[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" C "
Cedule
   -  velká frekvence tohoto symbolu ve snech ukazuje na nerozhodnost snícího
   -  informační: slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba si všímat obsahu cedulí, protože nám tak nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení
   -  zákazové, příkazové, varovné: důrazné připomenutí na dodržování základních pravidel (většinou morálních)


Cela (vězeňská)
   -    v naprosté většině případů se jedná o alegorii lůna matky v prenatálním vývoji plodu, což je zdůrazněno oblými tvary cel, chodeb a dalších prostor
   -    nevědomí navrací snícího v alegorických obrazech do II. fáze BPM, kdy se plod cítí ohrožen, pak je ve snech vězněm nebo naopak, pokud již zvládl tuto fázi poznání vlastní existence, pak je ve snu dozorcem; k těmto snům se zákonitě váže absurdita
   -    v cele je snící ohrožován (i jako dozorce) symboly pudů (lvi, tygři, medvědi, psi apod.) patřící BPM III, aby i tato fáze nutného bytostného vývoje byla v nejbližším období překonána (více o fenoménu prenatálního vývoje a jednotlivých fází porodu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    osvobození od nepříjemných snů vězeňských cel je zcela jednoduché: ve snu si uvědomit, že věznění a zadržování je pouze výplodem mysli, pak mávnutím kouzelného proutku vše, včetně vězení, přestane existovat; tak snící uskuteční výlet do "buddhovské přirozenosti mysli” (více o tomto v archetypu Pozornost )


Celibát
   -    je zcela ojedinělým snovým symbolem pro lidi, kteří v celibátu nežijí
   -    je důležité, aby celibát, přestože je snový, byl radostí (spásná askeze), jakmile se celibát stane strastí a utrpením, pak se z nitra snícího začnou vynořovat defektní obrazy a úchylky, což je cestou k pudovému prožívání, cestou vzdalující se od citových povznesení a duchovních zážitků


Cello
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Celnice, celník
   -    stejně jako celnice v denním prožívání představuje průchod mezi dvěma státy, tak snová celnice představuje přechod z jednoho stavu do druhého a celník prověřuje schopnost snícího překračovat tuto hranici vnímání
   -    bloudění či problematické vztahy a konflikty na celnici: nepřipravenost vědomí snícího pro jiný, než současně žitý stav (například nepochopení prvních zážitků mimořádných stavů vědomí, nepochopení rozdílu citové a pudové roviny apod.)
   -    přátelští celníci, projít celnicí bez kontroly: snící je schopen jasně vnímat dvě různé roviny prožívání


Cement
   -    vztahuje se k zatvrzelé a nepružné mysli
   -    pracovat s cementem: odhodlání odstranit vlastní zatvrzelou povahu a zformovat ji (jako beton) do nových tvarů


Cena
   -    ve snu nepředstavuje způsob vyrovnání mezi nabídkou a poptávkou, ale to, co bychom si měli uvědomit a asimilovat; je jediná cesta k osvobození se od snového symbolu cen – zaplatit, ať už je cena jakákoliv; tak jednoduše nám nevědomí dává možnost platit svá přestoupení minulosti, tak jednoduše můžeme splácet svůj karmický dluh*34
   -    ve smyslu odměny, ocenění: dodatek, kterým se osobnost snícího stává žádanější ve světském životě
   -    vidět někoho odmítnout ocenění: vzor hodný následování, možnost oprostit se od ega
   -    sám odmítnout ocenění: významné oproštění se od egoismu, čas věnovaný marnivé výstavbě osobnosti bude moci být využit ku prospěchu celku


Cenné papíry
   -    jen prodej či likvidace snových cenných papírů přinese štěstí do budoucnosti
   -    nákup, vlastnictví i pouhé spatření cenných papírů přináší starosti a trápení


Centrála, centrální
   -    centrální řídící centrum: symbolizuje řídící funkci nevědomí, odkud vychází i fenomén UFO (více o tomto v archetypu UFO - iniciační obřady)


Cep
   -    vidět: brzká namáhavá práce
   -    pracovat s ním: snící by měl pomocí katarze*69 (třeba sportem či jinou tělesnou aktivitou) ze svého prožívání odstranit negativitu a nahradit ji pozitivní náplní vědomí


Cesta, cestovat
   -    život je cesta sama o sobě a cesta je obdobím pohybu, plná změn, obdobím růstu; v nevědomí cesta symbolizuje vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému
   -    každé vnitřní pohnutí může být znázorněno cestováním ve snu
   -    cesta, která nikam nevede (slepá ulice): nevědomí upozorňuje snícího na bezcennost jeho současných životních aktivit
   -    chtít, a nemoci pokračovat v cestě: vnitřní konflikt mezi ambicemi a leností
   -    jít (jet) nesprávnou cestou: rozporuplnost mezi osobností (personou) a individualitou (více o tomto konfliktu v archetypech Persona a Individualita)
   -    ukazatel směru: slouží k drobným korekcím životní cesty, je třeba si všímat obsahu cedulí, protože nám tak nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení
   -    zákazové, příkazové, varovné značky na cestě: důrazné připomenutí na dodržování základních pravidel (většinou morálních)
   -    zarostlá, úzká: nesvědčí o špatnosti této cesty, ale pouze o tom, že po ní kráčí málo lidí, přesto může být tou nejsprávnější
   -    široká cesta: nikdy nekončí v příjemných a šťastných stavech, podle toho se dá usuzovat, že tato cesta musí být nahrazena cestou namáhavou, aby bylo dosaženo nějakých výsledků
   -    krkolomná: je většinou cestou vzhůru, cestou k poznání
   -    vše, co leží na cestě, nebo nám přes cestu přeběhne, je právě to, s čím se bude snící střetávat v nastávajícím období, jsou to překážky, ale i možnosti urychlení cesty, rady a posílení
   -    čistit cestu: usnadnění budoucí životní cesty
   -    cesta končící ve vodě, voda přes cestu: významná příležitost k bytostnému očištění
   -    cesta podzemím: ocenění snahy snícího o sebepoznání; cesta podzemím ven na světlo je alegorií porodu (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice) nebo alegorií mytologické cesty (více o tomto v archetypech Hrdina a Stín)
   -    služební cesta: čekají neodkladné povinnosti
   -    zkrácení snové cesty: rychlejší cesta k poznání
   -    končící cesta, když lze pokračovat dál: ukončení jednoho životního období a začátek dalšího
   -    cesta domů: představuje jednotlivé etapy návratu ke skutečné přirozenosti, která je božská a nikoli zvířecí
   -    rozcestí: životní křižovatka
   -    polní: vnitřní stavy, ať už jsou kladné nebo záporné, jsou pro snícího přednější než vnější světský život
   -    zasněžená (bílá): radost z čistoty
   -    hrbolatá, kamenitá: namáhavá práce
   -    velice důležité období přichází, když si snící v samotném snu uvědomuje, že cesta je poznáním sebe samého, nebo že cesta je alegorií duchovní cesty
   -    cesta přírodou: radost
   -    při duchovní cestě snícího dostávají sny o cestování větší a hlubší smysl, neboť cíl duchovního člověka je oproti světským cílům, oproštěn od vlastnických vztahů
   -    bahnitá, blátivá: těžká a lopotná práce na ozdravění duše
   -    napadení na cestě: blíží se střet ega snícího se zájmy druhých lidí
   -    vše, co je kolem cesty, může být radou a pomocí, ale na druhou stranu i pokušením
   -    cesta z města: touha osvobodit se od stresu a mysli zahlcené množstvím zbytečností
   -    sejít z cesty: zbytečné problémy a zdržení
   -    stavba stojící přímo na cestě: ať je stavba sebekrásnější, vždy se vztahuje k egu a tuto stavbu je nutné zbořit
   -    horská cestička: je cestou k osvobození se, cestou k poznání; na tuto cestu už si sebou nebereme žádné majetky či dokonce povozy, neboť ty už se dávno zřítily do propasti zbytečností
   -    podél potoka: uzdravení, bolest odejde spolu s plynoucí vodou
   -    nevěnovat pozornost cestě: snící si nebezpečně zahrává s osudem
   -    prašná, hliněná cesta, stezka: bez emocí (bez vody) je prozatím bezpečnou, ale jakmile z nitra povstanou emoce, stane se taková cesta nebezpečnou a občas i nepřekonatelnou překážkou, proto je dobré v tomto období bděleji hlídat vlastní emoce


Cestovní pas
   -    vlastní: předzvěst cesty
   -    muset ukazovat: ztrpčování a omezování, starosti s úřady


Cetka
   -    v nevědomí je synonymem zbytečností a marností, proto je dobré cetky vyhazovat, ztrácet a zbavovat se jich


Cibule
   -    symbolizuje pláč, který však nemusí být jen výrazem smutku a bolesti, ale také odlehčení
   -    zahazovat, ztrácet: snaha zbavit život bolestných prožitků a slz
   -    pěstovat, čistit, krájet: snící se nebojí jít cestou bolestných zážitků k poznání
   -    vařit, smažit, připravovat z ní jídla: touha vstřebat do sebe i bolestné prožitky k budoucímu růstu; stejně jako žár, tlak a rány kovářským kladivem zušlechtí železo v ocel, tak i slzy a bolest umocní růst člověka
   -    hnijící, plná červů: degradace symbolu, neboť červi představují proměnu jedné věci (rozklad) v druhou (humus), což zaručuje zrození něčeho jiného


Cigareta
   -    ve snu představuje závislosti všech druhů (včetně sexuální)


Cihla
   -    představuje základní stavební prvek, z něhož se buduje lidská osobnost (ego), proto často cihlové zdi brání snícímu v průchodu či vstupu do jiných budov představujících pokoru (třeba do kostelů)
   -    velice záleží na barvě cihly nebo cihlové stavby, protože právě barva může symbol postavit do zcela jiné roviny (viz barvy)
   -    zřícení cihlové stavby, monumentu, komplexu, pokud se neváže k určitému místu či osobě: zničení podstatné části vlastního ega, pokud se váže k osobě či místu, pak smrt majitele či osoby žijící v blízkosti snové cihlové stavby


Cikán, cikánka
   -    cikáni zkoušejí toleranci snícího, aby zapomněl na předsudky a plošné odsuzování, aby se naučil odpouštět a pomáhat; učí nás pochopit tu část našeho já, která je chtivá světa, spontánní a značně emotivní, nestálá, přelétavá, neschopná být na jednom místě, neschopná setrvávat v jednom stavu a vedená neovladatelnou touhou ke kočovnému způsobu života
   -    obchodovat s nimi: brzká finanční ztráta
   -    být jimi okraden: nabádá k odpuštění a později k indiferentnosti, neboť pohnutky snových cikánů a cikánek jsou povětšinou existenční
   -    být jimi napaden: schizofrenie, neboť zatímco jedna část snícího touží po živelném uplatnění se ve světě, ta druhá upřednostňuje zcela jiné, spíše citové a duchovní hodnoty
   -    poslouchat cikánskou hudbu: probouzející se živelnost může mít v brzké budoucnosti za následek jak romantický zážitek, tak i stresující zkušenost z neschopnosti ovládnout své nízké chtění
   -    cikánské děti představují živelnost, která boří mnohé, tu živelnost, která je uvnitř každého člověka, i když si to nechce přiznat
   -    přátelství s cikány: představuje schopnost snícího tolerovat tu část vlastního bytí, která chce být vtahována do pestrobarevného dění světa
   -    velice kladné pro budoucnost je, když se symbol halí do závoje indiferentnosti a tolerance, do závoje touhy pomáhat druhým bez ohledu na jakoukoliv rozdílnost


Cíl
   -    hledat cíl: varování z hlubin nevědomí, neboť život snícího provází neujasněnost a rozporuplnost
   -    závodu: dovršení podvědomé touhy dosahovat určitých výsledků, a tím i ocenění pro posílení vlastního ega
   -    podle cíle a stavu, který v něm nalezneme, lze usuzovat, jaké hodnoty snící upřednostňuje, zda to jsou hodnoty morální a duchovní, či naopak touha po úspěchu, slávě a marnivosti
   -    neschopnost dosáhnout cíle: přílišná ctižádost
   -    za každým cílem začíná další cesta a mnohdy je ještě obtížnější než ta předešlá, neboť život je putování a je požehnáním, pokud se nestaráme o cíl, ale naopak o kvalitu samotné cesty; proto jsou všechny zářivé cíle pouhým matením, k němuž vzhlíží bláhové ego


Cín
   -    symbolizuje tvárnost a schopnost lehce měnit svou podstatu (jako pevný cín, jenž při 230°C mění skupenství)
   -    cínem pájené spoje jsou vodivé, z nich následně vznikají nové celky ve spojování či rozpojování různých aspektů lidské mysli, symbolizují tak vnitřní komunikaci
   -    odlévání cínu do forem: novinky, jejichž příchod je snícím očekáván


Cinkání
   -    nevědomí chce snícího lehce upozornit na některou skutečnost


Církevní obřad, symbol
   -    mše, přijímání (Boží tělo), Boží hod: pozor, aby se víra nestala pouhým církevním pozlátkem
   -    vnitřně cítiti: správná cesta k ideálům křesťanství


Cirkus
   -    symbolizuje podvědomou touhu snícího ovládat pudy, které v cirkuse vystupují ve formě zvířat, je to touha stát se krotitelem vlastních vášní, neboť si snící podvědomě uvědomuje, že právě jimi je strháván do nechtěných stavů
   -    či cirkusové šapitó: je zmenšenou alegorií světa, v němž všechny jevy jsou podobou procesů probíhajících jak v lidském nitru, tak i v lidském světě; cirkusáci a komedianti symbolizují lidskou roli v životě na této planetě (kolikrát jen bylo řečeno: „jsme pouhými herci v pozemském dramatu a záleží pouze na nás, budeme-li hrát horor, tragédii, frašku či komedii“)
   -    cirkusové vozy, maringotky jsou alegorií života bez domova a cíle, většinou s omezenými citovými vztahy
   -    vidět či předvádět akrobatické cirkusové atrakce: je na čase přestat se zabývat přemýšlením, kalkulováním, chytračením a vypočítavostí, je na čase soustředit se jako akrobat při svém vrcholném čísle, tedy soustředit se na splnění jediného úkolu a neplýtvat silami na mnoho věcí najednou


Císař, císařovna
   -    v některých případech nahrazuje symbol krále (královny) a v jiných případech jej povyšuje na kvalitativně vyšší úroveň
   -    ve světě představují samostatné vykonavatele vůle národa a v nevědomí symbolizují vykonavatele vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva)
   -    vidět chyby císaře (císařovny): paradoxně snícího přivádí do nebezpečí apoteózy*23 , neboť rozum je podvědomě stavěn nad vůli ve prospěch nižších bytostných složek (více o tomto v archetypu Poklad)
   -    císařem být: přeceňování hodnot sebe samého – apoteóza*23 (více o tomto nebezpečném fenoménu, který zastavuje plynulý vývoj člověka, v archetypu Poklad)
   -    pohádka o císaři: symbolizuje rozvíjející se proces v nitru snícího, proces, jenž z mytologických základů člověka formuje budoucí celistvou individualitu
   -    předat císaři dar, být jeho pobočníkem: velice kladné pro budoucnost, neboť snící navazuje bližší vztahy s vykonavatelem vůle ve prospěch všech bytostných složek a stává se sám aktivním prvkem zdokonalování
   -    vidět dobrého císaře (císařovnu) či jeho (její) kladné vlastnosti: vlastnosti spojené se snovým císařem (císařovnou) přitahují pozornost snícího, aby se brzy staly skutečnými vlastnostmi snícího
   -    jiného obsahu nabývá význam císaře přímo ve spojení s císařovnou, protože v tomto případě se jedná o klasické psychologické symboly rozdělených citových složek anima – animus; teprve po jejich spojení, tak barvitě popisovaných právě alchymií, se zrodí duchovní dítě, jako představitel nového stavu (více v archetypech Anima - Animus, Alchymista a Coniunctio)
   -    v určité fázi duchovního vývoje může představovat i vyšší formy, když se císařovna stává tvůrčím principem a císař prvkem, který tento princip oživuje


Cisterna
   -    velice zajímavý symbol, neboť cisterna může převážet prvky pevné (země), kapalné (voda), hořlavé (oheň) a plynné (vzduch), tím dostaneme celou podstatu projeveného světa
   -    obsah cisterny ukazuje, který prvek (a k němu se vážící vlastnosti) jsou pro snícího v blízkém období stěžejní; tak snící předem rozezná, zda se problémy budoucích dní budou týkat těla (země), citů (voda), mysli (vzduch) nebo činů (oheň)


Citadela
   -    viz hrad


Cítění, cítit
   -    je důležité cítění rozdělit na smyslové a „mimosmyslové“, protože jejich podstata a význam jsou odlišné
   -    smyslové cítění se zabývá vnějším světem, či spíše niterným odrazem tohoto světa (viz symboly toho, čeho se cítění týká)
   -    „mimosmyslového“ cítění člověk dosahuje zvnitřněním a postupujícím poznáním vlivů vnějších jevů na psychickou přirozenost člověka, aby pak dokázal vycítit obsah snové mysli (myšlenky, pocity a nekontrolované pudy) druhých lidí nebo dokonce cizích bytostí jiných úrovní; příčinou objevení se tohoto fenoménu je nalezení adekvátního přístupu k nižšímu, již překonanému, a tím je soucit; při setkání s vyšším pak je možno s pokorou v srdci vycítit například obrovský duchovní potenciál určitých snových lidí či bytostí


Citron
   -    sexuální symbol
   -    pěstovat: smyslná radost
   -    dávat do čaje: touha rozpustit sexualitu v trpělivosti
   -    kazící se, hnijící: pochopení sexuality jako prvku pomíjejícího


Cizina, cizinec
   -    cestováním do ciziny a stykem s cizinci nevědomí nabádá snícího k poznání neznámé části vlastního já
   -    boj s cizinci: rozporuplnost, nevyrovnanost a neochota poznat sebe samého vede k vnitřnímu konfliktu, proto je nutné v brzké době odhalit marnost těchto konfliktů a v záporných vlastnostech cizinců rozpoznat svoji stránku skrývající se pod slupkou osobnosti
   -    kladné vztahy k cizincům, snaha jim poradit či usnadnit pobyt: odpovídá správnému vývoji v procesu sebepoznávání
   -    často je cizincem mimozemšťan (více o roli mimozemšťana ve velice složitém procesu sebezdokonalování v archetypu UFO - iniciační obřady)
   -    občas je cizincem tmavá osoba, která na sebe bere špatné vlastnosti: stín, který je nutné asimilovat, nenávist a odmítání je to nejhorší, čeho se člověk na sobě může dopustit (více o tomto v archetypu Stín)


Cizoložství
   -    v každém případě (i viděné) vnáší neklid do manželství či do partnerského vztahu


Ctnost
   -    je kladnou devizou v denním životě a požehnáním pro snícího, pokud se tato vlastnost objevuje i ve snění


Ctižádost
   -    jakákoliv ctižádost ve snu přináší zklamání v denním životě


Cukr, cukroví, cukrovinky
   -    jsou synonymem nebezpečného sebeuspokojení a snahy užívat si příjemných stránek života
   -    dávat lidem: varování nevědomí - sebeuspokojení dává snící okatě najevo svému okolí
   -    dostávat: pokušení
   -    krmit jimi zvířata: sebeuspokojení předá snící ke zničení právě té vlastnosti, která se váže ke zvířeti, jež pozře sebeuspokojení ve formě cukru či cukroví, tak se snící se od negativní vlastnosti jednoduše distancuje
   -    rozsypat, uklízet, platit: snaha o vymazání sebeuspokojení ze života


Cukrárna
   -    představuje pokušení a je pouze na snícím, co si snící z nepřeberné nabídky vybere


Cvičení
   -    tělesné: přestože se odehrává ve snu, váže se k tělu snícího a jeho vnitřní touze po krásnějších tvarech, proto cvičení občas přechází do sexuality nebo naopak sex přechází v cvičení
   -    a výcvik zvířat: představuje možnost či schopnost ovládnout tu část svého pudového já, která se váže k cvičenému zvířeti (viz symbol zvířete)
   -    bojových umění: viz boj, pokud se nejedná o mentální cvičení
   -    mentální a duchovní: objevuje se ve snech, pokud se snící věnuje v denním vědomí meditacím a duchovním cvičením, pak získané návyky postupem času (po 3 – 4 letech) přecházejí i do snění; ve snech pak lze provádět mentální a duchovní cvičení s několikanásobnými účinky oproti cvičení v denním vědomí; při duchovním cvičení prováděném ve snu lze podstatně jasněji rozpoznat, jak sebemenší sexuální vzrušení anuluje vyšší stavy vědomí
   -    vojenské: vede k utužení vnitřní kázně snícího, proto jsou častá vojenská cvičení ve snech dokladem poctivého úsilí snícího o sebezdokonalení


Cyklistika
   -    sexuální symbol
   -    sny o cyklistice či jízdě na jízdním kole se objevují jako psychologický dodatek snové sexuality, kdy nedošlo ke klasickému vybití sexuální energie ve snovém pohlavním spojení či jiných sexuálních praktikách (například: když snící odolá sexuálnímu snažení druhých, pak se většinou do dvou dnů objeví „cyklistický sen“, aby vyrovnal tímto symbolem, který se váže k rané sexualitě a masturbaci, psychické napětí v nitru snícího)


Cyklon
   -    prakticky shodné jako viz hurikán


Cyklotron
   -    jako kruhové technické zařízení, v němž se pomocí řízeného magnetického pole urychlují částice až k rychlostem blížícím se rychlosti světla, může představovat jeden ze symbolů mandaly*21 , jenž byl nevědomím uměle vytvořen podle zájmů a znalostí snícího


Cylindr
   -    lampy: marná snaha o vnesení světla do nějakého problému, který snícího trápí
   -    klobouk: vztahuje se ke slavnostní události, tato událost se ale nemusí týkat pouze vnějšího hmotného světa, ale i vnitřního, psychického, a to jakmile snící dosáhne významného pokroku na cestě sebezdokonalováníLicenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO