[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"



" F "




Fabrika (továrna)
   -    zde se "vyrábějí" vztahy, náplně mysli a věci, které symbolizují stav mysli, proto může továrna odpovídat pudové, citové i duchovní rovině
   -    být vedoucím pracovníkem, mít dokonalý přehled o dění v továrně: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra
   -    tovární komín: je ústředním prvkem celé továrny a ukazuje, že z vlastností snícího nejvíce vystupuje sexualita a sexuální chtění
   -    předměty v továrně a v okolí továrny stejně jako činy, které nás do továrny zavedly, mohou napovědět, v jaké rovině snění probíhá
   -    podzemní: významná práce snícího v podvědomé mysli
   -    na měsíci: vztahy a náplň mysli citové roviny
   -    mimozemšťanů, na vesmírné lodi, na cizí planetě: jednoznačně vztahy a náplň mysli duchovní roviny
   -    prázdná tovární hala: potvrzuje alespoň na okamžik vyprázdněnou mysl a připomíná jedinečnou příležitost intuitivně pochopit podstatu beztvaré prázdnoty*31
   -    sklářská s rozžhavenými pecemi: plynulé přetváření obsahu mysli pomocí vnitřního ohně zažehnutého soustředěním; výsledný sklářský výrobek charakterizuje náplň mysli či symbolicky proces sjednocování, který může být znázorněn i samotnou tavbou
   -    dělníci v továrně představují nižší složku přirozenosti, složku, jež se váže k egu
   -    v továrních zdech častokrát můžeme sledovat proměnu sexuálních symbolů ve zvířata (pudy) a proměnu zvířat v lidi (proměna pudového v citové); duchovní rovinu většinou ukazují předměty symbolizující proces sjednocování či jednotu (koule, kruhy, mandaly*21, disky a podobně)
   -    chemická: je nutné si uvědomit, že proces probíhající chemické výroby je pouhým prostředkem k zachycení vědomí snícího a důsledkem je tomu odpovídající proces sjednocování s přetvářením obsahu vlastní bytosti; na poli nevědomí je chemie prostředkem k dosažení znalostí vnitřních alchymických procesů


Facka
   -    dávat: nepochopení stavu, v němž fackovaný jedinec je
   -    dávat dětem: nepochopení procesu sjednocování
   -    dostávat: ponížení uměle vyvyšovaného ega
   -    výzva k bdělosti a pozornosti (například: když při sexuálních hrátkách dostanete od neznámého člověka facku, tak vás citová anima či animus upozorňuje na nebezpečné upadání do světa pudů)


Fagot
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Fakír
   -    vidět: nevědomí ukazuje snícímu, že vědomí a vůle přesahují možnosti hmotného těla
   -    být jím: schopnosti vědomí a vůle již přesahují možnosti hmotného těla a nyní je pouze otázkou, jak snící netušených vlastností hodlá využít


Faktura
   -    proplácet, dostat k proplacení: velice kladný sen, neboť platba ukončuje proces získávání, nastává klid v duši do dalšího okamžiku, než se pokusíme něco nového získat a kdy zase budeme muset vynaložit mnoho sil k dalšímu získávání
   -    vypisovat, vymáhat zaplacení: finanční ztráta
   -    neplatná: je třeba věnovat více pozornosti vlastním přáním, které nás strhávají do nechtěných stavů (stres, nevyrovnanost, roztěkanost apod.)


Fakulta
   -    viz škola


Faleš, falešný
   -    přijímaná faleš vlastní i druhých: představuje nebezpečí, že se iluze, nepravda a lež stanou morálním kreditem snícího
   -    jednáme, vidíme či cítíme falešné chování a podvádění tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad falešností vlastního chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet; to není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
   -    falešná hudba, tóny, zpěv: disharmonie uvnitř duše; je nanejvýš nutné sladit vnější tlaky s vnitřním cítěním a dospět k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
   -    falešné peníze, zboží, zlato: zklamání nad jednáním druhých lidí vytvoří prostor pro zamyšlení se nad svým vlastním jednáním, jímž snící někdy v minulosti ublížil, proto je dobré přijmout falešné jednání druhých a v pochopení směřovat k soucitu s chtivými lidmi
   -    faleš a přetvářka patří k masce osobnosti a k egu, tedy k tomu, co je na povrchu, zatímco jednání bez falše a přetvářky patří tváři pod maskou a je podstatou skutečné individuality


Falzifikát
   -    je ve své podstatě falešnou věcí (viz faleš, falešný )


Fáma
   -    je ve své podstatě důsledkem falešného jednání (viz faleš, falešný )


Fanatik
   -    fanatismus v jakékoliv formě je zcela jednoznačně množením zla


Fanfára
   -    slyšet: brzy přijde slavnostní okamžik či možnost vzestupu na společenském žebříčku, ale pozor - i sláva a vzestup má své stinné stránky a většinou sen v ostatních symbolech na toto nebezpečí upozorní


Fantazie
   -    přestože se odehrává na snové rovině, vede k prospěchu v materiální sféře života a k milostným úspěchům, ale v citovém a duchovním smyslu je negativním jevem


Fara
   -    většinou citová rovina, neboť je sídlem faráře jako citového anima


Faraon
   -    a jeho choť má podobný výklad jako král - královna či císař - císařovna
   -    může se vztahovat i k vizím minulosti (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Farář
   -    citový animus


Fárat
   -    viz horník


Farma
   -    je místem střetu s pudovou částí a jedině plná kontrola nad všemi zvířaty nebo mrtvá zvířata zvyšují prožívání snícího na citovou rovinu; jedinou výjimkou je rybí farma, která ve spojitosti s vodním prvkem působí na citovou oblast
   -    ukazuje souhrn vlastností (v názorné podobě zvířat), s nimiž se bude snící v nejbližší době střetávat; domácí zvířectvo na farmě symbolizuje začátek sebepoznávání a začátek poctivé práce s pudy
   -    bláto, hnůj na farmě: hmotné touhy v mysli, jež strhují snícího k negativním činům (jen o trochu méně negativní je zarostlá, zanedbaná a neudržovaná farma)


Farmář
   -    aktivní činitel v asimilaci pudové části


Fasáda
   -    pouze fasáda domu, v němž snící žije či žil, se vztahuje k osobnosti a k rodinným vztahům
   -    vzhled ostatních fasád domů je přímo úměrný kvalitě prožívaného vnitřního světa


Fašismus
   -    důrazné varování před hnědým zlem a „medovými“ řečmi o nadvládě a nadřazenosti
   -    hákový kříž, svastika*32: není kupodivu na úrovni nevědomí (a ve snech) spojován se zlem fašismu, ale naopak je mystickým vyjádřením věčného koloběhu života; směr ramen svastiky pak vyjadřuje buď vzestup (vlevo- proti směru hodinových ručiček) nebo sestup (vpravo - po směru hodinových ručiček)


Fata morgána
   -    spouštěcí impuls pro všechny lidi, kteří vidí fata morgánu, má společného jmenovatele (například sexuální závislost, podřízenost, strach a podobně)
   -    snová fata morgána je utkána ze stejného materiálu jako ostatní snové předměty a osoby, tudíž nepředstavuje iluzornost, ale skutečnou náplň mysli; nevědomí symbolem fata morgány upozorňuje snícího na nejrychlejší možnost odstranění závadného myšlení


Faul (ve sportu)
   -    dělat: přílišná snaha o uplatnění se v hmotném světě i za cenu nečestného boje; egoismus na vzestupu
   -    přijímat: snící ve snaze odstranit moc ega nad sebou se nejprve setkává s nečestným jednáním soupeřů, aby se postupně naučil bez zášti ve svém srdci fauly přijímat a nakonec nalézt soucit s lidmi, kteří se bezohledně prodírají džunglí lidských vztahů


Fazole
   -    sexuální symbol: u mužů má vztah k varlatům a plodnosti, zatímco u žen k pohlavnímu aktu a možnému početí, v případě těhotenství má fazole vztah k vývoji plodu v těle matky
   -    přebírat: hodnocení vlastní sexuality
   -    pěstovat, vařit, jíst: práce s vlastní sexualitou
   -    na úrovni nevědomí a ve snech může být i pomůckou k věštění či losování
   -    světlé: pozitivní náplň mysli
   -    tmavé: negativní náplň mysli


Fén
   -    ať už je to teplý jižní vítr nebo elektrický vysoušeč vlasů, vždy omezuje citové prožívání snícího


Fena
   -    viz pes


Fénix
   -    prvek ohně je v v některých archetypech zakoušen jako prostředek duchovního znovuzrození po smrti ega a tento proces na sebe může brát podobu bájného ptáka Fénixe*52, jehož stará podoba zmírá v ohni, aby znovuzrozen povstal z popelu a volný bez zábran vzlétl k slunci


Feromon
   -    schopnost zaznamenat přítomnost feromonu a jeho účinků ve snech s sebou přináší schopnost uvědomit si na příkladu zvířecího chování i lidskou sexuální podřízenost (svou či druhých lidí)


Fiakr
   -    viz dostavník, kočár


Fekálie
   -    viz exkrement


Fialka
   -    jako večernice symbolizuje ukončení některé události (často ve formě vzpomínky)
   -    smutek
   -    fialkový olej: po smutku přichází naděje, obnova, nová náplň mysli, znovuzrození


Figurka
   -    čokoládová: viz čokoláda
   -    šachová: velice pozitivní symbol, však jen pokud jsou šachové figurky kompletní; odchod z negativního myšlení; hledání řádu světa
   -    zvířecí, pokud není modlou: pudy vztahující se ke zvířeti znázorněnému figurkou jsou dokonale ovládnuté
   -    modla: podřízenost a závislost
   -    člověka: schopnost prohlédnout bezvýznamnost a pomíjivost lidského jedince; tento symbol je zesilován lehce tvárnou i lehce zničitelnou hmotou (například vosk)


Fík
   -    strom: symbolizuje nebezpečné emoční vztahy a uzurpující lásku
   -    květ i plod: jednoznačný sexuální symbol
   -    fíkové dřevo: brzká smrt v okolí snícího


Film
   -    vtahuje člověka do světa jevů a vztahů; je také prostředkem, pomocí něhož nevědomí vyjadřuje vnitřní obsah podvědomé mysli, proto lze pomocí „filmových“ snů rozpoznat původce snových filmových obrazů
   -    produkovat, režírovat, pracovat u filmu: touha aktivně vstoupit do svého osudu a pozměňovat nechtěné obrazy vlastní mysli podle svých představ
   -    stále se opakující scéna filmu: strnulé názory a neochota se změnit, obava z budoucích událostí
   -    děj filmu přejde z plátna do děje snu: příliš lehce se necháváte manipulovat svým okolím a příliš snadno propadáte lákadlům hmotného světa na úkor citových prožitků
   -    prostřednictvím filmu se často plní nesplněná přání, která jsme kdysi uložili do své mysli jako nesplnitelná (více v archetypu Anima Animus a Coniunctio)
   -    romantický: patří na citovou rovinu, vyjadřuje touhu po ideálních lidských vztazích
   -    hororový, plný absurdit a nesmyslností: pokud není přeneseným obrazem z denního vědomí, pak se jedná o důsledek existencialismu z předporodního vývoje snícího a následného utrpení ve třetí fázi BPM (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    hororový s postavou říše zla, příšery či ďábla: prostředek k vyjádření archetypu Stín dává prostor pro asimilaci nižších pudových složek
   -    sadistický, masochistický, pornografický, akční, gangsterský: pokud není přeneseným obrazem z denního vědomí, pak se jedná o emoční vyústění části předporodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    bývá často prostředkem, kterým nevědomí snícímu sděluje události minulé či budoucí, včetně minulých životů (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
   -    prohlédnout filmový trik: potvrzuje schopnost v denním vědomí pochopit iluzornost jevů a vztahů kolem sebe
   -    filmové makety, atrapy staveb: schopnost snícího rozeznat iluzi vnějšího jevového světa
   -    odmítnout se dívat na film či z něj odejít: snícího láká klid a mír bez emočních vzruchů
   -    zrychlený: ukazuje v běžném životě nesnadno pozorovatelný vliv času na určité jevy, osoby či předměty
   -    filmování pod vodou, podmořské záběry: nejsou právě běžným snovým obrazem, neboť nevědomí jimi ukazuje většinou bolestivé obrazy mysli z hlubších vrstev podvědomí
   -    je velice kladné, když se kolem filmů a filmování točí soucit, pochopení karmických vztahů*34 a závislostí, neboť v určité fázi duchovního vývoje je film pojímán jako obraz iluzorního světa
   -    do fotoaparátu: viz fotoaparát


Filmovat (hrát) zranění
   -    snaha vyhnout se nepříjemným událostem a emočním střetům


Filozofie
   -    přináší snícímu nadsmyslové zkušenosti ve věcech karmy*26, zákonitosti evoluce a způsobu vykoupení z koloběhu zrozování
   -    snové filozofické uvažování je vnitřním vnuknutím archetypu Moudrý stařec
   -    dokáže měnit myšlení i skutky nejprve ve snových obrazech a následně i v denním vědomí; filozofie může být branou k poznání vnějšího i vnitřního světa
   -    existenciální: je zcela jednoznačně důsledkem traumatu porodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
   -    filozofické vejce: alchymistický symbol, který ve svých útrobách skrývá základní kameny světa - země, voda, oheň a vzduch a teprve rozbitím filozofického vejce mečem poznání alchymista, stejně jako Bůh, spatřuje základní stavební kameny světa a řád stvořeného světa


Filtr
   -    představuje rozlišovací schopnost mysli


Finále (sportovní)
   -    nemá v nevědomí podstatnějšího významu a je pouze stupněm k dosahování cílů vlastní osobnosti a posilování ega (více v archetypu Poklad)


Finance
   -    viz banka
   -    finančník: viz bankéř
   -    kladné pro budoucnost je financovat veřejné a celospolečenské projekty; ostatní viz bankovky


Fingovat
   -    zranění: snaha vyhnout se nepříjemným událostem a emočním střetům
   -    další významy viz faleš


Firma
   -    podstata a předmět podnikání je důležitější než samotný symbol či název snové firmy


Flám
   -    vztahuje se jednoznačně k pudové rovině a často se k flámu přidávají další symboly pudové roviny (alkohol, sex)
   -    ve zdárném duševním a duchovním vývoji se k obrazům flámujících lidí, kteří ničí potenciál svých schopností, přidává soucit


Flétna
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Flirt
   -    může značit i nový milostný vztah, ale zcela jednoznačně patří pudové rovině


Fontána
   -    zkrocené emoce pomohly snícímu vystoupit na citovou rovinu a spatřit vnitřní zdroj citových vzruchů
   -    jakmile se ke snu s fontánou přidá sexuální vzrušení, pak se vystoupení na citovou rovinu degradovalo chtěním sexuálního prožitku a gejzír fontány je v mysli snícího degradován na pouhý výron semene a tvar fontány nabírá falického tvaru


Fosfenická forma
   -    je prožívaná šamany přírodních národů při navozování změněných stavů vědomí a občas pronikají do snů či meditací (popis fosfenických forem*17 viz obrázek 5 v knize „Tajemství řádu nevědomí“)


Fošna
   -    viz dřevo


Fotbal
   -    symbolizuje světský charakter, když hráči představují jednotlivé lidi (či města a státy), míč osud a hrací plocha svět, na kterém se účastníci fotbalového utkání snaží osud naklonit ve svůj prospěch
   -    patří na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě
   -    fotbalové zápasy o tituly a pocty patří do archetypu Poklad a jsou mnohdy splněným přáním minulosti (hlavně u bývalých fotbalistů a u fotbalových fanoušků)
   -    fotbalový divák: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
   -    fotbalový míč je však symbolem, který lemuje cestu ke sjednocení, proto schopnost dokonale ovládat míč je schopností snícího formovat své pudy a po dosažení dokonalosti povýšit své prožívání na vyšší rovinu
   -    čára na hrací ploše odděluje jeden stav od druhého, čímž nevědomí snícího připravuje na možnost změny


Fotoaparát
   -    symbolizuje určitou emoční vazbu snícího s fotografovaným předmětem či prostředím
   -    film do fotoaparátu: upozornění snícímu, aby si zapamatoval určitou (většinou negativní) událost, jejíž charakter je určen obrázkem na filmu nebo událostmi kolem symbolu


Fotograf
   -    často patří mezi splněná přání minulosti a splněné umělecké ambice
   -    vidět fotografa při práci: zdůrazňuje určitou emoční vazbu snícího k předmětům, osobám a prostředí, které je objektem zájmu fotografa
   -    v roli fotografa může snící lehce směřovat zážitky a prožívání do chtěných stavů už pouhým výběrem fotografovaného objektu, osoby či prostředí


Fotografie
   -    známé předměty a známí lidé na fotografiích jsou tím, po čem toužíme nebo co nás očekává v blízké budoucnosti; na fotografiích a jejich obsahu lehce poznáme záběry svého chtění
   -    neznámí lidé na fotografiích mohou být osudovým znamením a předzvěstí setkání
   -    s jasnou vazbou k minulosti či k budoucnosti mohou být skutečnými vizemi minulosti nebo budoucnosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
   -    dětí: touha po sjednocení
   -    milenky, milence, manželky, manžela, družky, druha: touha po sexu
   -    smutná, srdceryvná: nutkavá vzpomínka by mohla vést k poznání bolestného koutku naší duše
   -    rodinná: u nezadaných lidí často symbolizuje touhu po rodině, zatímco u vdaných žen a ženatých mužů touhu po harmonických vztazích kolem nich
   -    pornografické, akty: pokud není přeneseným obrazem z denního vědomí, pak se jedná o emoční vyústění třetí části předporodního zážitku (více v archetypu Bazální perinatální matrice)


Foukací hudební nástroje
   -    poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši


Foukačka
   -    jako zbraň domorodých kmenů: symbolizuje falus a šipka vylétávající z foukačky je synonymem ejakulace
   -    snové zranění, které je způsobeno touto zbraní (sexuálním chtěním), je ve skutečnosti daleko vážnějším citovým poraněním


Frak
   -    vidět, nosit: brzká možnost zúčastnit se nějaké společenské či kulturní akce


Fraška
   -    s absurdním dějem může být vyjádřením předporodního procesu v archetypu Bazální perinatální matrice
   -    jinak viz divadlo


Frekvence
   -    vztahující se k elektřině, viz elektřina
   -    vztahující se k tělu: oblasti prožívání (sféry*33) jsou oddělené schopností vnímat určitý frekvenční rozsah, což jako stavy vědomí poznali jogíni i šamani přírodních národů; prožitkem změny frekvence (někdy je více, jindy méně patrná a někdy ji snící ani nezaznamená) vlastního těla může snící navštívit nám nejbližší sféry - svět duchů a zemřelých, zvířecí svět (směrem dolů) nebo andělské světy (směrem nahoru); o tomto tématu obsáhle hovoří archetyp Témata zničení světa
   -    schopnost vnímat změněnou frekvenci může navodit trans a změněné stavy vědomí jak ve snech, tak i v denním vědomí


Fronta (dav lidí)
   -    děje ve frontě odrážejí vnitřní bytostný stav a podvědomý, byť často utajený zájem směřovaný do roviny pudové (sexuální obrazy, potenciální vztahy, zisk hmotných věcí, včetně potravin a podobně) či do roviny citové (fronty na záchod, u lékaře, zubaře a podobně) nebo a jen zcela výjimečně se snové fronty mohou tvořit na rovině duchovní
   -    velice kladné je, když snící odmítne stát frontu nebo ji jen pozoruje, neboť tím se potvrzuje skutečnost, že se alespoň v jednom ohledu zbavil chtění


Fronta (válečná)
   -    viz boj


Funkčnost, fungování
   -    velice široký pojem, u něhož vždy záleží, k jakému symbolu je přiřazen, samostatně nelze jednoznačně vysvětlit


Fyzický
   -    fyzické násilí: je nástrojem dosahování výhod v hmotném světě, avšak na úrovni nevědomí a ve snech je to zcela jednoznačně symbol slabosti a neschopnosti odolat vlastnímu chtění, symbol slabosti odolat pudovým podnětům, jež vycházejí z nitra; pro zdárný duševní a duchovní vývoj je žádoucí, aby snící fyzické násilí v sobě samém (všechny postavy jsou personifikacemi*65 skrytých částí snícího) dokázal eliminovat pochopením, indiferencí a soucitem


Fyzika, fyzikální
   -    svět snů nepodléhá klasickým fyzikálním zákonům, které mají vztah k hmotnému světu, ale je řízen zákonem příčiny a následků (karmický zákon*34), proto je zcela běžné, že se jevy spatřené ve snech vymykají fyzikálním zákonům

























Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO