodou: viz nádrž na vodu
   -    touhu po darech: dary se často vztahují k různým přáním (i z dávné minulosti), neboť přání někoho obdarovat či být sám něčím obdarován vytvořilo napětí, které se bude muset jednou vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
   -    přání: tyto snové obrazy vybíjejí nesčetná vytěsněná přání minulosti, aby ve formě pokušení ukončila svoji existenci, ovšem jen pokud snící pokušení nepodlehne (jakmile pokušení podlehne, vytvoří karmické napětí, které se bude muset přesně podle karmického zákona*34 prostřednictvím prožitků jednou vybít)
   -    rozkazy: podřízená nižší složka vědomí by měla být bez výhrad, odporu a odmlouvání podřízena vyššímu vědomí (například voják či dělník by měli plnit nařízení svých nadřízených), jinak povstává nižší pudová přirozenost proti vědomé vůli snícího


Plod
   -    kaštanu: jednoznačný symbol vnitřní podstaty; obal jádra představuje osobnost, pod níž se v jádru skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita)
   -    lesní: viz lesní plody nebo viz jednotlivé plody
   -    loupat: snící podvědomě touží proniknout k podstatě významu, jenž je znázorněn loupaným plodem
   -    plody v lusku: snící podvědomě touží proniknout k podstatě významu, jenž je znázorněn plody uvnitř lusku; pro výklad snu může být důležitý tvar lusku i plodu uvnitř
   -    ovocný: viz ovoce nebo viz jednotlivé druhy


Plomba
   -    plombovat díru v zubu: obraz představuje vzdání se jednoho z mnoha sexuálních vztahů nebo všech sexuálních vztahů v případě odpovědně žitého celibátu


Plot
   -    při výkladu snu je nejdůležitější rozlišit, zda se jedná o překážku, kterou se snící vědomě odděluje od něčeho nepříjemného, nebo zda se jedná o překážku bránící snícímu postupu vpřed
   -    dřevěný či živý: protože je přírodního charakteru, je chabou obranou snícího před pudovou složkou, či opačně nedostatečnou překážkou pro snícího na cestě sebezdokonalení
   -    překonat, zbořit: symbolizuje vyřešení nějakého problému a samozřejmě postup vpřed
   -    natírat, barvit: snící se podvědomě snaží distancovat od symbolů či od neznámého za plotem a barva plotu napoví vlastnost, která mu pomáhá v udržování bezpečného odstupu
   -    kolem lesa, u lesa: snící se podvědomě snaží distancovat od pudových obsahů, jež se váží k symbolu lesa
   -    drátěný: má vždy emoční podstatu (další podrobnosti viz drát )
   -    elektrický (ohradník): symbolizuje emoční překážky, jež brání citovému či duchovnímu vývoji, a po nepříjemném emočním výboji zasažení lidé degradují své prožívání na pudovou rovinu
   -    házet předměty přes plot: snaha zbavit vlastní mysl odhazovaných symbolů a zároveň se od jejich případného zpětného působení bezpečně oddělit
   -    lidé za ploty (například koncentrační tábory): velice častý obraz druhé fáze archetypu Bazální perinatální matrice, která má určité zákonitosti vývoje; nejprve snící prožívá roli trpícího, posléze se stane méně trpícím účastníkem celého obrazu, až nakonec z polohy nestranného svědka rozpoznává podstatu vnitřních problémů a současně kořenů existenciální filozofie*93
   -    krásná příroda či skvostné zahrady za plotem: častý obraz archetypu Témata zničení světa, který nás tímto obrazem nabádá k opuštění starých zkostnatělých názorů (většinou starého zničeného světa), k překonání poslední překážky a vstupu do nového světa s novým myšlením
   -    pro citové či dokonce duchovní personifikace nejsou ploty žádnou překážkou
   -    každý plot je pouhým výplodem mysli, vyprázdněním mysli lze jakoukoliv překážku (včetně plotů) bez problémů odstranit; více o tomto tématu v archetypu Pozornost


Plotna
   -    kamen, sporáků (i plynových): viz kamna
   -    elektrická plotýnka: na rozdíl od klasických kamen jí energii nedodávají spalující se pudové symboly (například dříví), ale svou sílu čerpá z citů, proto jako elektrický spotřebič symbolizuje jednoho z účastníků mezilidských vztahů (většinou snícího)


Plout
   -    viz plavba


Ploutvonožci
   -    dospělí: symbolizují citový život, který je pravidelně prokládán duchovními ideály (rybí potrava)
   -    mládě ploutvonožce: symbolizuje pudy, jež v sobě nesou schopnost přepodstatnit se v city, stejně jako se mládě ploutvonožce jednou odváží opustit souš a vstoupit do vody
   -    lovící v hlubinách moře: city pronikají hluboko pod hranici uvědomování, aby zde nalezly duchovní ideály (ryby) pro svou sílu i růst (duchovní vzestup)


Plovárna
   -    viz koupaliště


Pluh
   -    zemědělský stroj: nejen falickým tvarem radlice, ale i samotným pohybem při orbě pluh jednoznačně ukazuje na sexuální symbol a symbol plodnosti, přičemž půda jako Matka Země dá vzejít plodu ze semene, stejně jako se z ženy po oplodnění rodí dítě; další podrobnosti viz orání
   -    na udržování sjízdných komunikací: symbolizuje snahu snícího pokračovat v životní cestě i přes občasnou sněhovou nadílku z duchovní roviny vědomí, tedy nezastavit se a nepovažovat duchovní rovinu vědomí za konečný cíl člověka, jímž je až realizace*68


Plukovník
   -    viz důstojník


Pluto (planeta)
   -    představuje neznámé, skryté, temnotu a temnou část duše, která může být při správném přístupu úspěšně transformována


Plyn
   -    proudící v plynovodu či v hadici: symbolizuje vědomé zaměření myšlenek k duchovní rovině (plynovodem či hadicí proudí plyn jako vzdušný element)
   -    v některých, zejména emočně vyhraněných snech, může plyn představovat životní sílu (pohlavní sílu)
   -    unikající: snícímu pro jeho roztěkanost a nedostatečné soustředění uniká duchovní element, který navíc ve světském (emočním a pudovém) prostředí hrozí výbuchem, jenž může představovat vyústění emočního tlaku uvnitř těla (některé z psychických center*4 je nebezpečně přetížené)
   -    plyn jako lék (inhalace): viz lék
   -    na svařování či řezání kovů: duchovní myšlení dokáže pomocí soustředění a činů (hořící oblouk) přetvářet pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje vstupovat do procesu formování nových vztahů; svařování je v nevědomí synonymem scelování individuality; pokud se kolem svařování objevují mrtví, pak je to velice kladné pro snícího, neboť zmírají části ega (jako snové personifikace osob)
   -    plynový pedál dopravního prostředku: viz pedál
   -    v tlakových láhvích: symbolizuje uložení duchovních obsahů, které při nevhodném zacházení ničí vše citové a pudové, čímž snící ztrácí lidskou oporu a z prožitkového vakua padá do beznaděje, proto je důležité duchovní obsahy vlastního nitra (ve formě tlakových láhví) správně obhospodařovat, plyn přesně dávkovat mezi pudové a citové obsahy mysli, a tak postupně zvyšovat duchovní potenciál vlastní psýché
   -    vzácné plyny, inertní plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon): symbolizují duchovní vědomí, jež je neovlivnitelné svým okolím, duchovní vědomí naplněné dokonalou indiferencí (viz indiference )
   -    plynová kamna: vědomé zaměření duchovních myšlenek (plyn jako obsah vzdušného elementu) podněcuje kladné vztahy snícího s jeho okolím; mají moc přetvářet pudové a citové obsahy
   -    plynová maska: pomáhá snícímu opustit starý, zamořený svět (více o tomto v archetypu Témata zničení světa), nebo může být ochranou před jedovatými chemikáliemi, které symbolizují nevhodný vnitřní obsah mysli, jemuž se musí snící ubránit a poté se s nevhodným odpadem vypořádat (neutralizace, zředění a podobně)
   -    poškození plynové masky s následkem smrti: smrt osobnosti snícího (smrt ega); takové obrazy bývají častým průvodcem archetypu Alchymista
   -    výron plynů ze země: duchovní vědomí vystupující z nitra; pokud se ke snu s výrony plynů přidá sexuální vzrušení, pak se vystoupení duchovního vědomí a s tím spojené extáze degradovalo chtěním sexuálního prožitku a výron plynů je v mysli snícího pouhou ejakulací
   -    zabíjet plynem lidi: duchovní myšlení likviduje pudové personifikace (pudového anima a pudovou animu)
   -    plynoměr: symbolizuje skutečnost, že duchovní obsahy psýché nabyly objemu a jejich tok je měřitelný


Plynovod
   -    je synonymem duchovní cesty


Plyšové hračky
   -    hra s plyšovými zvířátky: viz hra


Pneumatika
   -    duše pneumatiky: u jízdního kola a motocyklu se vztahuje k podstatě sexuality a u automobilu k podstatě vlastností a závislostí, které snícího vedou životem
   -    z pneumatiky stříká nebo vytéká kapalina: obraz má souvislost se sexualitou snícího a s ejakulací nebo u snících žen s vlastním vyvrcholením
   -    píchnout pneumatiku: symbolizuje soulož, po které přichází nechuť snícího k sexu
   -    podhuštěná: symbolizuje nechuť snícího k sexu
   -    přehuštěná: vyjadřuje zvýšenou sexuální potenci
   -    umývat, čistit: snaha distancovat se od sexuálních myšlenek


Pobožnost
   -    viz náboženství


Pobřeží
   -    viz břeh


Pocákat
   -    hořlavou látkou: viz hořlavina
   -    čistota citů je daná čistotou cákané vody
   -    partnerka (partner) cákající na snícího (snící) vodu: snaha vlastního protikladu probudit skomírající city
   -    dítě cákající na snícího vodu: probouzející se city, potřeba vřelejšího citového vztahu
   -    zvířata vodou: obraz symbolizuje snahu snícího postupně přetvořit své pudové vlastnosti v čisté city


Pocení
   -    viz pot


Pocestný
   -    představuje toulavou mysl, proto je dobré pocestného laskavě přivítat a pečlivě se o něj postarat, aby došel ke svému cíli (domů)


Pocit
   -    nepříjemné pocity v uzavřených místnostech: velice častý syndrom prenatálního prožitku, jenž formuje vztah člověka ke světu; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nepříjemný pocit v kolébce nebo při kolébání či houpání: symbolizuje tzv. špatné lůno*57
   -    méněcennosti: tento komplex se překonává pouze tolerancí a soucitem či indiferencí, pak teprve dojde k asimilaci nízkých pocitů vyššími; je příčinou agresivních vlastností, nenávisti a zášti
   -    nepříjemné pocity a ohrožení v uzavřeném prostoru či v místnosti: v drtivé většině se jedná o alegorii lůna při prvních porodních stazích, tedy o vzpomínku na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    bolesti, mučení a trýzně: tento pocit snící prožívá proto, aby vyjádřil své vnitřní pohnutky, pak se může přidat na stranu mučitelů a svoji zápornou karmu*26 násobit, nebo ve ztotožnění se s pocity mučedníků svoji karmu splácet; teprve později, při dostatečném soucítění, dokáže snící pochopit účinek karmického zákona*34, pochopit, jak trpící splácí svůj dluh z daleké minulosti, a tyran si vytváří karmu, kterou bude muset jednou stejně bolestně prožít
   -    rozporuplné pocity: jsou způsobeny věčným soubojem vyumělkované osobnosti se skutečnou a skrývanou individualitou; nesou v sobě potenciál uzdravování, neboť ukáží člověku vlastnosti a hlavně závislosti, kterých by se měl zbavit (více o tomto v archetypech Persona a Individualita)
   -    opuštěnosti: viz opustit
   -    křivdy: stokrát může být právo na straně ukřivděného, ale stejně bude muset pocit křivdy do sebe vstřebat, rozvážit, pochopit a rozpoznat příčiny, jež zcela jednoznačně leží v neúprosném, leč spravedlivém karmickém zákonu*34
   -    chladu, zimy: cit snícího dokáže rozehřát nitro člověka i okolní předměty, proto pocit snového tělesného chladu znamená emocionální chlad (nedostatek citů)
   -    tělesné rozkoše a slasti: degraduje prožitky vyšších rovin (citové a duchovní) na pudovou
   -    deprese či stísněný pocit z hřbitova, z márnice, z pohřbů, z mrtvých: symbolizuje strach před odkládáním psychických břemen, strach z řešení konfliktů, strach z nicoty nebytí (řešením je stažení pozornosti od předmětů i vztahů světa a otočení do vlastního nitra)
   -    deprese: může být důsledkem izolace, když se snící brání vlivům vnějšího světa (například v hradech či jiných opevněných místech)
   -    vůně či zápachu: rozdíl mezi zápachem a vůní je čistě subjektivní pocit snícího, proto co jinému voní, může druhému zapáchat; snícímu zapáchá to, od čeho se snaží distancovat v denním vědomí; to, co snícímu ve snu voní, představuje jeho současný vzor, ke kterému se snaží přiblížit a ke kterému je přitahován
   -    smyslové a mimosmyslové pocity: viz cítění, cítit
   -    je třeba si uvědomit, že každý pocit a každá myšlenka má energetický potenciál, který se musí jednou vybít; pochopením tohoto principu je člověku definitivně zodpovězena podstata karmy*26
   -    radosti a bláznovství: snící se ve své nevinné a dobromyslné důvěře vzdaluje myšlení běžných lidí, důvěřuje své vnitřní intuici*64, pocitu, že vše, co se děje, je správné, proto může připadat ostatním lidem jako blázen; radostné pocity (bezpříčinné pocity štěstí) spolu se soucitem jsou nezbytné pro výstup vědomí na duchovní rovinu prožívání
   -    nekonečné úlevy (balvan padající ze srdce): jeden z nejkrásnějších lidských pocitů, kdy snící podvědomě přijímá zprávu z hlubin nevědomí o splnění jednoho ze stěžejních úkolů svého života
   -    ohně uvnitř těla: viz oheň
   -    bezpečí, klidu a harmonie v uzavřených prostorách či místnostech: jednoznačně prenatální vzpomínka snícího na pobyt v děloze matky (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    klidu a míru, s vizemi nádherné přírody, rájů plných slastí a radostí: návrat člověka do prenatálního stavu a pocitů v lůně matky umožní člověku zapomenout i na ohrožení, bolest a utrpení, jež při porodu každého tvora naplňují měrou vrchovatou (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    ztotožnit se s pocity matky – rodičky – při vlastním porodu: nádherný, vícerozměrný a absolutně živý zážitek s pocitem „jsme jedno tělo, rodím a jsem rozen“ je mystickým sjednocením, které popisují eleusinská mystéria*15, jež narození dítěte jménem Brimós považují za sjednocení panny, matky a dítěte v bytost umírající, rodící a opět přicházející na svět
   -    dokázat sledovat a kontrolovat vlastní pocity a cítění (opak života na autopilota*44): tato schopnost je účinnou obranou člověka zejména v nechtěných stavech (například pro asketu jsou nechtěným stavem obrazy sexu), aby celý vývojový proces završil v dokonalé indiferenci
   -    prázdnoty v mysli: problematika protikladů se rozpouští v neexistenci všeho, a tedy i v neexistenci protikladů; takový prožitek se ve snech objevuje jako důsledek vyprázdnění mysli v meditaci


Pocta
   -    společenská: je prostředkem uplatňování ega
   -    sportovní: je prostředkem uplatňování ega (více o tomto v archetypu Poklad), přičemž rytmika sportu (mimo vodních sportů) má nezpochybnitelnou vazbu k sexualitě


Poctivost
   -    prožívat vlastní: radost z prožívané bytostné čistoty
   -    uvědomovat si poctivost druhých lidí: postupné osvobozování všech složek (personifikací) vlastní bytosti od falešného jednání a lží


Počasí
   -    slunečné: vystavuje snícího plnému působení mužské složky duše (animus) a umožňuje mu přijímat cit z nejvyššího zdroje, proto je pro slunění nejvhodnější nahota, neboť sluneční paprsky nejsou utlumené či zastíněné šatem osobnosti
   -    deštivé: viz déšť
   -    větrné: viz vítr
   -    mrazivé: viz mráz


Počet
   -    viz číslo


Početí
   -    člověk na duchovní cestě postupně vstřebává alegorické zážitky vlastního porodu, aby jednou prožil nezapomenutelný proces vlastního skutečného porodu bez alegorických příkras; v nevědomí je uložen i okamžik početí, proto se může každý člověk při potřebném zvnitřnění stát svědkem vlastního početí i okamžiku, v němž se rozhodovalo o jeho pohlaví (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)


Počest
   -    viz čest


Počítač
   -    má přímý vztah k logice a rozumové složce psýché
   -    počítačová hra: pokud se nejedná o velice škodlivé a varující opakování obrazů z denního vědomí (například při neustálém hraní těchto her), pak hra zrcadlí obsah mysli snícího a výklad záleží na obsahu hry
   -    v některých snech má řídící funkci, podobně jako vedoucí pracovník, což je kladné pro budoucnost, neboť vůle se stává řídícím prvkem a povede snícího k postupné asimilaci pudové složky citovou, rozumovou a logickou; symbol počítače se v těchto či podobných významech objevuje v archetypu UFO – iniciační obřady
   -    počítačová myš: symbolizuje schopnost snícího vůlí aktivně řídit a ovládat obsahy vlastní psýché
   -    v určité fázi duchovního vývoje snící o počítač různými způsoby přichází, aby zapomněl na svůj rozum, emoce a pak i na sebe samého, aby do jeho vědomí nastoupila intuice*64, která člověka vede do světa archetypů, do světa děsivých personifikací*65 vlastního nitra, ale i kouzelných prožitků*73 vyšších rovin
   -    fiktivní obrazy z monitoru počítače se promění v realitu: nevědomí touto mnohdy děsivou scénou ukazuje snícímu proměnu myšlenek ve skutečnost, čímž nenápadně naznačuje přímý vztah mezi příčinami a následky, tedy souvislosti karmického zákona*34
   -    destrukce automatického počítačového zařízení či řídících programů: snaha zničit svou nezastupitelnou roli v karmickém kole znovuvtělování


Počítat, počty
   -    viz matematika
   -    počítat peníze: dobrý výdělek, ale zároveň ztráta na citové a duchovní rovině
   -    počítat zničené předměty: snící si bere ponaučení z minulých chyb


Podběl
   -    viz byliny


Podběrák
   -    umožňuje snícímu zachytit jeden z častých křesťanských duchovních symbolů (ryba) a pomocí něj se ve svých prožitcích dostat na duchovní rovinu vědomí


Poddaný
   -    představuje nižší složku přirozenosti, složku, jež se váže k egu
   -    být: uváznutí ve stereotypu denních starostí a radostí, ovšem plně v područí pudové složky
   -    ve sporu s vrchností: boj nižší přirozenosti proti vládě vyššího vědomí
   -    řídit poddané, dávat jim práci, kontrolovat: kladné pro budoucnost, neboť vůle se stává řídícím prvkem a povede snícího k postupné asimilaci pudové složky citovou a rozumovou; časté objevování se tohoto symbolu ve snech svědčí o pracovitosti snícího na poli vlastního sebezdokonalování
   -    mrtvý: umrtvení nižších složek vlastní bytosti, obraz se může objevit v archetypu UFO iniciační obřady
   -    znát jeho zdravotní stav a jeho slabosti, vědět o nich: znalost vlastních nedokonalostí je předpokladem k jejich postupnému odstraňování
   -    indiferentně sledovat: asimilace nižších složek je dokončena


Poddůstojník
   -    mírně zeslabený symbol důstojníka (viz důstojník )


Podepisovat
   -    viz podpis


Podezření
   -    padne na snícího nebo snící podezřívá druhé lidi: obraz je předstupněm obvinění (viz obvinění, obviňovat )
   -    podezřelí, lidé s negativními vlastnostmi, lidé ohrožující snícího: personifikace archetypu Stín
   -    podezřelé prostředí či děje: jsou jedním z mnoha stimulů pozornosti, která je důležitou vlastností na cestě sebezdokonalování


Podfuk
   -    viz podvod, podvodnice, podvodník


Podhorský
   -    je mírně zeslabeným symbolem hory (viz hora, hory )


Podhoubí
   -    představuje podvědomí, z něhož samovolně vyrůstá sexualita; další podrobnosti viz houby


Podchod
   -    podchody nejčastěji symbolizují porodní kanály či dělohu (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    ve spojení s vodou, tmou, pohyblivými stěnami, agresivitou lidí kolem podchodu, s různými hromadami, s provazy či lanem: prakticky shodný význam jako viz kanál


Pódium
   -    divadla i kina: viz divadlo


Podjezd
   -    prakticky shodné jako viz podchod


Podkova
   -    na kopytě: zesiluje sexuální symbol kopyta (viz kopyto )
   -    samostatně: je významným symbolem na cestě sebezdokonalování – otevřený kruh, do něhož lze vstoupit, proto podkova v lidech vyvolává představu štěstí


Podkroví
   -    představuje rozum a vědomou mysl


Podlaha
   -    představuje základ mysli, na níž se staví další symboly; někdy může vyjadřovat i základní procesy
   -    prostory či místnosti pod podlahou (i pod její úrovní): podvědomá mysl
   -    nepevná, pohyblivá, částečná, bortící se, propadající se: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    naklánějící se podlaha: změna v životě snícího; nevědomí tak může snícímu oznamovat i hlubokou osudovou změnu
   -    špinavá: důsledek morálních poklesků snícího
   -    umývat: pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“, tedy všechny ty nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, které bude muset stejně jako bájný Hérakles v téměř nadlidské službě uklidit
   -    průhledná, prosvětlená: vyjadřuje schopnost snícího nahlédnout do podstaty vzniku některých dějů v jeho nitru či v jeho okolí


Podlomení
   -    vidět na druhých podlamující se kolena (nohy): možnost nečekaného zisku
   -    snícímu se podlamují kolena (nohy): přeceňujete své síly a schopnosti


Podloubí
   -    viz loubí


Podlouhlé
   -    předměty: falické symboly


Podmáslí
   -    v kruhové nádobě, v lahvích, stříkající, kapající, potřísnění podmáslím: v těchto obrazech má podmáslí sexuální význam; další podrobnosti viz mléko


Podnik (výrobní)
   -    viz fabrika (továrna)


Podobizna
   -    prakticky shodné jako viz fotografie


Podpis
   -    přináší uvědomění si vlastní osobnosti (více o osobnosti v archetypu Persona )
   -    vlastní: někdy ukončuje určité období a ukazuje na počátek podnikání či nové životní etapy
   -    podepisovat dokumenty svým jménem: viz dokument
   -    druhého člověka: z mnoha možných významů např.: upozornění na případné setkání s tímto člověkem, možný citový vztah, v podpisu je uschován anagram*9 ukazující pravý význam apod.
   -    vlastní podpis na čepici snícího: symbolizuje ochranu, kterou si snící svým myšlením a jednáním vybudoval a bylo by hříchem tuto ochranu nevyužít k rychlejšímu postupu a poznávání
   -    „otvírající“ dveře, umožňující vstup do jinak nepřístupných objektů či oblastí: je velice kladné, pokud je to podpis snícího, neboť tím je potvrzena způsobilost navštěvovat tajemná zákoutí vlastní psýché
   -    prezidenta: má vztah k duchovnímu srdci


Podprsenka
   -    jako každé oblečení patří k osobnosti (egu)
   -    zvyšuje sexuální přitažlivost snových žen, pokud jim snící neodolá, vzdaluje se od citových prožitků


Podrápání
   -    od zvířat: pudové personifikace mají velkou moc poznamenat vědomí snícího


Podraz
   -    podrazit někomu nohy: nevědomí snícího varuje před egoismem a nikdy nekončící touhou vítězit za každou cenu, neboť jednou bude muset stejnou mincí zaplatit (karma*26)
   -    snícímu kdosi podrazí nohy: těmito obrazy nevědomí umožňuje i ve snu plnit karmické dluhy (karmický zákon*34), ale jen v případě, že nebude na podraz reagovat nenávistně, nepřátelsky či podrážděně a soucitně přijme podraz jako důsledek nevědomého jednání
   -    ve smyslu podvod: viz podvod


Podrost
   -    symbolizuje ochlupení genitálií, zejména je-li kolem podrostu vystouplá část (falus) nebo prohlubeň (ženské pohlavní orgány)


Podřadní
   -    lidé, jimiž snící ve snu pohrdá: člověk přehlíží vždy to, co je mu neznámé a nepochopitelné, proto se v této nezáviděníhodné roli mohou objevit duchovní a citové personifikace (duchovní a citoví anima – animus), nebo když snící upevnil své prožívání na citové nebo duchovní rovině, takto vidí pudové personifikace – svůj stín (viz archetyp Stín ), který nelze zničit nenávistí, pyšným přehlížením či pohrdáním, ale z výše duchovní roviny asimilovat soucitným jednáním


Podsvětí
   -    v každém člověku je kromě dobra obsaženo i zlo, které se může projevovat jako podsvětí; pokud zesílíme potenciál dobra, zesílí i potenciál zla, který následně musíme eliminovat, zničit jeden z potenciálů nemůžeme (ve stvořeném světě), neboť by přestal existovat i jeho protiklad (to je zákon, který si musíme při vstupu hrdiny do podsvětí a v boji se zlem uvědomovat)
   -    sestup do podsvětí: snící vstupuje do velice složitého a nebezpečného období odhalování vlastní stránky zla, proto by měl čerpat ze zkušeností našich předků, kteří stejné procesy popsali v mytologii či literatuře; do podsvětí dokázali sestoupit a bezpečně se navrátit řečtí hrdinové Hérakles, Odysseus, Aeneas, nebo Dantův vizionářský cestovatel z Božské komedie či Goethův Faust, jehož kariéristická maska osobnosti byla po sestupu nahrazena skutečnou individualitou v podobě Mefistofela, který ať už je jakkoliv záporný, je skutečným stavem duše profesora Fausta
   -    bez sestupu do podsvětí (do vlastního nitra) není možné odhalit skutečnou vlastní podstatu obalenou letitými závislostmi, není možné vybřednout z neustálého opakování stejných scénářů různých životů
   -    obávané zvíře či bytost hlídající vstup do podsvětí: symbolizuje strážce prahu, který je personifikací nevhodných morálních vlastností, tedy vlastním stínem (viz archetyp Stín )
   -    v podsvětí může hrdina překročit práh smrti, kde se odděluje oblast vědomí od oblasti nevědomí, překročením tohoto prahu se přesouvá vědomí do jiných dimenzí nebo lépe řečeno hrdina překročením prahu zjišťuje vlastní bytostný přerod
   -    podle mnohých badatelů v oboru alchymie začíná cesta adepta sestupem do podsvětí a setkáním se zosobněným (personifikovaným) zlem, mnohdy se samotným ďáblem


Podšívka
   -    vztahuje se ke skryté či skrývané části ega (skrývá pečlivě ukryté touhy a egoistická přání)


Poduška
   -    prakticky stejné jako viz polštář


Podvazek
   -    jako každá součást oblečení patří k osobnosti (egu)
   -    zvyšuje sexuální přitažlivost snových žen, pokud jim snící neodolá, vzdaluje se od citových prožitků


Podvod, podvodnice, podvodník
   -    odhalení snícího při podvodu: tyto sny učí snícího bez vytáček, dobrovolně a pokorně přiznat vinu, přijmout trest, a tím se zbavit emočních tlaků negativních skutků, jichž se snící, třeba v jiné formě, dopustil; podobné sny jsou obvyklé u lidí, kteří jen neradi a většinou pod tlakem přiznávají svou vinu a kteří se vyhýbají zaslouženému trestu
   -    snící odhalí podvod či komplot: snící je připraven střetnout se s odhalenou skutečností, ať už je to obávaná personifikace archetypu Stín (od drobných zločinců až po samotného ďábla) nebo nebezpečné mimozemské bytosti, a zdárně konflikt, jež je odrazem stavu vlastní psýché, bez zášti, s pochopením a soucitem vyřešit
   -    přijímaný podvod (vlastní i druhých): představuje nebezpečí, že se iluze, nepravda a lež stanou morálním kreditem snícího
   -    vidíme či cítíme podvodné jednání tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad podvody ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet; to není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
   -    podvod patří k masce osobnosti a k egu, tedy k tomu, co je na povrchu, zatímco jednání bez podvodů, lží, falše a přetvářky patří tváři pod maskou a je podstatou uzdravené individuality (více o vlivu osobnosti na charakter člověka v archetypu Persona )
   -    podvádět ve škole či při zkouškách: viz opisování


Podvrh
   -    je součástí podvodu, proto viz podvod, podvodnice, podvodník


Podzemí
   -    dívka (mladík) v podzemí: citová či duchovní anima (animus) objevená zvnitřněním (například meditací)
   -    nebezpečné: obava z obsahů vlastní podvědomé mysli
   -    vstup či dveře do podzemí: oddělují denní vědomí od nevědomí; právě těmito dveřmi musí člověk vstoupit do procesu poznávání svých negativních stránek (stejně jako Goethův Faust, který poznal Mefistofela); častý obraz archetypů Hrdina a Stín
   -    podzemní nádrž: snící objevuje citové obsahy dosud nevědomé mysli
   -    podzemní továrna: významná práce snícího v podvědomé mysli
   -    oheň v podzemí, v jeskyních: značí činy, které osvětlí část pudové podstaty snícího; takový oheň často doprovází archetyp Stín (například v obrazech s ďáblem)
   -    zavalené podzemní prostory: symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu
   -    cesta vedoucí do podzemí: cesta do podvědomé mysli k doposud skrytým skutečnostem; pokud se k tomuto obrazu přidávají například otvírající se vrata, úzké prostory nebo voda, pak se jedná o vstup snícího do předporodních a porodních prožitků (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    v emotivních snech může mít význam viz podsvětí


Podzemní dráha
   -    viz metro


Podzim
   -    symbolizuje dospělost či střední věk, moudrost a vyvrcholení života
   -    ze všech ročních období je právě podzim nejpříhodnější pro úspěšnou práci na vlastním sebezdokonalování a pro cestu k poznání
   -    změna podzimu v jaro nebo naopak či rozkvetlé stromy na podzim: jeden z důležitých obrazů sjednocování protikladů je dokladem vystoupení na duchovní rovinu prožívání; může se objevit v archetypu Řízená imaginace
   -    podzimní hory: nastává kouzelná práce na odstraňování všeho nepotřebného balastu, jenž stínil lidskou individualitu
   -    podzimní setba: ozim je zrnem duchovní povahy, neboť se seje na podzim (vyvrcholení života), nabírá sílu v zimě (smrt a skon) a ze země vyráží na jaře (znovuzrození); další podrobnosti viz obilí a viz klas
   -    se snovým podzimem přichází ochlazení citů; u mužů může mít i význam oslabené potence


Poezie
   -    je spolu s hudbou častou náplní citové roviny
   -    další podrobnosti viz báseň, básník


Pohádka
   -    je velice významný symbol duchovní roviny; v podstatě se jedná o jednoduché mystické a duchovní příběhy, které posouvají člověka k čistotě dětské mysli a do Kristova království Božího; tak rozliční hrdinové pohádek, bájí a mýtů procházejí cestou, kterou kráčí člověk na duchovní cestě k bytostnému sjednocení; pohádka je úzce spjata s vývojem člověka jako psychického jedince
   -    ne každá pohádka je klíčem k mocnému prameni duševního a duchovního zdraví, zejména některé moderní pohádky absolutně postrádají jakoukoli mytologickou a duchovní podstatu, čímž umožňují materialistické podstatě vjemů zatemnit člověku cestu do duchovního světa a plně ovládnout jeho vědomí
   -    pudy a sexualita zákonitě vytrhují člověka z pohádkového (duchovního) světa a uvrhují jej zpět do prožívání pudové přirozenosti
   -    číst pohádky: jasný důkaz, že zvnitřnění prorazilo hranici mezi denním uvědomováním a podvědomím, díky čemuž se na povrch dostávají příběhy tvořící kořeny lidské civilizace; četba pohádek, bájí a mýtů nejen vlastního národa „nasává“ do vědomí zkušenosti, prožitky a tajemnou symboliku, byť většinou podvědomě, ale i to stačí pro budoucí úspěch na poli sebezdokonalování
   -    magie a kouzelnictví v pohádkách: viz magie
   -    čaroděj, mág, rádce, průvodce, stařec z hlubokých lesů, hledač pravdy v pohádkách: majestátní a tajuplná duchovní personifikace archetypu Moudrý stařec
   -    k pohádkám se často přiřazuje číslovka 7, která je důležitou číslovkou s hlubokým významem pro archetyp Řízená imaginace; číslo 7 překračuje všechno dění a dovršuje lidský běh v poznání, když světské je střídáno božským, aby se divák stal pouhým svědkem a byl nekonečně tichý, vědomý a neměnný
   -    jako pohádka vyznívá archetyp Řízená imaginace plná kouzel, magie, zázraků a létání, a právě tento archetyp je důležitou přípravou pro vstup člověka do vnitřních kruhů nevědomí, neboť poznává niterné prameny duchovního růstu
   -    nejčastějším archetypem, jehož se pohádky úzce dotýkají, je archetyp Anima – Animus; patří sem zejména objevování a osvobozování princezny (duchovní animy) či prince (duchovní animus)
   -    pohádkové proměny se mohou týkat archetypu Self
   -    pohádkové bytosti božských vlastností jsou obsahem archetypu Numinózum
   -    přátelství dětí v pohádkách: vzájemné přátelství puer – kora je sjednocujícím faktorem, ke kterému se lidé marnou touhou po mládí snaží přiblížit, je čisté, neboť do něj nevstoupily protiklady ženského a mužského principu (anima – animus); více o tomto fenoménu v archetypu Puer – Kora
   -    dítě v pohádkách: obsahuje prvky mytologického Božského dítěte, pomocí nichž člověk zažívá touhu, kterou podvědomě vyciťuje v hloubce vlastní duše; právě takové příběhy otvírají v dosud nevědomém lidském jedinci pramen chápání a poté je už jen otázkou zralosti, kdy člověk odvrhne touhy v hmotném světě a dokáže se napít z pramene poznání
   -    pohádkový boj dobra se zlem: tento boj je nutné na cestě k poznání duchovní skutečnosti lidství plně prožít, je nutné naučit se rozlišovat a je nutné naučit se odpouštět, neboť jedině odpuštění a následný soucit dokáží stín jako personifikované zlo asimilovat, čímž se vyrovná cesta a rozkvete moudrost rozlišování pravé skutečnosti jevů (více o tomto tématu v archetypu Stín )
   -    dalším archetypem, jehož se pohádky úzce dotýkají je archetyp Poklad; například v jedné české pohádce dostal hrdina za splněný úkol na vybranou ze stáda skvostných koní a on si na radu svého přítele vybral toho nejošklivějšího zchromlého koně, který byl uschován ve špinavé stáji; jedině ten ho mohl dovést k vytouženému cíli, což je rada zapomenout na skvostné masky, které nasazuje člověku pošetilé ego a hledat to, co doposud leželo nepovšimnuto pod letitou vrstvou prachu v koutě zanedbané lidské bytosti (soucit, který je ctností odosobňující a očišťující)
   -    kouzelný kůň v pohádkách: zatímco běžný kůň má pudovou složku a podstatnou část složky citové, díky čemuž může být spojovacím článkem mezi pudy a city, kouzelný kůň, který je spojovacím článkem mezi city a duchovní rovinou, ukazuje cestu, rozmlouvá s člověkem, radí mu, někdy dokonce díky kouzelné moci ukazuje skrytá nebezpečí a nástrahy
   -    pohádkový les: k němu se lze dostat jedině výstupem vědomí na duchovní rovinu a následným sestupem zpět na rovinu běžného lidského prožívání (pudovou a citovou)
   -    o králi či císaři: symbolizuje rozvíjející se proces v nitru snícího, proces, jenž z mytologických základů člověka formuje budoucí celistvou individualitu
   -    „O drvoštěpovi“, který uzdraví chřadnoucí princeznu: vymýcení eroticko-sexuálních symbolů (stromů) v nevědomí zákonitě vede k objevení a posléze i k uzdravení duchovní animy (princezny)
   -    „O statečném kováři“: zcela zákonitý proces, neboť snící po objevení duchovní animy (v pohádce princezna) nemůže s touto duchovní personifikací udržovat citovou vazbu, neboť citová vazba by jej vždy zradila a degradovala vztah s duchovní složkou na citovou a posléze i pudovou rovinu; teprve když se člověk osvobodí od této vazby (nepotřebuje již lano na to, aby se dostal z nesnází), může na základě shodné duchovní náplně vědomí dojít k mystické svatbě s duchovní animou (snící žena s duchovním animem)
   -    „O dvanácti měsíčcích“: popisuje personifikace, představující jednotlivé měsíce, čímž symbolicky a emotivně znázorňuje časovou posloupnost jednotlivých období a tak člověku ukazuje řád, jemuž by se měl přiblížit
   -    „Šípková Růženka“: ve snech mužů „proklestit cestu trním“ vyjadřuje snahu vykořenit z vlastního prožívání pudovou a sexuální podstatu sebe samého (trní) i citová vzplanutí (květy mezi trním), aby oproštěni od pudů a citů mohli objevit vlastní duchovní animu
   -    létající koberec v pohádkách: duchovní symbol, jenž je známý zejména z arabských pohádek, patří také do archetypu Řízená imaginace
   -    symboliku pohádkových příběhů popisuje i kniha C. G. Junga*96 „O fenomenologii ducha v pohádkách“
   -    u duchovních lidí není pohádka pouhým smyšleným příběhem, ale prožívanou citovou a duchovní realitou


Pohár
   -    jako dutá nádoba s oblými tvary může představovat ženu a její pohlavní orgány, jinak záleží spíše na obsahu
   -    mytologický pohár s krví Ježíše Krista: duchovní křesťanský symbol,


Pohlavek
   -    prakticky shodné jako viz facka


Pohlavní nemoci
   -    symbolizují zvrácenosti sexuálního charakteru (například sadomasochismus, skupinový sex, sex s dětmi či zvířaty), nebo u některých snících mohou být pohlavní choroby odrazem vnitřní touhy po incestu či po homosexuálním (lesbickém) vztahu


Pohlavní orgány
   -    vyšetřované lékařem: citová přirozenost snícího (lékař) hledí na pudového anima či pudovou animu; tento fakt je velice důležitým prvkem v procesu postupného posilování citové roviny
   -    příliš se v denním vědomí zabýváte sexualitou
   -    pokud se ke snovým pohlavním orgánům přidá i obava z bolesti nebo obrazy ostrých předmětů, pak se jedná o podvědomý strach z kastrace; platí pro děti, muže i ženy, neboť „kastrační sny“ jsou vlastní celému lidstvu
   -    útok na pohlaví (vidět i prožít): obava z kastrace, jež neplatí pouze pro muže, ale hluboce se dotýká i žen (další podrobnosti viz kastrace )
   -    krev vytékající z pohlavního orgánu (mužského i ženského): zmenšení moci sexuality ve vědomí snícího


Pohlavní spojení
   -    incest*63: jeden z velice důležitých snů na cestě sebezdokonalování - viz heslo incest


Pohlazení
   -    viz hladit


Pohlcení
   -    destruktivní matka, jež pohlcuje, svírá, polyká a omezuje nepřirozenou láskou a oddaností: temný aspekt mateřské bohyně – Matky
   -    měsíce a slunce v jediném obrazu: konečné sjednocení protikladů; další podrobnosti viz měsíc


Pohlednice
   -    je zprávou z citové roviny, proto je kladné pohlednice dostávat, číst a ještě lepší je snové pohlednice psát
   -    psát: dosažení citové roviny; snaha o vypořádání vlastních chyb minulosti vůči lidem, jimž snící třeba nevědomky ublížil
   -    často zkouší schopnost snícího k přijetí citové roviny, a proto je zcela zákonité, že při citové krizi se symbol pohlednice ze snů zcela vytratí


Pohmoždění
   -    symbolizuje citový deficit a přemíru pudových obsahů v mysli
   -    „léčení“ tohoto citového nedostatku je zdlouhavé, neboť z poraněného místa nevytéká krev, a tudíž s krví „neodtéká“ ego


Pohnojit
   -    viz hnůj


Pohoda
   -    snová pohoda vyjadřuje vnitřní optimismus snícího a pro vysvětlení snu nemá podstatný význam


Pohodný
   -    symbolizuje významnou likvidaci pudové části psýché


Pohoří
   -    viz hora, hory


Pohrabáč
   -    falický symbol (tvarem i opakovanými pohyby při prohrabávání)


Pohrdání
   -    lidé, jimiž snící ve snu pohrdá: člověk přehlíží vždy to, co je mu neznámé a nepochopitelné, proto se v této nezáviděníhodné roli mohou objevit duchovní a citové personifikace (duchovní a citoví anima – animus), nebo když snící upevnil své prožívání na citové nebo duchovní rovině, takto vidí pudové personifikace – svůj stín (viz archetyp Stín ), který nelze zničit nenávistí, pyšným přehlížením či pohrdáním, ale z výše duchovní roviny asimilovat soucitným jednáním


Pohřeb
   -    pohřební kaple: viz hřbitov
   -    kostra z pohřebiště: trvalý odkaz a síla předků, jejichž posmrtný klid by neměl být snícím rušen
   -    pohřební hranice: viz Hranice (k založení ohně i pohřební)
   -    vlastní pohřeb: velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část, pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost
   -    mytologická pohřební hranice: na ní se obětoval mayský bůh Quetzalcoatl*39, z plamenů pak vylétlo Quetzalcoatlovo srdce, které se na obloze přeměnilo v Jitřenku – Venuši, aby všem lidem bůh Quetzalcoatl v podobě Venuše symbolizoval smrt a vzkříšení; podobný osud má i bájný pták Fénix*52
   -    další podrobnosti viz velice obsažný symbol mrtví lidé, mrtvola


Pohřebiště
   -    viz hřbitov


Pohybovat se
   -    opakovaně nahoru a dolů nebo dopředu a dozadu: věčný princip soulože
   -    dobrovolně a vlastními silami se pohybovat v kruhu: velice kladné, neboť snící je bytostně vtažen a později i ztotožněn se symbolem kruhu, ale ani zde není odpočinku, protože by se snící měl dále snažit i podvědomě pochopit a poté vědomím překročit hranici projeveného světa
   -    muset se pohybovat v kruhu, bloudit v kruhu: velice negativní obraz snícímu radí radikálně změnit vlastní jednání, cítění a myšlení
   -    pohybující se, nepevná konstrukce (například lešení): může být synonymem pohybujícího se porodního kanálu, kterým se plod posouvá provázen dalšími alegorickými obrazy zničení ke svobodě (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    pohybovat předměty vlastní vůlí: obraz patří do archetypu Řízená imaginace , ale pokud je předmětem, kterým snící pohybuje, koule, pak navíc obraz snícímu říká, že je schopen vnitřního poznání celistvosti


Pochod
   -    symbolizuje životní cestu, směr vývoje (třeba v jednotlivých archetypech) i předpokládané překážky
   -    hodně napovědět může i vzdálenost, kterou při pochodu jdeme nebo máme ujít (viz číslo )


Pochodeň
   -    zapálená: viz oheň
   -    nezapálená: je falickým symbolem, ovšem s potenciálem proměny (pomocí zapáleného ohně)


Pochvala
   -    viz chvála, chválit


Pojistky
   -    elektrickým vedením, součástmi elektrických zařízení i pojistkami proudí emoce od jednoho člověka k druhému stejně jako elektrický proud z elektrárny ke spotřebiči
   -    vidět, nasazovat: v brzké době očekávejte emoční střety a nepříjemné citové výlevy
   -    vypadlé pojistky v důsledku zkratu: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí
   -    vyměňovat shořelé: vyjadřuje snahu navrátit rozpadlému vztahu jeho zašlou tvář i význam
   -    vypnout jimi elektrický proud: opuštění citové roviny, je však otázka, zda ji opustíme směrem nahoru (například letem řízené imaginace) na duchovní rovinu, nebo dolů do tmy pudové roviny


Pojištění
   -    uzavřít nebo vidět pojišťovacího agenta: předzvěst škody a ztráty
   -    zaplatit: hrozící ztráta se snícímu vyhne


Pokání
   -    viděné i prožité: je důsledkem odtažení myšlenek snícího od světa v denním vědomí spolu s uvědoměním si svých omylů, ukvapených činů či nekontrolovaných chtíčů; upřímné pokání nastoluje vnitřní rovnováhu, klid a mír v duši spolu s uvědoměním si pomíjivosti všech jevů, proto je pokání významnou součástí askeze i jógy


Poklad
   -    téma pokladu je tak široké a obsáhlé, že lidem, kteří touží poznat roli pokladu v nevědomí (ve snech), musím doporučit archetyp Poklad, který pojednává o vztahu pokladu a snícího v psychologickém kontextu
   -    významnými prvky v archetypu Poklad jsou: představa centra bytosti, apoteóza*23 a masky osobností
   -    odráží pokušení, morální zápas nebo duševní konflikt za jediným účelem – zdokonalit vlastní duševní a duchovní stránku
   -    ať už se jedná o hmotné bohatství či nasazované masky osobností, vše si přivlastňuje pouze ego


Pokladna
   -    na nádraží: viz jízdenka
   -    v bance: viz banka, bankéř
   -    v obchodě: viz kupovat


Pokladní, pokladník
   -    ve smyslu obchodnice, obchodník: viz Obchodník
   -    v bance, spořitelně: prakticky stejný význam jako viz banka, bankéř


Poklek
   -    viz klečet


Poklona, poklonit se
   -    ve smyslu kompliment: viz kompliment


Pokoj
   -    viz místnost


Pokora
   -    je důsledkem zvnitřnění a intuice*64 v denním vědomí; jedině s pokorou v srdci lze nalézt štěstí, naopak s pýchou člověk upadne do trapného posilování ega; pokora by neměla být pokořením se před lidmi, ale před Bohem
   -    najít pokoru: velice důležitý okamžik v životě člověka, neboť po dlouhé cestě posilování ega rozpoznal vlastní hloupou nadřazenost; i podvědomé nalezení pokory ve snu je významnou pomocí v životě
   -    na potřebu vnitřní pokory a na ztrátu lidské pýchy upozorňují snícího mnohé jiné snové symboly (chrámy, kostely, bohoslužby, duchovní všech možných církví, numinózní symboly i personifikace, střet s mimozemskými civilizacemi a podobně


Pokousání
   -    viz kousat


Pokožka
   -    viz pleť


Pokrm
   -    viz jídlo


Pokrývač
   -    má vztah k vědomé mysli (střecha) a k její ochraně


Pokrývka
   -    viz deka, přikrývka


Pokřivené
   -    viz křivost


Pokus
   -    chemický: viz chemie
   -    v laboratoři: viz laboratoř


Pokušení
   -    jako pokušení se nabízí to, čeho se snící v denním životě vzdal (například abstinentům sen vnucuje alkohol, vegetariánům maso, asketům smyslnost)


Pokuta
   -    veškeré snové pokuty jsou důsledkem našich přestoupení v denním vědomí a mají tu moc osvobodit nás od tlaků svědomí i karmy*26, ale jedině tehdy, když pokuty, ať jsou jakkoli nesmyslně vysoké, bez smlouvání a zbytečných výmluv zaplatíme; člověk má jedinečnou možnost splácet karmické dluhy ve snech, což mu umožňuje karmický zákon*34
   -    pro vysvětlení snu může být důležitá i výše pokuty – viz číslo


Polárka
   -    ve smyslu zmrzlina, polárkový dort: viz dort
   -    hvězda: viz hvězda


Pól
   -    severní i jižní: je nejbližším připodobněním duchovního světa, v němž neexistují vůně a v němž barvy ztrácejí smysl, je to svět, ve kterém nepotřebujeme žádných snových věcí, v kterém ztrácejí význam i všechny citové prožitky, neboť bílá duchovní čistota se stává jedinou náplní panenského vědomí


Pole
   -    činnost na poli: vyjadřuje vnitřní stav snícího, včetně touhy, naděje, bolesti a strachu, ale také ukazuje budoucí činnost snícího
   -    brázda na poli: viz brázda
   -    ležící ladem: stagnace
   -    zpustlé: snící zapomněl na existenci vnitřního života, a proto jej i přes občasné hmotné úspěchy očekává smutná budoucnost
   -    vláčet pole bránami: viz brány (zemědělský stroj)
   -    orat: viz orání a oráč
   -    zorané: matka
   -    nezorané, pole před orbou: panna
   -    zelenající se: duchovní naděje
   -    hledat útočiště v dozrávajícím či zralém poli: snaha zaštítit se dosaženými výsledky povede ke stagnaci, proto je dobré útočiště v obilí opustit a vydat se vstříc cestě, i kdyby byla velmi nebezpečná
   -    posečené: dokončená práce
   -    strniště: zasloužený odpočinek po namáhavé práci na vnitřním sebezdokonalování


Poledne
   -    dvanáctá hodina (poledne i půlnoc): symbolizuje jedinečný okamžik přítomnosti, v němž neexistuje minulost ani budoucnost; možnost poznání živoucí bezčasové jednoty
   -    může znamenat věk snícího, věk, k němuž příslušné snové obrazy patří, přičemž ráno znamená mládí, dopoledne dospívání, odpoledne vrchol životních sil, večer stáří a noc značí smrt


Poleno
   -    viz dřevo


Poleptání
   -    kyselinou nebo louhem: viz kyselina nebo louh


Polesí
   -    viz les


Polévka
   -    symbolizuje city spolu s pudy; podle její hustoty a případných přísad můžeme rozpoznat převahu pudů (hustá polévka) nebo citů (řídká, čirá)
   -    světlá, zejména stříkající, kapající, třísnící oděv: jednoznačná alegorie ejakulátu
   -    dávat druhým, odmítnout: vzdáváte se některého vztahu, který může být citový, ale i pudový
   -    polévka, po níž člověk usne: předznamenává brzké citové poblouznění
   -    houbová, masová: do citů se vkrádá silná erotická a sexuální symbolika
   -    rajská či zabijačková: v některých emočně vyhraněných snech nebo spolu s jinými duchovními symboly může mít význam polévky z krve, s kterou „odtéká“ ego (viz krev ); zatímco jíst takovou polévku symbolizuje snahu snícího do sebe vstřebat a pochopit negativní citové obrazy, tak odmítnutí symbolizuje definitivní vzdání se některého vztahu
   -    polévka, kterou uvařil některý z rodičů: city vedoucí do manželského života
   -    studená: vřelé city chladnou, a tak se postupně připravují k pádu na pudovou rovinu (hustá polévka) nebo v lepším případě pro vstup na duchovní rovinu (zmrzlá polévka)
   -    opakovaně plnit a vyprazdňovat naběračku s polévkou: jednoznačná alegorie soulože


Polibek
   -    pokud polibek vyvolává sexuální vzrušení, pak snící upřednostňuje smyslnost vázanou k tělu před vším rozumovým, ale pokud vyvolává odpor, pak snící upřednostňuje vše rozumové před tělesným; jedině střední cesta – indiference – povyšuje prožívání člověka na citovou rovinu


Police
   -    zviditelňuje a zesiluje symboly v ní umístěné


Policie
   -    je hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí či kategorického imperativu*53
   -    v snovém střetu s policií můžeme nalézat stopy střetu duše s vlastní nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností a zločinností


Políček
   -    dávat: nepochopení stavu, který políčkovaný jedinec prožívá
   -    dávat dětem: nepochopení procesu sjednocování
   -    dostávat: ponížení uměle vyvyšovaného ega
   -    výzva k bdělosti a pozornosti (například: když při sexuálních hrátkách dostanete od neznámého člověka políček, tak vás citová anima či animus upozorňuje na nebezpečné upadání do světa pudů)


Poliklinika
   -    viz nemocnice


Politika
   -    politická satira: nastavuje zrcadlo politickým názorům snícího
   -    politický azyl: věští budoucí nepokoje ve světě, díky nimž se dají tisíce lidí na pochod za přijatelným životem
   -    politická mapa: viz mapa
   -    politická krajní spektra (krajní levice i krajní pravice): hybnou myšlenkou krajního politického spektra je pocit méněcennosti, nenávist a zášť vůči schopnějším
   -    politická revoluce: je velice negativní nechat se bezmyšlenkovitě vtáhnout do proudu revolučního dění, neboť snící tak ztrácí vnitřní osobní svobodu a stává se pouhým prvkem manipulovaného stáda
   -    politici ve snech mají za úkol otupit vyhraněný názor vůči vlastnostem, které představují, aby postupem času mohla být nenávist vůči nim (těmto vlastnostem) proměněna v soucit s nimi, s jejich mocenským jednáním a s jejich chtivostí
   -    vládní politik, řídící určitý resort, ministr: viz ministr


Polka
   -    je stejně jako každý tanec oslavou smyslnosti a neustálým blouděním v kruhu, což značí, že snící prozatím není schopen nalézt východisko z pudového vzorce jednání, cítění a myšlení


Polodrahokam
   -    čistit: snící překonal ego, nalezl svou skutečnou individualitu a nyní její skvostnou nádheru dále objevuje; často je symbol čištěného polodrahokamu doplněn křížem, mandalou či jiným obrazcem, který napovídá další směr bytostného vývoje


Polohy
   -    nejdůležitější význam mají ve vzájemném protikladu (např. dole – nahoře, daleko – blízko, protilehlé polohy, nad – pod, sever – jih či východ – západ, vpravo – vlevo, vzadu – vpředu)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio , UFO – iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer – Kora


Polonahý
   -    viz nahota, nahý


Polovina
   -    někdy může vyjadřovat polovičatost, jindy kompromis a nebo naopak schopnost podělit se s druhými či se dokonce vzdát obou polovin a podělit jimi druhé
   -    rozdělit něco na dvě stejné poloviny: symbolizuje touhu po spravedlnosti
   -    opakovaně dělit čas na polovinu: mentální cvičení „sanjama“*5 přechází do podvědomí, kde je několikanásobně účinnější než v běžném denním vědomí
   -    snad nejdůležitější sny o polovinách a jejich vzájemném puzení k opětovnému spojení mají mytologický podtext (například mýtus o oboupohlavní bytosti*95 zvané Androgynos)


Polštář
   -    symbolizuje tvrdost osudu a egoistickou snahu snícího si jej změkčit; v některých snech může být synonymem osobnosti a ega
   -    skrývat něco pod polštář: představuje snahu skrýt skutečnou individualitu, skutečné vlastnosti či stav pod závoj osobnosti
   -    mokrý, vlhký: vyjadřuje nevhodně směřované city
   -    roztržený: symbolizuje odhalené egoistické záměry
   -    větrat: snaha produchovnit vlastní osobnost, snaha posunout svůj život blíže k duchovním hodnotám
   -    stlát, uklízet: ukončení jedné z etap vlastního života
   -    dostat: symbolizuje důsledek kladných činů snícího v minulosti v nynějším přívětivějším osudu
   -    ztratit, darovat: představuje podvědomou snahu snícího vzdát se tíživého ega a najít skutečnou individualitu (více o vztahu osobnosti a individuality v archetypech Persona a Individualita)
   -    místo polštáře mít kámen: podvědomá snaha snícího pochopit dopad některého ze svých minulých činů


Poluce (bezděčný výron semene)
   -    bez sexuálního vzrušení: jedná se o skutečnou fyziologickou potřebu, když nepotřebné odchází z těla
   -    se vzrušením: jednoznačný sexuální obraz pudové roviny prožívání


Pomáda
   -    vztahuje se k osobnosti a její používání ve snech podporuje růst vyumělkované osobnosti, hlavně v sexuální oblasti, na úkor skutečné individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetypy Persona a Individualita)


Pomáhat
   -    při určitých činnostech: snící je aktivním činitelem svého postupu, jehož směr je dán oblastí, ve které snící pomoc poskytuje
   -    pomáhající zvířata: ovládnuté pudové personifikace jsou snícímu významnou posilou
   -    lidem: velice kladné, neboť snící aktivně napomáhá dostat své prožívání zpět na citovou rovinu nebo citovou rovinu prožívání upevňuje
   -    starým lidem: životní přelom, v němž dávání vítězí nad braním, doba významného duchovního vzestupu
   -    rybám: dokladuje budoucí možnost duchovní proměny snícího
   -    další významy viz pomoc


Pomalovat
   -    předměty: viz natírat
   -    pomalovat se krví (i rituálně): viz krev
   -    pomalovat se před rituálem: viz rituál


Pomatenci
   -    představují bezohledné lidi zahleděné do svých fikcí a představ, čímž snícímu zdůrazňují vlastní nedostatky, nedostatky, které by měl pochopit a následně odpuštěním a soucitem odstranit


Pomazání
   -    olejem: má ve snové symbolice hluboký mystický význam, neboť je předzvěstí duchovního pomazání, jež se objevuje v křesťanství a současně i v judaismu


Pomeranč
   -    sexuální symbol


Pometlo
   -    viz koště


Pomlázka
   -    spletené vrbové pruty ozdobené barevnými stužkami: symbol různorodých citů vpletených do života, jejichž charakter vyjadřují barvy stužek; směřování k duchovnímu životu, ale pouze za podmínky, že není touto pomlázkou konáno násilí (ani symbolické), neboť při násilí má pomlázka jen sexuální a falický charakter
   -    vykoledovaná odměna o Velikonočním pondělí (nejčastěji vajíčka či jiné křesťanské symboly): umožňuje směřování na duchovní rovinu


Pomlouvání, pomluva
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy pomlouvačného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto pomlouvačnost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme pomlouvačné chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad pomlouvačností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Pomněnka
   -    má jednoznačně vztah k citovým vzpomínkám; další podrobnosti viz květiny


Pomník
   -    budovat, čistit, opravovat, pečovat o něj: krize; ustrnutí v minulých vzorcích jednání a myšlení


Pomoc
   -    o pomoc pro druhé nejčastěji žádá citová složka duše, a tedy citový animus a citová anima
   -    ten, kdo potřebuje pomoc: pudový animus či pudová anima, někdy dokonce stín snícího (viz archetyp Stín )
   -    hledat pro zraněného pomoc u lékaře: snící se snaží pomoci některé své pudové části, které se nedostává citů; již takováto ochota je přínosem, neboť si snící podvědomě uvědomuje, že právě city mohou významně posílit zraněnou část sebe samého
   -    od kamarádů, kamarádek: viz kamarád, kamarádka
   -    matka (otec) jako záchrana a pomoc, utíkat k matce (k otci): častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který matka (otec) představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k matce či otci obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)
   -    matka či otec pomáhají snícímu: velice častý obraz, jenž plně zapadá do vývojového procesu každého člověka, ale jakmile snící překročí vzor své matky či otce, taková, třebaže dobře myšlená pomoc, se stává brzdou dalšího vývoje
   -    poskytovat pomoc matce či otci: tyto obrazy se vyvíjejí od počáteční pomoci s běžnými záležitostmi přes pomoc v citových otázkách až k trpělivému vysvětlování nadsvětských skutečností, aby byla snová matka či otec, jež představují chápání archetypu Otec – Matka, zbaveni nevědomosti
   -    další významy viz pomáhat


Pomocný dělník
   -    prakticky shodné jako viz nádeník


Pomočení
   -    pomočené či močící dítě: kořen, z něhož vyrůstá sexualita
   -    další podrobnosti viz moč, močení, močit


Pomsta
   -    viz msta


Pondělí
   -    ukazuje na počátek podnikání či nové životní etapy


Ponížení
   -    degraduje uměle vyvyšované ego


Ponocný
   -    zejména ve snech starších lidí může symbolizovat jejich negativní stránku – stín (viz archetyp Stín )
   -    další podrobnosti viz hlídač, hlídat, hlídka


Popálenina
   -    důsledek zničující vášně a žádostivosti
   -    další podrobnosti viz oheň


Popel
   -    je prachem ohně, který spálí vše staré (osobnost a vlastnosti k ní se vážící) a z popela povstane nový život
   -    posypat klouzačku popelem a znemožnit klouzání: symbolizuje arogantní chování
   -    zrození z popelu: symbolizuje znovuzrození po smrti ega a nemusí se jednat pouze o bájného ptáka Fénixe*52, jehož stará podoba zmírá v ohni, aby znovuzrozen povstal z popela a volný bez zábran vzlétl k slunci
   -    péci v popelu rybu: ze spálených vášní a žádostivosti, jichž se snící tímto aktem postupně zbavuje, povstane významný křesťanský duchovní symbol (ryba); obraz je důsledkem vzepětí vědomí snícího k duchovní rovině a velkou nadějí pro plnohodnotný život na citové a duchovní rovině
   -    čistit předměty od popelu, vynášet popel: bytostná očista
   -    oblast pokrytá souvislou vrstvou popele: jeden z méně častých obrazů archetypu Témata zničení světa, který snícího nutí opustit staré myšlení, cítění a jednání, jež se váží právě k místu pokrytému popelem
   -    být pokryt popelem, sypat si popel na hlavu: synonymum pokání (viz pokání )
   -    z pohřební hranice: symbolizuje proměněné negativní vlastnosti snícího


Popelnice
   -    jako dutý kruhový předmět symbolizuje ženské pohlavní orgány
   -    opakovaně dávat něco do popelnice, opakovaně otevírat a zavírat víko: jednoznačný symbol pohlavního aktu
   -    předmět ležící na dně popelnice: představuje podstatu touhy snícího po sexuálních vztazích
   -    brát něco z popelnice: symbolizuje touhu po majetku a bohatství; obraz je vlastní egoistickému prožívání
   -    dávat něco do popelnice: snící se zbavuje přebytečných obsahů mysli a uvolňuje prostor ve vědomí pro citové a později i duchovní prožívání
   -    další podobný symbol viz odpadky


Popelník
   -    má vztah k některé z mnoha závislostí (nejen ke kouření)
   -    další význam může napovědět barva (viz barva ) nebo tvar (viz jednotlivý tvar)
   -    na stole: nastává vhodný čas zabývat se některou z mnoha závislostí (nejčastěji se jedná o kouření)
   -    darovat: obraz symbolizuje snahu zbavit se některé ze závislostí


Poplach
   -    letecký: varování před ničivými dopady nežádoucích myšlenek na život snícího; takový varovný obraz by měl snícího přivést ke změně myšlení a jednání, neboť jeho současná náplň mysli jej vede do vážných problémů
   -    na vojně (vidět i prožít): mobilizuje vnitřní disciplínu a snícímu přináší možnost překonat blížící se problémy
   -    noční: mobilizuje síly k náročnému souboji s vlastní temnou stránkou, s vlastními závislostmi a někdy i s vlastním stínem (viz archetyp Stín )
   -    sám vyhlásit poplach, vědět předem, že poplach bude vyhlášen: aktivní a vědomá práce snícího na vlastním sebezdokonalování


Poplivat
   -    viz plivat


Poprava
   -    viděná: nevědomí připravuje snícího na rozdvojení osobnosti s následnou ztrátou jedné, většinou té horší části sebe samého; stavy ztráty osobnosti jsou zpočátku jen chvilkové, neboť zvyknout si na stav bez ega je více než složité
   -    vlastní: emočně silný obraz, pomocí něhož si snící zvyká na ztrátu osobnosti a hledá stav bez ega; takové sny jsou zákonitým vyústěním procesu poznávání, v němž člověk potlačuje projevy egoismu; v těchto snech vždy dochází k rozdvojení osobnosti, když jedna část snícího – svědek pozoruje tu druhou – trpícího (tento proces podrobně popisuje archetyp Pozornost ), současně jsou podobné sny projevem vizí minulosti (více o tomto tématu viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Popravčí
   -    viz kat


Poprsí
   -    viz ňadra


Porážka
   -    dobytka: výjimečný okamžik v životě snícího, neboť pudy jsou odsouzené k zániku; čím je stádo vedené na porážku větší, tím kvalitnější práci na vlastním sebezdokonalování snící odvedl
   -    ve smyslu prohra: viz prohra


Porcelán
   -    porcelánová mísa: viz mísa
   -    porcelánové nádoby: viz nádoba
   -    porcelánový hrnek: viz hrnek
   -    několik porcelánových předmětů (například souprava či její část): vzájemné vztahy, které nevědomí považuje za křehké
   -    nádherný umělecký porcelán: symbolizuje ty nejkrásnější lidské vztahy


Pórek
   -    falický symbol


Pornografie
   -    varuje snícího před útokem živočišnosti, před podvědomou touhou po naplnění smyslových žádostí
   -    pokud není přeneseným obrazem z denního vědomí, pak se jedná o emoční vyústění třetí části předporodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    dětská: vyjadřuje podvědomou a skrytou touhu snícího po neobvyklých vztazích s pudovou animou či animem, po vztazích, které by končily sjednocením (dítě); nepochopení významu těchto symbolů v nevědomí může vést k touze po dětských tělech v denním vědomí a snaze ukájet se na nich – zde je ukryt kořen dětské pornografie
   -    cestou k osvobození od pornografických snů je radikální omezení sexuálního chtění s občasným odmítáním, které ale musí být postupně nahrazováno indiferencí; definitivní osvobození přichází, když snící dokáže vstřebat, pochopit a soucitem asimilovat prožitky vznikající v samotném porodu, který je startovacím mechanismem sexuality každého člověka (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Porod
   -    nejčastěji se ve snech objevuje v alegorických popisech, které jsou uvedeny v jednotlivých symbolech této knihy
   -    sexuální vyvrcholení při porodu či porodní bolesti: viz porodní bolesti
   -    mrtvého dítěte: velice negativní symbol symbolizuje nedokončený proces sjednocování pudových protikladů a tragický pád z právě dosažené citové roviny zpět na pudovou, tento negativní obraz je předzvěstí vážné krize
   -    vidět: rodící se symbol sjednocení (viz dítě ) a současně příprava snícího na pochopení prožitku vlastního porodu v emotivním prenatálním zážitku; porod je tak důležitý obraz, že pro řádné pochopení významu symbolu ve snu a pro bezproblémový psychický a duchovní vývoj doporučuji pozorně přečíst archetyp Bazální perinatální matrice
   -    prožít vlastní porod, ztotožnit se s pocity matky – rodičky – při vlastním porodu: nádherný, vícerozměrný a absolutně živý zážitek s pocitem „jsme jedno tělo, rodím a jsem rozen“ je mystickým sjednocením, které popisují eleusinská mystéria*15, jež narození dítěte jménem Brimós považují za sjednocení panny, matky a dítěte v bytost umírající, rodící a opět přicházející na svět)
   -    porod spojený se zázraky či nadpřirozenými schopnostmi novorozence: zrození božského dítěte; další podrobnosti viz archetypy Puer - Kora a Otec - Matka


Porodní bába, porodník
   -    je odezvou aktivní práce snícího na poli sebezdokonalování (sjednocení pudových složek anima – animu) a významnou pomocí pro bezproblémový duševní a duchovní vývoj
   -    více než samotná postava porodní báby či porodníka je důležitější samotný prožitek porodu (viz porod )


Porodní bolesti
   -    prožitek porodní bolesti při dosažní určité meze (práh snesitelné bolesti) v jediném okamžiku promění bolest v pocit sexuálního vyvrcholení, který při prožitku porodu vnímá jak rodička, tak i rodící se dítě; toto je stručně popsaný princip vzniku masochistických a sadistických sklonů člověka, neboť jedinci, kteří si byť jen podvědomě vzpomenou na blažený zážitek podobného sexuálního vyvrcholení, se v sadomasochistických prožitcích snaží opětovně navodit podvědomě zachycený blažený okamžik z vlastního porodu


Porota
   -    na soutěžích: symbolizuje marnotratné mrhání časem
   -    soudní: viz soud


Poručík
   -    viz důstojník


Posádka vojenská
   -    prakticky stejné jako viz kasárna


Posel
   -    je vyslancem citové roviny, který v dopisech či zprávách předává zprávy týkající se citové náplně mysli


Poselství
   -    nevědomí pomocí poselství oznamuje snícímu velice důležitá sdělení, jež se týkají nejen jeho života, proto je dobré jakékoliv snové poselství co nejpřesněji zaznamenat


Poschodí
   -    horní poschodí: rozum, vědomá mysl
   -    dolní či podzemí: podvědomí snícího většinou zahalené nesčíslným množstvím pudů
   -    k vysvětlení snu také dopomůže číslo, ke kterému je slovo poschodí přiřazeno (viz číslo )


Poslanec
   -    představuje řídící funkci mysli, proto je dobré stát na straně poslance; z pozice vyššího vědomí ovládá nižší složku přirozenosti – ego; nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, které brojí proti poslancům a parlamentu


Poslední pomazání
   -    má ve snícím evokovat touhu vypořádat své záležitosti, své karmické dluhy a dospět k odpuštění a soucitu


Poslední večeře Páně
   -    významný křesťanský obraz snícímu naznačuje vrcholící proces vzdávání se ega


Poslouchat
   -    kázání: viz kázání


Posměch
   -    ponížení uměle vyvyšovaného ega


Pospíšit si
   -    marný spěch, neschopnost pospíšit si: vyjadřuje vnitřní konflikt mezi ambicemi a leností


Postava neurčitá, neznámá
   -    viz neznámý, neznámá, neznámé


Postel
   -    i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího
   -    dítě v posteli s mužem a ženou: zatímco muž a žena představují pudovou rovinu (animus – anima), dítě symbolizuje rovinu citovou; je to nejčastější obraz představy sjednocování pudových protikladných složek
   -    stlát: symbolizuje snahu snícího uspořádat vlastní sexuální (pudové) vztahy
   -    špinavá: vyjadřuje vnitřní morální náhled snícího na jeho současné či předpokládané sexuální vztahy
   -    vlhká, mokrá: city vstupují do pudových vzorců jednání
   -    zvířata v posteli: jsou potvrzením zesílené pudové stránky snícího; po takových scénách, i když jsou prosté sexuality, se snícímu vzdaluje citový život
   -    odstěhovat postele z bytu: snaha snícího trvale vykázat pudovou složku své bytosti z vědomého prožívání
   -    vydlážděná, vykachlíčkovaná: tvrdý, leč rovný a spokojený život
   -    ležet v posteli: i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího (včetně mnoha nesplněných přání)
   -    močení do postele: pokud močí do postele děti, pak se nevědomí snaží moc narůstající sexuality omezit dětinskou formou sexuality, která se dá snadněji ovládnout, pokud ale do postele močí dospělí, pak se snící bude muset vyrovnávat ve svém životě s nepříjemnými problémy zdeformovaných citů
   -    je vchodem do podzemí: snícímu se otevřela cesta k prožitkům archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nemocný v posteli: viz nemoc
   -    dětská: viz postýlka dětská


Postoje
   -    viz názor


Postroj
   -    na zvířata či dokonce na lidi: symbolizuje vědomou vůli, jež vládne pudovým personifikacím
   -    na koně: viz kůň


Posvícení (hody)
   -    jako lákání smyslnosti patří jednoznačně pudům; pro citového člověka je dobré, když lákadlům hodů odolává a hodovní síně s ulehčením a bez pocitu hořkosti opouští
   -    pečená husa na posvícení: pozitivní znamení, jež ukončuje jedno údobí života a začíná novou cestu


Postýlka dětská
   -    pokud je uzpůsobena ke kolébání, pak viz kolébání, kolébka ; jinak se jedná o rostoucí sexuální potenciál


Posvátno
   -    posvátnou úctu dokáže vzbudit ve snícím pouze duchovní animus či duchovní anima


Posypat
   -    viz posypat


Poškození
   -    věcí či předmětů: viz jednotlivé poškozené předměty
   -    utrpět nějaké poškození při bouři či z jiné, vyšší moci: může být pro snícího zprvu skličující, ale nakonec ve svém důsledku škody přinesou snícímu pokrok a psychický růst


Poškrábání
   -    od zvířat: pudové personifikace mají velkou moc poznamenat vědomí snícího
   -    od lidí: tímto způsobem mohou snícího poznamenat pouze pudové personifikace (pudový animus nebo pudová anima)


Pošta
   -    symbolizuje komunikaci snícího s ostatními i se svým podvědomím
   -    umožňuje snícímu zbavovat se nechtěných obsahů mysli (posláním), nebo naopak zatěžuje mysl jinými obsahy, které jsou buď chtěné, nebo vnucené – karmické (přijetím)
   -    potrubní: pokud je snící uvnitř a potrubím se pohybuje, pak se zcela jednoznačně jedná o předporodní zážitek; více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    platit na poště peníze: viz zaplatit
   -    počítat na poště peníze: dobrý výdělek
   -    dostávat na poště peníze: finanční ztráty a možné dluhy
   -    ve smyslu psaní, pohlednice: viz dopis nebo pohlednice


Poštípání
   -    komáry: budete muset nést důsledky smyslového myšlení; další podrobnosti viz hmyz


Poštovní balík
   -    viz balík


Poštovní doručovatel, doručovatelka
   -    viz doručovatel, doručovatelka


Poštovní holub
   -    obdržíte důležitou zprávu


Poštovní schránka
   -    pokud se v ní objeví něco jiného než dopisy či pohlednice (v převážné většině falické symboly či zvířata), pak snící nechápe svou citovou rovinu; podobný význam má i zničená dopisní schránka


Poštovní známka
   -    symbolizuje jakýsi kolek, jenž opravňuje snícího ke komunikaci s citovou rovinou


Poštolka
   -    viz dravec


Pot
   -    pocení představuje ozdravění citů, když zdeformované city, včetně sexuality, s potem odcházejí z těla
   -    pocení pročišťuje citový obsah mysli snícího i právě prožívané city
   -    potící se zvířata: pročišťující se pudy


Potah koňský
   -    viz povoz koňský


Potápěč, potápění
   -    viz plavání, plavat
   -    být schopen dýchat pod vodou bez přístrojů: snící je schopen trvale žít na citové rovině prožívání


Potenciometr
   -    symbolizuje schopnost regulovat citové prožitky a „ladit“ vzájemné citové vztahy


Potkan
   -    prakticky shodné jako viz krysa


Potok
   -    je symbolem čistoty a představuje počátek dlouhé cesty, při níž se bystřina mění v potok, pak v řeku, aby se v klidu a míru vlila do vděčné náruče moře; postupné sílení vodního toku je podobné vývoji egoistického člověka, jemuž zpočátku záleží jen na sobě, pak na svém pohlavním protějšku, pak na rodině, pak na městu a národu, aby nakonec v uskutečnění*68 pochopil jednotu celého lidského rodu
   -    hraniční potok: viz hranice (předěl)
   -    další podrobnosti viz řeka a viz voda


Potomstvo
   -    viz dcera , viz syn a viz vnouče


Potrat
   -    vidět ženu potratit dítě: nevědomí tímto obrazem snícímu posílá důrazné varování, neboť proces sjednocování nebyl ještě dokončen a současná náplň mysli snícího nedává možnost proces dokončit
   -    potratit dítě (i ve snech mužů, i když u nich je častější smrt novorozence či dítěte s téměř stejným významem): velice negativní obraz symbolizuje nedokončený proces sjednocování pudových protikladů a tragický pád z ještě nedosažené citové roviny zpět na dno pudové roviny; tento negativní obraz je předzvěstí vážné krize


Potraviny
   -    krájet: snící se zabývá pudovým obsahem mysli; více podrobností viz jednotlivé krájené symboly
   -    kyselé: narušují běžné vnímání těchto symbolů (pokud nejsou kyselé ve své podstatě), a kyselost omezuje jejich přitažlivost (například kyselé jablko by mělo snícího odradit od zamýšleného partnerského svazku)
   -    další podrobnosti viz jídlo


Potřeba tělesná
   -    jako reakce těla na skutečnou tělesnou potřebu nemá v nevědomí žádný význam
   -    malá: viz moč, močení, močit
   -    velká: viz exkrement


Potřísnit se
   -    krví: viz krev
   -    lepidlem: někdo může nepříjemně vstoupit do života snícího


Potupa
   -    tupit druhé: je velice negativním obrazem duše snícího, neboť házením potupy na ostatní se člověk snaží ukázat svou domnělou morální čistotu, zatímco ve skutečnosti nenávidí ty vlastnosti*24, které se většinou podvědomě snaží zlikvidovat; tento výklad plně podporuje i biblické setkání Ježíše s cizoložnicí, která měla být kamenována, Ježíš ji zachránil slovy: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem.“, nikdo nehodil, neboť nikdo není bez viny a ten, který je bez viny, nikdy nikoho nepotupí a neodsoudí, neboť poznává podstatu skutků lidí zaslepených egoistickým smýšlením, lidí, kteří na druhých lidech nenávidí právě to, čeho se jejich nitro chce podvědomě zbavit
   -    být tupen: nevědomí těmito obrazy snícího trpělivě učí bez výhrad a odporu přijmout potupu, ať je jakákoliv, a to i v případech, kdy se snící cítí nevinný; jakmile snící potupu příjme, intuitivně pochopí karmické souvislosti i zapomenutou vinu (přesně podle karmického zákona*34)
   -    cílem duchovního člověka by měl být soucit jak s potupenými, tak i s těmi, kteří potupu na druhé uvalují; jakmile se soucit stane součástí vědomého (v denním vědomí) i podvědomého myšlení (ve snech), rozpozná člověk nekonečnou moc karmy*26 nad činy lidstva, rozpozná v chování druhých vinnou prodchnuté myšlenky a oblečen do šatu nevinnosti pocítí úlevu od vtíravých obrazů potupy a povyšování, viny a trestu


Poučení
   -    prakticky shodné jako viz doporučení, doporučit


Poupě
   -    květu v sobě kromě jednoznačného citového obsahu nese i „duchovní esenci“, proto se ve snech s poupaty často objevují další symboly či obrazy duchovní roviny


Poustevník
   -    u tohoto symbolu je nutné rozlišit dva naprosto odlišné pojmy: osamění a samota
   -    osamělý (chybějí mu druzí lidé, cítí se izolovaně, opuštěně a zahořkle): takový obraz je varováním před neuváženým odchodem do ústraní, před neschopností překonat citové vztahy ve jménu duchovní roviny
   -    v samotě (cítí se svoboden a vědom si sám sebe, jeho život je naplněn přítomností „tady a teď“): nevědomí snícímu ukazuje cestu k realizaci*68, aby bezpečně prošel temnotou (temná noc duše*45) k věčnému světlu bytí


Poušť
   -    pudové obsahy psýché jsou v absolutní převaze a trocha citu se v této spoustě ztratí stejně rychle jako kapka vody v pouštním písku
   -    symbolizuje pudový život orientovaný do světa, život plný hmotných tužeb a nesplnitelných přání, bolest a strach, ohrožení a nejisté poměry, proto je poušť vítaným prostředím pudových personifikací
   -    pohyblivý, tekutý pouštní písek: velice nejisté poměry, varování před současným způsobem života
   -    písečné duny: představují souhrn neustále se proměňujících pudových vlastností
   -    vyjeté koleje v písku pouště: stopy minulých činů snícího
   -    písečná bouře: je předzvěstí zhroucení toho, čeho snící prozatím dosáhl; obraz zmaru a beznaděje, zejména je-li snící její silou zasažen; při duchovní cestě může být strastiplnou náplní temné noci duše*45; písečná bouře v kontinentálním rozměru je předzvěstí světové války
   -    zatopená, pod vodou: symbolizuje přetvořené pudové obsahy v city
   -    s bílým pískem: symbolizuje pudové obsahy přetvořené v city, proto se objevuje například na snovém Měsíci
   -    pokud jsou přítomny i duchovní symboly, pak představuje dobrovolné odloučení a samotu spolu se vzdáním se všech sexuálních aktivit


Pouštění žilou
   -    viz krev


Pouť
   -    náboženská (vidět i projít): z duchovního pohledu vede snícího k potřebnému zvnitřnění
   -    masopust: prakticky shodné jako viz karneval
   -    životní: může snícímu ve zkratce ukázat vlastní osud či osudy těch, s nimiž je spojen karmickým poutem
   -    lidová: s cirkusovými atrakcemi – viz cirkus , s prodejními stánky – podle náplně snícího viz kupovat či viz prodávat


Pouta
   -    snícímu alegoricky ukazují, jak jej omezují lidské vztahy, závislosti, chtění či odmítání, proto je dobré pout se zbavovat, jiné nespoutávat (vyjma krátkého období, kdy se ještě slabý citový člověk musí ochránit před dosud silnými pudovými personifikacemi) a spoutané osvobozovat
   -    kožená: pokud je jimi snící spoután, pak sexuální chtění omezuje jeho citové prožitky; také se může vztahovat k minulým životům, neboť v současnosti se tento symbol z podvědomí lidí zcela vytratil (více o fenoménu minulých životů v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    cítit, jak se lámou pouta minulosti: jeden z výjimečných snů v životě přichází, jakmile člověk překoná některou ze silných závislostí nebo při splnění karmického dluhu (viz karma*26)
   -    lidé se snaží snícího spoutat provazem, lanem: snící by se měl připravit na skutečnost, že se ho druzí budou snažit k sobě připoutat; je třeba si uvědomit, že takovéto násilné emoční vazby nemají dlouhého trvání, neboť nejsou naplněny citem, proto přinášejí rozčarování s pocity nenaplněnosti a emoční rozervanosti


Poutník
   -    na náboženské pouti (vidět i být jím): z duchovního pohledu vede snícího k potřebnému zvnitřnění a zklidnění toulavé mysli; vnější cesta je alegorií cesty vnitřní podobně jako pouť odvážného rytíře za svatým grálem
   -    ve smyslu pocestný: viz pocestní


Pouto
   -    symbolizuje emoční vazbu


Povaleč
   -    emoce snícího jsou narušeny negativními obrazy, které brání plynulému citovému vývoji, proto by bylo dobré zamyslet se nad problematikou, kterou nám nevědomí v obrazech nešťastných existencí ukazuje, a dospět k soucitu s těmito lidmi (ve skutečnosti s nešťastnou či línou částí své vlastní duše)


Pověst
   -    viz legenda


Povlečení přikrývek
   -    prakticky shodné jako viz deka, přikrývka


Povodeň
   -    jakmile ve svém prožívání opustíme pudový vzorec jednání a myšlení, připravíme tím brzké zaplavení vědomí city v podobenství lokální povodně či dokonce v podobě potopy světa, přičemž čistota vody vypovídá o čistotě citů, které jsou většinou zakalené množstvím pudových symbolů (špína, předměty i naplaveniny)
   -    po povodni usazené bahno, naplaveniny i plovoucí předměty: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor v tomto případě je nutné vyvinout maximální úsilí v denním životě a skutečné nečistoty v mysli odhalit a následně odstranit
   -    zaplavený dvůr, nádvoří, náměstí: přemíra citů zaplavuje vědomí snícího, čímž ho nabádá k trpělivé práci s emocemi
   -    nebezpečná povodňová vlna: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
   -    jezdit na člunu záplavovou oblastí, kolem zatopených domů: v blízké době (většinou do šesti měsíců) přijdou velké záplavy dotýkající se snícího buď osobně, nebo prostřednictvím obav o své blízké či známé žijící v záplavami postižených oblastech


Povolání
   -    viz jednotlivé profese


Povoz koňský
   -    představuje významnou pomoc při poznávání nevědomých procesů díky ovládnutí vlastností, jež se vztahují k symbolu koně (další podrobnosti viz kůň )
   -    kůň používaný v zápřahu: je synonymem trpělivé, těžké a koneckonců i velice úspěšné práce na vnitřním sebezdokonalení


Povrchnost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy povrchního člověka za jediným účelem: asimilovat tuto povrchnost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem a ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme povrchní chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad povrchností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Povýšení
   -    vyvyšuje ego, což nejčastěji bývá důsledkem podvědomého podceňování v denním vědomí
   -    přináší velké nebezpečí pýchy a domýšlivosti
   -    uvědomit si nebezpečí povýšení či dokonce zbožštění vlastní osobnosti (pýchu, domýšlivost, povýšenost): snící podvědomě odhalil negativní vliv vyvyšování vlastní osobnosti (apoteóza*23), což mu v budoucnosti umožní rozpoznávat a odstraňovat vnitřní závislosti, které byly dosud skryty za závojem silného ega (více o tomto tématu v archetypu Poklad)


Povýšenost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy povýšeného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto povýšenost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem a ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme povýšené chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad povýšeností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Pozdrav
   -    symbolizuje schopnost řešit problémy a citové vztahy zejména v rodinném či pracovním prostředí, přičemž případná odpověď či reakce na pozdrav vystihuje charakter vzájemného působení
   -    pozdravit někoho a nedostat odpověď, vidět marné pozdravy, jichž si nikdo nevšímá: vztahy snícího se nebudou vyvíjet podle jeho představ, obraz přináší možná citová zklamání


Pozemek
   -    viz jednotlivé druhy pozemků (například pole, zahrada, stavební parcela a podobně)


Pozlatit
   -    protože zlatý lesk má vztah k mužské složce duše (animus), může se nevědomí pozlaceným předmětem snažit zesílit mužskou složku psýché a navodit ve snícím rovnovážný stav mezi mužským a ženským aspektem
   -    sám něco pozlatit: snící podvědomě chápe deficit mužského aspektu a také podvědomě se jej snaží zesílit


Poznámkový blok
   -    připomínka, aby snící nezapomínal na své povinnosti


Pozornost
   -    otočená do vlastního nitra: viz introverze


Pozoun
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši; další viz hudba


Pozvání
   -    význam tohoto symbolu závisí na tom, na kterou činnost či do jaké společnosti jsme pozvaní či zveme druhé


Požár
   -    viz oheň
   -    hasit: viz hasič, hašení


Požehnání
   -    dostat: požehnání je uděleno pouze zbožným lidem
   -    udělit: je potvrzením změny orientace ze světského prožívání na duchovní život, přičemž udělené požehnání osvobozuje ze spárů pudového prožívání (a později i citového prožívání) ty personifikace, jimž je žehnánoLicenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO