[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" U "
Ubikace
   -    symbolizuje přechodný stav mysli, v němž se střetávají pudové personifikace a pokušení s touhou po citových prožitcích, proto je ve snech na ubikacích tak časté koupání, mytí a očištění


Ubít
   -    viz bít, bitka


Ubližování
   -    se snícímu ukazuje proto, aby vyjádřil své vnitřní pohnutky, pak se může přidat na stranu těch, co ubližují, a svoji zápornou karmu*26 násobit, nebo ve ztotožnění se s pocity ublížených svoji karmu splácet; teprve později, při dostatečném soucítění, dokáže snící pochopit účinek karmického zákona*34, pochopit, jak trpící splácí svůj dluh z daleké minulosti, a tyran si vytváří karmu, kterou bude muset jednou stejně bolestně prožít
   -    může být i součástí minulých životů snícího (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    druhým: je velice negativní čin, neboť snící ve jménu svého chtění ubližuje a jednou bude muset nést důsledky svých činů, přesně podle Kristova výroku "Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře." (Matouš 5/26)
   -    sobě: viz masochismus
   -    vidět druhé, jak ubližují, či naopak následky ubližování pociťují: na příkladu druhých se lze nejlépe poučit, jak bolest, strach a chtění udržují člověka v nevědomosti; také viz sadismus
   -    pomluvou: viz pomlouvání, pomluva
   -    koním: obraz symbolizuje narušení plynulého přechodu od pudového k citovému, neboť jedině přátelský vztah s koněm snícího nezadržitelně vede k plnému citovému životu
   -    matka ubližuje snícímu (i nechtěně): snící je postaven před stinnou tvář obrazu vlastní lidské matky, která postihuje zejména pudové personifikace, zatímco citové personifikace zůstávají negativní činností matky nedotčeny; nevědomí tímto obrazem ukazuje nutnou cestu od pudovosti k citovosti
   -    otec ubližuje snícímu (i nechtěně): snící je postaven před stinnou tvář obrazu vlastního lidského otce, který postihuje zejména pudové personifikace, zatímco citové personifikace zůstávají negativní činností otce nedotčeny; nevědomí tímto obrazem ukazuje nutnou cestu od pudovosti k citovosti


Úbor
   -    viz oblečení


Ubrus
   -    to, co je na stole, je ústřední náplní mysli (co na stole, to v životě), proto stav ubrusu symbolizuje čistotu této mysli a vzory či ornamenty mohou blíže určovat obsah mysli (viz ornamenty)


Ubytovat
   -    viz host


Ubytovna
   -    symbolizuje přechodný stav mysli, v němž se střetávají pudové personifikace a pokušení s touhou po citových prožitcích, proto je ve snech na ubytovnách tak časté koupání, mytí a očištění
   -    být šéfem ubytovny: záležitosti ohledně nalezení vlastní skutečné individuality máte pevně ve svých rukou a svou aktivitou dosáhnete v brzké době významného vnitřního úspěchu


Úcta
   -    pociťovat: z hlediska plynulého procesu sebezdokonalování je velice dobré ctít moudrost druhých (personifikace archetypu Moudrý stařec) či jejich bytostný stav (viz archetyp Self), ale neštěstím je mít úctu před personifikacemi, jejichž jedinou předností je atraktivní vzhled, materiální bohatství či moc, neboť časté prohřešky těchto duchovně nevyspělých personifikací strhávají snícího do morálního bahna


Uctívání
   -    může navodit extázi duchovního vytržení, jež se vzápětí díky slabé duchovní náplni vědomí degraduje na úroveň citů a těla (často s pocity sexuálního vyvrcholení)
   -    posvátnou úctu dokáže ve snícím probudit pouze duchovní animus či duchovní anima
   -    skandály a prohřešky uctívaných: pokud se skandál dotýká osoby uctívané či dokonce zbožštěné snícím, pak je tento obraz vážným varováním, aby snící zlehčováním skandálu, chyb či morálních poklesků nebyl stržen do morálního bahna, jak je mu skandálem uctívaného ukázáno


Učebna
   -    viz škola


Učebnice
   -    viz kniha


Učedník, učednice
   -    mají vztah k procesu sebezdokonalování, a to zejména, pokud ve stejném obraze rozeznáme vztah k mistrovi
   -    učit je: velice kladné, neboť snící aktivně napomáhá dostat své prožívání zpět na citovou rovinu nebo citovou rovinu prožívání upevňuje
   -    bibličtí: symbolizují vnitřní život


Učeň, učnice
   -    mají prakticky shodný význam jako viz učedník, učednice


Učenec
   -    pokud snového učence uznáváme a nade vše ctíme, pak se jedná o přijaté vedení archetypem Moudrý stařec


Učení
   -    má jednoznačný vztah k procesu sebezdokonalování
   -    další podrobnosti viz učit


Účes
   -    vlasy se vztahují k sexualitě, proto práce s vlasy má sexuální podtext a účes mimo jednoznačného vztahu k egu vyjadřuje i sexualitu
   -    trvalá ondulace, načesané či tupírované vlasy: vyjadřují uměle vyzdvihovanou sexualitu a nabubřelé ego
   -    sám si dělat: jste zahleděni příliš do sebe a snažíte se svým vzhledem upoutávat druhé; podvědomá snaha ukázat vlastní sexualitu v tom nejlepším světle
   -    nechávat si dělat: příliš si potrpíte na svůj zevnějšek a zapomínáte na vlastní duši; podvědomá snaha stát se žádoucím partnerem (partnerkou)
   -    vidět na druhých nápadný účes: snící má jedinečnou příležitost rozpoznat scestnost egoistických tendencí a uměle vyzdvihovanou sexualitu (na druhých lidech), což je varování před vlastní příkrou cestou k egoismu a k pudům
   -    zkracovat, stříhat vlasy: viz holení, holič, holit
   -    pomáda na vlasech: vztahuje se k osobnosti, a tak její používání ve snech podporuje růst vyumělkované osobnosti, hlavně v sexuální oblasti, na úkor skutečné individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetypy Persona a Individualita)
   -    síťka na vlasy: upravuje v očích druhých vyhraněnou sexualitu
   -    hra s vlasy: zcela jednoznačně symbolizuje masturbaci a touhu po tělesném milování
   -    dítě s načesaným kohoutem: pozor, úspěch při sjednocování protikladů může přinést velice nebezpečnou pýchu (hřebínek)
   -    dospělý s načesaným kohoutem: nevědomost a pýcha
   -    dělat dítěti: marná snaha ovlivnit své představy sjednocování


Účet
   -    vysoké účty se vztahují ke karmickým dluhům, které může snící zrušit pouhým snovým zaplacením, proto se objevují jako ukončení nějakého vztahu (k místu či k osobám); pokud je snící s těmito skutečnostmi vnitřně vyrovnán, účet bez ohledu na jeho výši zaplatí
   -    platit: viz platit
   -    nebýt schopen zaplatit: viz platební neschopnost
   -    obdržet účet za nákup: viz kupovat
   -    někomu napsat, vystavit: viz prodávat


Účetní
   -    vidět ho nebo jím být: budete muset vykonat nepříjemnou povinnost; někdy je obraz účetního předzvěstí starostí a trápení
   -    počítající peníze: dobrý výdělek, ale zároveň ztráta na citové a duchovní rovině
   -    zabývající se výpočty: viz matematika


Učit
   -    nemusí pouze pedagogičtí pracovníci, ale všichni lidé (personifikace) vystupující ve snech bez ohledu na jejich intelekt či dosažené vzdělání (například domorodci často učí trpělivosti, vytrvalosti, pokoře a schopnosti překonávat bolest); učit nás může pozitivní i negativní příklad druhých, učit nás může každý snový obraz, neboť snové učení je odrazem aktivního procesu sebezdokonalování
   -    děti: snící nabývá stále větší jistoty na nové rovině bytí (nejčastěji citová, výjimečně duchovní)
   -    učit se a poznávat historii, dějiny: rozhodný krok k poznání svého místa ve světě a současně i k poznání budoucnosti, neboť ta vychází z minulosti (poznání karmických souvislostí) přes "bod přítomnosti"; ve vyšší fázi je tento symbol povýšen nad poznávání vztahů mezi minulostí, přítomností a budoucností do říše fantazie, neboť vzájemná časová vazba mezi minulostí, přítomností a budoucností ve snech ztrácí smysl stejně jako čas (viz čas)
   -    toleranci, učit se toleranci: jedině negativní příklady, vlastnosti a závislosti mohou učit toleranci; pro rychlý proces sebezdokonalování je nutné nepříjemné snové obrazy chápat jako jedinečnou školu tolerance
   -    učební pomůcky: ukazují snícímu, s jakým problémem by se měl vypořádat
   -    pro výklad snu je důležité i to, co se snící učí, nebo co snící vyučuje
   -    jazyky: viz jazyk (řeč)
   -    geologii, učit se geologii: geologie je v nevědomí učením a souhrnem poznatků o karmě*26
   -    matematiku či učit se matematiku: viz matematika
   -    geometrii či učit se geometrii: viz geometrie
   -    trpělivost, učit se trpělivosti: viz čekání
   -    hru, učit se hře: viz hra
   -    učit se kontrolovat vlastní pocity a myšlenky: obraz potvrzuje, že podobná činnost z denního vědomí přešla do podvědomí i do snů a stává se významným faktorem procesu sebezdokonalování, který umožňuje nahlédnout do nezapomenutelných zážitků archetypu Řízená imaginace
   -    mystiku, učit se mystice: viz mystika


Učitel, učitelka
   -    v drtivé většině snů citový animus či citová anima (popis vlastností citových personifikací v heslech mladík - citový animus a dívka - citová anima)
   -    duchovní učitel (guru), učitelka: duchovní animus, duchovní anima
   -    další podrobnosti viz učit


Účtenka
   -    viz účet


Účtovat
   -    někomu za zboží napsat, vystavit účet, účtenku: viz prodávat
   -    v roli účetního: viz účetní


Úd
   -    uvědomit si jeden (kterýkoliv) úd: mužský pohlavní úd
   -    ztráta údu (nejen pohlavního): symbolizuje strach z kastrace (týká se i žen, neboť "kastrační sny" jsou vlastní celému lidstvu)
   -    uvědomit si dva údy: dualita, princip protikladů (sjednocování protikladů popisuje archetyp Anima - Animus a ve vyšší fázi také archetyp Coniunctio )
   -    ochrnutí jednoho údu: impotence
   -    údy zvířat: mají ve snech stejný význam jako lidské, jen je u nich zesílena pudová podstata
   -    další podrobnosti viz ruce, viz noha nebo viz pohlavní orgány


Udání
   -    podá snící: nevědomí snícího varuje před egoismem a nenávistí i před nikdy nekončící touhou vítězit za každou cenu, neboť jednou bude muset stejnou mincí zaplatit (karma*26)
   -    na snícího: nevědomí těmito obrazy umožňuje i ve snu plnit karmické dluhy (karmický zákon*34), ale jen v případě, že snící nebude na udání reagovat nenávistně, nepřátelsky či podrážděně a soucitně přijme udání jako důsledek nevědomého jednání


Udatnost
   -    je vlastností, kterou by měl každý člověk, toužící po poznání, ctít a trpělivě se jí učit, neboť udatnost provází člověka všemi archetypy, ale zejména archetypem Hrdina


Úder
   -    dostávat či jinému uštědřit: viz bít, bitka
   -    děkovat za rány, bolest či příkoří: velice významný sen, neboť Kristovo učení nenásilí definitivně vstoupilo do podvědomí snícího
   -    slyšet opakující se rány (údery): sluchová představa soulože
   -    jednotlivý a intenzivní: může mít stejný význam jako viz hrom
   -    do hlavy (cítit i vidět): mají za úkol oslabit převažující rozumové jednání a posílit citové prožívání, údery nabourávají ješitnost a pýchu, současně narušují nevědomé záměry pudových složek snícího
   -    kopytem do země: odhaluje skryté symboly nebo se otvírá vstup do podzemí: vůlí ovládnutá a usměrněná energie ztrácí svou sexuální podstatu a může snícímu umožnit, aby vstoupil do procesů odehrávajících se v podvědomí
   -    kopytem do těla (zejména ve snech žen): touha po vášnivém milenci a nevšedním erotickém zážitku


Udeřit
   -    viz bít, bitka


Udice
   -    symbolizuje možnost dostat se k duchovním obsahům mysli
   -    další podrobnosti viz rybaření


Udírna
   -    symbolizuje zničující vášeň a žádostivost


Udit
   -    maso: sexuální chtění ve víru zničující vášně a žádostivosti
   -    ryby: viz ryba


Údiv
   -    viz div, divit se


Udobřit se
   -    viz smír


Údolí
   -    zejména v protikladu k horám: zemský povrch je v nevědomí obrazem duchovní cesty, když v údolí (v nížině) je plno vegetace, obrovské množství zvěře (pudy) a bohaté vztahy k přírodě i lidem (city); se stoupající výškou však klesá rozmanitost i množství flóry a fauny, takže nakonec na horských velikánech veškeré pudové síly (zvěř, rostlinstvo) a city (vztahy) ztrácejí svou moc nad snícím a ponechávají vládu pouze sněhu a ledu (duchovním principům)
   -    spolu s horami tvoří protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit
   -    život je neustále měnící se kontinuum a lidský život je v nevědomí symbolizován i putováním z údolí přes vrchoviny, podhorské oblasti a náhorní plošiny k vysokohorským velikánům; ale ani zde není konečný cíl, neboť pochopení vede osvíceného člověka s proměněným vědomím zpět do údolí, zpět do země citů a pudů


Údržbář
   -    symbolizuje schopnost snícího zachovávat současnou náplň mysli (opravovat zničené a vadné) a současný proces očišťování (udržovat funkční přívody i odpady)


Udusit se
   -    provazem či škrcením: viz oběsit, oběšení
   -    plynem: viz plyn


Uhádnout, uhodnout
   -    hádanku: viz hádanka


Uhasit
   -    oheň: viz hasič, hašení
   -    žízeň: viz pít


Úhel
   -    uvědomění si úhlu ve snu je synonymem dvou úhlů pohledu (dvě styčné přímky); nevědomí tak snícímu radí podívat se na stejnou problematiku z jiného úhlu či z odosobněného hlediska


UFO
   -    neidentifikovatelné předměty, běžně nelétající předměty na nebi: jeden z velice častých obrazů archetypu UFO iniciační obřady


Uhlí
   -    má prakticky stejný význam jako viz dřevo, ale čas nutný k jeho vzniku odkazuje na vztahy, které se vážou k minulým životům snícího a současně i k dlouhověkým karmickým vazbám*34
   -    dřevěné: částečně zpracovaná symbolická podstata dřeva vnitřním ohněm snícího (do nitra obráceným soustředěním)
   -    uhelný prach: je synonymem nepříjemných dlouhověkých karmických vazeb*34
   -    skládat: vzrůstající potence snícího, potence, která bude brzy hledat vybití
   -    topit uhlím: obraz symbolizuje aktivní snahu snícího zlikvidovat právě tu živočišnou část sebe samého, jež má vazbu k dlouhověkým karmickým vazbám*34
   -    častá frekvence topení papírem, dřevem či uhlím svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém


Uhlíř
   -    odhaluje vztahy, které se vážou k minulým životům snícího a současně i k dlouhověkým karmickým vazbám*34


Uhníst
   -    viz hnětení


Uhnízdit
   -    viz hnízdo


Úhor
   -    symbolizuje stagnaci; další podrobnosti viz pole


Úhoř říční
   -    kromě zcela jasného významu ryby (viz ryba) a částečně i hada (viz had) ukazuje úhoř snícímu navíc koloběh poutě z rodiště Sargasového moře (nevědomí) do sladkých vod (svět) a po dovršení dospělosti zpět do moře pro další zrození i pro smrt, což je alegorickým znázorněním zrození člověka, jeho životní poutě, cesty do hlubin nevědomí (mystická smrt), aby se pak znovuzrozený, s poznáním a proměněným vědomím navrátil zpět


Uhořet
   -    viz oheň


Uhynutí
   -    zvěře: viz mršina, mrtvá zvířata


Ucho, uši
   -    ušní otvory mohou mít symbolický vztah k ženským pohlavním orgánům
   -    čištění uší: vnikání falických předmětů do ušního otvoru zcela jednoznačně představuje soulož
   -    neslyšící: viz hluchota
   -    zacpané, zakryté: obraz nabádá snícího k indiferentnímu přístupu k okolním obrazům (viz indiference)
   -    vidět nastražené: varování před zbytečnými nebo nevhodnými slovy
   -    být tahán za uši, tahat druhé za uši: viz trest
   -    velké vidět: varování před zbytečnými nebo nevhodnými slovy
   -    velké mít: obraz je synonymem světské touhy


Uchopit
   -    viz držet


Úchvatný, úchvatná, úchvatné
   -    úchvatný pohled, úchvatná příroda, úchvatné věci či předměty: patří citové či duchovní rovině prožívání
   -    úchvatná tvář: nejčastěji vyjadřuje personifikaci citové roviny při podvědomém pokusu snícího opustit pudovou rovinu prožívání; méně často představuje personifikaci duchovní roviny při podvědomém pokusu snícího opustit citovou rovinu prožívání a vystoupit na duchovní rovinu


Úchylka
   -    symbolizuje odklon od tradičních a zažitých názorů, proto je na cestě sebepoznávání potřebná
   -    odsuzovat: je velice negativním obrazem duše snícího, neboť házením viny na ostatní se člověk snaží ukázat svou domnělou morální čistotu, zatímco ve skutečnosti nenávidí ty vlastnosti*24, které se většinou podvědomě snaží zlikvidovat
   -    vlastní psychická úchylka (zejména sexuální) představuje jedinečnou možnost snícího postavit se tváří v tvář vlastním podvědomým touhám; další podrobnosti viz jednotlivé psychické úchylky


Ukamenovat
   -    viz kámen


Ukazatel
   -    slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba si všímat obsahu ukazatelů, protože nám tak nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení


Ukazováček
   -    falický symbol


Ukazovat
   -    chyby: viz chyba
   -    hříchy: viz hřích
   -    baterkou, světlem dávat znamení: poskytnete dobrou radu svému bližnímu
   -    doklady: je předzvěstí ztrpčování, omezování a starostí s úřady v nejbližším období
   -    doklady na hranici: viz hranice (předěl)
   -    světové strany: viz jednotlivé světové strany
   -    předměty, činnosti: viz jednotlivé předměty či činnosti


Úklid
   -    snaha uklidit nepořádek je synonymem očištění vlastního nitra od negativních vlastností a různých závislostí (vztahuje se k očištění osobnosti a ega - viz archetyp Persona - a k individualitě - viz archetyp Individualita)
   -    žena či muž provádějící úklid: představují citovou rovinu lidské duše a pomáhají snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané "Augiášův chlév"
   -    nadřízený kontrolující úklid a pořádek: vědomá vnitřní touha po čistotě vlastního nitra, po klidu a míru v duši
   -    hadr na vytírání a úklid: snaha o úklid pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty a často povyšuje prožitek na citovou rovinu
   -    luxem, vysavačem: viz lux, luxování
   -    koštětem: viz koště
   -    na stole, pod stolem či uvnitř stolu (v šuplíku, v přihrádce): viz stůl
   -    kanceláře: snící odstraňuje morální nečistoty a někdy povyšuje prožitek snu na citovou rovinu
   -    v hospodě: představuje v uklízející osobě pomoc citové roviny v chápání a posléze i v odstraňování pudových závislostí
   -    v ložnici: posouvá budoucí prožitky blíže k citové rovině; mentální úklid ve vlastním životě
   -    kuchyně, spižírny: protože jsou tyto místnosti v domě na nejnižší - pudové rovině, úklid směřuje prožitky na citovou rovinu
   -    úklid na chalupě: snaha snícího očistit mysl od závadných myšlenek
   -    stodoly: viz stodola
   -    chléva: viz chlév
   -    chodby: postupné dokončování procesu poznávání archetypu Bazální perinatální matrice
   -    tribuny: představuje snahu snícího o napravení vlastního egoistického jednání
   -    parku: snaha snícího očistit se v očích druhých lidí (vztahuje se k osobnosti a egu - viz archetyp Persona ) nebo snaha očistit vlastní nitro od různých závislostí (vztahuje se k individualitě - viz archetyp Individualita)
   -    lesa: velice kladný obraz, který symbolizuje postupné zpracovávání a likvidaci pudových obsahů mysli
   -    listí (hrabat): podvědomá touha shrnout a pochopit všechny viděné obrazy pomíjivosti ve vlastní nový světonázor, jen je třeba hodně opatrnosti, neboť násada hrábí (hrabiště) i dolní část hrábí (hrabice) mají jasný falický a sexuální podtext
   -    oblečení a dávat oblečení do skříně: snaha odstranit povrchnost osobnosti a nalézt neegoistický stav, jenž nebude manipulovat s vědomím snícího; tento obraz často doprovázejí symboly sjednocování (například dítě) nebo symboly citové roviny
   -    lednice, mrazničky: snící se snaží vyčistit svou mysl od zbytečností a touží eliminovat moc pudových symbolů nad vlastním vědomím (citovým a duchovním)
   -    písku: velice kladný obraz, jenž dokumentuje snahu snícího pracovat s pudovými obsahy vlastní psýché
   -    polštáře: ukončení jedné z etap vlastního života
   -    mrtvoly: tento ponurý obraz vyjadřuje jeden z největších pozitivních posunů v procesu sebezdokonalování
   -    hnoje: jeden z nejpřirozenějších obrazů morálního očišťování; podobnost s Héraklovým vyčištěním Augiášova chléva není náhodná (viz archetyp Hrdina)
   -    uklízecí práce: viz čistit


Uklízeč, uklízečka
   -    představují citovou rovinu lidské duše a pomáhají snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané "Augiášův chlév"


Uklouznutí
   -    a nekontrolovaný pád: nevědomí bolestným prožitkem dostává snícího do podvědomí ke zpracování zasunutých emočních prožitků
   -    uklouznutí nohou: je předzvěstí závažné chyby v jednání snícího v nejbližším období, chyby, které se snící pochopením snu ještě může vyvarovat


Ukolébat
   -    viz kolébání, kolébka


Ukolébavka
   -    viz píseň


Ukradený, ukradená, ukradené
   -    boty: pravděpodobná nevěra
   -    dřevěné či papírové předměty: postupné, leč velice pomalé opouštění pudové roviny
   -    hodiny, hodinky: do partnerského vztahu zasáhne třetí osoba, kvůli níž bude vztah ukončen
   -    hrnec či ukradená nádoba: nevěra
   -    hůl: rozpad sexuálně orientovaného vztahu nebo (častěji) partnerova (partnerčina) nevěra
   -    oblečení: podvědomá snaha vyzdvihnout právě tu část, jež se váže k personifikaci zloděje (například: když zlodějem oblečení je umělec, snící se podvědomě snaží povýšit svou osobnost v očích druhých o umělecké ambice)


Ukrást
   -    viz krást


Ukrojit
   -    potraviny: snící se zabývá pudovým obsahem mysli; více podrobností viz jednotlivé krájené symboly


Ukrutník
   -    jedině přebujelé ego se stává ukrutníkem; další podrobnosti viz diktátor


Úkryt
   -    v koruně stromu: podvědomý návrat snícího do prenatálního stavu nerušeného vývoje v těle matky (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    další podrobnosti viz skrývat se


Ukrýt se
   -    viz skrývat se


Ukřivdit
   -    viz křivda


Ukřižování
   -    každý člověk si nese svůj kříž hluboko ve svém nitru, každý člověk jej bude muset jednou, třeba v jednom z příštích životů, vytáhnout a očistit (altruismus*58, morální zušlechťování, meditace a studium duchovní literatury), každý člověk bude muset (stejně jako Ježíš Kristus) zanechat za sebou hmotný svět i hmotné tělo a pozvednout se k výšinám, kam člověk - Syn Boží - odjakživa patří
   -    je většinou spojené s obětováním Ježíše Krista, což na jednu stranu symbolizuje konečné a poslední utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň
   -    umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Krista: viz kalvárie
   -    těla je ve skutečnosti ukřižováním osobnosti pro znovuzrození skutečné individuality
   -    vidět nebo prožívat Ježíšovu cestu na kříž a ukřižování: takové hluboké prožitky*73 provázejí duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení - realizace*68
   -    jakmile se člověk ve svém denním vědomí odvrátí od světa a ztotožnění se s Kristovým utrpením na kříži (mystická smrt*79), mohou se na poli snů, a někdy i v denním vědomí, objevit stigmata - viz stigma


Úl
   -    z určitého pohledu může být řád úlu synonymem uspořádání lidské společnosti


Úleva
   -    pocit nekonečné úlevy (balvan padající ze srdce): jeden z nejkrásnějších lidských pocitů, kdy snící podvědomě přijímá zprávu z hlubin nevědomí o splnění jednoho ze stěžejních úkolů svého života


Ulice
   -    jednosměrná: rada nevědomí, aby se snící neotáčel a nevracel se k obrazům minulosti, aby pokračoval stále vpřed
   -    pouliční lampa: symbolizuje odraz našich citů v duši přátel či známých
   -    zaneřáděná odpadky: cesta k hmotnému bohatství, ale současně odklon od citových a duchovních prožitků
   -    slepá: nevědomí upozorňuje snícího na bezcennost jeho současných životních aktivit
   -    další podrobnosti viz cesta


Uličník, uličnice
   -    nepředstavují vnější problém, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale problém vnitřní
   -    nastavují zrcadlo špatným vlastnostem snícího a dávají mu možnost rozpoznat vlastní "uličnictví", soucitným pochopením pak započít cestu k odstranění jedné špatné vlastnosti; nevědomí nastaví zrcadlo pouze tehdy, když se snící v denním vědomí pokouší špatné vlastnosti se zbavit


Ulita
   -    představuje osobnost, pod níž se skrývá skutečná individualita člověka (osobnost a individualitu popisují archetypy Persona a Individualita))
   -    může vyjadřovat ochranu před vnějším světem


Úlitba
   -    krev jako úlitba bohům: snící se ve prospěch vyšších ideálů zbavuje své zvířeckosti, včetně pohnutek k nízkým činům (krev zvířat), nebo části svého ega (vlastní krev)
   -    oběť či obětina na oltáři: viz obětovat, oběť


Umělá hmota
   -    rozumné nakládání s umělohmotnými odpady symbolizuje kladný vztah k přírodě
   -    tvarovat umělou hmotu: jedině za tepla (oheň = činy) má umělá hmota vlastnosti lákající snícího tvarovat a tvořit; takový snový obraz ukazuje plynulost procesu sebezdokonalování
   -    umělohmotná láhev: symbol má jasný sexuální podtext (další podrobnosti viz láhev)


Umělá tkanina
   -    viz látka (tkanina)


Umělé květiny
   -    přetvářka a marná snaha v ostatních vzbuzovat dojem plného citového života


Umělec, umělkyně
   -    většinou symbolizují citového anima a citovou animu (popis vlastností citových personifikací v heslech mladík - citový animus, dívka - citová anima); podrobnosti viz jednotlivé umělecké obory


Umění
   -    provozovat jakékoliv umění (nejčastěji hudební nebo výtvarné) vyjma bojového: takováto činnost vede člověka do citových prožitků a je klíčem k duchovní rovině
   -    provozovat bojová umění: boj je pouze vedlejším aspektem, záleží hlavně na schopnosti zvnitřnění, neboť z hlediska nevědomí pouze vnitřní síla dává možnost vítězit
   -    skalní (jeskynní kresby): je součástí rituálu a branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální umění mohou patřit fosfenické formy*17 (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
   -    malířské: viz malovat
   -    obdiv k umění: cesta k vyjádření vlastních niterných obsahů psýché, cesta k plnějšímu citovému, později i duchovnímu životu
   -    obraz uměleckého aktu: hledání obrazu pudové animy (více o tomto tématu v archetypu Anima - Animus) či touha oprostit ženskou stránku duše od vtírající se osobnosti (ega)
   -    umělecké vyobrazení ukřižování Ježíše Krista: viz kalvárie
   -    nádherný umělecký porcelán: symbolizuje ty nejkrásnější lidské vztahy
   -    umělecké znázornění křídel, vidět tvar křídel v jiných předmětech: touha po svobodě a osvobození mysli
   -    umělecké dílo: často vyjadřuje duši snícího, vlastní já


Umírající, umírání
   -    viz smrt


Umírněnost
   -    je jednou ze čtyř ctností křesťanského světa, a proto může být doprovázena, symbolizována či dokonce personifikována jedním z apoštolů (dalšími třemi ctnostmi jsou moudrost, spravedlnost a statečnost)


Umrlec, umrlčí hlava
   -    viz kostlivec, kostra


Umrznout
   -    viz mráz


Umřít
   -    viz smrt
   -    umřít a opět ožít: viz znovuzrození


Umýt
   -    hrnec (nejlépe od masa), nádobu: očišťování mysli snícího od pudů
   -    hrnek: očištění a touha po jednoznačném obsahu myšlenek
   -    umýt se: viz mýt


Umyvadlo
   -    zadržuje či usměrňuje citové obsahy psýché
   -    umožňuje významný akt morální očisty, přestože se zpočátku mohou kolem umyvadel objevovat pudové personifikace, které lákají snícího k sexuálním aktivitám; další podrobnosti viz mýt
   -    špinavé: pudy narušují citové vnímání
   -    proměna křesla v umyvadlo: vyčištěná závislost (křeslo) se díky významnému úsilí proměnila v citové prostředí a může, usměrněna vůlí, přenášet citové obsahy (proudit jako voda)


Umývárna
   -    je z citového hlediska nejdůležitější místností každého domu či budovy, neboť v ní se snící zbavuje nečistot a pachů hmotného světa, jež pocházejí z připoutanosti k pudové rovině
   -    umožňuje významný akt morální očisty, přestože se v umývárně zpočátku mohou objevovat pudové personifikace, které lákají snícího k sexuálním aktivitám; další podrobnosti viz mýt
   -    špinavá: pudy narušují citové vnímání; nebezpečí pádu na pudovou rovinu
   -    ve výstavbě, opravující se: symbolizuje významnou práci snícího na přepodstatnění náplně mysli ve prospěch citového vnímání a prožívání
   -    okno z umývárny: ukazuje směr dalšího vývoje nebo případné střety s pudovými personifikacemi


Umývat
   -    viz umýt


Unce
   -    jako váhová jednotka nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam a spíše k vysvětlení snu dopomůže číslo, ke kterému je slovo unce přiřazeno


Uniforma
   -    jako každé oblečení patří osobnosti a egu
   -    sloužícího personálu: viz livrej
   -    zaměstnance železnic: symbolizuje pomoc na další životní cestě
   -    policejní: pokud je pouze viděná, je upozorněním na vnitřní korekci svědomí či na kategorický imperativ*53, pokud ji snící nosí, pak se stává aktivním činitelem v boji s vlastní nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností a zločinností
   -    vojenská: je symbolem vnitřní disciplíny; pokud je viděná, upozorňuje na potřebu vnitřní disciplíny (zejména při překonávání pudů a smyslného chtění), pokud ji snící obléká či nosí, pak se stává aktivním činitelem v boji proti morálnímu selhání a pudovému nutkání
   -    vojenská, maskovací: viz maskáče (maskovací uniforma)
   -    zejména policejní a vojenská je ve snech stavěna proti morálním pokleskům, sexualitě, chtění a egoismu
   -    historická: může být podvědomou vzpomínkou na jeden z minulých životů snícího (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    nepřátelská: viz nepřátelství


Únik
   -    z léčky, pasti: viz léčka
   -    osoby a předměty bránící v úniku: vztahují se k vlastnostem a závislostem, které snící v denním vědomí bude muset jednou překonat
   -    nemožnost úniku z uzavřeného objektu (nejčastěji při současném ohrožení zvenčí): prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod ohrožován zvenčí (porodní stahy) a prozatím nevidí možnost úniku (uzavřené děložní hrdlo); další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    jediná úniková cesta (nejčastěji z uzavřených prostor): alegorické připodobnění porodních kanálů v okamžiku otevření se děložního hrdla; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    látek, plynů a podobně: viz jednotlivé uniknuvší látky


Univerzální
   -    duše: soubor duchovních kvalit, které jsou sjednocené kosmickým vědomím; vnímat tento fenomén je duchovní schopností překračující lidství (citovou rovinu)


Únos
   -    být unesen: nevědomí do role uneseného obsadí snícího tehdy, když dlouhodobě setrvává v ustálených pudových myšlenkách, jejichž nebezpečí si vůbec neuvědomuje, pak zážitek únosu a zajetí, mnohdy naplněn absurdními obrazy násilí i smrti, přinutí snícího změnit zažité schéma jednání, cítění a myšlení ve prospěch citu
   -    provést, podporovat, schvalovat: toto bezpráví je vlastní pouze pudovým personifikacím
   -    mimozemšťany: duchovní vědomí snícího (mimozemšťané) versus jeho pudy a city; další podrobnosti viz mimozemšťan; tento obraz ve snech je tak závažný, že by si každý člověk, kterému se podobné obrazy ve snech objeví, měl neprodleně přečíst archetyp UFO - iniciační obřady


Úpadek
   -    sny o vzestupu a úpadku jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího poutá svou naději k vzestupu a obává se případného úpadku, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, přesto všechna tato negativa v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěný od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotním předpokladem budoucího úspěchu i v denním vědomí


Upadnout
   -    viz pád


Úpal
   -    je důsledkem příliš silného vlivu mužské citové složky duše (citový animus)


Upálit
   -    viz oheň


Upéci
   -    viz pečení a viz pečivo


Upír
   -    objevení se upíra ve snu je důsledkem nevyrovnanosti, nesoustředěnosti a roztěkanosti, tedy vlastností, jež ústí do budoucí krize
   -    se snovou krví se do upíra dostávají všechny negativní vlastnosti, jež se vztahují k tvoru, z jehož těla krev vytéká; vyvrcholením snového obrazu může být proměna upíra v tvora, z něhož krev pil
   -    být obětí upíra nebo takovou oběť vidět: přestože podobný obraz může být hrůzyplný a bolestný, je z citového a duchovního hlediska prospěšný, neboť s úbytkem krve přichází oslabení ega
   -    z oběti upíra se stává upír: snící nesnesl úbytek svého ega (vysátá krev), proto se snaží urychleně nedostatek svého egoismu nahradit na úkor druhých, aniž by si uvědomil tragičnost svého chování, neboť se do něj dostanou všechny negativní vlastnosti jeho oběti


Úpis
   -    dlužní: viz dluh


Úplatek
   -    braný i dávaný: je důsledkem neutuchajícího chtění, snahy dosáhnout materiálních výhod za každou cenu, zejména u egoistických lidí s nedostatkem citu


Úplněk
   -    symbolizuje plné působení světlé pozitivní části ženské složky duše, někdy i ukončení určitého období, určité práce (většinou na vnitřním poli sebezdokonalování)
   -    měsíc v úplňku nebo v novu zesiluje intuitivní chápání nadsvětských zkušeností; další podrobnosti viz měsíc


Upomínkové předměty
   -    vztahují se k nejasným záležitostem, které lze nyní bez větších problémů vyřešit


Uprchlík
   -    je častým námětem příběhů o zničených městech, zemích či světech a o hledání nových podmínek pro život; v těchto příbězích uprchlík symbolizuje vlastnosti snícího, které buď jako nepotřebné zanechá ve starém světě (nechá uprchlíky na zničeném místě a pokračuje sám dál), nebo si je vezme na další cestu do světa nového (pokračuje s uprchlíky v útěku ze starého zničeného světa); více o tomto v archetypu Témata zničení světa


Uragán
   -    symbolizuje průnik duchovních prvků do vědomí snícího, což má za následek likvidaci mnohých sexuálních symbolů (nejčastěji stromy), světských skutečností (například obchody) a emočních vztahů (například elektrická vedení); další podrobnosti viz vítr


Uran
   -    planeta: symbolizuje buditele, který neočekávanými myšlenkami a názory mění svět či své místo v něm (únik ze světských okovů ke konečnému osvobození); v numerologii je spojována s číslem čtyři (viz číslo 4)
   -    prvek: může být součástí archetypu Alchymista jako předpoklad transformace


Urážka
   -    snící je urážen a ponižován druhými lidmi: jakmile snící v tomto snovém obrazu nalezne schopnost dokonalého sebeovládání a soucitu s nevědomými lidmi, kteří mu zaslepeně ubližují, pak může neochvějně kráčet k mystické smrti*79 a znovuzrození


Urna
   -    s ostatky: by měla být pro člověka na cestě sebepoznání vítaným symbolem, neboť potvrzuje, že snící ze svého vědomí odstranil vše nepotřebné (spálil a uzavřel); je důsledkem vyřešených konfliktů a odložených psychických břemen; podobné sny bývají časté, když snící formuluje svoji novou nebo částečně změněnou osobnost
   -    prázdná: je výzvou, aby snící odložil vše nepotřebné ze své mysli, aby se oprostil od zbytečných břemen
   -    někdy může být předzvěstí úmrtí v blízkosti snícího, i když se většinou podobná smrt ohlašuje jinými obrazy


Úroda
   -    ukazuje úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností; nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas dalšího setí
   -    další podrobnosti viz žně


Úrok
   -    platit: viz platit
   -    dostávat: finanční ztráty a možné dluhy


Urození
   -    viz šlechta


Urychlovací komora
   -    s vakuem: symbolické připodobnění duchovní roviny


Úřad, úředník
   -    děje na úřadu vstupují do konfliktních vztahů, aby byl snící připraven pro řešení podobných problémů v denním vědomí
   -    kancelář v úřadu: viz kancelář
   -    městské úřady či u hlavního města vládní úřady: řídící úředníci z pozice vyššího vědomí ovládají nižší složku přirozenosti - ego; za nižší složkou přirozenosti je obyvatelstvo, ale nejčastěji dělníci, kteří brojí proti řídícím úředníkům a vládě (pro snícího je dobré, když je na straně řídící vůle, jež omezuje nižší lidskou přirozenost)
   -    odstoupit z vysokého místa či úřadu: významný prvek potlačení egoistického dosahování ve prospěch citové a duchovní roviny


Uříznout
   -    viz řezat


Usazeniny
   -    ve vodě: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor - v tomto případě je nutné vyvinout maximální úsilí v denním životě a skutečné nečistoty v mysli odhalit a následně odstranit


Useknout
   -    viz sekat


Uschovat
   -    předměty v kapsách: obraz vypovídá, jak pečlivě jsou ukryté touhy a egoistická přání
   -    něco pod polštář: představuje snahu skrýt skutečnou individualitu, skutečné vlastnosti či stav pod závoj osobnosti
   -    důkazy: snaha snícího setrvat v relativně klidném prostředím podepřeném lží a překrucováním slov brzdí proces vyrovnávání se s vlastními negativními činy minulosti


Úschovna
   -    platit vysoké částky za úschovu kabátu v šatně: snící vynakládá mnoho sil a prostředků, aby v očích ostatních udržel obraz své uměle vypěstované osobnosti
   -    klíč v úschovně: pudová nutkání těla jsou pod kontrolou


Úsilí
   -    pokud se k úsilí nepřidá vytrvalost, pak je úsilí marné a je předzvěstí problémů v denním životě


Usínání
   -    řidič usínající při jízdě za volantem (vidět i prožívat): důrazné varování snícího před nebezpečím; výzva k bdělosti v následném období
   -    další podrobnosti viz spát


Úskalí
   -    viz skála


Uskočit
   -    v případě ohrožení či nebezpečí: viz nebezpečí


Uskutečnění, realizace
   -    pokud se člověku na duchovní cestě podaří zdárně asimilovat vlastní negativní složky psýché, pokud asimiluje všechny závislosti, pak proti němu při překračování prahu smrti nepovstane tak silná osobnost ( Máro*3) a vzájemný souboj s ní člověk chápe jako jeden z mnoha životních střetů (viz archetyp Numinózum ), v tomto případě může realizace*68 proběhnout téměř nepovšimnuta denním vědomím a její potvrzení se pak v určitých snových obrazech dodatečně objeví ve snu


Úsloví
   -    obsah úsloví netradiční formou upozorňuje snícího na věc, kterou pozapomněl a kterou by měl řešit


Úsměv
   -    usmívající se lidé někdy odlehčují vážnost a tragičnost prožívaných scén, jindy otevírají svá srdce, nebo je úsměv důsledkem pochopení a poznání jednotlivých skutečností, proto je úsměv v nevědomí a ve snech vždy pozitivním symbolem
   -    jako důsledek radosti: viz radost, radovat se


Usmíření
   -    viz smír


Usnout
   -    při jízdě za volantem: viz usínání
   -    další podrobnosti viz spát


Uspat
   -    viz spát


Úspěch
   -    snový úspěch demobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat neúspěch ve stejné nebo v podobné oblasti, v níž snící úspěch pocítil
   -    touha po úspěchu: viz touha


Uspěchanost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy uspěchaného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto uspěchanost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme uspěchané chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad uspěchaností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Uspokojení
   -    viz spokojenost


Úspory
   -    viz spoření


Ústa
   -    sexuální symbol a sexuální orgán v přímém i přeneseném smyslu, někdy dokonce náhražka vagíny
   -    jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů smyslnosti a sexuality podobně jako viz jazyk (orgán)
   -    prst či prsty dotýkající se úst (nejčastěji mírně otevřených): falus a vagína, touha po pohlavním spojení
   -    rty svírající nějaký předmět (včetně potravy): symbolizují soulož a touhu po spojování hmotných těl, přičemž rty s ústy představují ženské pohlavní orgány a předměty, které se rtů dotýkají či jsou rty posouvány dovnitř úst, vyjadřují falus
   -    malování úst (rtů): zesiluje sexuální význam úst, proto je rtěnka používána pouze pudovými personifikacemi
   -    moucha vlétne člověku do úst: právě tento člověk se bude snažit své okolí zaujmout řečmi o sexu
   -    červ či had vylézající z úst: symbolizuje soulož
   -    mít něco přes ústa (či vidět na druhých), prst přes ústa: nevědomí nabádá snícího k mlčenlivosti
   -    políbení na ústa: viz polibek


Ústava, zákon
   -    představuje vztah mezi moudrým nevědomím jako vyslancem Boha a vědomím snícího, proto se kloní spíše k přírodním zákonům či karmickým zákonům*34 než k běžným zákonům lidské společnosti
   -    je velice kladné, když je snící ochotný nepsané, leč podvědomě tušené zákony života či ústavu dodržovat, neboť tím se bezproblémově včleňuje do jednoty celku
   -    diktátorů či diktátorských režimů: dává snícímu jedinečnou příležitost k práci s vlastním egem; další podrobnosti viz diktátor
   -    desatero jako ústav a zákon: viz desatero
   -    duchovní člověk snovou ústavu a snové zákony plní zcela automaticky, aniž by mu to činilo jakékoliv potíže či dokonce příkoří


Ústí
   -    řeky do řeky: symbolizuje splynutí bytostných duší, názorů či myšlenek; tento obraz může být i předzvěstí citového vztahu a následné společné cesty
   -    řeky do moře: někdy symbolizuje splynutí duše, názorů či myšlenkového proudu a nevědomí v nerozlučnou jednotu (rozplynutí ega), jindy se může vztahovat k prenatálním vzpomínkám (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice) nebo je důsledkem průniku snícího k nevědomým obsahům psýché


Ustlat
   -    viz stlát


Ústřední topení
   -    viz radiátor


Ústřice
   -    sexuální symbol


Ústup
   -    z boje: neochota snícího podstoupit morální zápas nebo duševní konflikt; další viz boj, bojiště, bojovat
   -    taktický: viz taktika (strategie)
   -    před nechtěnými obrazy a snovými personifikacemi: snící podvědomě chápe, že prozatím není schopen otevřeně čelit těmto obrazům či personifikacím
   -    zvířat a pudových personifikací před snícím: symbolizuje převahu citového a duchovního vědomí nad pudy
   -    osoby a předměty bránící v ústupu: vztahují se k vlastnostem a závislostem, které snící v denním vědomí bude muset jednou překonat
   -    nemožnost ústupu z uzavřeného objektu (nejčastěji při současném ohrožení zvenčí): prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod ohrožován zvenčí (porodní stahy) a prozatím nevidí možnost úniku (uzavřené děložní hrdlo); další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    jediná ústupová cesta (nejčastěji z uzavřených prostor): alegorické připodobnění porodních kanálů v okamžiku otevření se děložního hrdla; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice


Usvědčení
   -    viz důkaz


Ušák
   -    křeslo: viz křeslo
   -    zajíc: viz zajíc


Ušanka
   -    viz čepice


Uši
   -    viz ucho, uši


Uškrcení
   -    škrtidlem, škrtícím provazem: viz oběsit, oběšení


Ušlechtilost
   -    je odrazem morální obrody snícího a patří do archetypu Hrdina


Uštknutí
   -    být uštknut hadem: vlastní sexualita a podvědomé chtění sexuálního styku způsobí snícímu mnoho nepříjemností; nevědomí často právě takto snícího varuje před nešťastným vztahem s druhou osobou; další podrobnosti viz had


Utáhnout
   -    opasek: viz opasek


Utajení, utajit
   -    viz tajemství


Utečenec
   -    viz uprchlík


Útěcha
   -    v bolesti a žalu: je třeba si uvědomit, že bolest zde není proto, abychom se utápěli ve smutku, beznaději a sebelítosti, ale proto, abychom se stali bdělejšími, proto je útěcha našich bolestných zážitků negativním jevem, neboť bez bolesti je lidem bdělost cizí, zejména, když jejich život je snadný, pohodlný a příjemný


Útěk
   -    z boje: neochota snícího podstoupit morální zápas nebo duševní konflikt; další viz boj, bojiště, bojovat
   -    před nechtěnými obrazy a snovými personifikacemi: snící podvědomě chápe, že prozatím není schopen otevřeně čelit těmto obrazům či personifikacím
   -    před personifikacemi s vysokými vojenskými hodnostmi: představuje nepřipravenost vládnout svým pudům
   -    před masakrem či před obrazy zničené země: nevědomí vede snícího k opuštění starého názoru, přežitých představ a vede jej do nového světa (více o tomto tématu v archetypu Témata zničení světa)
   -    taktický: viz taktika (strategie)
   -    z léčky, pasti: viz léčka
   -    nemožnost útěku z uzavřeného objektu (nejčastěji při současném ohrožení zvenčí): prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod ohrožován zvenčí (porodní stahy) a prozatím nevidí možnost úniku (uzavřené děložní hrdlo); další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    jediná cesta k útěku (nejčastěji z uzavřených prostor): alegorické připodobnění porodních kanálů v okamžiku otevření se děložního hrdla; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    na hrad: většinou nastává v důsledku špatného svědomí a morálních pochybení
   -    k matce či k otci: viz matka nebo viz otec
   -    z kostela: snící se vzdaluje duchovním a citovým prožitkům, aby se uchýlil k pudovému životu
   -    z města: cesta k nalezení klidu a míru
   -    na střechu či na půdu: obraz vyjadřuje snahu snícího skrývat city za rozumové uvažování, jímž ospravedlňuje své necitlivé životní kroky
   -    osoby a předměty bránící v útěku: vztahují se k vlastnostem a závislostem, které snící v denním vědomí bude muset jednou překonat
   -    krávy ze stáda: ukázka vyústění nevěry v blízkém okolí snícího (může jít i o snícího)
   -    dobytka (často zběsilý): snící již mění pudovou náplň vědomí za citovou; další podrobnosti viz dobytek
   -    zvířat a pudových personifikací před snícím: symbolizuje převahu citového a duchovního vědomí nad pudy, které ve formě utíkajících zvířat a pudových personifikací opouštějí vědomí snícího


Utěrka
   -    na nádobí: symbolizuje účinný nástroj k očišťování mysli snícího od pudů


Uterus
   -    viz děloha


Útes
   -    viz skála


Utkání (sportovní)
   -    viz sport, sportovní


Útočiště
   -    hledat útočiště v dozrávajícím či zralém poli: snaha zaštítit se dosaženými výsledky povede ke stagnaci, proto je dobré útočiště v obilí opustit a vydat se vstříc cestě, byť by byla velmi nebezpečná
   -    nalézt v kanálu útočiště před nebezpečím snového světa (žel většinou se snící v této fázi schovává před citovými a duchovními personifikacemi): snící úspěšně, byť často jen podvědomě, překonal některá z traumat porodního zážitku a snaží se z poznaného stavu odhalit další významy prenatálního procesu; více o této problematice v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    útočiště před pronásledovateli: vyjadřuje dominantní náplň mysli (pokud snící hledá útočiště mezi zvířaty, pak je jeho náplň mysli pudová, pokud hledá útočiště ve vodě, pak je jeho náplň mysli citová)
   -    útočiště před pronásledovateli v kostele či v chrámu: již "pouhá" návštěva kostela či chrámu osvobozuje mysl od nepříjemného pronásledování, toto prostředí dokáže proměnit negativní děj snu v odlehčující komedii
   -    stodola jako útočiště: negativní obraz, v němž se snící schovává do pudových obsahů psýché a neodvažuje se postavit ohrožení, které by jej posunulo na vyšší rovinu prožívání
   -    na střeše: obraz vyjadřuje snahu snícího skrývat city za rozumové uvažování, jímž ospravedlňuje své necitlivé životní kroky


Útočník
   -    viz agrese, agresivita, agresor


Útok
   -    na hlavu: nevědomí tímto způsobem odebírá rozumové a logické schopnosti a snaží se snícího přivést k intuitivnímu chápání; když po útoku na hlavu přichází ztráta vědomí, pak se jedná o zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady
   -    na krk snícího: je snahou nevědomí oddělit rozumovou složku (hlava) od smyslových podnětů těla; tento obraz je pro proces sebezdokonalování velice pozitivní, neboť navozuje prvotní pocity ztráty ega, čímž snícího připravuje na budoucí mystickou smrt*79
   -    na pohlaví: viz kastrace
   -    na chodbě či v úzkém prostoru: může být vzpomínkou na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    na cestě: blíží se střet ega snícího se zájmy druhých lidí
   -    chemický: neodmyslitelně patří do archetypu Témata zničení světa, chemický útok je nevědomím používán proto, aby snící opustil svět starých zkostnatělých názorů, ale současně může být i součástí archetypu Bazální perinatální matrice jako důsledek tzv. špatného lůna*57
   -    hmyzu: výčitky svědomí
   -    komára na člověka: komár útočí na člověka, který se snaží oprostit od osobnosti, takže je zřejmé, že nejčastějším objektem snových komárů je člověk právě přebývající na snové citové rovině
   -    zvířata útočící na snícího: útočící pudy
   -    útočící kopyta koní či dobytka (ve snech žen): touha po vášnivém milenci a nevšedním erotickém zážitku
   -    kuřat: neschopnost soustředění, roztěkanost, přemíra myšlenek pudového charakteru
   -    slabších zvířat na silnějšího dravce: neschopnost soustředění, roztěkanost, přemíra myšlenek pudového charakteru
   -    dravé zvěře na koloucha či na jelena: pudy ohrožují zrodivší se duchovní stav
   -    lidí na koloucha či na jelena: pudové personifikace se snaží zničit prvotní vědomí duchovního stavu
   -    na druhé: je vlastní pouze pudovým personifikacím; někdy v útočícím poznáme vlastní stín (více o tomto tématu v archetypu Stín )
   -    cikána: schizofrenie, neboť zatímco jedna část snícího touží po živelném uplatnění se ve světě, ta druhá upřednostňuje zcela jiné, spíše citové a duchovní hodnoty
   -    útok a boj: rozpolcená mysl snícího, střet protikladných vlastností, jejichž výsledek může snícího přivést k hledání nové, lepší alternativy života
   -    útočící krabice či jiný podobný předmět: nezpracované a nebezpečné obsahy mysli ohrožují psychickou vyrovnanost snícího; v tomto období je velice důležité za plného soustředění negativní podněty vycházející z nitra asimilovat zesíleným pozitivním vědomím
   -    nožem či podobným předmětem: viz nůž
   -    obuškem, pendrekem či jiným podobným předmětem: viz obušek
   -    rostlin: častý sen zejména v počátcích duchovní cesty, když snící plně nechápe symboly duchovní roviny; sen patří do archetypu UFO iniciační obřady
   -    končící ztrátou vědomí: zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady
   -    velryby: po zvnitřnění a sestupu do vlastního nitra nalezne každý člověk negativní, destruktivní ego, které se objevuje v určité fázi duchovního vývoje a může se objevit i v období temné noci duše*45, útočná velryba znázorňuje období konfliktu mezi dvěma částmi mysli, úkolem člověka je vykrystalizovat a navždy spojit ty dvě rozpolcené osobnosti uvnitř sebe mostem soucitu, mystické jednoty a nového života
   -    význam symbolu útok také obsahuje viz agrese, agresivita, agresor


Utonutí, utopení
   -    tonoucí lidé či zvířata: viz tonoucí
   -    utonulí lidé: symbolizují vyřízené citové záležitosti či ukončené citové vztahy
   -    utonulá zvířata: symbolizují poražené pudy a vítězné city


Utopie
   -    je vzorem, který nutí člověka zamyslet se nad úrovní vlastního života, rodiny, státních (či obecních) zřízení, nad úrovní správců státního (či obecního) blahobytu


Utrhnout
   -    květiny: viz květiny
   -    ovoce nebo zeleninu: viz jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny
   -    houbu: viz houby (vyjma dřevokazných)
   -    ve smyslu zničit, zlikvidovat: viz likvidace
   -    utržené ruce: viz ruce


Utrpení
   -    viz trápení


Utrpět
   -    škodu: viz škoda


Uvaděč, uvaděčka
   -    v kině: vede nás k oknu, kterým se díváme do světa, k oknu, kterým později, při zvnitřnění, přicházejí kdysi potlačené obrazy (vytěsněná přání), jichž jsme se v denním vědomí vzdali
   -    v divadle: vede nás k dramatům života, což se dotýká zvláště citlivých témat, které snící nechce či odmítá řešit v denním vědomí


Uvadlé
   -    květiny: viz květiny a viz kytice


Uvalit
   -    kletbu: viz kletba


Uvařit
   -    viz kuchař, kuchařka


Uvázaný, uvázaná, uvázané
   -    uvázaná koza: manželství pod kontrolou
   -    uvázaný kozel: samčí plodivá síla, která člověka vede do svazku manželského, je plně pod kontrolou
   -    uvázaná zvířata (nejčastěji psi): umožňují snícímu osvobodit se, třeba jen chvilkově, od pudů (viz jednotlivá zvířata); trvalé osvobození se od pudových personifikací přichází v soucitu s uvázanými zvířaty
   -    předmět uvázaný k člověku: symbolizuje závislost, která je vyjádřená symbolem přivázaného předmětu


Uvíznout
   -    na mělčině: stagnace, která je důsledkem zahálky a lenosti
   -    ve výtahu, chodbě, kanálu či v jiném úzkém prostoru: obraz může být vzpomínkou na drama porodu, na okamžik, v němž se na chvíli zastavila cesta plodu porodním kanálem; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    v dopravní zácpě, v davu lidí: viz dav
   -    ryby uvíznuvší na mělčině: snícímu hrozí nebezpečí ztráty duchovního obsahu vlastní psýché, proto je dobré, pokud již ve stejném snu rybám z mělčin pomůže do bezpečných vod


Uvnitř
   -    má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (uvnitř - vně)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího pomocí snů vede nevědomí nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují
   -    tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora
   -    vrcholem symbolu je uvědomění si hesla Herma Trismegista "Jak uvnitř, tak vně" v samotném snění
   -    nalézat se uvnitř kruhu: tento obraz staví snícího proti všemu, co je vně kruhu, neboť to vnitřní je pro vše vnější nepochopitelným aspektem; tento obraz předznamenává počátek problematického soužití s lidmi právě pro rozdílné vnitřní přesvědčení
   -    postava uvnitř krychle: představa vlastního já


Úvoz
   -    vnitřní stavy, ať už jsou kladné nebo záporné, jsou pro snícího přednější než vnější světský život


Uzavření
   -    nepříjemné pocity v uzavřených místnostech: velice častý syndrom prenatálního prožitku, jenž formuje vztah člověka ke světu; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    nepříjemné pocity a ohrožení v uzavřeném prostoru či v místnosti: v drtivé většině se jedná o alegorii lůna při prvních porodních stazích, tedy o vzpomínku na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    bezpečí, klid a harmonie v uzavřených prostorách či místnostech: jednoznačně prenatální vzpomínka snícího na pobyt v děloze matky (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
   -    strach z uzavřeného prostoru: v naprosté většině se vztahuje k zážitku porodu a ke druhé fázi porodního procesu, kdy je dosavadní harmonie plodu hrubě narušena mechanickými stahy dělohy, porodní cesty jsou uzavřeny a každý další stah dělohy omezuje dodávku krve k plodu (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Uzda
   -    držet uzdu koně: schopnost udržovat pevnou kontrolu nad dynamickou vášní (kobyla - ženské části, kůň - mužské části) vlastní duše


Uzdravení
   -    je spolu se smrtí vyvrcholením nemoci či zranění, proto i viz nemoc nebo viz zranění
   -    léčebné metody a zákroky snových lékařů jsou velice svérázné, neboť se nedotýkají těla, ale citů, a tudíž uzdravují člověka na rovině citové; jakmile snící přijme takové metody ve snu, pak se uzdraví rovina citová a vzápětí může dojít k téměř zázračnému uzdravení fyzického těla z nemoci; další podrobnosti viz lékař


Uzel (vázaný)
   -    spojující dvě části (navazující další část): představuje vztah (sexuální a citové vazby)
   -    na jedné části: symbolizuje problémy
   -    kouzelnický, který po zatažení zmizí: je znázorněním iluze a pomíjivosti (zejména ve vztahu k problémům)
   -    na kravatě: značí sexuální partnerský vztah


Území
   -    geografické, spravované (kolonie): většinou se vztahuje k průnikům vědomí do minulých životů (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    zničené: snící je těmito obrazy nabádán k opuštění starého světa, který symbolizuje zastaralé a přežité názory (podobné obrazy v drtivé většině patří do archetypu Témata zničení světa)
   -    hlídané: viz hlídač, hlídat, hlídka
   -    bránit území před nepřítelem: v nitru snícího dochází k významnému střetu rozdvojené duše, když jedna, ta lepší část, touží po duchovním obsahu a ta druhá - pudová, jež se cítí uraženě opuštěná, touží dobýt citové či duchovní vědomí zpět, neboť ještě nedávno byl snící plně v její moci
   -    zaplavené: viz povodeň
   -    ledu a sněhu: je symbolem duchovní roviny, v níž nejsou pudy (zvěř), ale ani city (voda v tekutém stavu)


Uzemnit
   -    elektrické vedení, zařízení, drát, kabel: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí


Uzené
   -    maso: sexuální chtění ve víru zničující vášně a žádostivosti
   -    ryby: viz ryba


Úzké
   -    prostory: nepříjemné pocity v úzkých a často i v uzavřených prostorách jsou velice častým syndromem prenatálního prožitku, jenž formuje vztah člověka ke světu; v drtivé většině se jedná o alegorii lůna při prvních porodních stazích a alegorii cesty plodu porodními kanály, tedy o vzpomínku na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice


Úzkost
   -    je podobně jako strach výrazný psychologický činitel, který osobnost člověka udržuje v nevědomosti
   -    vychází z narušeného mravního vzorce snícího


Uzurpovat
   -    přebytky, předměty, věci, zboží: symbolizuje emocionální chlad snícího k citovým prožitkům, neboť neměřitelné city jsou přepočítávány jako zboží v obchodě
   -    někoho ve vzájemném vztahu: pokud snící někoho uzurpuje, je scéna dokladem citové zaostalosti, pokud toto jednání vidí, pak je mu viděný obraz důrazným varováním před podobným vztahem


Úžas
   -    viz div, divit se


Úžeh
   -    je důsledkem příliš silného vlivu mužské citové složky duše (citový animus)


Užitek
   -    pocítit (zisk): je negativním symbolem, neboť obraz zisku demobilizuje vnitřní síly, proto se dá očekávat ztráta či škoda v denním životě


Užovka
   -    viz had

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO