[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Vo - Vz "
Voda
   -    představuje souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách)
   -    odplavující bolest nebo bolest mizící u plynoucí vody: obraz ukazuje na zcela jasný emoční charakter mizející snové bolesti; nevědomí tak snícího upozorňuje na potřebu katarze*69, aby byly narovnány pokřivené emoční vazby
   -    zatímco bez hmotných předmětů, včetně jídla (bez pudových obsahů) lze žít několik týdnů a bez vody (bez citů) lze žít několik dnů, bez vzduchu (bez duchovní podstaty) jen několik minut – tento příměr ukazuje, jak důležité jsou city a duchovno pro život člověka, přestože si to mnohdy ani neuvědomuje
   -    stojatá: vyjadřuje sebeuspokojení se současnou náplní mysli, se současným stavem vědomí, ale pozor – tato činnost stejně jako stojatá voda může vést k zahnívání citů
   -    rozbouřená: rozbouřené city a emoce; další podrobnosti viz bouře
   -    příval vody: symbolizuje prudký nárůst citů, což může přinášet mnohé citové konflikty s okolím
   -    nebezpečná voda: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
   -    přítok vody: symbolizuje city, které k snícímu proudí z jeho okolí; někdy může s přítokem vody přicházet emoční bolest
   -    odtok vody: symbolizuje city, jimiž snící zahrnuje své okolí; někdy může s odtokem vody mizet emoční bolest
   -    plout po vodě: pro snícího nastává období, v němž budou převažovat city nad ostatní náplní mysli a podle barvy, hloubky a neklidné hladiny se dá rozeznat, jaké toto citové údobí bude; další podrobnosti viz prostředek, se kterým snící pluje nebo který vidí po vodě plout
   -    ustupující, klesající hladina: varovný sen nevědomí, neboť ustupující city mohou odhalit mnohá stará pudová přání (bahno), z nichž pak vylétávají symboly znepříjemňující klid a mír mysli
   -    stoupající voda, zaplavující: posilující citová náplň svým vodním objetím dává zapomenout na cesty staré osobnosti (pudové) a na další symboly pudové roviny
   -    příliv: zvyšující se citový potenciál snícího a současně introvertnější prožívání; další podrobnosti viz moře
   -    odliv: snižující se citový potenciál snícího a současně extrovertnější prožívání; další podrobnosti viz moře
   -    špinavá: čistota citů je napadena mnohými pudovými přáními, které narušují jasnost mysli, hloubku soustředění a emoční vyrovnanost; kvalita vody odpovídá chápání morální čistoty v té dané chvíli, proto se při úspěšném procesu sebezdokonalování setkáváme se špinavými vodami, nad nimiž se divíme, že jsme se v nich kdysi mohli koupat (sen může jít v alegorii hodnocení minulosti až tak daleko, že co snícímu dříve připadalo jako čistá voda, dnes ve vzpomínce vidí jako bahno a kaly)
   -    nečistoty, špína ve vodě: pudy znečišťují citovou složku duše; pozor, v tomto případě je nutné v denním životě vyvinout maximální úsilí a skutečné nečistoty v mysli odhalit a následně odstranit
   -    čistit vodu, odklízet předměty z hladiny i z hlubiny: snící významně pracuje na úklidu nepořádků vlastní mysli, aby v brzkém období byl schopen dohlédnout do podstatně větších hloubek své psýché a snadněji zklidnit tok myšlenek
   -    vytahovat řasy z vody: obraz symbolizuje snahu snícího vyčistit citové prožívání od negativních emočních vazeb (častý sen na počátku duchovní cesty)
   -    bytosti žijící ve vodách jezer, řek a moří: představují vrcholnou podobu citové animy (např. jezerní královna) či citového anima
   -    ohřívat vodu: touha po čistotě vztahu
   -    vroucí: symbolizuje významnou práci v citové oblasti pro budoucí přechod do duchovní oblasti; pokud se někdo (snící či druzí) opaří, pak snící svou práci nezvládl
   -    odpařování vody: symbolizuje proměnu citů v duchovní vědomí (není trvalým jevem)
   -    studená voda: je výborným prostředkem k „vystřízlivění“ z pudového chtění a jednoznačně vede k čistým citům
   -    chladná, ledová: symbolizuje city vedoucí k intuitivnímu chápání duchovní roviny
   -    ledová voda křišťálové čistoty: přiblížení citů k duchovní rovině
   -    zamrzající: nevědomí odděluje ledem, jenž symbolizuje duchovní náplň mysli, city a emoce (voda pod ledem) od vědomého prožívání
   -    propadnutí ledem do vody: pudová anima či pudový animus často propadají tenkým ledem, aby ve studené vodě „vystřízlivěli“ ze svého chtění a konečně se přiblížili citům; pokud se ledem do vody propadají děti, pak nevědomí tímto obrazem varuje snícího před současným nevhodným životem, který brání plynulému procesu sjednocování mužského a ženského aspektu (více o tomto procesu v archetypu Anima – Animus); lidé bořící se ledem do vody jsou častým obrazem v prvních fázích duchovního vývoje, kdy snící ještě nezvládl plynulý přechod z duchovní roviny na citovou
   -    osoby ve vodě pod ledem: jsou citovými personifikacemi (citová anima či citový animus)
   -    zvířata bořící se ledem do vody: duchovními aspekty asimilované pudy vstupují na citovou rovinu
   -    proplach vodou: přidává city do života
   -    kropení vodou: šetrné přidávání citu
   -    spláchnutí vodou: přidává city do života; může být i vyústěním morálního očištění
   -    někdo cáká na snícího vodu: probouzející se city, potřeba vřelejšího citového vztahu
   -    přetékající voda: přemíra citů snícího může být v případě neopětování předzvěstí brzkých citových problémů
   -    skákání do vody: symbolizuje odvahu vrhnout se do citového prostředí, jehož kvalita je odvozena od čistoty vody
   -    náraz na vodní hladinu: střet s citovou složkou vlastní psýché
   -    plavání ve vodě: viz plavání, plavat
   -    sprchování: viz sprchování
   -    další příbuzné symboly: viz koupat, koupaliště, koupelna, bazén
   -    hra ve vodě, vodní hrátky: potvrzuje radostný stav citem naplněné mysli oproštěné od pudových obrazů (od sexuálních symbolů a jakékoliv erotiky), ovšem jen pokud se snící k těmto obrazům v samotném snu nesníží
   -    lyžování na vodě: symbolizuje schopnost snícího lehce a rychle překonávat citové problémy (přejíždět vodní hladinu), nebo se do těchto problémů nořit (sjet na lyžích do vody)
   -    stříkající: většinou symbolizuje city, méně častěji je synonymem ejakulátu
   -    tryskající gejzír vody: viz gejzír
   -    ve fontáně: viz fontána
   -    v nádrži, vypouštění vody z nádrže či její napouštění: viz nádrž na vodu
   -    ve studni: viz studna
   -    v sudu: touha po čistotě vztahu
   -    v láhvi: kromě symbolu vody může být pro význam snu určující také symbol láhve (viz láhev)
   -    v hrnci: touha po čistotě vztahu
   -    hrnek vody: silná touha po čistotě myšlenek, když vodu pijeme, a slabší, když hrnek vody pouze vidíme
   -    proudící hadicí: symbolizuje vědomé zaměření myšlenek k citům
   -    proudící v úzkých podzemních prostorách (někdy je obraz doplněn vraty): symbolizuje vstup snícího do předporodních a porodních zážitků; k podobným prožitkům patří zavalené podzemní prostory, jež v sobě nesou symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu (více o těchto tématech v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    láhev plující ve vodě: snící omezuje moc sexuálního symbolu nad sebou samým orientací k citové rovině (voda)
   -    házet předměty do vody: touha omýt bolestivé emoce, touha po citovém očištění
   -    chodit po vodní hladině: dokáže jen člověk dokonale oproštěn od pudového prožívání a citů; pokud se však k takovému zážitku nepřidá soucit s trpícími, pak je to pouhé cirkusové číslo, po němž přichází pád
   -    odraz nebe na vodní hladině: citový náhled na duchovní obrazy či procesy
   -    vlak jedoucí přes vodní hladinu: úspěšné překonávání citových závislostí; vyvrcholením tohoto obrazu by měla být jízda krajinou ledu a sněhu
   -    odraz předmětů či přírody na vodní hladině: odraz předmětů či přírody na vodní hladině: na jedné straně vyjadřuje schopnost vidět věci z jiného úhlu pohledu, ale na druhé straně znamená neschopnost rozpoznat jevy odehrávající se uvnitř psýché (pod vodní hladinou); pozor – nejasný obraz člověka na hladině může vést k idealizaci, někdy může zrcadlení vody zdvojovat svět i předměty v něm
   -    vodní hladina: viz hladina
   -    houba ve vodě se i několikanásobně zvětší: silný cit (voda) bude brzy vystřídán značně posílenou složkou sexuálního chtění (zvětšená houba)
   -    lano ve vodě (hlavně v úzkém prostoru): jednoznačně symbolické ztvárnění pupeční šňůry v jedné části porodu (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    držet, nebo zachytit se na laně, jež visí nad vodami: strach z citového prožívání, proto se snící raději drží pudových vlastností a sexuálních vztahů, které jsou mu známé
   -    socha vynořivší se z vody: představuje nečekaný osud či nový citový vztah, vystupující z nevědomí do vědomého života; pro plné pochopení snu je důležitá barva vody a materiál, z něhož je socha vyrobena
   -    kořeny stromů ve vodě: pro snícího nastává období plné citu, období, jež ale nemusí být tak kladné, jak se bude zprvu zdát
   -    zvířata pijící vodu, koupající se ve vodě: city snícího (voda) postupně přetváří pudový symbol; rychlost přeměny závisí na čistotě vody
   -    polévat či koupat kohouta: oslabení chtíče ve prospěch citu
   -    kachna na vodě: možnost navázání citového vztahu
   -    labuť na vodě: pro muže znamená, aby odhodil podvědomě zastávanou mužskou nadřazenost a začal se zabývat city jako žena; pro ženy znamená, že přespříliš vyzdvižená mužská část musí být pro duševní vyrovnanost redukována ženskou citovou stránkou
   -    pozor – ve vodě a v kanálech může přežívat krysa či potkan, tedy popudy nutící snícího k sexuálním činům
   -    vodou zatopená poušť: symbolizuje přetvořené pudové obsahy v city
   -    povodňová: viz povodeň
   -    letní dovolená u vody: nutnost vybřednout z ubíjejícího kolotoče běžných starostí se snoubí s touhou po očištění a citovém obrození
   -    pít: symbolizuje touhu po čistých citech, ale často se stopami sexuální touhy
   -    perlivá, minerálka: viz minerálka
   -    vybírat lopatou vodu: zájem snícího se týká především citů, přičemž čistota vody ukazuje na kvalitu citů
   -    pramene: viz pramen
   -    horská bystřina: je oproti pramenům vycházejícím ze země povýšena tím, že její zrod je v království ledu a sněhu, tedy v duchovní oblasti, symbolizuje čistoskvoucí city včetně její síly (divokost)
   -    potok je symbolem čistoty a představuje počátek dlouhé cesty, při níž se bystřina mění v potok, pak v řeku, aby se v klidu a míru vlila do vděčné náruče moře; postupné sílení vodního toku je podobné vývoji egoistického člověka, jemuž zpočátku záleží jen na sobě, pak na svém pohlavním protějšku, pak na rodině, pak na městu a národu, aby nakonec v uskutečnění*68 pochopil jednotu celého lidského rodu
   -    hraniční potok, hraniční řeka: viz hranice (předěl)
   -    splav zadržuje city (vodu), aby se zklidnil emoční tok mezi snícím a jeho nejbližším okolím, a tak mohlo dojít k pochopení složitých citových vazeb
   -    přechod či převoz přes vodu: velice kladný sen, neboť snící zdárně překonává překážky, aby před sebou spatřil něco nového či nalezl nový, lepší stav a za sebou zanechal vše staré; je marné a scestné, když se snící pro něco vrací, neboť tak si ztěžuje životní cestu; snícího při cestě přes vodu často doprovází kamarád, přítel, moudrý člověk nebo ho k překonání vodní překážky ponouká probuzená intuice*64 či vnitřní hlas (viz archetyp Moudrý stařec ); pokud někdo z doprovázejících má opačné pohlaví, pak je to anima pro muže a animus pro ženy – v těchto snech lze snadno rozeznat, zda patří k pudové či citové části snícího (více v archetypu Anima – Animus); podle způsobu překonání také viz brod, brodit se nebo viz most (případně viz člun či loď)
   -    vodní příkop: pokud chrání, pak se jedná o city, které ochraňují snícího před pudovými personifikacemi, pokud je jím snící zadržován, pak jsou to city, které bude muset v nejbližší době překonat
   -    kopání příkopů, jimiž má proudit voda, nebo práce na vodních stavbách: velice významný prvek vnitřní očisty, jež by se dala připodobnit mytologickému čištění Augiášova chléva
   -    vodní překážka (potok, řeka, rybník): snící bude muset překonat citové problémy, jejichž sílu určuje kvalita vodní překážky
   -    vysoké vlny: poskytnou člověku občasné emoční nadšení, když shůry jedné vlny zahlédne o trochu více světa, ale poté zapadá do deprese mezi dvě další vysoké vlny, kde trpí neskutečným strachem o svou existenci (při podobných emočních extrémech je nutné pro vyrovnání psychického stavu provádět katarzi)
   -    řeky: viz řeka
   -    rybníka: viz rybník
   -    jezera: viz jezero
   -    moře: viz moře
   -    kvádr, sloup, koule vody: na první pohled nesmyslná představa je ve snech běžným obrazem představy centra bytosti, jež povstala z čisté citové náplně mysli – z vody (více o těchto představách a vývojovém procesu v archetypu Poklad); kvádr vody stojí do okamžiku, než jej pudové myšlení degraduje ke známým obrazům běžného denního vědomí; protože je tato představa živoucím citem, může uvnitř bez zjevných potíží přebývat citový člověk
   -    práce pod vodou, v hlubinách moře: má jednoznačný vztah k introvertnímu citovému prožívání; takové sny jsou důsledkem intenzivního meditačního úsilí
   -    skrývat se před nebezpečím pod vodní hladinu (ovšem jedině bez technických prostředků – ponorky, batyskafu, skafandru) a zde v pocitu bezpečí být schopen dýchat: potvrzuje pevné uchycení vědomí snícího na citové rovině prožívání
   -    spojení ohně a vody: je jedním z důležitých mezníků vývoje vnitřní tvořivé síly; podobné stavy popisuje duchovní literatura a také mnohé alchymistické traktáty
   -    zelená voda od nepatrně malých řas, které netvoří řetězce ani chuchvalce: symbolizuje přechod mezi city a duchovní rovinou vědomí, zároveň je dokladem sílící indiference k světským a posléze i citovým záležitostem; tento obraz často lemuje cestu ke klidu a míru v duši, cestu ke sjednocení


Vodárna
   -    nejčastěji symbolizuje centrum citů snícího, odkud city jednotlivými rozvody proudí k ostatním bytostem
   -    zadržuje a čistí city (snovou vodu), aby se zklidnil emoční tok mezi snícím a jeho nejbližším okolím, a tak mohlo dojít k pochopení složitých citových vazeb
   -    dokáže odplavit nebo dokonce transformovat bolest
   -    může v bohatých alegorických obrazech ukazovat city snícího i city druhých lidí a někdy dokonce i odkazy z hluboké minulosti, které připluly do vědomí snícího, neboť nyní je čas k jejich pochopení a zpracování
   -    čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega
   -    další podrobnosti viz voda


Vodič
   -    loutek: viz loutka
   -    vodivá látka (kabel, drát a podobně): viz kabel nebo viz drát


Vodítko
   -    se zvířetem (nejčastěji se psem): omezuje působnost pudových personifikací na vědomí snícího
   -    představuje částečnou ochranu před pudy, jež mohou na člověka útočit (například v personifikaci psa)


Vodka
   -    viz alkohol (vyjma vína)


Vodní čerpadlo
   -    viz čerpadlo, čerpat
   -    další podrobnosti viz voda


Vodní hladina
   -    viz hladina


Vodní hlubina
   -    viz hlubina


Vodní lyže
   -    symbolizují schopnost snícího lehce a rychle překonávat citové problémy (přejíždět vodní hladinu), nebo se do těchto problémů nořit (sjet na lyžích do vody)


Vodní nádrž
   -    viz nádrž na vodu


Vodní příkop
   -    pokud chrání, pak se jedná o city, které ochraňují snícího před pudovými personifikacemi, pokud je jím snící zadržován, pak jsou to city, které bude muset v nejbližší době překonat


Vodní pumpa
   -    má shodný význam jako viz čerpadlo, čerpat
   -    další podrobnosti viz voda


Vodní skútr
   -    má shodný význam jako viz člun


Vodní sporty
   -    jsou vyznávány citovými personifikacemi, avšak rytmika pohybů může i vodní sporty posunout na pudovou rovinu vědomí
   -    nadání a schopnosti ve vodních sportech: váží se k budování ega v citové oblasti


Vodní víla
   -    má hluboký vztah k citům, často odráží vnitřní stav duše a plní vědomí snícího nadějí duchovního růstu
   -    může mít i hlubší mytologický základ, zejména u Evropanů, jejichž kultura vychází z řecké mytologie


Vodní vír
   -    viz vír


Vodohospodář
   -    je významnou personifikací na straně citu, často citový animus či v podobě ženy citová anima


Vodohospodářské objekty
   -    mají podobný význam jako viz vodárna


Vodopád
   -    slyšet: dopad prudkých emocí, které však nemusí být snícímu nebezpečné
   -    vidět: značí bouřlivý vývoj citů; podle vzhledu vodopádu můžeme poznat, jakým směrem se budou city ubírat
   -    vidět jím padat lodě či lidi: je varováním před morálním pádem, který může zničit současné city snícího
   -    sám jím padat dolů: morální pád snícího
   -    další podrobnosti viz voda


Vodotrysk
   -    tryskající gejzír vody: viz gejzír
   -    ve fontáně: viz fontána
   -    chodba s fontánami, bazény a vodotrysky: pochopení alespoň části vlastního porodního procesu umožňuje snícímu vstup na citovou rovinu
   -    další podrobnosti viz voda


Vodováha
   -    umožňuje vyvarovat se nebezpečí šikmých ploch (scestí) a nakloněných předmětů (symbolů), jejichž váha (síla) by mohla ohrozit snícího


Vodovod
   -    znázorňuje citová spojení a citové vztahy
   -    rozbitý, nefunkční: je předzvěstí citových problémů
   -    budovat či opravovat vodovod: symbolizuje vědomé přivedení citů do mysli snícího
   -    vodovodní kohoutek: symbolizuje schopnost dle potřeby posilovat nebo oslabovat citovou náplň vědomí; rozbitý vodovodní kohoutek je předzvěstí citových problémů
   -    z vodovodu teče jiná tekutina (nejčastěji pivo, limonáda či alkohol): degradace čistých citů
   -    další podrobnosti viz voda


Voják
   -    je jednou ze základních pobídek k vnitřní disciplíně, hlavně na počátku cesty sebepoznávání, proto jsou mu vlastní morální selhání a různá pudová nutkání; když se voják dokáže svou vůlí ovládnout či ubránit pudovým obrazům, v dalších obrazech stejného snu či v příštích snech nese vyšší hodnost či vyšší vojenskou funkci
   -    je důležité dobře zvládnout roli podřízeného vojáka i nadřízeného důstojníka, neboť i prostý voják je personifikací počínající disciplíny; vítězství na poli poznávání nevědomých procesů lze dosáhnout pouze v řádně fungujícím snovém vojsku
   -    dozorčí: bděním zesílená vnitřní disciplína
   -    nováček ve vztahu se staršími vojáky či s důstojníkem: symbolizuje nově objevené vlastnosti, které je třeba pochopit a zpracovat právě vnitřní disciplínou
   -    opilý: marný pouhý pokus o vystoupení na citovou rovinu pomocí vnitřní disciplíny končí neúspěchem a pádem na pudovou rovinu prožívání
   -    v boji: viz boj
   -    okupačního vojska: většinou se snaží znepříjemnit snícímu pobyt v určité oblasti nebo se ho odtud dokonce pokouší vyhnat, čímž naplňuje podstatu archetypu Témata zničení světa
   -    cizího vojska: prozatím nepoznaná část vnitřní disciplíny


Voják z povolání
   -    má prakticky shodný význam jako viz důstojník


Vojenská čepice
   -    nasazená na hlavě: snícího ochraňuje vnitřní disciplína
   -    v ruce: možnost ochrany vnitřní disciplínou


Vojenská hudba
   -    povyšuje vnitřní smysl symbolu hudby o disciplínu, ale pozor na vojenský perfekcionismus v denním vědomí


Vojenská kasárna
   -    viz kasárna


Vojenská kázeň
   -    vztahuje se k vnitřním dispozicím člověka, proto je velice dobré ve snech kázeň ctít a cvičit ji, neboť takový přístup vede člověka od přízemního pudového života k citovému a posléze i k výšinám Ducha
   -    strach či dokonce útěk před personifikacemi s vysokými vojenskými hodnostmi: představuje nepřipravenost vládnout svým pudům


Vojenská mapa
   -    viz mapa


Vojenská posádka
   -    má prakticky stejný význam jako viz kasárna


Vojenská přehlídka
   -    vztahuje se k vnitřní kázni snícího, proto je dobré, pokud je snící na přehlídce aktivním činitelem, neboť takový obraz dokladuje dobrovolnou snahu snícího o vlastní sebekázeň


Vojenská přísaha
   -    snící se dobrovolně a celým nitrem podvoluje vnitřní disciplíně


Vojenská škola
   -    je důležitým symbolem sebezdokonalování na poli vnitřní disciplíny


Vojenská taktika
   -    viz taktika (strategie)


Vojenská uniforma
   -    viz uniforma
   -    maskovací: viz maskáče (maskovací uniforma)


Vojenská večerka
   -    symbolizuje loučení se světskými pojmy i s disciplínou a vstup do říše fantazie, do říše snů


Vojenská zbraň
   -    viz zbraň


Vojenské cvičení
   -    vojenská, mapa s rozmístěním vojsk nebo s popisem vojenské akce: velice kladný sen, neboť snící je schopen vidět důsledky vlastní vnitřní disciplíny
   -    vede k utužení vnitřní kázně snícího, proto jsou častá vojenská cvičení ve snech dokladem poctivého úsilí snícího o sebezdokonalení


Vojenské hlášení
   -    ochota podřídit se vyšším složkám duše (podávat hlášení) nebo snaha o spravedlivé řízení (přijímat hlášení)


Vojenské vozidlo
   -    množství vojenských vozidel (i kolona): symbolizuje spontánní a řízenou cestu k vnitřní disciplíně
   -    vojenské nákladní auto: vnitřní disciplína ovlivňuje touhu po materiálním zisku
   -    motocykl: disciplína se snaží zkrotit pudové myšlení snícího
   -    tank: téměř jednoznačný sexuální symbol, jenž tvarem i funkcí připomíná mužský pohlavní úd; spojuje sexualitu s agresivitou
   -    obrněné vozidlo: má podobný význam jako tank, ale je v něm méně sexuality i méně agresivity
   -    nosiče bojových raket: téměř jednoznačný sexuální symbol; rakety tvarem i funkcí připomínají mužský pohlavní úd, vztyčení raket před odpálením symbolizuje ztopoření pohlavního údu a odpálení může být synonymem ejakulace; nosiče raket spojují sexualitu s ničivou agresivitou


Vojenské zbrojení
   -    viz zbrojení


Vojenský dokument
   -    má vztah k vnitřní disciplíně snícího


Vojenský pozdrav
   -    symbolizuje ochotu podřídit se vyšším složkám duše (zdravit vyšší hodnosti) nebo snahu o spravedlivé řízení (odpovídat na pozdravy nižším hodnostem)


Vojenský štít
   -    symbolizuje mocnou ochranu, přičemž historický štít se může vztahovat ke vzpomínkám na minulé životy (více o fenoménu minulých životů v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    lesklý: kromě ochrany snícího má navíc podobný význam jako zrcadlo, které ukazuje proces sebepoznávání; tento štít může být bezpečným průhledem do vnitřních zákoutí psýché, podobně jako kouzelný štít bohyně Athény, pomocí něhož hrdinný Perseus přemohl obávanou Medúzu (více o tomto tématu v archetypu Hrdina)


Vojenský tábor
   -    nese zeslabený význam kasáren – viz kasárna


Vojenský útok
   -    viz agrese, agresivita, agresor
   -    přepadení vojenskou jednotkou: nevědomí roztěkanému snícímu vnucuje potřebnou disciplínu
   -    dobýt město: kladný sen, neboť vnitřní disciplína úspěšně spoutává světské chování snícího


Vojenský výcvik
   -    symbolizuje velký tlak na nezformovanou část snícího; obraz je produktem cílené snahy po sebezdokonalení
   -    umožnit domorodci vojenský výcvik: kladné pro budoucnost, neboť disciplína výrazně pomůže přetvářet tu divokou a nezkrocenou část snícího


Vojenství
   -    pro výklad snu a hlavně pro odhad vnitřních sil na straně snícího i na straně nepřítele, kterým ve skutečnosti jsou jeho protikladné niterné dispozice, je důležité znát velikost jednotky (družstvo, četa, rota, prapor, divize, armáda), pak můžeme odhadnout případný výsledek morálního zápasu nebo duševního konfliktu
   -    zdravotnická jednotka: má za úkol ošetřit citové rány, které snící či jeho personifikace (ostatní) utržili v niterném boji; členové zdravotnické jednotky jsou citovými personifikacemi (citová anima, citový animus)
   -    dobýt, vojensky ovládnout, ale i ubránit město před nepřítelem: kladný sen, neboť vnitřní disciplína úspěšně spoutává světské chování snícího
   -    čistit prostor (ve vojenské hantýrce „vyhánění nepřítele“): buď ukazuje nemožnost snícího setrvávat v určitém zaběhlém schématu, když je sám vyháněn (viz archetyp Témata zničení světa), nebo naopak ukazuje snahu snícího vypořádat se s nepřátelským jednáním a myšlením v sobě samém, když sám čistí prostor od nepřátel
   -    přepadení vojenskou jednotkou: nevědomí roztěkanému snícímu vnucuje potřebnou disciplínu
   -    štáb vojenské jednotky: viz velitelství


Vojevůdce
   -    trůní vysoko nad pudovou částí, proto útěk před vojevůdcem či neschopnost s ním jednat představuje nepřipravenost vládnout svým pudům
   -    jakmile snící nabývá moci nad vlastními pudy, dokáže s vojevůdcem jednat, spolupracovat či se jím dokonce stát (zde se musí pozorně posuzovat, zda se nejedná o nebezpečnou apoteózu*23 – viz archetyp Poklad)


Vojna
   -    je pobídkou k vnitřní disciplíně (hlavně na počátku cesty sebepoznávání), proto se na vojně střetáváme s pokušením, vidíme či prožíváme morální selhání; další podrobnosti viz voják nebo jednotlivé symboly či obrazy z vojenského prostředí


Vojsko
   -    vlastní země: pobídka k vnitřní disciplíně nebo k nalezení odvahy před důležitým životním krokem
   -    spřátelené: často ukazuje na nedostatky v chování a myšlení (např. pýcha, nedostatek pokory), ale také přináší významného pomocníka v kladných vlastnostech (například vůle, vytrvalost) pro objevení a osvojení vnitřní disciplíny
   -    okupační: bylo by vhodné opustit staré myšlení a s novou náplní vědomí se vydat na dobrodružnou cestu nevědomím (často se dotýká archetypu Témata zničení světa)
   -    snové obrazy vojsk mohou patřit i mezi vize budoucnosti a minulosti (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
   -    námořní: má zcela zřejmý vztah k lodím na hladině i pod ní, a tedy z hlediska nevědomí k citům a k podprahovým skutečnostem nitra (však pouze ke zlomku, stejně jako zlomek podvodního světa je objeven lidmi); také viz námořník
   -    letecké: viz letadlo


Volání, volat
   -    volání na snícího: může upozornit na vlastní negativní jednání kdysi v minulosti proto, aby nyní pozitivním činem mohlo dojít k vyrovnání karmických dluhů*34; tíživé svědomí
   -    snící volá na druhé: viz lidé
   -    ve smyslu telefonovat: viz telefon


Volant
   -    používání volantu ve snovém životě by mělo být plynulé a citlivé
   -    divoké otáčení volantem: je synonymem nedostatku sebekontroly a vnitřní kázně
   -    nefunkční či chybějící: symbolizuje neschopnost snícího pokračovat v životní cestě
   -    uvědomit si přímo ve snu kruhový tvar volantu: viz kruh
   -    další podrobnosti viz řidič


Volby
   -    aktivně podílet se na volebním hlasování: symbolizuje ochotu podřídit se většině


Voli
   -    představují „domestikované“ a částečně ovládnuté pudy mužské sexuální stránky v denním vědomí
   -    další podrobnosti viz dobytek


Vonné tyčinky
   -    pomáhají opouštět pudovou rovinu a navozovat hluboký citový či duchovní zážitek


Voňavka
   -    viz vůně


Vor
   -    záchranný: nejčastěji symbolizuje vratkou záchranu v moři nezvládnutých citů
   -    další podrobnosti podobné jako viz člun


Vosa
   -    symbolizuje nebezpečné myšlenky sexuálního charakteru, myšlenky, které mohou mít závažné následky (těhotenství v podobě žihadla – falus, jed – nechtěné semeno, otok – těhotenství)
   -    zabít: obraz představuje snahu snícího vyloučit myšlenky sexuálního charakteru z mysli
   -    být indiferentní vůči vosám: viz indiference


Vosk
   -    při hnětení a tvarování: představuje plynulost a neohraničenost, neboť vosk je bez hran a zlomů
   -    cítit vůni vosku: dokumentuje zvnitřnění snícího
   -    včelí vosk: symbolizuje zvnitřnění snícího
   -    voskovat lyže: obraz symbolizuje touhu snadněji se pohybovat v určitém prostředí a v určitých podmínkách (voda, sníh), ale s touto snahou současně zesiluje sexuální vliv symbolu (lyže) na snícího


Voskové svíce
   -    viz svíčka


Vousy
   -    patří k egu; zdůrazňují sexualitu nositele vousů (stejný význam mají i vousy či knír žen)
   -    výkladu snu může napomoci i barva vousů – viz barva
   -    holit: snaha o oslabení moci sexuality nad vlastním tělem; další podrobnosti viz holení, holič, holit se


Vozidlo
   -    viz jednotlivé druhy vozidel


Vozík
   -    pokud slouží k vyvážení věcí (například starého harampádí), pak má kladný význam, neboť symbolizuje zbavování se zbytečných myšlenek, vztahů a závislostí, jakmile však vozík slouží k dovozu věcí a jejich hromadění, pak má význam opačný a snící si zbytečně komplikuje mysl nepotřebným balastem
   -    vysokozdvižný vozík: symbolická, ale velice účinná pomoc snícímu, protože může z cesty odstraňovat nejedno těžké břímě, ale při velice rychlém postupu a nezvládnutém procesu sebezdokonalování může snícího ohrožovat, což je časté zejména v začátcích duchovní cesty
   -    invalidní vozík: osoba sedící v invalidním vozíku nebude moci pokračovat v cestě životem (často předpovídá i smrt) nebo se vztahuje k neschopnostem některých částí (personifikací) snícího pokračovat v plánované cestě životem
   -    sedět na invalidním vozíku: vše, co míjí, a vše, co leží mimo dosah, toho se snící musí vzdát; nevědomí tak symbolizuje neschopnost snícího pokračovat životem právě s těmito symboly a vztahy a snaží se vyřešit vzájemný konflikt či závislost
   -    těžce táhnout vozík vlastními silami: v tomto případě je život snícím chápán jako břímě
   -    zvířata táhnoucí vozík: ovládnuté pudové personifikace (zvířata v zápřahu) pomáhají snícímu


Vpich
   -    uprostřed kruhu (třeba po jehle kružítka): ženské pohlavní orgány nebo ženská přirozenost


Vplout, vplouvat
   -    viz plavba


Vpravo
   -    obrat vpravo, cesta vpravo: správné směřování
   -    nejdůležitější význam mají polohy ve vzájemném protikladu (např. dole – nahoře, daleko – blízko, protilehlé polohy, nad – pod, sever – jih či východ – západ, vpravo – vlevo, vzadu – vpředu)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Vpředu
   -    polohy mají nejdůležitější význam ve vzájemném protikladu (např. dole – nahoře, daleko – blízko, protilehlé polohy, nad – pod, sever – jih či východ – západ, vpravo – vlevo, vzadu – vpředu)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Vrabec
   -    viz pták


Vrah
   -    být vrahem: velice negativní symbol; jako by si snící vrazil nůž do vlastního srdce, neboť nedokáže chápat vlastní podstatu, své vlastnosti, své závislosti a vše nepochopitelné se snaží nenávistí zničit; tento obraz vede k frustraci, k opovržení sebou samým a někdy i k sebevraždě v denním vědomí, proto by si měl každý člověk, jemuž se podobný obraz objeví ve snech, uvědomit, že nenávidí část sebe samého a jen odpuštění a soucit jej přivede ke klidu a míru v duši
   -    vidět vraha: tento obraz je nutným vývojovým prvkem na cestě sebezdokonalení, když nejprve podle hesla „oko za oko, zub za zub“ požadujeme za vraždu stejnou smrt, později alespoň trest a nakonec opouštíme agresivní vidění světa v odpuštění a soucitu, neboť z duchovního pohledu lze rozeznat karmický trest, který si podle neúprosného karmického zákona*34 vrah svým činem na sebe přivolal
   -    být obětí vraha: obraz je důsledkem činů snícího v minulosti (i v minulých životech); na duchovní cestě je nutné dospět k odpuštění svým vrahům, neboť jedině tak dojde ke karmickému vyrovnání a k definitivnímu přetržení nelidského hesla „oko za oko, zub za zub“; bez tohoto odpuštění by karma a nutnost jejího vyrovnání vtáhla neoproštěnou bytost po určité době zpět do dalšího života, aby se v utrpení opět a marně snažila vyrovnat nevybitá karmická napětí
   -    může být emotivním obrazem minulých životů snícího; více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti


Vrak
   -    auta, autobusu, vlaku: je varováním před případnou nehodou v denním vědomí nebo může symbolizovat jednu z marných a neuskutečněných nadějí snícího
   -    lodi: symbolizuje kdysi opuštěnou cestu životem, přičemž obsah vraku je náplní citového života snícího a nadějí k nalezení duchovního života


Vrána
   -    má stejný význam jako viz havran


Vraník
   -    viz kůň


Vrásky
   -    na tváři: jsou synonymem životních zkušeností (většinou bolestných), někdy i moudrosti


Vrata
   -    oddělující jeden svět od druhého: jsou významným obrazem archetypu Témata zničení světa; oddělují zničený svět od naděje nového světa, který se skrývá za vraty
   -    otvírající se vrata do podzemí (často otáčivým pohybem): nejčastěji obraz symbolizuje vstup snícího do předporodních a porodních zážitků (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice) nebo sestup k nevědomým obsahům psýché
   -    ve vodě nebo vrata oddělující klidnou vodu od rozbouřené: jsou synonymem děložního hrdla a plodové vody v okamžiku porodu (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    vrata, která nelze zavřít: jsou synonymem již otevřeného děložního hrdla v průběhu porodu (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    násilné otevření vrat: je synonymem deflorace (protržení panenské blány – hymenu – při první souloži)
   -    vraty můžeme přicházet jak k vyššímu, tak i opačným směrem od vyššího k nižšímu
   -    zavřít, zamknout: oddělujeme se od toho, co je na druhé straně vrat (což může být pozitivní i negativní)
   -    zavřená: pokud nepochopíme stav, který se nachází za zavřenými vraty, tak nevědomí tato vrata nikdy neotevře; důvod zavřených snových vrat lze vypozorovat ze snové činnosti v blízkosti vrat
   -    bušit na vrata: nejčastěji je scéna synonymem soulože či touhy po ní, méně častěji se jedná o násilnou a většinou marnou snahu pochopit obrazy, jež se skrývají za vraty
   -    otvírat, procházet otevřenými: většinou značí, že se snícímu podařilo vstřebat kdysi nepochopitelnou část obsahu mysli, a jen výjimečně jde o synonymum soulože (v tomto případě je přítomné sexuální vzrušení či dokonce poluce)
   -    opakovaně vjíždět vraty dovnitř a vzápětí zase vyjíždět vraty ven: jednoznačně symbolizuje soulož
   -    klíče od vrat nejsou sexuálním symbolem, nýbrž představují vědomou náplň mysli, která snícímu umožní sjednocovat jednu část vědomí s druhou
   -    každá vrata jsou pouhým výplodem mysli, vyprázdněním mysli lze jakoukoliv překážku (včetně vrat) bez problémů odstranit


Vrátit
   -    krabici: snící se zbavuje obsahu, o němž je podvědomě přesvědčen, že do jeho mysli nepatří
   -    láhve: snící postupně likviduje pudové myšlení, zbavuje se orientace na sexuální obrazy, ale jedině tehdy, pokud jiné láhve zase nekupuje či jinak nezískává
   -    najít a vzápětí vrátit mince: nenápadný, ale velice významný sen, jenž zejména u lidí, kteří vědomě kráčí cestou sebezdokonalování, vyjadřuje vnitřní touhu po jednotě, klidu a míru v duši; tento obraz mnohdy tvoří předěl mezi pokusem o duchovní cestu a samotnou duchovní cestou
   -    zbloudilé dobytče do stáda: velice kladné pro budoucí kompletní asimilaci pudů
   -    vrátit se domů: tři slova, která vyjadřují vše podstatné – alegorii duchovní cesty snícího, domov je v nevědomí u Boha a prostřednictvím snů s krásnou krajinou a příjemnými místy mládí je snící utvrzován, že jde správnou cestou
   -    vrátit se do ráje: viz ráj


Vratkost
   -    vratké křeslo: nebezpečná vystupující závislost nebo nemoc může narušit psychickou vyrovnanost snícího


Vrátnice
   -    symbolizuje rozhraní mezi dvěma stavy vědomí nebo mezi rovinami prožívání (nejčastěji mezi rovinou pudovou a citovou, méně častěji mezi citovou a duchovní)
   -    hlídaná: viz hlídač, hlídat, hlídka
   -    stavební činnost v prostoru vrátnice: umožňuje budoucí hladký průchod od jednoho k druhému stavu vědomí nebo mezi rovinami prožívání (pudová – citová nebo citová – duchovní); je dobré, když snící sám pomáhá při stavební činnosti u vrátnice, neboť tak je aktivním činitelem svého postupu


Vražda
   -    viz vrah


Vrba
   -    je symbolem citového života
   -    spletené vrbové pruty ozdobené barevnými stužkami: symbol různorodých citů vpletených do života, jejichž charakter vyjadřují barvy stužek; směřování k duchovnímu životu, ale pouze za podmínky, že není touto pomlázkou konáno násilí (ani symbolické), neboť při násilí má pomlázka jen sexuální a falický charakter
   -    další podrobnosti viz strom


Vrh, vrhat
   -    viz házet


Vrchní
   -    viz horní


Vrchní číšník
   -    viz číšník, číšnice


Vrchnost
   -    z pozice vyššího vědomí ovládá nižší složku přirozenosti – ego; za nižší složkou přirozenosti jsou poddaní, kteří brojí proti vrchnosti – vládě vynucené vůlí na nižší lidské přirozenosti


Vrt
   -    pokud je ve vrtu či poblíž vrták, pak je obraz jednoznačnou alegorií soulože, pokud je vrt bez vrtáku jako díra v zemi, pak viz díra


Vrtačka
   -    falický symbol
   -    vrtat s ní díru: obraz je alegorií soulože, zejména pokud má vrtačka příklep
   -    vidět mnoho vrtaček: vyjadřuje nárůst sexuální energie


Vrták
   -    falický symbol


Vrtulník
   -    létat vrtulníkem nebo letící vrtulník: má prakticky stejný význam jako letadlo, jen s tím rozdílem, že myšlenky, které jsou vrtulníkem symbolizovány, mají oproti letadlům podstatně menší akční rádius (dolet) a na druhou stranu je podstatně obtížnější jejich likvidace, neboť myšlenky, nápady a ideje, představované vrtulníkem, jsou velice variabilní (manévrovací schopnosti)
   -    další podrobnosti viz letadlo


Vřed
   -    podobně jako každá jiná nemoc nepřísluší hmotnému tělu, ale téměř výhradně nemocným citům
   -    mít: nevědomí snižuje uměle vyvyšovanou osobnost snícího, což následně vede k trpělivé práci a zisku
   -    vidět u druhých lidí: snící dokáže druhým lidem nahlédnout pod pokličku pracně budované osobnosti (ega)
   -    hnis vytékající z vředu: viz hnis


Vření, vřít
   -    vřící voda: symbolizuje významnou práci v citové oblasti pro budoucí přechod do duchovní oblasti; pokud se někdo (snící či druzí) opaří, pak snící svou práci nezvládl; další podrobnosti viz voda


Vřes, vřesoviště
   -    vřes upraven do jednoznačného tvaru (například koule, jehlan a podobně): viz jednotlivý tvar
   -    člověk skrývající se ve vřesovišti: jednoznačně pudový animus nebo pudová anima
   -    zvířata skrývající se ve vřesovišti: zvířecí pudové personifikace


Vřeteno
   -    prázdné (bez vlákna či nitě): symbolizuje falus
   -    vlákno či nit se navíjí na vřeteno: sexualita znázorněná vřetenem (falem) odvíjí či navíjí sexuální a citové vztahy (vlákna či nitě):
   -    plné: symbolizuje karmu*26, která se při předení navíjí (vzniká) a při tkaní odvíjí (odžívá)
   -    zlaté, se zlatou nití: symbolizuje pozitivní karmu*26


Vsadit
   -    do loterie: viz los, losovat


Vstup
   -    zamaskovaný: obraz se vrací k prožitku porodu snícího (viz archetyp Bazální perinatální matrice); dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí
   -    obávané zvíře či bytost hlídající vstup do podsvětí: symbolizuje strážce prahu, který je personifikací nevhodných morálních vlastností, tedy vlastním stínem (viz archetyp Stín )
   -    do podzemí, do metra, do sklepa: odděluje denní vědomí od nevědomí; právě těmito dveřmi musí člověk vstoupit do procesu poznávání svých negativních stránek (stejně jako Goethův Faust, který poznal Mefistofela); častý obraz archetypu Hrdina a archetypu Stín
   -    do jeskyně (bez jiného východu): může symbolizovat pochvu a dělohu (podobně jako „vstup“ do ženy); opakovaně vjíždět a vyjíždět z jeskyně je alegorií pohlavního styku, případně mateřství


Vstupenka
   -    na kulturní akci: viz kino, divadlo, koncert a podobně


Vsugerovat
   -    viz sugesce


Vši
   -    viz veš, vši


Vtělení
   -    viz inkarnace


Vteřina
   -    jako časová jednotka nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam a spíše k vysvětlení snu dopomůže číslo, ke kterému je slovo vteřina přiřazeno


Vtip
   -    viz humor


Vůl
   -    představuje „domestikované“ a částečně ovládnuté pudy mužské sexuální stránky v denním vědomí
   -    další podrobnosti viz dobytek


Vůle
   -    snící je schopen vůlí ovládat a řídit snové obrazy: viz imaginace
   -    ovládat vůlí: jeden z výjimečných snů, neboť snící plným ovládnutím jedné ze závislostí povyšuje alespoň chvilkově své prožívání na duchovní rovinu, která s sebou nese schopnost řízené imaginace*41 – nejčastěji létání pomocí vůle (více o tomto tématu v archetypu Řízená imaginace )
   -    pohybovat předměty vlastní vůlí: obraz patří do archetypu Řízená imaginace , ale pokud je předmětem, kterým snící pohybuje, koule, pak navíc obraz snícímu říká, že je schopen vnitřního poznání celistvosti
   -    svobodná vůle: je ctěna nevědomím i sny; ze svobodné vůle se odvíjí i celý proces sebepoznávání nebo problémy, s nimiž se snící musí vypořádat; dosti zajímavý a netradiční vztah má ke svobodné vůli archetyp Témata zničení světa
   -    z duchovního hlediska: je velice obtížné přiznat, že v důležitých životních otázkách je svobodná vůle, o které si každý myslí, že ji skutečně užívá, pouhým přeludem; postupné poznání přesvědčí, že běžný člověk je bezmocným nástrojem plynoucí karmy*26, svého chtění a téměř se jim nedovede bránit, proto vysoko nad svobodnou vůlí ční karmický zákon*34 ; více o tomto tématu v archetypu Self


Vulgarismus
   -    je vlastní pudovým personifikacím


Vulkán
   -    viz sopka


Vůně
   -    na rozdíl od snových obrazů nemusí vůně pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulzy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější vůni zapracovat do právě probíhajících snových obrazů – taková vůně pak nenese žádnou snovou symboliku
   -    čich na snové úrovni odpovídá intuici, díky níž může snící rozpoznat morální od amorálního, avšak miska vah mezi morálním a amorálním se posouvá podle způsobu života, a tak se může lehce stát, že vlastnost či objekt, který snícímu kdysi připadal voňavý (běžný a morální), se může za čas stát snovým zápachem amorální
   -    rozdíl mezi zápachem a vůní je čistě subjektivní pocit snícího, proto co jinému voní, může druhému zapáchat; snícímu zapáchá to, od čeho se snaží distancovat v denním vědomí; to, co snícímu ve snu voní, představuje jeho současný vzor, ke kterému se snaží přiblížit a ke kterému je přitahován
   -    láká snícího vkročit do nového světa, zejména když je zápachem vyháněn ze starého světa (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    sám bez příčiny vydávat vůni: práce snícího bude mít kladný ohlas mezi lidmi
   -    květin: vyvrcholení citového života a názorná ukázka soucitu duchovní roviny
   -    je posledním vývojovým stupněm na cestě k dokonalosti, když ze semene (sex – pudy) vzklíčí květina (city – láska), vyvrcholením květiny je vůně (soucit – duchovnost), přesně podle výroku „Sex je semenem, láska květinou a soucit vůní.“ Osho*76
   -    vonící seno: vyjadřuje zdraví a někdy i morální čistotu


Vuřt
   -    sexuální symbol; snová představa falu


Vůz
   -    jídelní: má stejný význam jako viz hospoda
   -    vlaku: viz vlak nebo viz vagón
   -    auto: viz auto
   -    kočár: viz kočár
   -    formanský, koňský povoz: viz povoz koňský


Výběrčí
   -    daní, poplatků: viz daně


Vybírat
   -    hůl, tyč, pero, tužku a jiné podobné předměty (zejména ve snech žen): možnost či touha navázat milenecký vztah
   -    nádoby, vázy a jiné duté předměty (zejména ve snech mužů): možnost či touha navázat milenecký vztah
   -    daně: viz daně
   -    odpadkový koš: snící nevyužil možnosti definitivně odložit nepotřebný obsah mysli (v koši může být jen to, co snící už jednou jako nepotřebné odložil) a opět se zatěžuje vším, co z odpadkového koše vybírá
   -    vodu: zájem snícího se týká především citů, přičemž čistota vody ukazuje na kvalitu citů
   -    peníze (nájem, penále, poplatky, příspěvky apod.): finanční ztráta
   -    rozinky z pečiva: obraz symbolizuje touhu po výhodách
   -    oblečení: snaha o posílení osobnosti (více o negativní roli osobnosti v archetypu Persona ); další podrobnosti viz oblečení


Výboj
   -    elektrický: symbolizuje erotickou a sexuální oblast lidské psychiky; další podrobnosti viz elektřina
   -    obloukový výboj: názorně ukazuje přeskočení emocí z jednoho člověka na druhého


Výbuch
   -    nebezpečí výbuchu: vyjadřuje emoční tlak uvnitř těla (některé z psychických center*4 je nebezpečně přetížené)
   -    výbuch sopky viz sopka
   -    další podrobnosti viz výbušnina


Výbušnina
   -    každá výbušnina je synonymem spoutané energie, která se dá použít ve prospěch snícího či proti němu; je častým prostředkem ničivé síly v archetypu Témata zničení světa
   -    v domě či jiné budově: vyjadřuje emoční tlak uvnitř těla (některé z psychických center*4 je velice nebezpečně přetížené)
   -    sám výbušniny připravovat, klást, odjišťovat nálože: budete muset směřovat všechny své síly ke splnění závažného a velice nebezpečného úkolu, který jste si před sebe sami postavili
   -    odpalovat: nejčastěji je obraz snahou překonat podvědomý strach z výbuchů, střelby a bombardování, strach, jenž má kořeny ve válečných vřavách minulosti a v minulých životech snícího; více o tématu minulých životů v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    vidět most vyhazovaný do povětří: snící se definitivně oddělil od toho, co je na druhém břehu; tímto způsobem se uzavírají vyřešené kapitoly minulosti
   -    s účinkem zbraní hromadného ničení: patří do archetypu Témata zničení světa, kde nevědomí vytváří na snícího emoční tlak, aby už konečně opustil nepotřebné obrazy starého světa a nalezl svět nový i své místo v něm (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    s účinkem podstatně silnějším než současné zbraně hromadného ničení (většinou v rukou jednotlivce a namířené proti snícímu): proti snícímu stojí bytost známá z křesťanské mystiky a tibetského buddhismu pod názvem Máro*3


Vycestování
   -    viz cesta, cestovat


Výcvik
   -    viz cvičení


Výčep, výčepní pult
   -    viz pivo


Vyčerpávat
   -    viz čerpadlo, čerpat


Výčitky
   -    viz svědomí


Výčnělek
   -    podlouhlý, protáhlý, zvětšující se či zmenšující se: alegorické znázornění mužského pohlavního údu
   -    budov: odpovídá výčnělkům těla (nejčastěji je výčnělek falickým symbolem nebo znázorňuje ňadra)
   -    parapet jako výčnělek okna domu symbolizuje některý z výčnělků těla, tudíž je sexuálním symbolem, k němuž se často přiřazují jiné sexuální symboly (například kočka na parapetu)


Výdaje, vydávat
   -    vydávat peníze: viz platit


Vydědění
   -    je velice příznivé pro budoucnost, neboť osud upřednostnil klid a mír před hádkami a spory


Výdech, vydechnout
   -    viz dech


Vyděrač, vyděračka, vydírat
   -    vyděrač či vyděračka (pudový animus či pudová anima) využívají slabosti snícího, ať už je to závislost, určitá vlastnost nebo citové vazby, proto by měli být ve snech vítanými personifikacemi, neboť snícímu na cestě sebepoznání jasně ukazují problémy, s nimiž se bude muset v nejbližší době vypořádat
   -    vidět vydírání: varování před příkrou cestou k egoismu
   -    snící vydírá druhé: velice negativní obraz psýché snícího, který pro zisk a pro své egoistické choutky sám sebe posouvá do jedné z nejnižších pudových rovin
   -    být vydírán: člověk, žijící citový život a směřující k životu duchovnímu, by měl snové vyděrače vítat, neboť kromě toho, že jej připravují o zbytečné věci, citové vazby a nezdravou připoutanost k věcem i lidem, dávají snícímu možnost zbavovat se závislostí a platit karmické dluhy*34; navíc má snové vydírání jednu neocenitelnou výhodu, neboť splněním karmického dluhu s odpuštěním snovému vyděrači zaručí, že jej snící nebude muset opakovat v běžném denním vědomí, kde vydírání nemusí mít tak pomíjivý charakter (více o tomto v kapitole Psychologie snu); snící by měl pochopit, že každý svůj prohřešek minulosti (i z minulých životů) bude muset odčinit přesně podle základních zákonů života i slov Ježíše Krista: "Zaplatíš své dluhy do posledního haléře."


Vydra
   -    podobné jako viz kuna, kunovité šelmy, jen s tím rozdílem, že vydra může ukazovat kromě pudových vztahů i nevyřešené citové vztahy; někdy dokonce pomáhá objevovat duchovní obsahy psýché (živí se rybami)


Vyhánění
   -    viz vyhnání, vyhnat


Vyhasnutí
   -    vyhaslá kamna: ochlazení vztahu s lidmi, kteří měli s kamny co do činění


Vyhazovat
   -    někoho: symbolizuje touhu zatočit s vlastními egoistickými touhami, jež se váží k vlastnostem vyhazovaných lidí
   -    být vyhozen: scéna je důsledkem nepřizpůsobivosti snícího k prostředí, z něhož byl vyhozen
   -    boty: symbolizuje zrušení určitého potenciálního vztahu
   -    cetky: snící se zbavuje zbytečností a marností a očišťuje svou mysl
   -    časopis, noviny: potvrzení o nastoupení cesty do vlastního nitra, což přináší vysokou pravděpodobnost, že tajemné obrazy vnitřního světa nahradí zevšednělé obrazy vnějšího hmotného světa (časopis)
   -    deštník: postupné zbavování se sexuální závislosti
   -    hedvábí: finanční ztráta
   -    kost (jen pokud snící ve stejném či předchozím snu nejedl maso): snící mění náplň vlastního života a opouští dominantní roli sexuality
   -    kotvu: viz kotva
   -    křeslo: snící se zbavil jedné ze svých závislostí
   -    láhev: potvrzení orientace snícího na citovou a duchovní rovinu; snící ze své mysli odstraňuje jeden z velice silných sexuálních symbolů
   -    vidět most vyhazovaný do povětří: snící se definitivně oddělil od toho, co je na druhém břehu; tímto způsobem se uzavírají vyřešené kapitoly minulosti
   -    někoho z okna: značí definitivní rozluku snícího s touto personifikací
   -    papír: snící se zbavuje pudových obsahů mysli
   -    předměty z okna: úspěšná snaha snícího vytěsnit vliv tohoto symbolu z mysli
   -    předměty falických tvarů: snící mění náplň vlastního života a opouští dominantní roli sexuality
   -    duté předměty (nádoby, vázy apod.): snící mění náplň vlastního života a opouští dominantní roli sexuality
   -    šicí stroj: významný sen na cestě k citové a duchovní rovině, neboť tímto snem člověk na dlouhou dobu opouští pudovou rovinu prožívání (v případě celibátu snícího dokonce navždy)
   -    zvířata z domu nebo z pracoviště: velice kladné pro budoucnost, neboť tímto aktem se snící snaží oprostit od nadvlády pudových symbolů nad vlastní myslí


Výheň
   -    rozehřátá výheň pece je velice kladný symbol, neboť představuje niternou proměnu uvnitř psýché


Výhled, vyhlídka
   -    má prakticky shodný význam jako viz rozhledna


Vyhnání, vyhnat
   -    vyhnání nepřítele z určité oblasti: buď ukazuje nemožnost snícího setrvávat v určitém zaběhlém schématu, když je sám vyhnán (viz archetyp Témata zničení světa), nebo naopak ukazuje snahu snícího vypořádat se s nepřátelským jednáním a myšlením v sobě samém, když sám čistí prostor od nepřátel
   -    pokud je snící vyhnán z určité jemu známé oblasti, pak sen patří doarchetypu Témata zničení světa


Výhoda
   -    vynucovat pro sebe výhody: snící by se měl nad sebou zamyslet, neboť současný postoj k životu prohlubuje jeho egoismus


Vyhodit
   -    viz vyhazovat


Výhra
   -    snová výhra demobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat prohra ve stejné nebo v podobné hře a nebo v oblasti, kterou tato hra v nevědomí představuje


Vyhrnutý
   -    límec: viz límec


Vyhrožování
   -    citový či duchovní člověk by neměl jakékoliv vyhrožování používat (ani ve prospěch dobra), neboť by se sám degradoval na pudovou rovinu prožívání
   -    jako součást vydírání: viz vyděrač, vyděračka, vydírat
   -    slovní či fyzické: viz konflikt


Vyhýbat se
   -    čemu nebo komu se snící vyhýbá, toho se vzdává nebo se snaží od toho distancovat; pozitivní či negativní dopad se dá rozpoznat pouze podle symbolů či lidí, kterým se snaží snící vyhnout
   -    trestu: viz trest


Výhybka
   -    železniční: při narůstání počtu kolejí symbolizují rozvětvení cest a rozšiřování možností osudového vývoje, zatímco při ubývání počtu kolejí symbolizují zužování možností osudového výběru a stále jasnější cíl životní cesty


Vycházet
   -    z domu: cesta z prostředí vlastní mysli do světa; snaha o extrovertní prožívání


Vychloubat se
   -    viz chlouba, chlubení


Východ
   -    polohy mají nejdůležitější význam ve vzájemném protikladu (např. dole – nahoře, daleko – blízko, protilehlé polohy, nad – pod, sever – jih či východ – západ, vpravo – vlevo, vzadu – vpředu)
   -    pokud se východ ve snu spojuje se západem (například ukazovat východ i západ nebo nápis východ – západ), pak je mezi výše uvedenými stavy prozatímní mír
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora
   -    slunce: nové počátky, vědomí věčného koloběhu života
   -    slunce vychází na západě a zapadá na východě: zobrazuje překotný vývoj v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem, což v nevědomí a ve snech vyvolává fenomény spojené s nepřirozeným pohybem slunce (citový animus); více o tomto složitém tématu v archetypech Anima - Animus a Coniunctio


Vychovatel, vychovatelka
   -    ve škole, v dětském táboře, dětském domově či podobném zařízení: citový animus či citová anima


Vychytralost
   -    viz chytrák, chytračit, chytrost


Vyjednávat
   -    má prakticky shodný význam jako viz diskuze


Vyjmout
   -    něco z batohu, krabice kufru, pytle, tašky, vaku: ulehčení


Výkaly
   -    dítě znečištěné výkaly: hmotné touhy narušují obraz sjednocování
   -    hra s výkaly: strach o peníze
   -    zvířecí: zcela jednoznačně se vztahují k pudovému životu, proto je dobré zvířecí výkaly uklízet, což potvrzuje práci na vlastním sebezdokonalení
   -    ve stáji: snící má možnost vidět vlastní „Augiášův chlév“, tedy všechny ty nečistoty vytvořené sebou samým v pudovém žití, nečistoty, které bude muset stejně jako bájný Hérakles v téměř nadlidské službě vyklidit
   -    lidské: symbolizují hmotné bohatství; však každá mince má dvě strany, tou druhou je nebezpečí či dokonce jistota rozeznaná moudrým nevědomí, že snící upadne do materialistického života; proto dává nevědomí snícímu možnost v alegorii lidských výkalů rozpoznat špatnou cestu, ač je lemovaná hmotným bohatstvím, a nastolit opět rovnováhu mezi vědomím a nevědomím
   -    jsou častým prvkem archetypu Poklad, občas doprovází prožitky archetypu Bazální perinatální matrice (jako jeden z prvků skatologie*30)


Vykání
   -    snící si s někým vyká: obraz vyjadřuje odstup od vlastností, které jsou vyjádřené personifikovanou osobou


Výklenek
   -    může být synonymem dělohy, zejména ve spojitosti s vodou (více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice), nebo také synonymem ženských pohlavních orgánů, zejména v situaci, když do výklenku opakovaně vstupujeme nebo když se zde odehrávají erotické či sexuální scény
   -    větší počet výklenků: viz číslo podle počtu výklenků nebo viz tvar výklenků či tvar jejich vzájemné polohy
   -    socha ve výklenku: ve zkratce formuluje vnitřní ideje; další podrobnosti viz socha
   -    jiné předměty nebo činnosti ve výklenku: viz jednotlivé symboly nebo činnosti


Výkon
   -    herecký: viz herec
   -    sportovní: viz sport, sportovní
   -    trestu: viz trest
   -    motocyklu: odráží sílu libida snícího; při sníženém výkonu sexualita ztrácí na důležitosti a vědomá vůle se učí ovládat podvědomé životní funkce


Výkop
   -    plný výkalů, bahna, špíny či nečistot: zcela obvyklý pohled člověka, který po letech dívání se pouze do světa otočí svou pozornost do vlastního nitra, kde spatří právě tento nepříjemný obraz stavu vlastní psýché
   -    k účelu přivést očišťující vodu: jeden z bájných úkolů řeckého mýtického hrdiny (Herakles) se může objevit ve snech každého člověka, který se bude snažit rychle a účinně vyčistit své nitro od letitých pudových nánosů, negativních vlastností a závislostí
   -    vidět: varování před současnou náplní mysli
   -    vidět někoho vjet či spadnout do výkopu: důrazné varování před současným způsobem jednání, cítění či myšlení
   -    vjet do něj či do něj spadnout: snící může v blízké budoucnosti očekávat zbytečné problémy a zdržení
   -    vjet do něj či do něj spadnout z nepozornosti: snící si nebezpečně zahrává s osudem
   -    jako místo odložených a zapomenutých předmětů či dokonce osob (nejčastěji mrtvol): v průběhu života se člověk zbavuje množství zbytečností (předměty), závislostí (mrtvoly) a vlastní staré existence (vlastní mrtvola), proto je zcela zákonité, že symboly všeho opuštěného budou plnit snové výkopy
   -    překonat, přeskočit: velice rychlý postup a příslib dobrého výsledku; snící překonává výkopy, aby před sebou spatřil něco nového či aby nalezl nový lepší stav a za sebou, alespoň na čas, zanechal vše staré
   -    přemosťovat, zarovnávat pro bezpečný přejezd či přechod: velice rychlý postup a příslib dobrého výsledku; snící překonává překážky, aby před sebou spatřil něco nového či aby trvale nalezl nový lepší stav a za sebou definitivně zanechal vše staré
   -    naplněný vodou: pokud chrání, pak se jedná o city bránící prožívání snícího před pudovými personifikacemi, pokud je jím snící zadržován, pak jsou to city, které bude muset v nejbližší době překonat
   -    zasypávat: velice pozitivní obraz dokladuje úspěšnou snahu urovnat vlastní životní cestu tak, že ani při kroku zpět snící nezapadne do starých problémů a závislostí
   -    plazit se příkopem: viz plazit se
   -    míčem: viz fotbal a viz míč


Vykopat
   -    něco ze země: obraz může přinést velice překvapivé obrazy skryté dennímu vědomí pod pláštěm mnoha závislostí, ale když si snící přímo ve snu uvědomuje stále se opakující pohyb nahoru – dolů, pak je to navíc i věčný princip soulože
   -    díru či jámu: viz díra či viz jáma


Výkres
   -    viz kreslit


Vykrvácet
   -    viz krev


Vykrucování se
   -    z nepříjemných situací: neochota postavit se k problémům čelem a říci na rovinu vlastní názor


Výlet
   -    viz cesta, cestovat


Vylomení
   -    dveří (zejména vchodových) či okna (zejména v průčelí domu): je synonymem deflorace
   -    zubu: viz zuby


Výložky
   -    důstojníka či vojáka: viz důstojník nebo viz voják
   -    strach z výložek vysokých vojenských hodností: představuje nepřipravenost vládnout svým pudům
   -    jako každá část oblečení patří osobnosti a egu; výložky mají podobný význam jako viz uniforma


Vymáhat
   -    peníze: obraz je předzvěstí finanční ztráty


Výměna
   -    nábytku či jiného zařízení domu nebo bytu: zásadní výměna obsahu mysli; tento sen může být důsledkem změny světového názoru
   -    předmětů: symbolizuje drobnou změnu obsahů mysli; další podrobnosti viz vyměněné předměty
   -    nového za staré: představuje významné posílení vlivu symbolu na vědomí snícího


Výměnný obchod
   -    snící uspokojuje touhu po scházejících symbolech a zbavuje se přebytečných symbolů, po nichž netouží (pokud si jich část nechává) nebo se jich chce trvale zbavit (pokud je směňuje všechny); tento obraz, podobně jako každý jiný obchod, vtahuje člověka do hmotného světa


Vyměřování
   -    viz měření


Výměšky
   -    těla: jsou synonymem spermatu
   -    další podrobnosti viz jednotlivé výměšky (viz sliz; sperma; moč, močení, močit; výkaly)


Vynález
   -    převratné vynálezy přicházejí do vědomí člověka pomocí snů a mnozí badatelé a vynálezci přiznávají, že významnou roli v jejich objevu sehrál sen; ovšem pro nevědomí není dominantní sférou hmotná rovina, stejný význam má i rovina citová a duchovní (nevědomí chápe vše jako projeveného Boha), proto mohou vynálezy podle zaměření snícího zahrnovat poznatky citové a duchovní sféry, přičemž je dobré si uvědomit, že duchovní vynálezy jsou branou k poznání


Vynucovat
   -    člověk vynucující si lék (být jím i vidět jej): je důsledkem značné citové nevyrovnanosti snícího
   -    vynucovat slib na druhých: je negativním činem, neboť do snové hry vstupuje násilí (viz násilí); podobně negativní hodnocení má i přemlouvání druhých k slibu, protože do obrazu vstupuje verbální násilí


Vypalování
   -    lesa a přetváření lesa v pole: kultivace pudové části člověka
   -    vypalování a plenění města: likvidace starého světového názoru (viz archetyp Témata zničení světa) nebo obraz minulých či budoucích událostí ve světě (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Vypínač
   -    elektrického zařízení: viz elektřina


Výplata
   -    viz mzda


Vypnout
   -    elektrické zařízení: viz elektřina


Výpočet
   -    viz matematika


Vypouštění
   -    nádrží s vodou (rybníků, přehrad, jezer): viz nádrž s vodou
   -    odpadů: viz odpadní potrubí, drenáže a jímky


Výpověď
   -    snícímu: symbolizuje přerušený proces sebezdokonalování, který nyní bude muset probíhat na jiných základech; narůstání psychických problémů, závislostí či množství morálních nečistot
   -    druhým lidem: varování před přerušením procesu sebezdokonalování, varování před psychickými problémy, závislostmi a před nebezpečím morálního pádu


Vypovězení
   -    nepřítele z určité oblasti: ukazuje snahu snícího vypořádat se s nepřátelským jednáním a myšlením v sobě samém
   -    snícího z určité jemu známé oblasti (nejčastěji ze svého města či z vlasti): nevědomí doporučuje snícímu opustit staré myšlení a s novou náplní vědomí se vydat na dobrodružnou cestu nevědomím (téměř vždy se obraz dotýká archetypu Témata zničení světa)


Výprask
   -    viz bít, bitka


Výpravčí
   -    symbolizuje řídící funkci mysli


Vyprazdňování
   -    nádrží s vodou (rybníků, přehrad, jezer): viz nádrž s vodou
   -    obsahu láhve: viz láhev
   -    tělesné: viz jednotlivé výměšky (viz sliz; sperma; moč, močení močit; výkaly)


Výprodej
   -    viz prodávat nebo v případě nakupování na výprodejní akci viz kupovat


Výpůjčka
   -    viz půjčit


Výr
   -    má prakticky shodný význam jako viz sova


Vyrážka
   -    nutí postiženého člověka alespoň na chvíli opustit pudovou rovinu prožívání a navštívit lékaře jako představitele citové roviny
   -    mít: nevědomí snižuje uměle vyvyšovanou osobnost snícího, což následně vede k trpělivé práci a zisku
   -    vidět na druhých: jiným lidem nahlédneme pod pokličku pracně budované osobnosti (ega)


Výroba
   -    je synonymem procesu, který je odrazem vývoje uvnitř psýché; pro vysvětlení snu je důležitý předmět výroby
   -    lisováním: forma lisu může lehce vtiskovat naše představy do předmětů, pro vysvětlení snu je důležitý tvar, barva i účel vyrobeného předmětu
   -    tovární: viz továrna
   -    elektrického proudu: symbolizuje rozvoj citů


Výrobek
   -    je výsledkem procesu uvnitř psýché; pro správné vysvětlení snu je důležitý druh a vlastnosti výrobku


Výrobní
   -    podnik, závod, hala: viz továrna
   -    dílna: viz dílna


Výron
   -    plynů ze země: duchovní vědomí vystupující z nitra; pokud se ke snu s výrony plynů přidá sexuální vzrušení, pak se vystoupení duchovního vědomí a s tím spojené extáze degradovalo chtěním sexuálního prožitku a výron plynů je v mysli snícího pouhou ejakulací
   -    lávy: viz sopka
   -    sluneční hmoty: viz slunce
   -    semene: pokud je bez sexuálního vzrušení, jedná se o skutečnou fyziologickou potřebu, kdy vše nepotřebné odchází z těla; pokud je výron semene se vzrušením, pak tento sexuální obraz patří na pudovou rovinu prožívání


Vyrovnání
   -    sil: viz rovnováha


Vyřezávat
   -    ze dřeva: viz řezbář


Vysavač, vysávat
   -    viz lux, luxování


Vysílač
   -    symbolizuje možnosti komunikace snícího se svým okolím
   -    opravovat: přinese výrazné zlepšení komunikace snícího s příbuznými a známými
   -    věž vysílače: viz věž


Vysílačka
   -    symbolizuje možnosti komunikace snícího se svým okolím
   -    opravovat: přinese výrazné zlepšení komunikace snícího s příbuznými a známými


Vysílení
   -    těla: je vlastní extrovertům, kteří vyplýtvají většinu své energie zaměřením do světa, k hmotným jevům; další podrobnosti viz energie


Vyslanec
   -    je zástupcem nevědomí, proto je dobré každého vyslance pozorně poslouchat a snažit se jeho slova pochopit; může odhalovat netušené možnosti snícího na poli niterného vývoje
   -    cizí země: je personifikací neznámé části mysli snícího
   -    vlastní země: je personifikací pochopené části mysli


Výslech, vyslýchat
   -    vyslýchající jsou často nositeli pokušení (nejčastěji sex a alkohol); vyslýchaní, kteří nejsou schopni udržet citovou či duchovní náplň mysli, tomuto pokušení podléhají
   -    policejní výslech: střet s hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí či kategorického imperativu*53; je nejčastěji tlakem citové části psýché na pudovou a jen zcela výjimečně pokusem citové části psýché pochopit duchovní
   -    vyslýchat druhé: snící se pyšně staví do role vnitřního svědomí či kategorického imperativu*53


Výsměch
   -    snícímu: je potřebný pro ponížení uměle vyvyšovaného ega; může být důsledkem nesprávných rozhodnutí snícího, které se nevědomí snovým výsměchem snaží zvrátit
   -    snící se vysmívá druhým: snící by se měl zamyslet nad vlastní nevědomostí a egoismem


Vysoká škola
   -    viz škola


Vysoušeč
   -    podobně jako teplý jižní vítr omezuje citové prožívání snícího


Výstava
   -    knih: prakticky stejný význam jako viz knihovna
   -    sochař vystavující svá díla: silné ego a pýcha snícího vytvářejí masku osobnosti, masku, jež má mnoho nebezpečných podob
   -    umělecká: viz umění
   -    jiných předmětů: viz jednotlivé předměty


Výstavba
   -    viz stavba


Vystavení mrtvého
   -    viz mrtví lidé, mrtvola


Výstavní síň
   -    viz galerie


Vystěhování
   -    viz stěhování


Výstraha
   -    výstražné světlo (majáček) či nápisy na autě: nejčastěji patří egu a touze po zviditelnění


Výstřel
   -    z mnoha zbraní najednou (salva): je značně zesílený sexuální prožitek, který přináší pudovým lidem extázi, světským lidem uspokojení, citovým úlek a duchovní lidé stojí v klidu indiferentně nad všemi možnostmi
   -    další podrobnosti: viz střelba a střelná zbraň


Výstřik
   -    je synonymem ejakulace


Výstup
   -    na horu: každý úspěšný výstup na horu umožňuje snícímu spatřit nové obzory, nové možnosti; podle složitosti obrazů lze vytušit i namáhavost následného období; další podrobnosti viz hora
   -    z tmavé jeskyně na světlo: jednoznačně vyjadřuje podvědomou vzpomínku na vyvrcholení porodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice); velice kladný stav pro budoucí vývoj snícího
   -    výstup po schodech nahoru: může symbolizovat skutečný vzestup člověka (nejen v denním vědomí) a jeho snahu o seberealizaci; ovšem tyto sny jsou také velice nebezpečné, neboť snící při nich často zapomene na úsilí a kázeň, které se ještě nedávno podřizoval, a propadne pýše, jež je předzvěstí brzkého pádu


Vysvědčení
   -    vztahuje se k egu, proto pozor na případnou pýchu


Vysvobození
   -    z léčky, pasti: viz léčka
   -    další podrobnosti viz svoboda


Vyšetření
   -    lékařské: viz lékař, lékařka
   -    pohlavních orgánů lékařem: citová přirozenost snícího (lékař) hledí na pudového anima či pudovou animu; tento fakt je velice důležitým prvkem v procesu postupného posilování citové roviny
   -    zločinu, přečinu i přestupku: viz policie


Vyšívání
   -    je zcela jednoznačnou alegorií pohlavního styku
   -    navlékat nit do jehly: navazování sexuálně motivovaných vztahů, přičemž nit symbolizuje slabší sexuální a citové vazby, jejichž charakter nám může napovědět barva nitě (viz barva)
   -    jehla na vyšívání: jehlu lze považovat za jednoznačný falický symbol, neboť proniká dovnitř a zase uniká ze sevření okolního prostředí, aby v aktu šití totéž opět opakovala a jednoznačně tak alegorizovala pohlavní styk
   -    píchnout se o jehlu: nežádoucí následek sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
   -    náprstek: ochraňuje člověka, který jej používá, před následky sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
   -    vyšívající lidé jsou aktivní činitelé, kteří v nevědomí vytvářejí osobnost člověka (více o osobnosti člověka v archetypu Persona a o cestě k osvobození se od osobnosti v archetypu Individualita), proto jsou překážkou na cestě sebezdokonalování


Výšivka
   -    vztahuje se k možnosti výstavby ega; podle kvality výšivky můžeme rozpoznat předpoklady, jimiž budoucí osobnost podpoříme, podle barev poznáme vlastnosti, které budujeme, a podle vzorů budoucí vývoj (viz jednotlivé tvary či vzory)


Výška
   -    skákat z výšek po hlavě dolů: zkouška odvahy snícího a vnitřní iniciace velice podobná praktikám některých přírodních národů
   -    měřit: snící odhaluje sílu symbolu ve svém nitru
   -    lézt do výšek: výstup nahoru může vyjadřovat skutečný vzestup člověka (nejen v denním vědomí) a jeho snahu o seberealizaci; ovšem tyto sny mohou být také velice nebezpečné, neboť snící při nich často zapomene na úsilí a kázeň, které se ještě nedávno podřizoval, a propadne pýše, jež je předzvěstí brzkého pádu


Výtah
   -    stoupání a klesání výtahu může být synonymem vzrůstající či klesající sexuální energie snícího, zejména když jsou ve snu přítomné sexuální obrazy nebo sexuální vzrušení
   -    opakovaně jezdit výtahem nahoru a dolů či si tento pohyb výtahu v domě přímo ve snu uvědomit: obraz znázorňuje soulož
   -    jezdící šikmými či vodorovnými šachtami, pohyblivé stěny, podlaha či strop výtahu, velice úzký výtah, vzpříčené tělo ve výtahu, z vnějších příčin se výtah zastavuje: scéna v podvědomých vzpomínkách navrací snícího do dramatu porodu
   -    jezdit výtahem pro někoho do přízemí a vézt jej nahoru: vlastnosti této personifikované osoby budou v následném období ústřední náplní mysli; například když snící sjede pro lékaře a vyveze ho nahoru, znamená, že se snící snaží stát citovým člověkem (lékař = citový animus)
   -    vézt někoho dolů výtahem či s ním dolů jet: do vlastního podvědomí saháme pro vlastnosti, které patří této personifikované osobě, abychom s těmito vlastnostmi či závislostmi vědomě pracovali; například jízda dolů s manželkou znamená, že se snící bude snažit pracovat s pudovými obsahy psýché (manželka = pudová anima)
   -    jedoucí z podzemí do nejvyšších pater: vynáší podvědomé obsahy psýché k vědomému zpracování (symboly, obrazy, pocity i myšlenky)
   -    dveře výtahu: jsou ze všech dveří nejnebezpečnější, varují snícího před pokusy o zjednodušení životní cesty
   -    otvírající se dveře výtahu nebo pokud se nemohou zavřít: jsou synonymem děložního hrdla (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    odhalení snícího ve výtahu: velice častý obraz archetypu Bazální perinatální matrice; takový sen se snaží snícího provést složitým procesem podvědomých vzpomínek na předporodní a porodní zážitky, které formují vědomí každého člověka; teprve po zvládnutí emočních tlaků těchto zážitků může nerušeně pokračovat proces sebepoznávání
   -    odpadky či skládka ve výtahu: symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu; více v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    výtahová šachta s vodícím lanem či řetězem: obraz symbolizuje porodní cestu a prenatální vzpomínku, v níž lano či řetěz vyjadřují pupeční šňůru (více o symbolice prenatálních představ a vzpomínek, které pomáhají odhalovat mnohá psychologická tajemství vlivu porodu na vědomí člověka, v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    tlačenice ve výtahu: obraz symbolizuje materialistické zaměření a pudové touhy snícího, neboť citová rovina bývá lidmi řídce osídlena a duchovní téměř nedotčena lidskou přítomností; další podrobnosti viz dav
   -    uvíznout (viset) ve výtahu: obraz může být vzpomínkou na drama porodu, na okamžik, v němž se na chvíli zastavila cesta plodu porodním kanálem; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
   -    místo jízdy výtahem použít schody: viz schodiště, schody
   -    proměna záchodu či koupelny ve výtah: očištěná mysl může sestoupit k podvědomým obsahům mysli (když pak výtah jede dolů) nebo tyto obsahy může vynášet do vědomí ke zpracování (když pak výtah jede nahoru)
   -    cesta výtahem (častěji nahoru) může vést k obrazům minulosti či budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulostiarchetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    v určité části duchovního vývoje se výtah stává kouzelným prostředkem k poznávání nebo strojem času
   -    proměna výtahu ve stroj času: střet historie či budoucnosti se současností: je jedním z nevšedních zážitků, neboť snící může z vlastní minulosti do svého současného života přivést životadárný prvek, nebo na budoucích událostech rozpoznat vliv minulých činů a současného myšlení
   -    může být synonymem výstupu životní energie, zejména v případech, kdy má dům sedm poschodí nebo kromě přízemí šest dalších poschodí (sedm hlavních čaker*28)
   -    dva či tři výtahy v jednom domě vedle sebe: velice vzácné znázornění stavu psychických nervů, které vedou pránu po pravé (pingala) či levé (ida) straně míchy (sušumna, která může být znázorněna třetím – prostředním výtahem)


Vytesat
   -    viz tesat


Vytěsněná
   -    přání: viz přání


Vytí
   -    psa: varování před zesilujícími pudy, jež nevhodným žitím nabírají na síle; další podrobnosti viz pes
   -    jiné šelmy: varování před zesilujícími pudy, jež nevhodným žitím nabírají na síle; další viz vyjící šelma


Vyučování
   -    viz škola


Vyučující
   -    viz učitel, učitelka


Vyvádět
   -    někoho: symbolizuje touhu zatočit s vlastními egoistickými touhami, které se váží k vlastnostem vyváděných lidí
   -    být vyveden: scéna je důsledkem nepřizpůsobivosti snícího k prostředí, z něhož je vyveden
   -    zvířata z domu nebo z pracoviště: velice kladné pro budoucnost, neboť tímto aktem se snící snaží oprostit od nadvlády pudových symbolů nad vlastní myslí


Vývěva
   -    protože odčerpává vzduch z uzavřeného prostoru a vytváří vakuum, zesiluje prožitky duchovní roviny


Vyvrácený
   -    strom i s kořeny: smrt (většinou do 9 měsíců) v okolí snícího; podle škod, které padající strom způsobí, lze snadno rozpoznat citové následky smrti na pozůstalé
   -    smrk: představuje překonání erotické smyslnosti tohoto falického symbolu v podvědomí; vyvrácené smrky mohou likvidovat ještě jiné sexuální nebo světské symboly, čímž význam symbolu zesilují


Vyvrcholení (extáze)
   -    v žádném případě nepatří duchovní rovině; patří k pudové a citové rovině a dosahuje se nevědomým dotekem vyšších sfér, ale následně je prožitek extáze zcela zákonitě pudovým myšlením stržen zpět do těla, kde se vybije v emočně-sexuálním prožitku
   -    může být důsledkem rituálního sexuálního spojení, pomocí něhož se člověk dostává do vyšších stavů vědomí, což je sice možné, ale v drtivé většině případů je kratičký okamžik vyvrcholení v extázi rychle vystřídán běžnými myšlenkami a pádem zpět do pudového prožívání
   -    další podrobnosti viz sex


Vývrtka
   -    jednoznačný falický symbol


Výzbroj
   -    viz zbraň


Výzdoba
   -    výzdoba místností či ozdobné architektonické prvky budov (ve smyslu umělecky ztvárněné): vyjadřují bytostný stav snícího a bývají oslavou nově nabytého stavu (více o tomto tématu v archetypu Self)
   -    vánoční: zejména u koulí se jedná o pochopení celistvosti a jednoty, což může snícího přivést ke zrození a pochopení stavu Krista, k čemuž je ovšem nutné, aby ke stejnému pochopení dospěla i protikladná část snícího (u muže jeho anima a u ženy její animus) a aby se celý snový obraz vztahoval k rodišti snícího


Výzkum
   -    pomáhá rozpoznávat sílu, význam a vliv jednotlivých symbolů na vědomí snícího, pomáhá orientovat se ve světě pudů a citů, tedy v lidském světě a jen zcela výjimečně se dotýká duchovních obsahů psýché
   -    odhaluje nepoznané části psýché a významně napomáhá procesu sebezdokonalování; přesný význam závisí na oblasti či oboru výzkumu
   -    lesa: významný počin k budoucí asimilaci pudových obsahů
   -    podzemí: odhaluje podvědomé obsahy psýché
   -    Měsíce: snící se aktivně pokouší odhalit taje citové animy a jejího vlivu na svůj život
   -    Slunce: snící se aktivně pokouší odhalit taje citového anima a jeho vlivu na svůj život
   -    vědecký pracovník ve výzkumu: viz vědec, vědkyně


Výzkumný ústav
   -    je synonymem právě odhalované části psýché; další podrobnosti viz výzkum


Význam
   -    obracet smysl věcí a významů v protiklad: jeden z významných snů na cestě sjednocování protikladů (Asparšajóga*84)


Vyznamenání
   -    je dodatek, kterým se osobnost snícího stává žádanější ve světském životě
   -    může být předzvěstí cti a vážnosti, ale většinou je varováním před pýchou a egoismem
   -    vidět někoho odmítnout vyznamenání: vzor hodný následování, možnost oprostit se od ega
   -    sám odmítnout vyznamenání: významné oproštění se od egoismu, čas, jenž byl nedávno věnován marnivé výstavbě osobnosti, využije snící ku prospěchu celku


Vyzvědač
   -    viz špion


Výživa
   -    viz jídlo, viz jíst a viz pít


Vzadu
   -    nejdůležitější význam mají polohy ve vzájemném protikladu (např. dole – nahoře, daleko – blízko, protilehlé polohy, nad – pod, sever – jih či východ – západ, vpravo – vlevo, vzadu – vpředu)
   -    nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí snícího pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima - Animus, Coniunctio - sjednocení , UFO - iniciační obřady , Pozornost ; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer - Kora


Vzbouřenec
   -    vidět i být: na počátku duchovní cesty vyjadřuje vnitřní touhu vymanit se z okázalých klišé současné společnosti; obraz může snícímu napovědět, aby odvážně převzal zodpovědnost za to, kdo je, a žil vlastní pravdu bez ohledu na nepřátelský svět
   -    proti vládě, vrchnosti, proti nadřízeným: negativní obraz vzpoury nižšího vědomí (nejčastěji pudového a výjimečně citového) proti vyššímu vědomí (nejčastěji proti duchovnímu a jen výjimečně proti citovému), v okamžiku, kdy nižší vědomí má odvahu otevřeně se postavit svému domnělému nepříteli


Vzdát se
   -    pokud není důvodem vzdávání zbabělost, pak sice na jedné straně symbolizuje vyvrcholení porážky, ale na druhé straně snícímu odnímá sebeuspokojení a pýchu, čímž se nastartuje obrovský rozmach a rozkvět
   -    ze zbabělosti: negativní vyjádření strachu; další podrobnosti viz strach a viz zbabělost
   -    klíčů: snící se vzdává některého ze sexuálních vztahů (i potenciálních)
   -    vzdávat se peněz, věcí, světských činností: duchovní cesta snícího nabírá pevných obrysů; obraz je předzvěstí krásných vizí, když se místo vytěsněných světských obsahů mysli (věci a činnosti) objeví nezapomenutelné duchovní prožitky
   -    odjezdu a raději se vykoupat: snící si uvědomil (byť podvědomě), že pro další vývoj je důležitější morální očista než pokračování životní cesty na současných základech (závadná náplň mysli)
   -    sexu: viz asketa
   -    když se snící nedokáže neznámému či silnějšímu bránit a odevzdá sebe samého Boží prozřetelnosti, pak nalezl pravdu Ježíše Krista, který po ráně nastavuje druhou tvář; tak člověk asimiluje nižší pudy, je asimilován vyššími duchovními aspekty ve formě mimozemšťanů a UFO, tímto přijímá rány osudu jako karmu*26, jejíž zlé semeno kdysi zasel, a nyní sklízí její hořké plody
   -    všech obranných mechanismů osobnosti (pudu sebezáchovy): jeden z významných činů na duchovní cestě, v němž snící z pozice vnitřního svědka v dokonalém odevzdání se vyšším principům (například Bohu) opouští strach, paniku a hrůzu, aby zažil jednotu, klid a mír (více o tomto principu v archetypu Pozornost )
   -    života: nádherný a nepopsatelný obraz, v němž snící spatří možnou cestu k uskutečnění*68


Vzduch
   -    je jedním ze čtyř základních stavebních prvků hmotného světa (země, voda, oheň a vzduch)
   -    nečistoty ve vzduchu: pudy znečišťují duchovní složku duše
   -    zatuchlý: symbolizuje drasticky omezené duchovní obsahy
   -    vlhký: city naplněné duchovní vědomí; často bývá předzvěstí hlubokých citových prožitků
   -    teplý a suchý: podobně jako jižní vítr omezuje citové prožívání snícího ve prospěch duchovního vědomí
   -    proudící: symbolizuje průnik duchovních prvků do vědomí snícího
   -    ozónem provoněný vzduch: je důsledkem vzedmutých emocí; pozvedá mysl k duchovním výšinám
   -    ionizovaný: symbolizuje hlubší duchovní vědomí
   -    rychlé změny teplot vzduchu (například při návštěvě či opuštění sauny): mají schopnost aktivovat podvědomé vzpomínky (nejen současného života) a vést snícího do hluboké minulosti i do budoucnosti (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    čerpat: viz vývěva
   -    zatímco bez hmotných předmětů, včetně jídla, lze žít několik týdnů (bez pudových obsahů) a bez vody (bez citů) lze žít několik dnů, bez vzduchu (bez duchovní podstaty) lze žít jen několik minut – tento příměr ukazuje, jak důležité je duchovno pro život člověka, přestože si to mnohdy ani neuvědomuje
   -    čím řidší je vzduch (například se stoupající nadmořskou výškou), tím kvalitnější jsou duchovní obsahy; řídkost vzduchu vrcholí vakuem mezihvězdného prostoru (viz kosmický prostor)
   -    otrávený vzduch: takové obrazy jsou důsledkem změny světového názoru a bývají častým průvodcem archetypu Alchymista či archetypu Témata zničení světa


Vzducholoď
   -    viz balon (vzducholoď)


Vzduchoprázdno
   -    v uzavřeném prostoru: viz vakuum
   -    v kosmu: viz kosmický prostor


Vzduchotechnika
   -    přivádí nové duchovní obsahy


Vzduchovka
   -    patří mezi jednoznačné falické symboly jak tvarem, tak i funkcí, brok či diabolka vystřelená z hlavně představuje ejakulaci


Vzestup
   -    každý vzestup s sebou nese riziko sebeuspokojení a pýchy, proto by měl být snícím vždy přijímán s největší obezřetností, jinak se může proměnit v nepříjemný pád
   -    sny o vzestupu a pádu jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího vzývá svou naději k vzestupu a obává se případného pádu, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, ale všechna negativa pádu v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěný od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotním předpokladem budoucího úspěchu i v denním vědomí


Vzhůru nohama
   -    vidět obrácené věci, předměty, rostliny, zvířata či lidi: nevědomí se snaží, aby snící pochopil v protiklad obracený smysl věcí a významů; jeden z významných snů na cestě sjednocování protikladů (Asparšajóga*84)


Vzkaz
   -    lístek se vzkazem: slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba si všímat obsahu, protože tak nám nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení; často jsou jediným obsahem lístku čísla (viz číslo)
   -    psaní textů, nápadů, postřehů, vzkazů: symbolizuje závazek do budoucnosti


Vzklíčení
   -    květiny: probouzení citu; další podrobnosti viz květiny
   -    semene: viz semeno


Vznešenost
   -    patří k vlastnostem Ducha, proto je dobré nestrojenou a přirozenou vznešenost na druhých lidech vidět (vzor), ještě lepší je takovou vznešeností oplývat


Vzor
   -    otec či matka jako vzor: otec spolu s matkou jako první formují vědomí dítěte a poté jej podle vlastních kvalit utvářejí v rozmezí masky osobnosti či individuality (viz archetyp Persona a archetyp Individualita)
   -    geometrický: viz geometrie a viz tvar


Vzorce
   -    chemické: viz chemie
   -    matematické: viz matematika


Vzpomínka
   -    pro výklad snu je nepodstatné, zda se jedná o vzpomínku či o nově prožívanou scénu
   -    někdy evokuje retrospektivní ohlédnutí za překonanými problémy a závislostmi


Vzpoura
   -    vidět: na počátku duchovní cesty vyjadřuje vnitřní touhu vymanit se z okázalých klišé současné společnosti; obraz může snícímu napovědět, že má odvážně převzít zodpovědnost za to, kdo je, a žil vlastní pravdu bez ohledu na nepřátelský svět
   -    proti vládě, vrchnosti, proti nadřízeným: negativní obraz odmítnutí poslušnosti nižšího vědomí (nejčastěji pudového, výjimečně citového) proti vyššímu vědomí (nejčastěji proti duchovnímu, jen výjimečně proti citovému), v okamžiku, kdy nižší vědomí má odvahu otevřeně se postavit svému domnělému nepříteli


Vzrušení
   -    sexuální: jednoznačný sexuální obraz pudové roviny prožívání; další podrobnosti viz sex
   -    citové: obraz citové roviny prožívání


Vztahy
   -    navazování vztahů může být nevědomím parodováno zvířecími personifikacemi
   -    harmonické vztahy s otcem či matkou: snící naplnil vzor, kterým mu otec či matka byli, ale nyní je třeba vykročit na cestu poznání, třebaže se snící na této cestě bude muset vyrovnat s nesouhlasy a protesty snového otce či matky (duchovno versus lidství)
   -    partnerské: viz partner, partnerka
   -    manželské: viz manžel, manželka, manželství


Vztek
   -    prožívat: jedná se o velice negativní vyústění vlastní neschopnosti přijmout karmické důsledky*34 vlastního počínání, přijmout a pochopit své negativní vlastnosti či závislosti; je vlastní pouze pudovým personifikacím
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy vzteklého člověka za jediným účelem: asimilovat tento vztek nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme vzteklé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad vztekem ve vlastním chování nastane, když jej ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Vzteklina
   -    u zvířat: je důrazným varováním před nebezpečnými a ohrožujícími pudy
   -    u lidí: je tragickým důsledkem podlehnutí pudovým obsahům psýché

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO