[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ha - Hn "
Habr
   -    viz bříza


Had
   -    symbol hada v nevědomí a ve snech je velice spletitý, neboť ve vztahu k člověku vyjadřuje sexualitu, zároveň životní sílu, proměnu, ve vztahu ke světu vyjadřuje evoluci, nepřetržitý koloběh zrozování, ale také negativní aspekt stvořeného
   -    jako ďábel, svůdce, představitel říše zla: zcela jednoznačně negativní stránka snícího (více v archetypu Stín); ze dvou aspektů hada (sexualita a životní síla) si snící uvědomuje pouze tu negativní
   -    vývoj symbolu hada ve snech může ukázat buď správnost nastoupené cesty, jež by měla omezit nadvládu pudů, nebo může varovat před neprozřetelným riskováním v boji s vlastní pudovou částí; had v nevědomí není naším nepřítelem, neboť se k němu mimo sexualitu vztahuje i životní síla, která v sobě nese zákonitě i významný léčitelský aspekt
   -    být uštknut hadem: vlastní sexualita a podvědomé chtění sexuálního styku způsobí snícímu mnoho nepříjemností; nevědomí často právě takto snícího varuje před nešťastným vztahem s druhou osobou
   -    jakmile má snící z hada strach, pak mu právě tento strach brání rozpoznat v hadovi numinózní symbol*36 nebo bytost ze sféry therianthropů*22 a zvířecích duchů (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    když snící odpustí hadovi útok proti sobě v samotném snu, může se v některém z příštích snů setkat s bytostí therianthropa*22 a zvířecího ducha, neboť právě odpuštění a soucit boří bariéry mezi světy
   -    s pohlavními znaky (ňadra, pohlavní úd), inteligentní, schopen se proměnit v lidskou bytost: je jednoznačně fenoménem sféry therianthropů*22 a zvířecích duchů (více v archetypu Témata zničení světa)
   -    barva hada nám může pomoci odhalit podstatu významu i roli hada v samotném snu
   -    had požírající vlastní ocas: symbol evoluce, která se bez přestání obnovuje vlastním ničením v pohybu bez konce (více v archetypu Alchymista)
   -    je velice častým symbolem proměny, když se proměňuje v jiné sexuální a pudové symboly; teprve po zvládnutí sexuální zdrženlivosti se může proměny hada účastnit i sám snící vlastním bytostným přepodstatněním, jaké zažil bájný thébský věštec Teiresiás*38
   -    pozorovat hada při svlékání kůže: velice významná proměna se týká především vědomí snícího
   -    chřestýš: má-li krásné duhové peří v záhlaví, pak se jedná o symbol bájného boha jménem Quetzalcoatl*39
   -    zabít hada: velice negativní symbol, který ohrožuje duševní i fyzické zdraví snícího
   -    vidět mrtvého: je na rozdíl od zabití hada pozitivním symbolem, neboť ukazuje důsledek vnitřního boje s pudovou částí a přímo se nedotýká životní energie; mrtvé hadí tělo (třeba i rozsekané) je dokladem překonání závislosti na sexuálním chtění, přičemž závislost byla tak silná, jak velký byl had ve snu (když je sexualita malá, pak člověk nemá touhu ji potlačovat či zpracovávat, teprve po uvědomění si této závislosti a snaze ji ovládnout dojde k vnitřnímu nárůstu sexuality)
   -    rozkazovat hadům: snící ovládl i vnitřní podvědomé sexuální popudy vystupující z jeho nitra a je schopen usměrnit životní energii (jež se dosud vybíjela prostřednictvím sexuality) žádaným směrem
   -    hadí síla: viz hadí síla
   -    mluvit s hadem: významné sblížení se symbolem vede k pochopení pozitivní role hada v nevědomí
   -    mít hada za přítele: to není poddání se sexualitě, ale pochopení životní energie vlastní bytosti; vytváří velice příhodné podmínky pro trvalé žití některých duchovních stavů
   -    dva hadi vinoucí se vzhůru okolo hole (Merkurova hůl - caduceus): představují pozitivní a negativní aspekt, mužskou a ženskou složku, pád a vzestup, zatímco hůl v symbolu znázorňuje osu světa; ve vyšším principu symbol odděluje původní chaos od stvoření a ve svém celku zároveň sjednocuje protiklady
   -    sníst hada: jako by se tento symbol zcela vymykal rámci, v němž symbol hada popisuji; jednoznačný je pouze fakt, že pozření hadího masa umožní snícímu, i když zatím jen ve snu, rozumět zvířecí řeči*40 a běžně se zvířaty rozmlouvat


Hádání
   -    ve smyslu hádanky: viz hádanka
   -    ve smyslu hádky: viz hádka


Hádanka
   -    je jednou z mnoha forem, jimiž nevědomí vede snícího k poznání zkušeností jak z běžného, tak i z citového, či dokonce z duchovního života


Hadice
   -    krátký kus, který již neslouží k původnímu účelu (vedení tekutin či plynů), je falickým symbolem
   -    pokud hadice může plnit svůj účel, symbolizuje vědomé zaměření myšlenek k citům (hadicí proudí voda) nebo k aktivním činům při zpracovávání vnitřní energie, jež se váže k emocím (hadicí proudí hořlaviny), nebo k duchovní rovině (hadicí proudí plyn, jako vzdušný element)
   -    protože hadice symbolizuje právě vědomé zaměření myšlenek, stává se ve snech častým prostředkem k záchraně z nepříjemných pudových obrazů
   -    prasklá hadice: neschopnost upnout mysl jedním směrem (ke splnění toho nejdůležitějšího úkolu) povede ke zdržení a nepříjemnostem v denním životě


Hádka
   -    přímo prožívat: snící se za každou cenu snaží prosadit své představy a názory bez ohledu na mínění druhých; aktivní účast na hádkách doplněná násilím je důsledkem silného egoismu snícího
   -    symbolizuje vnitřní konflikt, a je tak dokladem prožívané schizofrenie
   -    zažehnat, obrátit v žert, zesměšnit a podobně: zesilující míra tolerance je předpokladem budoucího sjednocení rozdělených částí já snícího
   -    pozorovat hádající se lidi: je dobré, když se snící nedá zatáhnout do hádky, a je lepší, když snící hádku indiferentně pozoruje, a je ještě lepší, když snící soucítí s hádajícími se lidmi, neboť jedině soucit trvale vykoření záporné vlastnosti z vědomí člověka
   -    mezi mužem a ženou za osobní účasti snícího: nevyrovnanost mezi mužským a ženským aspektem (mezi animem a animou) ve vlastním nitru; touha pokořit svůj protiklad subjektivní pravdou však povede jen k větším vnitřním konfliktům; jediná cesta je absorbovat protichůdné tlaky, povyšovat ponížené, snižovat povýšené a kráčet cestou ke sjednocení rozdělené mysli


Hadí síla
   -    fenomén uvolněné životní energie pomaličku stoupající páteří vzhůru s sebou přináší poznání a často i náhled do minulých životů s nezapomenutelnými duchovními iniciacemi, je však nanejvýš smutné, pokud se výstup hadí síly degraduje v pocitech rozkoše a slasti v těle, a tedy na pudové rovině


Hadr
   -    člověk oblečený v hadrech: patří k těm, kteří se pro vyšší ideály vzdali materiálních požitků hmotného světa; často je takto oblečen opomíjený citový animus ve snech žen a opomíjená citová anima ve snech mužů; a pokud lidé v hadrech mají podobu přátel a známých, pak jsou tito lidé i přes nevzhledné oblečení díky citové náplni daleko krásnější
   -    vzdávání se materiálního, kdy odkládáme „skvostný šat“ své osobnosti a počneme vůlí potlačovat vlastní osobnost (ego); pro pudové je hadr odpornou překážkou, pastí a nebezpečnou zbraní, proto není tento odmítavý náhled schopen rozpoznat skrývající se krásu citové roviny
   -    hadr ve vodě: spojuje vzdávání se materiálního (hadr) s citem (voda), což je cesta k duchovním ideálům
   -    pod hadry se často skrývají symboly proměny (například obojživelníci)
   -    hadrová panenka: symbol citové roviny, symbol, který přinese snícímu další krásné proměny
   -    pálit hadry: překotný vývoj, který obětuje citovou rovinu ve prospěch duchovního světa
   -    používat hadr na vytírání a úklid: úklid pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“
   -    postava přikrytá hadrem: spící anima nebo spící animus
   -    sám být přikryt hadrem (většinou ve stavu umírání): brzká a velice významná proměna snícího


Háj
   -    viz les


Hájit
   -    víc než na samotném faktu hájení (ve smyslu obhajoby) je důležitější to, co obhajujeme nebo co je před námi obhajováno


Hajný
   -    k hajnému neodmyslitelně patří řád a klid v lese, tak se stává aktivním činitelem v asimilaci pudové části


Hájovna
   -    místo, kde je aktivní asimilace pudového nejsilnější a také nejúčinnější


Hák
   -    symbolem háku, na němž není nic zavěšeno, nevědomí upozorňuje snícího, aby odložil některou ze svých špatných vlastností, názorů či jednání
   -    s něčím zavěšeným: předmět se vztahuje právě k těm vlastnostem či názorům, které snící odložil
   -    stavebního jeřábu: viz jeřáb


Hákový kříž
   -    viz fašismus


Hala
   -    to, co je v hale, je součástí mysli snícího, ať jsou to předměty, vztahy či pocity
   -    domu: viz dům
   -    tovární, výrobní: viz fabrika
   -    hotelová: viz hotel
   -    sportovní: záleží na tom, kterému sportu je hala určena, a podle toho pak lze rozeznat rovinu, na které snění probíhá, viz cvičení nebo jednotlivá sportovní odvětví
   -    nádražní: viz nádraží
   -    obchodní, prodejní: příliš se zabýváte vnějším světem na úkor citů
   -    podzemní: dveře do podzemí oddělují denní vědomí od nevědomí a hala je počátkem významné práce snícího v podvědomé mysli
   -    krásná hala plná fontán a vodotrysků: vstup na citovou rovinu


Halapartna
   -    pobídka k bdění, neboť právě nyní je třeba bedlivě střežit své toulavé myšlenky
   -    dvě zkřížené halapartny: znamení kříže, jímž nevědomí snícímu radí zbavit se ega (jako Kristus na kříži), neboť právě ego nedovoluje člověku vstoupit na vyšší roviny


Halena, halenka
   -    patří stejně jako další oblečení k osobnosti (k egu), jen má oproti vnějšímu oblečení (kabát, bunda) méně negativní charakter


Haléř
   -    jen výjimečně může mít význam mince, a tak je haléř ve snu nejspíš připomenutím biblického Kristova výroku: „Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Matouš 5/26)


Hamižnost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy hamižného člověka za jediným účelem: asimilovat tuto hamižnost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme hamižné chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad hamižností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Haraburdí
   -    jakmile ve snu něco označíme jako haraburdí, pak je to vytěsněná a nepotřebná část myšlenek, kterou se již nehodláme zabývat


Hárající fena
   -    stoupá sexuální napětí a touha po pohlavním spojení, a proto by si měl snící dát velký pozor na všechna pudová přání, která se ve snu projevují v podobě psa


Harém
   -    ve snech muže: podvědomá touha po smyslnosti a rozkoši, nespokojenost s vlastním sexuálním životem
   -    ve snech ženy: varuje před nebezpečnou poddajností a otrockou službou muži


Harfa
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Harmonika
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši, však jen v případě příjemné a harmonické hudby
   -    v hospodě: hra na harmoniku je v hospodském prostředí výrazně rušena, stává se spíše disharmonickou, a tudíž pro duši škodlivou


Hasič, hašení
   -    hasič symbolizuje vědomý rozum, který je schopen eliminovat nebezpečné emoční vzruchy a vášně
   -    když hasič brání snícímu někam vstoupit: nevědomí ochraňuje snícího před prozatím nevstřebatelnými informacemi emočního charakteru, před nebezpečnými vášněmi, proto je potřeba dobře se připravit na vypjaté události v brzké budoucnosti
   -    oheň, voda a hasič bývají často zobrazením vnitřního konfliktu, v němž hasič zklidňuje vzplanuté vášně


Hašiš
   -    viz droga


Havárie
   -    ekologická: většinou bývá odrazem tzv. špatného lůna*57 v prenatálním stavu (více v archetypu Bazální a perinatální matrice)
   -    snícího v pozemním dopravním prostředku: v dohledné době přijde vážná a dlouhá krize
   -    vidět havárii pozemního dopravního prostředku: nebezpečí krize, nutnost revize vlastních rozhodnutí a postupů, neboť jedině tak se snící vyvaruje budoucích vážných problémů
   -    letecká: nebe symbolizuje vnitřní obraz psychiky organismu a letadla jsou rušivé zátěže, proto havárie letadla je z hlediska nevědomí kladným prvkem, neboť se snící zbavuje psychických nečistot (závadných myšlenek), pak jen záleží na tom, kolik kouře z havarovaného letadla zaneřádí psychiku snícího
   -    havarijní stavy v továrnách, v elektrárnách, na inženýrských sítích a podobně: viz jednotlivé symboly


Havěť
   -    podobné jako hmyz


Havíř
   -    viz horník


Havran
   -    symbol neštěstí a smrti
   -    hejno havranů: blíží se katastrofa většího rozsahu nebo výrazné zesílení negativní stránky snícího
   -    nejčastěji vyjadřuje temný aspekt vlastní duše (viz archetyp Stín), jímž začíná poznávání vlastní individuality; jen zcela výjimečně se ve snech stává symbolem ďábla
   -    slyšet krákat: předzvěst zlých zpráv
   -    mít havrana za přítele: dokázali jste eliminovat temný aspekt vlastní duše


Hazard
   -    když hazard ve snu nezvládneme, může takový sen vést v následném období k finančnímu prospěchu, pokud hazardováním ve snu uspějeme, můžeme očekávat finanční ztrátu
   -    je z hlediska nevědomí (v zájmu plynulého duševního a duchovního vývoje) vždy negativním znamením


Házet
   -    někdo hází dřevem či dřevěným předmětem po druhém: sexuální nabízení se útočníka tomu, jenž je cílem útoku (může se jednat i o personifikace snícího)
   -    sám házet dřevem po někom: snící se nabízí jako sexuální objekt cíli svého útoku (může se jednat i o podvědomou touhu po partnerce či partnerovi)
   -    někdo hází po vás sněhové koule: nevědomí takto radí zapomenout na rozum i logiku a stát dětmi ve smyslu Kristova výroku „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.”(Matouš 18/3), proto je dobré, když ke koulování lákají děti nebo se snící s dětmi kouluje; další podrobnosti viz sníh
   -    po snícím házejí kameny: nepříjemnosti v brzké době, neboť okolí nebude snícímu přátelsky nakloněno; je nutné dostat se i v této otázce k trvalému soucitu s lidmi házejícími kameny
   -    kameny na zvířata a jimi je zabíjet: snaha snícího oprostit se od pudového prožívání
   -    vzájemně po sobě kameny: s přesvědčením „Oko za oko, zub za zub“ nemá snící naději na spokojený vnitřní život plný klidu a míru
   -    po někom kameny: snící se svými akcemi snaží násilně měnit cestu jiných lidí a neuvědomuje si tragický omyl, který mu za čas přinese odplatu za sémě, které právě házením kamenů zasel; snící by se měl naučit ovládat hněv a nalézt soucit ve svém srdci
   -    vidět druhé házet kameny na člověka a nebránit bezpráví: velice negativní obraz, neboť snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti a neuvědomuje si, že jediná cesta je v odpuštění
   -    ovoce po někom: touha navázat sexuální svazek s touto osobou (zde se může projevovat podvědomá touha po sexuálním partnerovi stejného pohlaví, viz archetyp Anima - Animus)
   -    někdo po snícím hází ovoce: stáváte se žádaným partnerem
   -    nožem do neživých předmětů: pokud se zabodne, úspěch v některém z příštích konání a zisk; pokud se nezabodne, neúspěch a ztráta
   -    nožem po lidech: sexualita a snaha uskutečnit pohlavní styk, pokud je nožem házeno po snícím - může se jednat o podvědomou touhu po znásilnění či touhu být dobýván
   -    předměty do vody: touha omýt bolestivé emoce, touha po citovém očištění
   -    předměty házené na snícího: mají jej upozornit na problémy, kterými se nechce zabývat (problematiku více vysvětlí samotný symbol házeného předmětu); takové předměty mobilizují vnitřní sílu snícího k překonání problémů v denním životě
   -    házet předměty po druhých lidech: rozporuplnost v duši snícího, neboť odmítá akceptovat vlastnosti spojené s vlastními personifikacemi, které nedokáže pochopit
   -    provazem, lasem, lanem: snaha připoutat někoho k sobě sexuální vazbou
   -    házet (odhazovat) předmět ve smyslu zbavovat se jej: snaha oprostit se od vlastností spojených s tímto předmětem
   -    klacky na hromadu, na hranici, do ohně a podobně: zbavování se přetransformované přírodní síly, jež nám je dána zrozením; pomalý výstup na citovou rovinu
   -    bláto, bahno: viz bahno
   -    něco do bahna: oběť pro lepší budoucnost
   -    pecky od ovoce po lidech: pecka, představující zárodek eroticko-sexuálních vztahů, je zákeřnou „zbraní“ proti oblastem citu a ducha, takový akt udržuje snícího v pudovém prožívání
   -    pokud si snící nevšimne, jakými věcmi po něm kdosi hází, pak je třeba si uvědomit, která vlastnost na nás takto útočí (nejčastěji tímto způsobem útočí žárlivost)
   -    lopatou hlínu, písek a podobně: příliš se zabýváte materiálními věcmi na úkor citového života
   -    granát: viz granát
   -    ve smyslu podávat: je třeba si uvědomit, které vlastnosti se váží k jednotlivým podávaným předmětům, viz jednotlivé symboly
   -    diskem, talířem, míčem: pokud je tato činnost brána jako hra, pak potvrzuje významnou práci na vlastním sebezdokonalování


Hbitost
   -    se ve snech překvapivě přiřazuje k málo pohyblivým tvorům a naznačuje tak snícímu zrychlující se vývoj vlastností vztahující se právě k tomu neočekávaně hbitému tvoru


Hebkost
   -    se většinou váže k sexuálním symbolům a zesiluje smyslnost snícího


Hedvábí
   -    kupovat, vlastnit: výrazné zlepšení finanční situace; barva hedvábí může napovědět, co větší příliv finančních prostředků se snícím učiní (viz barva )
   -    prodávat, ztratit, vyhazovat: finanční ztráta


Hejno
   -    zesiluje význam samotného živočicha; viz jednotlivý živočich


Hektar
   -    jako polní míra nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam a spíše k vysvětlení snu dopomůže číslo, ke kterému je slovo hektar přiřazeno


Helma
   -    má podobnou ochrannou funkci jako čepice


Herakles
   -    představuje lidského (citového) hrdinu, který může porazit giganty (pudy) a přiklonit vítězství na stranu bohů (duchovního vědomí); velice obsažný komentář naleznete v archetypu Hrdina
   -    objevení se tohoto řeckého hrdiny nebo některého z jeho úkolů ve snech je významným počinem na cestě k světlým složkám ducha a je dokladem průniku do „pudové řeky“ vlastní bytosti za účelem asimilace pudů
   -    jako souhvězdí má zcela jednoznačně vztah k hrdinským skutkům řeckého hrdiny a je alegorií duchovní cesty (viz archetyp Hrdina)


Herbář
   -    hledat v něm: začíná proces uzdravování, avšak vztahuje se nejen k tělu a emocím, ale zejména k morálním vlastnostem snícího
   -    vidět: potřeba tvrdé práce na odstranění nemocí těla i ducha


Herec
   -    snící v herecké profesi prožívá několik životů (s každou rolí jeden), a tím značně urychluje svůj duchovní vývoj, nesmí však zabřednout do některé vyumělkované osobnosti a dlouhodobě se s ní ztotožnit, neboť jedině odstup a nadhled promění jakoukoliv hereckou roli v moudré životní poučení
   -    jako herec se předvádět: často právě v hereckých rolích snící ukazuje vlastní skrytý exhibicionismus, který je nejlépe patrný v eroticky laděných scénách
   -    perfektně zvládnutá kladná role (výtečný herecký výkon) může snícího převést na duchovní rovinu (nejčastěji zážitkem řízené imaginace*41)
   -    nechápající roli: snící by si měl ujasnit svoji životní roli i cíl, k němuž směřuje, neboť nerozhodnost a nesoustředěnost by jej mohla přivést do velkých problémů v denním životě
   -    opilý: pudový animus (nevědomí tak většinou symbolizuje pád z citové roviny)
   -    vidět známého herce: svými rolemi, projevy, výstupy a odpovědným přístupem herec významně napomáhá chápat dosud nepoznanou stránku osobnosti snícího, a tak se přiblížit k pochopení skutečné individuality (více o vztazích osobnosti a individuality v archetypech Persona a Individualita)
   -    vidět herce ochotnického divadla: snící by měl ke svým vlastnostem přidat více nadšení, elánu a zapomenout na případné hmotné zisky
   -    doprovází snícího na nebezpečených cestách při odhalování nejskrytějších temných stránek, aby nepřímo vnímané herectví a uvědomění si pouhé role napomohlo k pochopení vlastních negativ pro budoucí transformaci osobnosti
   -    napravuje pokřivené obrazy z denního vědomí, když například zidealizované zážitky naplní obrazy vlastního utrpení
   -    herec cizí národnosti: může ukazovat na některou inkarnaci snícího a přiblížit významný zážitek jednoho z minulých životů, neboť právě nyní je snící připraven tento zážitek akceptovat a přes pochopení a odpuštění smazat jeden z tíživých kamenů hluboké minulosti
   -    muzikálu, operety, opery: je „povýšen“ díky zpěvu a hudbě na citovou rovinu (citová anima, citový animus)
   -    teprve vědomé chápání skutečnosti, že jsme pouhými herci na pláni projeveného světa, pevně zakotvuje indiferentnost do podvědomí a přivádí snícího k rozpoznání vlastní role v karmickém uspořádání světa*34


Herkules
   -    viz Herakles


Hermafrodit
   -    dívka s mužským přirozením či mladík s ženskými ňadry: protiklady anima – animus v jednotě neexistují a chce-li člověk jednoty dosáhnout, musí se vydat na náročnou cestu sjednocování protikladů; hermafrodit*19 je symbolem sjednocení na citové úrovni a přináší jedinečnou možnost existovat jako bájný syn Herma a Afrodité - Hermafroditos v oboupohlavnosti (více v archetypech Anima - Animus a Alchymista); hermafrodit je léčivým symbolem mužů pro přijetí vlastní utajené ženské stránky a žen pro přijetí vlastní utajené mužské stránky


Hermelín
   -    kožešina: pokud snící takovou kožešinu nosí, pak získal značnou moc nad sebou samým, pokud ji pouze vidí, pak se mu takováto možnost nabízí
   -    sýr: nejčastěji sexuální symbol (tvarem připomíná dělohu, povrchem a obsahem {podobným ejakulátu} zase falus), další významy viz sýr


Herna
   -    viz hazard


Heroin
   -    viz droga


Heřmánek
   -    viz byliny


Heslo
   -    ve smyslu přístupový kód: znalost hesla usnadňuje přístup k informacím v hlubinách nevědomí; na druhou stranu neznalostí hesla je snícímu zabráněno nějaké podvědomé informace získat
   -    ideové: u životních moudrostí a duchovních hesel je dobré pochopit vnitřní smysl; u revolučních hesel je velice negativní nechat se bezmyšlenkovitě vtáhnout do proudu revolučního dění, neboť tak snící ztrácí vnitřní osobní svobodu a stává se pouhým prvkem manipulovaného stáda


Historie
   -    historické oděvy: představují minulost snícího, minulost, která může sahat i do minulých životů, a přinese tak snícímu mnoho nezapomenutelných poznatků
   -    historické předměty: mají stejný význam jako současné, ale nevědomí jejich historií zdůrazňuje důležitou vazbu k minulosti
   -    historické boje jsou také častou náplní snových obrazů, neboť pro nevědomí neplatí nezastavitelný aspekt času, nýbrž platí zcela a bezvýhradně bezčasovost; když snící nalezne přítomnost jako absolutní bod, z něhož lze rozeznávat minulost i budoucnost jako pouhou iluzi nekonečného času, pak se mu mohou otevírat i osobní souboje s osobami současného života, z čehož pak po odpuštění pochopí averzi vůči některým lidem
   -    historická bitva: může se vztahovat k minulým životům, neboť při zvnitřnění dochází k uvolňování převážně traumatizujících zážitků (smrt, těžká zranění, mučení a podobně) z nitra, aby je snící mohl bez nenávisti a zášti zpracovat, a tím se od nich osvobodit (více o tomto v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    prehistorie: protože v nevědomí neexistuje čas v našem pojetí, pak se můžeme dostat i do časů prehistorických a spatřit naši planetu třeba v dobách dinosaurů; nevědomí prehistorických obrazů používá jen tehdy, nenalezne-li v současném životě jiný prostředek k vysvětlení určité problematiky
   -    střet historie se současností (často bitevní): je jedním z nevšedních zážitků, neboť snící může rozpoznat magickou moc dávno zapomenutých rituálů a z vlastní minulosti do svého současného života přivést životadárný prvek
   -    historická města: váží se k minulosti snícího, historické budovy v něm mohou symbolizovat lidi, se kterými jsme spjati karmickým poutem*34
   -    učit se a poznávat historii: rozhodný krok k poznání svého místa ve světě a současně i k poznání budoucnosti, neboť ta vychází přes „bod přítomnosti“ z minulosti (poznání karmických souvislostí*34)


Hlad
   -    má za úkol vyburcovat ve snícím pud sebezáchovy; nejčastěji je pud sebezáchovy představován jeho dominantní součástí - sexuální touhou
   -    snový hlad mobilizuje skryté rezervy, zefektivňuje jednání, což ve svém důsledku (v denním vědomí) může přinést zvětšení majetku nebo služební postup pro snadnější výběr budoucích partnerů
   -    velký hlad svědčí o nedostatečném sexuálním životě, může být předzvěstí významné změny, protože sexuální strádání vede k narušení současných partnerských vztahů
   -    hladový jíst jídlo jiným lidem: podvědomá snaha o navázání sexuálního vztahu se zadaným člověkem
   -    dávat jídlo druhým lidem a zůstat hladový: vzdávání se hmotných lákadel světa, vzdávání se potenciálních sexuálních vztahů ve prospěch druhých lidí
   -    dávat jídlo dětem a zůstat hladový: snící se vzdává případných sexuálních vztahů ve prospěch citové roviny a ve prospěch sjednocování protikladů
   -    hladová dívka či žena: v drtivé většině citová anima (častěji se obraz objevuje ve snech mužů)
   -    hladový mladík či muž: v drtivé většině citový animus (častěji se obraz objevuje ve snech žen)
   -    hladová zvířata: symbolizují strádající pudy a vlastnosti, jež se vztahují k příslušnému zvířeti; u takto strádajících zvířat je nutné dospět k soucitu, neboť jedině touto cestou se snící dostane z prožitku tělesného strádání, jež je zaviněné vnitřním bojem člověka proti vegetativním silám přírody (city proti pudům, což je například v řecké mytologii symbolizováno bojem Herakla proti gigantům)
   -    každá duchovní cesta a každý pokus o sebezdokonalování jsou lemované snovým hladem, neboť k životu na citové (případně duchovní) rovině je nutné opustit pudové prožívání (jíst)
   -    po snové smrti hladem za účasti citové animy (u mužů) či citového anima (u žen) přichází nádherný okamžik duchovního znovuzrození plný překvapivých zázraků


Hladina
   -    odděluje vědomou náplň mysli od podvědomí a všech jeho funkcí; obsah skrývající se pod hladinou lze zjistit jedině stažením pozornosti ze světa a jejím otočením do vlastního nitra
   -    rybníka, řeky, jezera: většinou odděluje osobní podvědomí od náplně mysli snícího
   -    moře: odděluje kolektivní nevědomí lidstva od vědomé náplně myšlení lidí
   -    tvorové plující po hladině jsou obrazem živočišnosti člověka, té živočišnosti, která se pohybuje těsně nad hladinou denního vědomí a bere svou sílu z podvědomí
   -    odraz na hladině: na jednu stranu vyjadřuje schopnost vidět věci z jiného úhlu pohledu, ale na druhou stranu zase neschopnost rozpoznat jevy odehrávající se uvnitř psýché
   -    rozbouřená: prozatím nevědomý obsah mysli snícího vystupuje na povrch k vědomému zpracování; rozbouřenou hladinu může způsobovat také emočně nevyrovnané prostředí, v němž se snící v denním vědomí pohybuje; rozbouřená hladina mobilizuje vnitřní síly k překonání brzkých problémů
   -    znečištěná: je zcela zákonité, že práce s obsahem nitra přinese mnoho nečistot do vědomí, a když nevědomí usoudí, že by snící další obsah nevědomé mysli nedokázal zpracovávat, zastře mu pohled do hlubin znečištěním; poté ve snech nastává proces čištění hladiny a odstraňování plovoucích předmětů
   -    předměty na hladině: pokud je snící vytahuje na břeh a uklízí, pak se potvrzuje významná práce na poli sebezdokonalování (největší posun v procesu sebezdokonalování je znázorněn lidskými mrtvolami na hladině a jejich úklidem)
   -    rozeznávat předměty a tvory pod hladinou: snící si začíná uvědomovat skutečnosti jiným skryté pod hladinou běžného denního vědomí
   -    zamrzlá: symbolizuje oddělení snícího od podvědomých pudových obsahů a současně oddělení od citové roviny, tudíž se snící na zamrzlé hladině ocitá v připodobnění duchovního světa
   -    nesouvisle pokrytá ledovými krami a sněhem: střet duchovní roviny s rovinou citovou
   -    rostliny a květy na hladině: snící s radostí v srdci poznává předěl mezi světem nevědomí a vědomí
   -    chodit po hladině: dokáže jen člověk dokonale oproštěný od pudového prožívání a citů; pokud se však k takovému zážitku nepřidá soucit s trpícími, pak je to pouhé cirkusové číslo, po němž přichází pád
   -    černá: synonymum vnitřního světa zvané „Alchymistické nebe“*42
   -    pro snícího je velice kladné, když se před nebezpečím skryje pod hladinu (ovšem jedině bez technických prostředků – ponorky, batyskafy, skafandry) a zde v pocitu bezpečí je schopen dýchat a ještě rozeznávat další symboly jak pod hladinou, tak nad ní


Hladit
   -    hlazení symbolizuje emoční vztahy roviny pudové a jen zřídka vztahy mezi rovinou citovou a pudovou, ještě řidčeji mezi rovinou duchovní a pudovou (více napoví další snové symboly)
   -    velice kladné je hladit zvířata, která v sobě nesou „vyšší“ symboliku procesu sjednocování (obojživelník, beránek, jelen a podobně), nebo námi ovládnutá nebezpečná zvířata, která symbolizují ovládnuté pudy (lev, tygr, býk, medvěd a podobně)
   -    dítě hladící snícího po hlavě: požehnání


Hlas
   -    špatně rozeznatelné hlasy: nejasná komunikace s obsahy nevědomí
   -    tichý: našeptávání svědomí nebo naopak zrádný pokušitel
   -    slyšet ironický hlas: nevědomí paroduje některé chybné jednání a snaží se o nápravu postoje snícího
   -    zvyšovat: snaha o prosazení vlastních zájmů bez ohledu na mínění druhých
   -    neznámé hlasy přicházející zvenku: častý perinatální prožitek z lůna matky, více o tomto tématu v archetypu Bazální a perinatální matrice
   -    zvířata mluvící lidským hlasem: snící porozuměl pudům a vlastnostem vztahujícím se k jednotlivým zvířatům
   -    vnitřní: při aktivní práci s obsahy nevědomí (se sny) se po čase vynoří bohatý fenomén vnitřního hlasu, který je jedním z průvodních jevů archetypu Moudrý stařec, avšak slepě věřit tomuto hlasu jen proto, že pochází z vlastního nitra, je nebezpečné, neboť vnitřní hlas může používat i zlo archetypu Stín a našeptávat snícímu negativní jednání, proto je nutné vnitřní hlas vždy prověřit logikou
   -    autoritativní: také může patřit archetypu Moudrý stařec, ale je lehce zneužitelný personifikacemi*65 archetypu Stín, proto je nutné autoritativní hlas vždy prověřit logikou
   -    hlas z rozhlasu či televize: viz hlasatel
   -    hlasy jiných sfér (například z říše mrtvých): patří k velice negativním prožitkům, neboť člověk by se měl snažit povýšit své prožívání a nezaplétat se do okultního dobrodružství (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
   -    ztratit hlas a nebýt schopen mluvit: nevědomí používá tohoto prostředku, pokud chce odebrat rozumové a logické schopnosti, a za absence zbytečných slov přivést snícího k intuitivnímu chápání
   -    týkající se zpěvu: patří citové rovině (citová anima, citový animus)
   -    rozpoznávat v hlase druhých lidí nálady, rozporuplné emoce a dokonce myšlenky: snící začíná dobře rozumět lidské duši
   -    Boží: je v nevědomí a ve snech velice vzácný, avšak jakmile jej jednou člověk uslyší, vryje se Jeho hlas navždy hluboko do srdce, aby uzdravil veškerou bolest a z nejtajnějšího nitra vynesl pokoru a lásku


Hlasatel, hlasatelka
   -    slyšet hlasatele rozhlasu či televize: významné události mohou zasáhnout klid snícího; stejným způsobem se projevují i vize budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)


Hlásit
   -    ve smyslu žalovat: je velice negativní, neboť ukazuje na rozporuplnost v duši snícího
   -    rozhlas či televize hlásí: viz hlasatel ; pro rozhlas v dopravních prostředcích viz hlášení
   -    hlásit se (třeba ve škole): jasná touha zviditelnit se
   -    hlásit se (ve smyslu dostavit se na určité místo): prověrka vnitřní kázně
   -    někdo se hlásí ke snícímu: právě s vlastnostmi tohoto člověka se bude snící v brzké době setkávat
   -    snící se k někomu hlásí: navazování bližšího kontaktu s vlastnostmi spojenými s touto osobou nebo snaha nevědomí o nastolení soucitu s trpícími (například při návštěvách nemocných či lidí bez domova)


Hlasivky
   -    viz hlas (ztratit)


Hlasování
   -    aktivně se podílet na hlasování: symbolizuje ochotu podřídit se většině


Hlášení
   -    v rozhlase či televizi: viz hlasatel
   -    nádražního rozhlasu (platí i pro další dopravní prostředky): nevědomí snícího upozorňuje na nenadálé změny
   -    vojenské: ochota podřídit se vyšším složkám duše (podávat hlášení) nebo snaha o spravedlivé řízení (přijímat hlášení)


Hlava
   -    symbolizuje rozum (vědomé záměry snícího) a současně podvědomé impulsy (pud sebezáchovy, sexualita a podobně)
   -    zvířecí: vztahuje se k živočišným vlastnostem snícího a k pudovým personifikacím
   -    změněné tvary hlav zvířat, useknuté hlavy zvířat: postupná proměna a zánik pudových složek, které se vztahují k příslušnému zvířeti
   -    člověk se zvířecí či ptačí hlavou: pokud je schopen se proměňovat ze zvířete v člověka a naopak, pak je to jednoznačně výjimečný fenomén ze světa therianthropů*22 a zvířecích duchů, fenomén prožívaný šamany přírodních národů (viz archetyp Témata zničení světa)
   -    neandrtálce či jiného podobného tvora: primitivní rozum, který je napojen převážně na podvědomé impulsy
   -    dospělého na dětském těle: příliš mnoho rozumu a málo citu
   -    dítěti upadne hlava: nevědomí upozorňuje snícího, aby přestal používat pouze rozumovou část a více se věnoval citům vystupujícím z nitra
   -    velká hlava: rozum a podvědomé impulsy (pud sebezáchovy, sexualita a podobně) mohou na jednu stranu zaručit majetkový vzestup, ale na druhou stranu citová nedostatečnost vzápětí může způsobit vážné emoční problémy
   -    holá hlava: viz holohlavý
   -    klobouk na hlavě: sexuální symbol (viz klobouk )
   -    čepice na hlavě: viz čepice
   -    díra v hlavě: neustávající a stále silnější myšlenky na sexuální ukájení
   -    ďábla: noření se do nitra přineslo své ovoce a personifikované zlo vystoupilo z hlubin nevědomí; více viz ďábel a archetyp Stín
   -    chránit si hlavu před deštěm: většinou obrana před city a snaha o zachování závadného rozumového jednání; další podrobnosti a možnosti výkladu viz déšť
   -    vše nesené nad hlavou stojí nad rozumem, tedy nelze to pochopit pouze rozumem, ale k pochopení je třeba použít více citu a hlavně intuici*64
   -    bolest hlavy: bloudění od myšlenky k myšlence, neustále ve stejném rozumovém schématu (nejúčinnější pomocí je vyprázdnit mysl a nechat do ní vplynout city)
   -    s parukou: protože vlasy na hlavě se vztahují k sexualitě, paruka na hlavě je falešnou sexualitou vystavovanou na odiv druhým
   -    načesaná hlava: uměle vyzdvihovaná sexualita a nabubřelé ego
   -    hmyz sedící na hlavě či létající kolem hlavy: dotěrné myšlenky
   -    sypat lidem něco na hlavy: snaha zastínit rozumovou část jednání
   -    mýt si hlavu: očista mysli od všeho pudového, třídění balastu myšlenek pomocí citu (voda)
   -    hlava je terčem útoků: nevědomí odebírá rozumové a logické schopnosti a snaží se snícího přivést k intuitivnímu chápání; když po útoku na hlavu přichází ztráta vědomí, pak se jedná o zážitek složitého procesu, jenž je podrobně popsán v archetypu UFO iniciační obřady
   -    zranit někoho na hlavě či vidět nebo mít zranění na hlavě: zmenšující se moc rozumu (vědomé záměry snícího) a podvědomých impulsů ve prospěch probouzejících se citů
   -    údery do hlavy (cítit i vidět): mají za úkol oslabit převažující rozumové jednání a posílit citové prožívání; údery nabourávají ješitnost a pýchu, současně narušují nevědomé záměry pudových složek snícího
   -    krvácející: ubývání rozumové složky v jednání snícího
   -    dostat kamenem do hlavy: rada nevědomí, aby snící opustil zažitý stereotyp rozumového uvažování a věnoval se více citům
   -    trefit někoho kamenem do hlavy: snící se svými akcemi snaží násilně měnit vědomí jiných lidí a neuvědomuje si tragický omyl, který mu přinese za čas odplatu za sémě, které právě házením kamenů zasel; snící by se měl naučit ovládat hněv a nalézt soucit ve svém srdci
   -    hlavu trefí sněhová koule: sněhová koule symbolizuje myšlenku, která se nezabývá materiálním světem ani city, ale patří k duchovním ideálům, proto zásah sněhovou koulí symbolizuje alespoň chvilkovou výměnu materialistických myšlenek za duchovní
   -    se bořit hlavou do měkkých materiálů: zážitek perinatálního vývoje; viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    bezhlavé tělo: nejčastěji zážitek složitého perinatálního procesu; viz archetyp Bazální perinatální matrice
   -    proměna barvy hlavy: většinou se týká procesu sjednocování protikladů a objevování citové roviny, změny barev mohou o procesu napovědět více (viz barva ); častý obraz archetypu Anima - Animus
   -    skákat z výšek po hlavě dolů: zkouška odvahy snícího a vnitřní iniciace velice podobná praktikám některých přírodních národů
   -    někdo (většinou lékař či lékařka) pohne hlavou snícího a odstraní blok v páteři: citový animus (citová anima) nastoluje opětovnou rovnováhu mezi rozumem a city
   -    hlava zabalená v hadrech: patří k těm, kteří se pro vyšší ideály vzdali materiálních požitků hmotného světa; často je takto oblečen opomíjený citový animus ve snech žen a opomíjená citová anima ve snech mužů (častý obraz archetypu Anima - Animus)
   -    mimozemšťana: pokud snící vidí podrobnosti či dokonce její anatomický obraz, pak symbolizuje asimilaci vyšším principem, ale pokud snící útočí, pak se z nevědomosti brání vesměs kladnému procesu (více v archetypu UFO iniciační obřady)
   -    vyšetřování hlavy: je stejně jako vyšetřování pohlavních orgánů častou součástí archetypu UFO iniciační obřady
   -    vidět někoho hlavou dolů, být sám hlavou dolů: snící se snaží převrátit stávající stav a rozumem ovládnout pudy, ovšem bez vysoké disciplíny a bez přítomnosti posílené citové složky mu hrozí nebezpečný pád do ještě větších závislostí
   -    hlava - socha: ideje vztahující se k osobnosti, jejíž podoba je vtisknuta soše; pokud je to socha neznámé osoby, pak jsou to všeobecné ideje
   -    točící se hlava: předzvěst změněného stavu vědomí (ale pozor změna stavu vědomí může snícího přivést nejen do vyšších světů, ale i do světů plných utrpení a bolesti)
   -    cvičit stoj na hlavě nebo provádět podobná cvičení: do nižších čaker*28 se pomalu vpouští světlo vědomí
   -    dítě hladící snícího po hlavě: požehnání
   -    létat nad hlavami lidí: vzestup snícího na duchovní rovinu velice zle ponese právě ta část jeho duše, která zůstala dole (city a pudy), proto by se měl snící připravit na pokus lidí stáhnout jej zpět
   -    jogínská cvičení dotýkající se hlavy: je zcela zákonité, že cvičení prováděná v denním vědomí se promítnou i do snů (podle tibetských pramenů je praktikování duchovních cvičení ve snu devětkrát účinnější než stejná praxe v denním vědomí)
   -    setnutí hlavy snícího: osobnost je aktem stětí na chvíli připravena o svoji nejdůležitější oporu – o rozum, aby snící zkusil v okamžiku „neexistence“ najít pravou podstatu bytí, svou skutečnou individualitu; příprava na mystickou smrt*79, v níž definitivně zmírá ego (více o fenoménu smrti setnutím hlavy v archetypu Pozornost)
   -    mít hlavu v klíně jiného člověka: jen pokud je to šťastné spočinutí v nemyšlení, pak snící zažívá jeden z vysokých duchovních stavů (viz archetyp Modrý stařec, sen 13)
   -    povalující se lidské hlavy: velice kladný sen, neboť upjatý rozum, který patřil pyšné osobnosti, je konečně nahrazen citem a intuicí*64
   -    zvednout zvíře vysoko nad hlavu na znamení vítězství: drtivá porážka pudové části vlastní bytosti, (podobnost s řeckým Heraklem a jeho vítězstvím nad Antaiosem, synem bohyně země Gaie, není náhodná – viz archetyp Hrdina)
   -    motýl s lidskou hlavou: ukázka proměny do duchovního stavu
   -    stínat hlavy druhých, většinou pouhou myšlenkou (velice podobné české pověsti O Bruncvíkovi*43): rozum je definitivně poražen, nyní nastává intuitivní proces poznávání vlastní božské podstaty


Hlaveň zbraně
   -    (pušky i revolveru): jednoznačně falický symbol jak tvarem, tak i funkcí, přičemž kulka vystřelená z hlavně představuje ejakulaci


Hlávka
   -    zelí: symbolizuje vegetační proces, jež je součástí jednoty (koule) přírody; může být i zjednodušeným pohledem na obsah lidského myšlení, jež se zabývá pouze procesem výživy a množení; další viz zelí


Hlávkový salát
   -    růžicový tvar a zelená barva hlávkového salátu má vztah k duchovnímu zrání a velice často doprovází jiné duchovní symboly (kostel, chrám, oltář a podobně) ale i procesy některých archetypů


Hlavolam
   -    prověřuje psychickou odolnost a duševní vlastnosti snícího; často se řešení hlavolamů účastní citová personifikace snícího (citová anima nebo citový animus)


Hlavonožec
   -    představuje stín archetypu Matky (Strašná Matka), Otce (Strašlivý Otec) a současně ostatní chapadla představují další emoční rodinné vztahy, jsou to majetnické vazby, které emocionálně dusí většinu lidstva
   -    pro snícího je nejlepší, když s notnou dávkou indiference hlavonožce odloží jako starý obnošený kabát; více o tomto tématu v archetypu Hrdina


Hledat
   -    snící hledá pouze to, o čem si podvědomě myslí, že mu to pomůže na jeho životní cestě; bližší vysvětlení je možné jen se symbolem hledaného předmětu či osoby


Hledí
   -    ve smyslu zaměřování: obraz doporučuje snícímu lépe zaměřit svou pozornost a nerozptylovat se zbytečnostmi kolem sebe, jinak určitě mine svůj cíl


Hlediště
   -    viz divák


Hlemýžď
   -    je symbolem proměny a častým spojovacím článkem mezi pudovou a citovou rovinou; často pohlcuje pudové symboly ve formě jiných, podstatně silnějších tvorů, proto může ohrožovat i pudového člověka; hlemýžď sám sebe může proměňovat nebo se v jeho těle mohou zrodit jiné symboly sjednocovacího procesu (např. ryby)
   -    jeho rychlost pohybu a růstu je odrazem vývoje lidské psýché na cestě od pudového k citovému, proto při zdárném postupu může rychlost pohybu či růst hlemýždě zcela odporovat zkušenostem z denního vědomí


Hlídač, hlídat, hlídka
   -    hlídaný prostor, ať už je to místnost, dopravní prostředek, brána, území, hranice, vrátnice a podobně, symbolizuje rozhraní mezi dvěma stavy vědomí nebo mezi rovinami prožívání (například mezi rovinou pudovou a citovou), proto bývají sny s náplní hlídání, hlídek a hlídačů častými průvodci většiny archetypů
   -    snící je hlídán, aby neunikl z nějakého prostoru: nevědomí nevpustí nepřipraveného člověka k obrazům, které by nezvládl, proto je snící ve vlastním zájmu zadržován, aby nalezl sílu a odvahu sám v sobě a aby se dokázal vymanit z omezení vlastní mysli, proto je tento obraz častou náplní archetypu Hrdina; snící může být hlídán také proto, aby neudělal chybu a aby místo neuváženého zbrklého jednání nalezl ve svém nitru odpuštění a soucit
   -    psi hlídající (třeba zahradu domu): pokud hlídají ve prospěch snícího, pak jsou to ovládnuté pudy, které hlídají rozrůstající se oblast citového myšlení; pokud psi hlídají něco před snícím, pak jsou to pudy, které snícímu brání odhalit a pochopit vlastní citovou rovinu
   -    stát na hlídce, hlídat: snící se snaží vlastním úsilím oddělit od nechtěného stavu (většinou od pudového prožívání)
   -    snící je při hlídání napaden: velice častý obraz a důsledek snahy po sebezdokonalení, neboť nově nabyté vědomí plné citu se snící snaží ubránit před pudovými personifikacemi, které se nechtějí odloučit od bytosti, která jim byla donedávna bezvýhradně podřízena
   -    při hlídání citové roviny občas dochází k podlehnutí útočícím pudům, avšak je to jen prohra v jediné bitvě s živočišným obsahem vlastní bytosti, při poctivém úsilí snící brzy dosáhne vítězství v konečné válce
   -    poctivým snovým hlídáním, byť těch nejobyčejnějších věcí, se člověk učí v podvědomé rovině kontrolovat obsahy přicházející do jeho mysli; dobře zvládnutý proces hlídání může člověka posunout do archetypu Řízená imaginace
   -    hlídající roboti: symbolizují podvědomou, automatickou složku, jež bez kontroly vystupuje z nitra snícího, aniž by ji byl schopen bez podstatné změny myšlení a jednání ovlivnit; symbolizují jeden z mnoha aspektů života na autopilota*44
   -    přátelé a další lidé nemohou následovat snícího do hlídaného prostoru nebo za hlídaný předěl: tito lidé představují nižší personifikace (většinou pudové) a ty nesmějí překročit hranici mezi pudovým a citovým
   -    hlídat děti: velice kladné, neboť snící tímto aktem potvrzuje bytostný zájem dokončit proces sjednocování a trvale vystoupit na citovou rovinu
   -    hlídaný prostor před vstupem do vesmíru nebo do kosmické lodi: tvoří rozmezí mezi citovou a duchovní rovinou
   -    hlídat vlastní myšlenky a náplň vědomí: přestože drtivá většina psychologů prohlašuje, že nejsme odpovědni za své sny, jsem opačného názoru a nejen tento příklad mi dává plně za pravdu, neboť v určité fázi duchovního vývoje přechází schopnost kvalitativně promítat náplň vědomí i do podvědomých procesů a do snů, tím snící ruší žití na autopilota*44 a může ovlivňovat náplň vědomí přímo ve snech, a tak se zbavovat nechtěných myšlenek a stavů mysli
   -    mocná bytost hlídající určitou hranici či předěl: nejmocnější personifikace*65 archetypu Stín (Máro*3); Máro hlídá hranici mezi světským (pudové, citové) a mezi duchovním světem; přestoupit tuto hranici je úkolem každého člověka před dovršením duchovní cesty (více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Stín)


Hlína, hliněný
   -    hlína je základní stavební prvek, z něhož vyrůstá moc matky země
   -    hliněné domy, zdi, různé stavby a podobně: symbolizují nepevnou psychickou odolnost a neschopnost odolat emočním tlakům (vodě)
   -    dům ohrožovaný či zasypaný hlínou: pudy povstávají z vegetační náruče země a ohrožují plynulý vývoj snícího; v tomto období je nutné více pozorovat podvědomá nutkání a logickým rozumem je prověřovat
   -    hlína uvnitř domu: pro člověka, který chce žít alespoň na úrovni citu, je takový obraz varováním narůstající pudovosti, proto by měl co možná nejdříve proběhnout snový úklid domu
   -    prašná, hliněná cesta, stezka: bez emocí (bez vody) je prozatím bezpečnou, ale jakmile z nitra povstanou emoce, stane se taková cesta nebezpečnou a občas i nepřekonatelnou překážkou, proto je dobré v tomto období bděleji hlídat vlastní emoce
   -    haldy hlíny: překážky, které je třeba překonat
   -    hlínu nakládat, přepravovat, dělat terénní úpravy: práce na základech, jež tvoří osobnost snícího; pomalou práci symbolizují ruční a jednoduché nástroje, významnou práci pak symbolizují výkonné stavební stroje
   -    hrnčířská hlína: názorně ukazuje plynulost procesu sebezdokonalování, když hlínu (země) zvláčníme vlhkem (vodou), vytvarujeme pomocí mysli do žádaných tvarů a poté v peci (oheň) dílo dokončíme k budoucímu obrazu i pevnosti
   -    bytosti či tvorové z hlíny (nejen Golem*46): symbolizují oddělenou nižší pudovou přirozenost (od snícího); člověk ovládající hliněnou bytost (nižší pudovou přirozenost) ničí vlastní temnou minulost, aby povstal k božské přirozenosti; více o této velice zajímavé otázce v archetypu Alchymista


Hloubka
   -    viz hlubina


Hloubkoměr
   -    jasně vyjadřuje vztah k vnitřnímu a podprahovému; k vysvětlení snu napoví i číslo, které hloubkoměr změřil
   -    symbolizuje touhu obsáhnout a myšlenkově pochopit vše mezi měřenými body


Hloupost
   -    je čistě subjektivním názorem, proto je kladné rozeznávat, případně ve snu přímo odstraňovat, především vlastní hloupost; je velice negativní, když hloupost (vlastní i jiných) dokáže snícího vyprovokovat k určité protiakci či k negativním pocitům
   -    hloupost se snoubí s nevědomostí a je často provázená pýchou a domýšlivostí
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy hloupého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto hloupost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    také viz hlupák


Hltat, hltavost
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy hltavého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto negativní vlastnost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    hltáme či hltání jídla vidíme tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad takovou vlastností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Hlubina
   -    symbolizuje potenciál mezi žitým stavem vědomí a jednorázově dosaženým zážitkem, takto se může ukazovat skok do vyšších stavů vědomí i hloubka podvědomé mysli
   -    hlubina propasti: varovný sen, který upozorňuje na negativní současný život a nevhodnou náplň vědomí, což hrozí pádem právě do této propasti
   -    ohrožující hlubina: je negativní, když z hlubin vystupují příšery, neznámé bytosti a ohrožují snícího, neboť to symbolizuje, že snící nezvládl podvědomé obsahy vlastní mysli
   -    apokalyptická hlubina: někdy se ve snech může objevit i taková propast, že dno není vidět a její šíře jako by pohlcovala celý svět, nevědomí tak naznačuje snícímu neradostný osud lidstva, které ve svém bezbřehém egoismu ničí planetu Zemi
   -    je velice kladné, když jsou v hlubině rozeznatelné předměty i bytosti, když je jasně rozeznatelný reliéf dna a když nic z hlubin snícího nepřekvapuje, neboť to značí, že pochopil obsahy vlastního podvědomí
   -    Lao–c´*47 říká: „Dokonalost mysli je v její hloubce.“ a hlubiny mohou ukazovat právě tuto mystickou pravdu


Hlučet, hlučnost
   -    viz hluk


Hluchavka
   -    viz byliny


Hluchota
   -    hluchého vidět: rada nevědomí používat méně jazyk a rozum ve prospěch strádajících citů
   -    hluchý být: odmítání, tvrdohlavost, snaha izolovat se od všeho, co snící nechce slyšet


Hluk
   -    na rozdíl od snových obrazů nemusí hluk pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulsy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější zvuk zapracovat do právě probíhajících snových obrazů - takový hluk pak nenese žádnou snovou symboliku
   -    patří téměř vždy pudové rovině a u hlučných osob zároveň egoistické touze po zviditelnění; v drtivé většině přichází hluk zdola, čímž ukazuje na svůj pudový původ
   -    hlučné děti: symbolizují vzrůstající touhu prosadit se
   -    hlučná dospívající mládež: vzrůstající síla pudů a živočišnosti ve snícím; v tomto období je dobré dát si pozor na podvědomou snahu o sexuální vyžití za každou cenu
   -    snaha uniknout nepříjemnému zvuku (i hlučné hudbě) může vést snícího k poznávání jiných rovin (například citové či duchovní) nebo jiných stavů vědomí
   -    je velice dobré mít pochopení s hlučnými lidmi a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu


Hlupák
   -    symbolizuje komplex méněcennosti snícího, komplex, který se překonává pouze tolerancí a soucitem či indiferencí, pak teprve dojde k asimilaci nízkých pocitů vyššími
   -    být považován za hlupáka: v denním vědomí vyvýšená osobnost snícího je ve snu degradovaná, a tak prostřednictvím snu dochází k vyrovnání rozvážených stavů vyumělkované osobnosti a skutečné individuality (více o tématu osobnost – persona versus individualita v archetypech Persona a Individualita)


Hmat
   -    na rozdíl od snových obrazů nemusí hmat pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulsy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější hmatový podnět zapracovat do právě probíhajících snových obrazů - takový podnět pak nenese žádnou snovou symboliku
   -    v nejnižší formě slouží k sexuálnímu ukájení, pak k záchraně ze složité situace, když je odstraněn jeden ze smyslů (například zrak), a v nevyšší formě je schopen zjišťovat jevy pod povrchem běžných událostí (příčiny, jež se stanou důsledky v budoucím čase, nebo minulost předmětu)


Hmota
   -    umělá: kladný vztah k přírodě symbolizuje rozumné nakládání s umělohmotnými odpady
   -    tvarovat umělou hmotu: jedině za tepla (oheň = činy) má umělá hmota vlastnosti lákající snícího tvarovat a tvořit, tímto způsobem může snový obraz ukázat plynulost procesu sebezdokonalování
   -    polotuhá: kombinace země a vody předurčuje takovou hmotu k hnětení a tvarování; takový obraz často ukazuje plynulost procesu sebezdokonalování
   -    pohonná: viz benzin
   -    obživlá: přináší do vědomí snícího zcela nový pohled na vnější svět; je častým obrazem archetypu UFO iniciační obřady jako představitelka neznámého a nepoznaného
   -    prvotní: prima materia (viz archetyp Alchymista)


Hmyz
   -    sedící na hlavě či létající kolem hlavy (vyjma motýlů a včel): představuje dotěrné myšlenky, výčitky svědomí
   -    jakmile začneme pracovat na zkvalitňování mysli, dojde k rozdělní myšlenek na závadné, neutrální a kladné, pak zákonitě dojde k významnému „rojení“ dotěrných myšlenek a výčitek svědomí (hmyzu) ve snech
   -    štípající, kousající, bodající: takto personifikované dotěrné myšlenky nemusí mít negativní dopad, neboť po štípnutí může palčivá bolest nastartovat pozitivní změnu chování a jednání
   -    hmyz kladoucí vajíčka larev (i do těla snícího): právě započal bolestivý vývojový proces v mysli snícího
   -    krmit hmyz: započetí práce s nevědomými obsahy mysli
   -    zbavit se obtížného hmyzu: jedině nastolení citové nebo duchovní náplně mysli dokáže snícího bez problémů a natrvalo ochránit před útoky i před samotnou existencí dotěrného hmyzu ve snech
   -    sociální (mravenci, termiti): může být synonymem uspořádání lidské společnosti
   -    lezoucí, žijící skrytě pod zemí, pod stromovou kůrou a podobně (škvoři, brouci): myšlenky a výčitky svědomí, které snícího obtěžují, koušou a bolí, vystupují z podvědomí
   -    parazitní (blecha, klíště a podobně): nepříjemné myšlenky nebo nervové podráždění
   -    žijící na vodní hladině či v těsné blízkosti (bruslařky, vodoměrky, potápníci, znakoplavky): myšlenky „žijící“ na rozhraní vědomí a podvědomí; další viz hladina
   -    neznámý: dosud nedostupné a překvapivé obsahy mysli (myšlenky)
   -    hubení hmyzu: je synonymem likvidace nežádoucích myšlenek a vyprazdňování mysli


Hnětení těsta
   -    základní prvky představující zemi a vodu se navzájem mísí, což už samo o sobě představuje započetí práce na vlastním sebezdokonalení (do symbolů další vývojové fáze vstoupí vzduch – kvasnice a oheň – pec); hnětení je synonymem známé cesty, neboť hníst můžeme i se zavřenýma očima
   -    představuje plynulost a neohraničenost, neboť těsto je bez hran a zlomů
   -    může ale znamenat i pád do pudového, neboť prostřednictvím hmatu dává vzpomenout na smyslnou rozkoš milostného objetí a touhu pronikání do nitra předmětů (pohlavní spojení)


Hněv
   -    nechat se unést vlastním hněvem: jakýkoliv hněv patří pouze egu a hořké frustraci, že svět a lidé kolem nejsou podle představ snícího, avšak i v tomto negativním symbolu je kus pozitivního, protože jedině když si uvědomíme vlastní chybu, dokážeme ji v budoucnosti eliminovat
   -    zažívat hněv druhých: symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy rozhněvaného člověka za jediným účelem: asimilovat hněv nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti


Hniloba
   -    viz hnít


Hnis
   -    velice kladný sen, ačkoliv snové obrazy s hnisem mohou být i bolestivé a odpuzující, neboť hnis symbolizuje automatický nastartovaný ozdravný proces v mysli snícího; pokud k těmto obrazům přidáme soucit a starostlivost o postižené, pak jsme na nejlepší cestě k poznání


Hnít
   -    tlení a hnilobný proces je běžný přírodní cyklus, který naznačuje, že vše svým skonem dává život a sílu jiným formám, tak rozklad vědomím překonaného prvku připravuje půdu pro nový život
   -    hnijící formy představují odložené a nepotřebné obrazy světa, které již podléhají rozkladu, proto mohou být i obsahem archetypu Témata zničení světa; je to velice kladný prvek potvrzující výměnu náplně vědomí snícího
   -    hnijící maso: opouštění pudového myšlení nasměrovaného k sexu, další viz maso
   -    hnijící dřevo: postupná likvidace příchylnosti k pudové části svého já, další viz dřevo
   -    hnijící bahno: pomalá proměna vlastní živočišné podstaty prosycené pohlavním pudem a chtěním; je velice kladné, když snové obrazy hnijícího bahna a nepříjemný zápach vedou snícího ke snaze vše vyčistit
   -    hnijící ovoce: pro běžný život narušené emoční vazby s možností partnerských rozchodů, ale pro duchovní vývoj velice pozitivní rozklad sexuálních symbolů


Hnízdo
   -    je symbolem rodinného života
   -    špatné, rozbité: narušené rodinné vztahy, trápení
   -    zničit: ztráta domova vlastní vinou
   -    prázdné: někdo z členů rodiny či blízkých přátel opustí domov a bude kráčet samostatnou cestou


Hnůj
   -    vše pudové má kladný vztah k hnoji, i když na něj působí rozkladně, a snaží se, aby i snící byl do hnoje shozen nebo alespoň jím potřísněn
   -    na dvoře: hmotné touhy v mysli strhují snícího k negativním činům
   -    předměty házené snícím do hnoje: odložené symboly
   -    uvnitř místnosti: může být fyziologickým obrazem již prázdné dělohy s placentou – lůžkem (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    úklid hnoje: jeden z nejpřirozenějších obrazů morálního očišťování; podobnost s Héraklovým vyčištěním Augiášova chléva není náhodná (viz archetyp Hrdina)
   -    hnojení zahrad a polí: posilování citové složky přepracovanými pudy


Hnutí
   -    viz jednotlivé druhy hnutí (politické, ekologické, náboženské a podobně)

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO