[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"

Vysvětlivky:

*1 Prenatální a postnatální život (z řečtiny) zahrnuje čas okolo porodu včetně prožitku samotného porodu
*2 Kruh Procesu obnovy obsahuje archetypy: Hrdina, Témata zničení světa, Bazální perinatální matrice, Řízená imaginace, Anima - Animus, Stín, Poklad, Vize budoucnosti a minulosti, Moudrý stařec, Pozornost, UFO - iniciační obřady, Alchymista.
*3 Máro (ze sanskrtu) je postava zosobňující zlo, používá ji i buddhismus. Zosobněné zlo - Máro se personifikuje při prudkém mystickém úsilí a stává se pokušitelem člověka, neboť je jeho smyslným já, které bylo z bytosti mravním úsilím vyloučeno. Velikost Mára závisí na překonávaném smyslovém já. Čím více se člověk ve svém životě poddával smyslnosti, tím silnější protivník ho na prahu očekává. Při souboji s Márem bývá jazýčkem na vahách zbytková náchylnost ke světu, která mu dává sílu, a naopak vzdání se světa dává sílu té bytostné složce, která se pokouší vybřednout z osidel smyslového světa. Máro je strážcem prahu, který se překročí pouze mystickou smrtí*79 . Ovšem padnout při pokusu o překročení prahu není mystická smrt, ale slabost pro své stále silné smyslné já.
*4 Psychická nervová centra (v sanskrtu - čakry) jsou člověkem vyciťována pouze při zvnitřnění, pod tlakem soustředění pak lze energii jednotlivých čaker rozvíjet a vyzařovat. Jogínové věnují pozornost sedmi hlavním čakrám:
1. Muládhára (základní čakra kořene)
2. Svádhištána (čakra sleziny)
3. Manipúra (pupeční čakra)
4. Anáhata (srdeční čakra)
5. Višuddha (krční čakra)
6. Ádžňa (čelní čakra)
7. Sahasrára (korunní čakra)
*5 Cvičení "sanjama" pochází z radžajógy, provádí se po dechovém pročištění všech čaker*28 s pokorou a odevzdaností, když se cvičící soustředí a koncentruje na co možná nejmenší časový úsek - na prakticky teď. Nejprve si představuje teď jako vteřinu, pak polovinu vteřiny, pak polovinu poloviny, až dojde v představě k tak malému časovému úseku teď, že čas "zemře", najednou není minulost, není budoucnost a snad není ani přítomnost. Stane se sám sebou - psychologickým bytím bez hranic, neboť s časem zmizel i prostor.
*6 Mystikou čísel se zabývá věda zvaná numerologie. Zde uvedené údaje jsem čerpal z knihy "Lexikon numerologie a mystiky čísel" od Helmuta Wernera, z Tarotu, z Osho zen Tarotu a z osobních zkušeností.
*7 Deset přikázání v buddhismu: zdržet se ničení života, zdržet se braní cizích věcí, zdržet se nemravného způsobu života, zdržet se lživých řečí, zdržet se pomluv, zdržet se hrubých řečí, zdržet se planých řečí, zdržet se žádostí, zdržet se nevraživosti a pravý názor. Podobně se Buddha jako spasitel vyznačoval deseti vlastnostmi: pravý názor, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravý život, pravé snažení, pravé myšlenky, pravé soustředění mysli, pravé vědění a pravé spasení.
*8 Dvanáct hlavních řeckých bohů: Zeus, Héra, Athéna, Afrodita, Hermés, Démétér, Héfaistos, Áres, Hestia, Poseidon, Artemis, Apollón. Dvanáct hlavních římských bohů: Jupiter, Juno, Minerva, Venuše, Merkur, Ceres, Vulkán, Mars, Vesta, Neptun, Diana, Apollo.
*9 Anagram (pochází z řečtiny) je vtipná hříčka, která přesmyknutím jednoho či více písmen tvoří jiné slovo.
*10 Stúpa je buddhistická stavba, jeden z hlavních symbolů buddhismu a ústřední bod chrámů a klášterů. Původně mohyla pro tělesné ostatky historického Buddhy, světců a významných buddhistických osobností. Stúpa může znamenat také půdorys výše uvedených staveb a právě tento půdorys se objevuje jako základ rituálního vytváření mandal*21 v buddhistické tradici.
*11 Individuace je v hlubinné psychologii proces, ve kterém se z člověka stává celistvá bytost.
*12 Alchymistická kvadratura kruhu: "Udělej z muže a ženy kruh, potom čtverec, udělej kruh a budeš mít kámen mudrců." Čtverec představuje v alchymii 4 živly. Přidáme-li další rozměr, pak čtverec "povýšíme" na krychli a ve vyšším stadiu kruh na kouli.
*13 Splynutí dvou myslí v jedinou jsem nalezl i v řecké mytologii, kde se vrací vědomí na počátek jediné entity v myšlence na původní bohyni Matku - Dceru, v myšlence na znovuzrození. V eleusinských mystériích*15 narození dítěte jménem Brimós je považováno za sjednocení panny, matky a dítěte v bytost, která umírá, rodí a opět přichází na svět.
*14 Kora (koré) pochází z řečtiny a znamená dívka nebo dcera, v řecké mytologii byla takto obecně jmenována bohyně Persefona. Kora je v mytologii považována za nedotčenou pannu, za orosené poupě, přestože se rozvíjí a zároveň v sobě obsahuje celý svět. Řečtí a později římští básníci ztotožňovali koré s nejkrásnější květinou.
*15 Eleusinská mystéria - starořecké tajné obřady konané v Eleusině v západní Attice k poctě bohyně Démétér a Persefony. Jedno z nejstarších řeckých mystérií. Základní mýtus o putování Démétry, která hledala svou dceru Persefonu unesenou do podsvětí Hádem, je doplněn mýtem o Démétřině zjevení se v Eleusině. Eleusinská mystéria měla charakter agrární slavnosti, jejímž smyslem bylo zvýšit plodivost země.
*16 Proměněného vědomí se může dosáhnout třeba duchovním meditačním úsilím, kdy tělo zemitého charakteru pročistíme vodním prvkem a vysušíme vzdušným prvkem, abychom dosáhli nebeských výšin, z nichž pak sestoupíme zpět na Zemi (do původního života) s jiným proměněným vědomím. Stručněji řečeno bytostně očištěný člověk, který se osvobodil od ega, působí již v nové roli - s proměněným vědomím (více o tomto fenoménu v archetypu Alchymista a v archetypu Anima Animus).
*17 Fosfenická forma zlatého deště je základní vize při navozování změněných stavů vědomí prožívaná šamany přírodních národů po celé dlouhé období existence lidstva. Kresby těchto forem se objevují po celém světě a v mnoha různých historických obdobích (viz obrázek 5 v knize "Tajemství řádu nevědomí").
*18 Bible Lukáš 18/17; výrok Ježíše Krista
*19 Hermafrodit je organismus, který je nositelem jak samčích, tak samičích pohlavních orgánů. Na duchovní cestě se vždy setkáváme se snahou sjednocovat protiklady v bytostném očištění, ve zkvalitnění existence a posléze v povýšení existence nad hmotnou rovinu světa.
*20 Hologram je záznam (snímek) optického zobrazování založený na interferenci a difrakci světelných paprsků, čímž lze vidět, při vhodném úhlu pohledu, trojrozměrný obraz původního předmětu. V současnosti se hologramy používají jako ochranné známky dokladů, cenných papírů a různých výrobků.
*21 Mandala se používá v hinduismu a buddhismu jako schematické znázornění světa a současně i psychické struktury jednotlivce. Ukazuje jednotu makrokosmu a mikrokosmu. V psychologii je mandala chápána jako symbol procesu individuace*11 .
*22 Therianthrop je tvor, u něhož se kombinují zvířecí a lidské prvky. Therianthrop má inteligenci, moc i schopnost představovat obě pohlaví (občas i hermafrodita*19 ) či mládě svého druhu a navíc schopnost proměny v lidskou bytost. Therianthropové a zvířecí duchové v rolích duchovních průvodců sahají hluboko do mytologie lidských dějin a spojení šamanů s těmito duchy zajišťovalo spokojené žití na hmotné pláni světa pro celé společenství nesčetných přírodních národů celého světa.
*23 Apoteóza v mytologii a psychologii znamená zbožštění a zařazení významné osobnosti mezi bohy, nebo uctívání a nadšená oslava někoho či něčeho. Nejčastěji se však apoteóza v lidském chování vyskytuje v hodnocení sebe samého a ve ztotožnění se s maskou osobnosti či vlastnostmi, jež jedince vyzdvihují nad ostatní. Apoteóza je většinou ukryta v latentní formě v nitru každého člověka a teprve zvnitřnění a duchovní cesta začne odhalovat vnitřní závislosti, o nichž neměl ani tušení.
*24 Vlastnosti, kterých jsme se zbavili, tolerujeme u druhých lidí. Vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost.
*25 Drahocenné dvojče je jméno, jímž národy Střední Ameriky nazývaly boha Quetzalcoatla*39 (Opeřený had) i jednu z jeho podob - boha větru "Ehecatla".
*26 Karma je napětí nutící bytost k akcím a reakcím. Karma, stejně jako energie, se nemůže nikdy ztratit, může se pouze přeměnit na jinou energii, což ve své podstatě značí, že každá myšlenka, každý pocit a každý skutek jako mentální energie se neztratí a bude jako napětí hledat místo a čas ke svému vybití. Mnozí se nad slovem a významem karmy pouze pousmějí, neboť nazírají na fenomén karmy z hlediska své domnělé svobodné vůle. Ovšem na duchovní cestě, kdy dojde k částečnému ovládnutí pudové složky vlastní bytosti, člověk prohlédne a uzří v plné nahotě, jak tlaky neodolatelných pudů způsobují utváření osudu člověka. Pak ztratí pocit pýchy a arogance nad domnělou mocí měnit své podmínky ve světě a začne přemítat o síle, jež ho nutí konat.
*27 Proměnu sexuální energie dokáží vědomě provádět indičtí a tibetští asketové, kteří sexuální energii přeměňují v teplo. Jejich výcvik začíná "sušením" pruhů mokré látky omotané kolem pasu. Již po několika měsících mentálního výcviku jsou schopni přežívat v minimálním oblečení či úplně nazí i v nejkrutějších mrazech vysokohorských podmínek.
*28 Sedm hlavních čaker:
1. Muládhára (základní čakra kořene)
2. Svádhištána (čakra sleziny)
3. Manipúra (pupeční čakra)
4. Anáhata (srdeční čakra)
5. Višuddha (krční čakra)
6. Ádžňa (čelní čakra)
7. Sahasrára (korunní čakra)
*29 O podstatě existence tibetský buddhismus říká, že vše stvořené se skládá z pěti aspektů: jméno, tvar, existence, vědomí a blaho (v sanskrtu: aakhyaa, rúpa, sat, čit, anánda). Jméno a tvar (aakhyaa, rúpa) patří do "explikátního řádu" a existence, vědomí, blaho (sat, čit, anánda) patří jako neměřitelné a smysly nezjistitelné pojmy do implikátního řádu*37 (více v archetypu Pozornost).
*30 Skatologie je věda zabývající se psychickými poruchami při styku s biologickým odpadem. Slovo skatologie vychází ze slovního základu skatol, což je páchnoucí součást lidských výkalů vznikající při hnití bílkovin a masa.
*31 Beztvará prázdnota je podle buddhistů pravá, absolutní realita ležící mimo hmotný svět ve stavu bez formy (tvaru) a času. Oba aspekty, tedy buddhistické absolutno (beztvará prázdnota a bezčasovost) a materialistická realita hmotného světa se bytostně dotýkají lidské existence. Materialistickou realitu lze zažívat v denním vědomí (neprobuzeném vědomí) a buddhistického absolutna se lze dotknout na duchovní cestě, v meditacích a ve snových vizích.
*32 Svastika (ze sanskrtu) je prastarým náboženským symbolem používaným nejdříve v Indii, ale stejný symbol byl nalezen na památkách árijských, slovanských a dokonce i na stavbách severoamerických indiánů. Svastiku zneužili ke svému zviditelnění fašisté, a tím pokřivili význam tohoto symbolu v denním životě.
*33 Sféry začal vážně zkoumat buddhismus, který k problematice světů či sfér přistoupil skutečně vědecky. Buddhističtí učenci rozpoznali a popsali ve sbírce textů "Anguttara Nikájó" všech 31 sfér, v nichž lidstvu přísluší 5. sféra.
*34 Karmický zákon je přímý vztah mezi příčinami a následky činů, pocitů, myšlenek a duševních stavů. Karmický zákon považuji za nejdůležitější zákon světa v mnohém se podobající zákonu o zachování energie. Karma, stejně jako energie, se nemůže nikdy ztratit, může se pouze přeměnit na jinou energii, což ve své podstatě značí, že každá myšlenka, každý pocit a každý skutek jako mentální energie se neztratí a bude jako napětí hledat místo a čas ke svému vybití. Svět je přímo nabit spoustou energie myšlenek, pocitů a skutků. Lze však přijmout jen to, co odpovídá karmickému uzpůsobení a kvalitám mysli. Odplata nemilosrdného, ale nejspravedlivějšího zákona jednou přichází s akcemi jiných bytostí, podruhé prostřednictvím napětí a pocitů, potřetí zrozením do prostředí odpovídajícího bytostným karmickým napětím a počtvrté karmickým dědictvím po předcích.
*35 Numinózum vyjadřuje posvátnost, k níž pociťujeme úctu či v horším případě hrůzu. Bylo odvozeno od řeckého slova numen, které vystihuje neosobní sílu, jež se projevuje mimořádnými úkazy. Později byl numen chápán jako výraz síly některého božstva. Vzhledem k tomu, že každé božstvo bylo obdařeno numenem, nabýval výraz numen postupně významu Bůh. Více o tomto tématu v archetypu Numinózum.
*36 Numinózní symbol pomáhá člověku pochopit Boha. Numinózní symbol může být vědomý, když si symbol automaticky vztáhneme k božskému či mytologickému světu a následně k Bohu, nebo může být nevědomý a potom symbol působí pouze v podvědomé rovině, a tedy s podstatně menší intenzitou. Více v archetypu Numinózum.
*37 Implikátní řád. Fyzik David Böhm vytvořil model vesmíru, v němž jsme schopni vnímat pouze nepatrný zlomek reality, což nazývá "explikátní řád" (rozvinutý). Všechny vjemy mají svůj zdroj v mnohem rozsáhlejší a rozmanitější matrici, kterou pojmenoval "implikátní řád" (zavinutý). Tibetský buddhismus říká, že vše stvořené se skládá z pěti aspektů: jméno, tvar, existence, vědomí a blaho (aakhyaa, rúpa, sat, čit, anánda). Jméno a tvar (aakhyaa, rúpa) patří do "explikátního řádu", zatímco existence, vědomí, blaho (sat, čit, anánda) patří jako neměřitelné a smysly nezjistitelné pojmy do "implikátního řádu" a jsou podstatou jména a tvaru, tedy všeho stvořeného. Zrušíte-li jméno a tvar ve vlastním vědomí, poznáte podstatu všeho stvořeného, poznáte existenci, vědomí, blaho. Více o tomto tématu v archetypu Self.
*38 Thébský věštec Teiresiás uviděl dva pářící se hady a udeřil do nich holí. Proměnil se v ženu. Za 8 let opět uviděl dva pářící se hady, které opět udeřil holí, následkem čehož se proměnil zpět v muže. Řečtí bohové Zeus a Héra se ho tázali: "Které pohlaví má větší potěšení z lásky?" Odpověděl" "Žena." Nespokojená Héra jej za to oslepila a spokojený Zeus mu daroval dlouhý život a věštecké nadání.
*39 "Quetzalcoatl" (Opeřený had) je jedním ze čtyř bohů Stvořitelů starobylých národů Střední Ameriky (Olmékové, Zapotékové, Mayové, Toltékové, Aztékové). Quetzalcoatl, který má v podobě hada duhové peří kolem záhlaví, je symbolem ušlechtilého boha a je mu připisována vláda nad jitřenkou a večernicí (viz archetyp Numinózum).
*40 Rozumět zvířecí řeči je pro denní vědomí zcela nepochopitelná schopnost, ale v nevědomí se tento jev, i když velice vzácně, vyskytuje. Přesně o fenoménu rozumět zvířecí řeči ve spojitosti s pozřením hadího masa hovoří některé pohádky (bratři Grimmové -Bílý had). Nyní se znalostí procesů v nevědomí můžeme pochopit souvislosti vzniku pohádek.
*41 Řízenou imaginaci obšírně popisuje archetyp Řízená imaginace
*42 Alchymistické nebe. V černé hladině sloučenin se objeví trpělivému alchymistovi nejprve hvězda, jež je velkým znamením Díla. Hermetická hvězda se nazývá Astra a lze ji spatřit již méně zářící na hvězdném nebi oživlé černé hladiny. Více o alchymii a vztahu k vnitřnímu procesu v archetypu Alchymista.
*43 Pověst "O Bruncvíkovi" je součástí Starých pověstí českých Aloise Jiráska.
*44 Život "na autopilota" je stavem, v němž myšlenky a pocity samovolně vystupují z nitra a určují téměř nezávisle na vůli člověka jeho životní běh. Když se člověk rozhodne žít svůj život vědomě, pak se snaží sledovat každou svou myšlenku, slovo a čin. Zpočátku je vědomý stav, kdy má pod kontrolou myšlenky, slova i činy pouze chvilkový, ale postupem času se vědomým žitím pokrývá většina denního života zejména v krizových situacích, kdy se stáhne do sebe a v okamžiku vědomě zvládne emoční a pudové tlaky stoupající z hlubin lidské přirozenosti. Je to konec žití na autopilota. Zvládne-li člověk cestu z žití na autopilota k vědomému žití, pak už jen s hořkým úsměvem může vzpomenout, jak jej nemilosrdný autopilot řízený pudy, emocemi a city vrhal do nešťastných - a většinou i nechtěných - vztahů. Žití vědomě nebo na autopilota je vlastně otázkou, zda chceme být příčinou svých zážitků, nebo jejich důsledkem. Většinu života člověk žije v důsledku svých zážitků a teprve při vědomém životě se stává jejich příčinou, a tím i nachází zázračný pramen k čerpání moudrosti. Více v archetypu Pozornost.
*45 Temná noc duše. Když člověku na duchovní cestě skončí období vnitřního i zevního štěstí, je najednou odtržen od vnitřních mystických zážitků božské krásy a stále více se noří do beznaděje hlubokého žalu, v němž se zákonitě hroutí i vnější šťastný život. Najednou z nitra proti veškerým přáním člověka vycházejí trapné a nedůstojné obsahy kdysi vytěsněných přání, aby prožitím ztratily svůj existenční smysl. Temnota zatemnělého a tupého rozumu trvá jen tak dlouho, dokud se duch snícího nestane pokorným a odevzdaným, dokud se neočistí, nevytříbí a nestane se tak prostým, jemným, otevřeným a odevzdaným, aby se mohl sjednotit s Duchem Božím. Přestože je zážitek temné noci duše velmi depresivní, měl by jej každý člověk vítat, neboť je předzvěstí konečného svítání a brzkého uskutečnění*68 .
*46 Golem, v hebrejštině beztvará hmota, zárodek, nehotová věc; od 12. stol. označení umělé lidské bytosti oživované pomocí magických rituálů. K těmto rituálům patřilo vložení šému s tajemným nápisem "šem hamforaš" (v judaismu Boží jméno) do prostoru mezi očima a následné oživení Golema. Legendy o Golemovi se rozvíjely od 15. stol. Nejznámější pověst o stvoření Golema se traduje kolem pražského Rabbiho Löwa.
*47 Lao-c´ byl staročínský filozof a myslitel, jenž žil asi v 6. stol. př. n. l. Patří mezi nejvýznamnější postavy filozofie i náboženství taoismu, je autorem díla Tao-te-ťing (Kniha o cestě a ctnosti). Podle legend dosáhl stavu nesmrtelnosti.
*48 Homosexualita není něco vrozeného, je to psychický stav, který je spíše patrný ve vztahu syn - matka. Jakmile se dospívající muž fascinuje animou v podobě matky, dojde ke ztotožnění vědomí s citovou ženskou částí duše, pak takový muž vyhledává kontakty se stejným pohlavím, neboť on má duševně pohlaví opačné. Pokud se muž ztotožní s vlastní citovou animou, přichází homosexualita! Stejným způsobem pokud se dospívající dívka ztotožní s vlastní citovou mužskou složkou duše, nachází zákonitě své kontakty na úrovni těla s ženskými protějšky, neboť její pohlaví na citové úrovni je opačné. Více v archetypu Anima - Animus.
*49 Oidipův komplex (oidipovský komplex) je podvědomý erotický vztah syna k matce spojený se strachem z trestu. Rodič stejného pohlaví je pociťován jako sexuální soupeř.
*50 Elektřin komplex je název pro ženskou formu Oidipova komplexu, tedy podvědomý erotický vztah dcery k otci. Elektra podle řecké mytologie byla fixovaná na svého otce, od něhož se nemohla odloučit ani po jeho smrti.
*51 Dětskou nevinnost nejlépe symbolizuje Kristův výrok: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." (Matouš 18/3). Kristus měl na mysli nevinnost plně prožívaného života, moudrou nevinnost přijímající neustálé proměny světa i života. Dostat se k takové zázračné nevinnosti je vskutku náročné, neboť člověk musí odložit veškeré své vědomosti, musí nekompromisně ukřižovat svou osobnost. Teprve poté může dojít k znovuzrození, prožívání vzkříšeného je nevinnost sama.
*52 Pták Fénix je mystickým symbolem starých Egypťanů. Přicházel jednou za 500 let, jakmile ucítil, že se blíží konec jeho života, upravil si hnízdo na vrcholku palmy a uděliv hnízdu plodivou sílu v něm skonal. Mladý Fénix zrozený z tohoto hnízda přenáší svého otce na oltář boha slunce a zde jej upaluje. Pozdější báje zestručnila složitý děj a hnízdo se starým Fénixem je zapalováno slunečními paprsky, aby přímo z popelu vyšel nový Fénix. Proto je Fénix obrazem veškerého obrození. Podobným symbolem je mayský bůh Quetzalcoatl*39 , který sám sebe obětoval na pohřební hranici. Z plamenů pak vylétlo Quetzalcoatlovo srdce, které se na obloze přeměnilo v Jitřenku - Venuši. Pak všem lidem bůh Quetzalcoatl v podobě Venuše symbolizoval smrt a vzkříšení.
*53 Kategorický imperativ formuluje všeobecně závazný mravní zákon, podle něhož mravní autorita není dána zvnějšku, ale vychází z nitra člověka. Člověk by měl jednat podle zásad, které požaduje od jiných, měl by jednat podle zásad, které by se mohly stát přírodním zákonem, a měl by jednat tak, aby lidství sebe samého i druhého bylo pro jednajícího vždy účelem a nikoli prostředkem.
*54 Pravdu vlastního nitra nejlépe vyjadřuje heslo: "Vlastnosti, kterých jsme se zbavili, tolerujeme u druhých lidí. Vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost."
*55 Orel a labuť jako protiklady symbolizují oddělování ducha od látky (těla), což alchymie nazývá sublimací. Orel je vtělením síly a samoty; labuť představuje prostor a čistotu, ladně proplouvá mezi emocemi. Někdy symbol labutě nahrazuje husa či dokonce bažant. Každý člověk je spojením orla a labutě, stejně nese ve svém nitru mužskou a ženskou část.
*56 Individuační proces je směřování hledajícího člověka od povrchní osobnosti ke skutečné individualitě. C. G. Jung popsal své alchymistické postřehy v díle "Snové symboly individuačního procesu" (Psychologie a alchymie I.) a v díle "Představy spásy v alchymii" (Psychologie a alchymie II). C. G. Jung, zaujatý alchymistickou proměnou, zaznamenával své sny a snažil se v nich najít psychologický obraz člověka i definitivní vyústění lidské existence.
*57 Špatné lůno je stav plodu v těle matky, když reaguje na nežádoucí látky (drogy, alkohol, nevolnost z nevhodné stravy, nemoc a podobně) přicházející z vnějšího prostředí (příjem živin pupeční šňůrou). Po takovém ohrožení budoucí dítě v představách reaguje prožíváním chemického útoku nebo chemického zamoření. Tyto prožitky jsou latentně v podvědomé mysli každého člověka a povstanou k vědomému životu jen tehdy, když otočí pozornost do svého nitra (ve chvílích utrpení a bolesti, v meditaci nebo v jiných duchovních cvičeních). Tyto zážitky pak jako jedny z prvních vystupují samovolně z podvědomé mysli, aby došlo k psychickému zpracování a konečnému pochopení.
*58 Altruismus je opakem egoismu, vyjadřuje lásku k bližnímu a nese v sobě etický princip, jenž spočívá v odhodlání nezištně podřídit vlastní zájmy blahu druhých bytostí. Altruismus je dobře patrný ve vztahu rodičů k dětem a také ve vztahu většiny zvířat ke svým vlastním mláďatům.
*59 Ideální stát ve své vizi spatřil a jeho podobu světu předal starořecký filozof Platón, jenž "postavil v nebesích" vzor státu a přiměl lid zamyslet se nad úrovní vlastních státních (či obecních) zřízení, nad úrovní vlastních správců státního (či obecního) blahobytu. Více v archetypu Hrdina.
*60 Ježíš Kristus vyhnal prodávající z chrámu slovy: "Je psáno: Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." (Bible - Lukáš 19/46)
*61 Incest je zmiňován i bohatou alchymickou literaturou, kterou doporučuji v archetypu Alchymista.
*62 Infantilismus je regresivní chování, zpětně působící do dětských let, nebo ustrnutí vývoje na dětském stupni. Za infantilismus je považovaná také citová a volní nevyspělost při normálním rozumovém vývoji.
*63 Introverze je obrácení se do nitra prostřednictvím pozornosti. Introverze je aktivní silový čin podepřený analýzou vnitřních prožitků. Introverze se dlouholetou praxí postupně dostává i do nevědomí, a tím do snů.
*64 Intuice je inteligentní vyřešení problémů bez intelektuálního procesu. Intuice je neocenitelnou pomocí pro praktický i pro duchovní život. Probouzí se, jakmile člověk "zruší" celý myšlenkový proces o řešení problému a přenechá řešení hlubší složce inteligence v úplném odbourání přesvědčení, že problém je schopno vyřešit ego. Pak na rozhraní hlubokého spánku a bdění vpluje tiše, většinou při probouzení intuice do vědomí. Více v archetypu Moudrý stařec.
*65 Personifikace archetypu Stín se v nevědomí zosobňují při prudkém mystickém úsilí a stávají se pokušitelem člověka, neboť jsou jeho smyslným já, které bylo z bytosti mravním úsilím vyloučeno, pokud člověk pokušení odolá, pak jsou jeho úhlavním nepřítelem. Nejnebezpečnější personifikací stínu je bytost Mára*3 . Více v archetypu Stín.
*66 Merkurius je universální prostředník, který sám sebe osvobozuje. Je tedy konečným stavem transmutace. Merkurius je symbolem prvotní hmoty a podstatou každé věci i bytosti, jimiž proniká, a tak je jednotícím prvkem světa.
*67 Svatá Trojice. Již odpradávna je trojice symbolem skutečné jednoty. Trojjedinost*74 je vyjádřena v bibli Otec, Syn, Duch svatý; spiritualisté chápou trojjedinost jako mysl, tělo, duch; vědecky by se trojjedinost dala nazvat energie, hmota, antihmota; časově zase budoucnost, přítomnost, minulost. Trojjedinost nás provází (většinou nepovšimnuta) životem a nevědomí nás učí tento důležitý aspekt bytí alespoň podvědomě pochopit. Božskou trojici (trimúrti) zná i hinduismus. Brahma je analogií křesťanského Boha Stvořitele a je první příčinou projeveného vesmíru. Višnu je Bůh udržovatel - tvůrčí a udržující podstata světa. Šiva je nejvíce uctívaný Bůh ničitel, který je personifikací rozkladných kosmických sil. Šiva je zakladatelem jógy, a tudíž i cestou z nepřetržitého karmického kola znovuvtělování*75 .
*68 Realizace (z latiny) - uskutečnění je vyvrcholením mystického vývoje člověka v duchovních stavech (božských i nadbožských). Realizaci křesťanského mystika ve ztotožnění s utrpením Ježíše Krista popisuje Květoslav Minařík ve své autobiografii "Kečara" (Canopus 1992, Canopus 1997).
*69 Katarze. Člověk chtivý kladných prudkých emočních zážitků je podoben rozbouřenému moři, v němž nenalezne jediný odraz světa či nebe. Vysoké vlny poskytnou takovému člověku občasné emoční nadšení, když shůry jedné vlny zahlédne o trochu více světa, aby poté zapadl do deprese mezi dvě další vysoké vlny a trpěl neskutečným strachem o svou existenci. Katarze odstraňuje z nitra člověka nahromaděnou negativitu a nahrazuje ji pozitivní náplní vědomí. Provádí se právě při emočních extrémech, když člověk vybije nebezpečný vnitřní tlak pomocí neškodného vnějšího chování (sport, běh, cvičení, bušení do polštáře či jiná tělesná aktivita). Katarze pak působí jako bezpečnostní ventil hlídající kvalitu vnitřních obsahů.
*70 Kejklíř nepovstává z popela minulosti jako bájný pták Fénix*52 do nového života s novým vědomím, ale povstává do stejného života a nepoučen se stejným vědomím. Kejklíř je karikaturou hrdiny a nevede k transformaci člověka. Kejklíř udržuje člověka ve světě protikladů a je prostředníkem mezi vědomím a hmotou či Bohem a přírodou. Ve světě protikladů dokáže obracet dobré ve zlé a naopak. Proto archetyp "Kejklíř" patří do světa lidí, do světa, v němž nás právě "jeho" bláznovství v našem nevědomém podání udržuje. Nejlépe lze pochopit funkci "kejklíře" v nevědomí v mytologických postavách severoamerických indiánů, kde se kejklíř představuje v mnoha podobách - zajíc, králík, krkavec, kojot, pavouk, sojka či mink. V těchto podobách vystupuje postava kejklíře jako čtverák i jako packal, který je obvykle zničen vlastními žerty a úskoky; končí poraněn, či dokonce mrtev, aby opět obživl. Stejně hovoří i africké mýty (bůh Ešu), australské mýty (Ungruamu, Mimi a další), tichomořské mýty (Maui) a severoevropské mýty (Loki). Více o tomto tématu v archetypu Hrdina.
*71 Střetnutí Ježíše s ďáblem. Na vábivá slova ďábla na poušti:

" Tobě dám všechnu moc i slávu těch království,
poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."


Ježíš Kristus odpověděl:

"Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu,
Bohu svému a jeho jediného uctívat."

Bible, Lukáš 4/6,7       

*72 Roztrhej knihy je rada zapomenout na intelekt a plně se oddat Bohu. Tuto nevšední radu nalézáme v mnohých traktátech. Jakmile se adept dostal do víru laboratorní práce, musí zapomenout na teorii a vsadit na vlastní zkušenost. Zcela jistě není jednoduché pro nováčka v alchymistických operacích ztratit téměř posvátnou úctu k uznávaným autoritám alchymie, ale duchovní cesta je shodná i s touto radou. Dojde-li člověk v duchovním poznávání do bodu, v němž je jakékoliv další zkoumání bohaté duchovní literatury zamlžováním jeho cesty, pak přichází ke slovu nutnost vlastních zkušeností (meditace, vize, archetypy), aby na konci cesty zcela zapomněl na intelekt a jako dokonalý bhaktijogín se vzdal Bohu s láskou a oddaností v srdci. Jakákoliv myšlenka jej navrací do jeho původního stavu před konečný cíl duchovního snažení. Stejně hovoří i Ježíš Kristus:

"Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něj nevejde."

Lukáš 18/17       

*73 Prožitek. Přečtením knihy můžete všem myšlenkám porozumět intelektuálně, avšak prožitím obsahu zažijete zcela jinou rovinu poznání. Více o tomto viz Závěrečné slovo knihy Tajemství řádu nevědomí.
*74 Trojjedinost je vyjádřena v bibli jako Otec, Syn, Duch svatý; spiritualisté chápou trojjedinost jako mysl, tělo, duch; vědecky by se trojjedinost dala nazvat energie, hmota, antihmota; časově zase budoucnost, přítomnost, minulost. Další podrobnosti viz svatá Trojice*67 .
*75 Dvanáct posloupných příčin znovuvtělování podle buddhismu:
1. Nevědomost
2. Závislosti
3. Individualita
4. Jméno a tvar
5. Smysly
6. Smyslový dotyk
7. Následek smyslového dotyku
8. Životní žízeň
9. Lpění
10. Vznikání
11. Znovuvtělování
12. Stárnutí a smrt
Je na každém člověku, kdy přetrhne koloběh nepřetržitých životů, prohlédne jednu příčinu za druhou a jako vědomá bytost bude moci opustit nemilosrdný diktát karmického vznikání.
*76 Osho se narodil v Indii 11.12.1931 a ve věku jedenadvaceti let dosáhl osvícení. Po ukončení akademického studia se věnoval vyučování filozofie na univerzitě v Džabalpuru. Jeho svérázné názory mají mnoho zarytých odpůrců, ale i horlivých zastánců. Nikdy si nebral servítky a zcela na rovinu vyjadřoval své přesvědčení, varoval lidi před zničujícími bludnými názory a snažil se jim vštípit potřebu hlubokého očišťujícího procesu. Protože se s jeho názory ztotožnila spousta lidí západního světa, nebylo divu, že se komuny nesoucí jeho jméno i názorové myšlení počaly objevovat ve Spojených státech amerických a následně v dalších zemích západního světa. Osho zemřel prý za nejasných okolností 19.1.1990, ale jeho netradiční učení přetrvalo v obrovském množství knih a také v myslích mnoha lidí.
*77 Zonální fúze je výrobní postup, pomocí něhož se technikou popsanou kdysi alchymisty připravuje čisté germanium a silicium pro polovodičové prvky elektronického průmyslu.
*78 Řecký bůh Pan byl synem Herma, posla bohů, a dcery Dryopovy. Pan byl ctěn jako bůh horských svahů a stád. Jeho polozvířecí vzhled (hustá srst, kozlí kopyta, rohy, brada a ocas) a křik někdy vyvolávaly "panický strach". Hrál kouzelně na flétnu; měl schopnost věštit a tomuto umění prý naučil i Apollóna. V římské mytologii byl nazýván Faunem. Výsostného postavení se těšil u helénistických mystiků, kteří v něm viděli symbol absolutna (řecky pan, všechno). V esoterismu jsou Pan spolu se svým otcem Hermem vyjádřením polarity a celku vědění a života.
*79 Mystická smrt je procesem umírání části psychické přirozenosti člověka a současně i přepodstatnění jeho niterné bytosti. Mystická smrt je důsledkem mentální introverze*63 , v níž člověk systematicky potlačuje vnímání vnějšího jevového světa. Mystickou smrtí zaniká vnitřní nedokonalý člověk, ale ihned se v něm zrozuje člověk nový, a to pouze na základě jeho náplně mysli a chtěných tendencí, proto je velice důležité před mystickou smrtí nést v sobě nadsvětské tendence, zlomit vlastní závislosti a žít vysoce morální život podle principů jógy, jinak si adept bude muset mystickou smrt zopakovat.
*80 Modlitba. V mnoha dobových traktátech se objevuje heslo "Ora et labora" (Modli se a pracuj), také laboratoře alchymistů byly doplňovány modlitebnami. Modlitba má nezastupitelné místo v archetypu Alchymista a je aktem povznášející mysl k Bohu. Považuje se za velice účinnou formu potlačování světských prožitků a vzrušení ovlivňujících nižší přirozenost člověka. Přestane-li mít člověk úspěch v meditacích, pak je modlitba účinnou formou zklidnění světem roztěkané mysli. Modlitba je materialisty zesměšňována jako slabost jedince, ale ve skutečnosti je to síla, protože se člověk v modlitbě vzdává sám sebe a přiznává se ke své lidské nemohoucnosti. Modlitba odvádí mysl člověka ode všeho světského a vede jej k trvalé zbožnosti, která k alchymii stejně jako morálka zcela jistě patří. Alchymista si musí uvědomit, že není moci a není síly, leč u Boha. Jedině tak nebude do Díla vkládat své ego a Dílo dokáže uskutečnit, neboť požehnání bude uděleno jen zbožným.
*81 Laterna magika je založena na obsahově vázaném systému polyekran, což je systém současného nebo postupného promítání (fotografických nebo kinematografických snímků) na více promítacích ploch. V roce 1958 byla založena Laterna magika jako scéna Národního divadla v Praze a celosvětovou proslulost si vysloužila týž rok na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu.
*82 Stymfalští ptáci. Strašliví ptáci žijící u jezera Stymfalos v Arkadii pustošili kraj. Měli kovové zobáky, drápy i pera, které dokázali při letu shazovat na cíle pod sebou. Každý na zemi, kdo se dostal do deště jejich střel, zahynul. Hérakles vylezl na vysoký strom a řehtačkou od bohyně Athény ptáky vyplašil. Létali kolem něho a jejich bombardovací schopnosti přišly vniveč. Hérakles pohodlně sestřeloval jednoho ptáka po druhém, až zbytek hejna ve strachu před hrdinou odletěl za moře.
*83 Psychopatologické syndromy jsou například: schizofrenní psychózy (sadomasochismus, skatologie, sexuální deviace), alkoholismus, drogová závislost, žaludeční vředy, frigidita a impotence, migréna a podobně.
*84 Asparšajóga se také nazývá "Jóga nad protiklady". Sanskrtské slovo "sparša" znamená smyslový dotyk jako podmínka prožívání, asparšajóga je rozpoznání a odstranění smyslového dotyku jako podmínky prožívání.Tento druh jógy v českých zemích zpopularizoval Paul Brunton v knize "Skrytá nauka za jógou" a významný český mystik a jogín Eduard Tomáš v knize "Cestami sebepoznání".
*85 Mateřská bohyně v křesťanství velice dlouho chyběla. Původně katolická církev vyloučila ze svaté Trojice ženský prvek jako heretický (nepřípustný), a tak se ženský prvek svaté Trojice tradoval pouze u gnostiků, kteří Duchu svatému přiřkli ženský a mateřský aspekt. Teprve v posledních dvou stoletích byl dlouho chybějící prvek mateřské bohyně pod tlakem věřících křesťanů definitivně doplněn Pannou Marií.
*86 Alchymistický traktát "Rosarium philosophorum" (Jaroš Griemiler z Třebska) hovoří: "Snoubení. Lékařství naše jest toliko složeno z přirození, kteréhožto otec jest panicem a matka jest pannou. Pojď sem má nejmilejší a vespolek se obejmeme a porodíme syna nového, který by rodičům podoben nebyl. Protož král, jehož hlava jest červená, oči černé a nohy bílé, jest samo mistrovství. Matka pak počala a otec s ní se nespojil a s ní neležel. Rychle beru se k tobě a sem nahotově počíti syna takového, kterému by nebyl žádný podoben na tomto světě a zplozen bývá mezi dvěma horami, kde stromoví roste."
*87 Setkání Ježíše s ďáblem. Ježíš Kristus v poušti odmítl ďáblem nabízená všechna království světa, neboť vědom si své moci nad pudovou přirozeností nenechal se zlákat ani všemi poklady světa. Moc nad sebou samým je nade všechna království i nad poklady světa. Na vábivá slova ďábla na poušti:

" Tobě dám všechnu moc i slávu těch království,
poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."


Ježíš Kristus odpověděl:

"Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu,
Bohu svému a jeho jediného uctívat."

Bible, Lukáš 4/6,7       

Tak Ježíš Kristus ukázal lidem cestu k moci nad sebou samým, cestu ven z područí hmotného světa. Člověk, který pozná tuto hlubokou pravdu, nedá se zlákat poklady, domnělou mocí nad ostatními lidmi a bude kráčet cestou Ježíše Krista i mnoha dalších probuzených jedinců lidského světa ke svobodě a nezávislosti.
*88 Hieros gamos je posvátný sňatek s duchovně vyspělejší bytostí. Ve spojení s vyšší přirozeností člověk zapomíná na vlastní nedokonalý stav, čímž asimiluje svoji skutečnou nižší přirozenost vyšší přirozeností, vyvěrající z nevědomí. Pokud by si člověk při spojení vzpomněl na pud sebezáchovy či na sexuální chtíč, strhne svoji osobnost zpět k nižší přirozenosti a okamžitě ze spojení hieros gamos, které reprezentuje vyšší stav vědomí, vypadne. Ke zvládnutí tohoto úskalí člověk potřebuje jistou dávku indiferentnosti, aby se dokázal vymanit ze spárů pudů a chtíčů. Prožitky těchto zážitků se mohou objevit v archetypech Numinózum, UFO iniciační obřady a samozřejmě v archetypech Anima - Animus a Coniunctio.
*89 Deset přikázání v buddhismu: zdržet se ničení života, zdržet se braní cizích věcí, zdržet se nemravného způsobu života, zdržet se lživých řečí, zdržet se pomluv, zdržet se hrubých řečí, zdržet se planých řečí, zdržet se žádostí, zdržet se nevraživosti a pravý názor. Podobně se Buddha jako spasitel vyznačoval deseti vlastnostmi: pravý názor, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravý život, pravé snažení, pravé myšlenky, pravé soustředění mysli, pravé vědění a pravé spasení.
*90 Dualismus (podvojnost) je nauka o dvou rozličných podstatách, duševní a hmotné, což při subjektivním přístupu člověka vede do říše protikladů, a to protikladů, které musejí být na cestě k poznání sjednoceny. Lidé, kteří v nepoznaném vidí tajemství a zázraky, jsou idealisté, kdežto lidé, kteří se pyšně domnívají, že vše lze pochopit nezávisle na sebepoznání, jsou materialisté. Jedinou správnou cestou k prozření je sebepoznání a odosobnění, z něhož vychází správná objektivita jako základ poznání relativity všeho jsoucího.
*91 Mytologické zobrazení protikladů je v orfických mystériích*92 vyjádřeno bohyní Persefonou (dítě Dia a Rhey-Démétér), jež měla dva obličeje a čtyři oči. V římské mytologii protiklady v jediném obrazu ukazuje podoba boha Ianuse, který vládne nad vším, co je v životě dvojsečné. Tváře boha, hledící na opačnou stranu, představují protiklady, s nimiž římští občané spojovali minulost a budoucnost, počátek a konec. Konec jednoho je počátkem druhého a počátek jednoho je koncem druhého, proto Ianus hleděl dopředu i dozadu.
*92 Orfická mystéria mají kořeny ve starších eleusinských mystériích, vznikla jako filozoficko-náboženské hnutí přibližně v 6. stol. př. n. l. Důležitou součástí orfismu bylo vegetariánství a hlavně asketické praktiky, jež představují prostředek k zajištění posmrtného života. Posvátnými spisy orfismu jsou Rapsodické teogonie, připisované Orfeovi, z nichž se dochoval soubor 24 fragmentů.
*93 Existenciální filozofie. Mezi známé existenciální filozofy patří J. P. Sartre, S. Kierkegaard, G. Marcel, A. Camus, K. Jaspers, H. Lipps a N. Abbagnano.
*94 Pégasos je součástí řecké mytologie. Je výsledkem spojení Medúzy a boha moří Poseidóna. Zrodil se z krve Medúzy v okamžiku, kdy Medúze utnul hlavu Perseus, a Pégasos pak vylétl z jejího krku.
*95 Oboupohlavní bytost. Již Platón se zmiňuje o oboupohlavní bytosti zvané Androgynos, jež existovala na počátku lidského rodu. Androgyni se vzbouřili proti bohům a jejich vzdor potrestal bůh Zeus tím, že je rozťal na dvě poloviny různého pohlaví. Od té doby obě části původních androgynů neustále hledají chybějící polovinu, aby se s ní spojily. Tímto mýtem je vysvětlena lidská sexualita jako motiv puzení k původní jednotě. Obraz oboupohlavní bytosti, který zcela jistě patří do archetypu Anima - Animus, je prvopočátkem z časů před rozdělením a je zákonitou cestou zpět do ráje, který jsme kdysi opustili.
*96 Carl Gustav Jung, (* 26.7.1875, † 6.6.1961), švýcarský psychiatr a psycholog. Mezi jeho hlavní objevy patří koncepce kolektivního nevědomí, z něhož pramení nejen mýty, náboženství, pohádky, ale z něhož čerpá také individuální psychika jednotlivců. Objevil a popsal některé z hlavních součástí kolektivního nevědomí - archetypy, jež zahrnují psychickou zkušenost mnohých generací lidstva. C. G. Jung vytvořil obrovské dílo na poli psychologie, dílo, jež se stalo hlavním pilířem současné psychologie.
*97 David Joseph Böhm, (* 1917, † 1992) – americký teoretický fyzik se stal známým úvahami přesahujícími fyziku směrem k filozofii a duchovním vědám. Mezi jeho díla patří Causality and chance in modern physic (Kauzalita a náhoda v moderní fyzice), Wholeness and the Implicate Order (Celistvost a implikátní řád).
*98 Karmajóga je jednou z duchovních cest k realizaci; provádí se pomocí nesobeckého správného konání, snahou pomoci jiným bytostem, snahou, v níž nehrají žádnou roli myšlenky na osobní prospěch.
*99 Božská panna Hainuwele, která zažila ztotožnění se s rostlinou stejně jako řecká bohyně Persefona, patří do japonské mytologie.
Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO