[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" A "
A
   -  ukazuje na počátek podnikání či nové životní etapy


Abatyše
   -  řídící prvek animy, když se snící v pokoře vzdává svého ega
   -  pro muže nutnost uvědomění si své ženské části duše, která v této chvíli dosahuje vrcholu pro budoucí nutnou pokoru
   -  již při podvědomém přijetí tohoto symbolu nastává v životě dosti významná změna


Abeceda
   -  tak jako vše má počátek, tak má i svůj konec
   -  kromě konce a počátku nám abeceda napovídá i plánovaný a přesný průběh, který bude zárukou úspěchu


Abnormalita (velikost, klid, hluk apod.)
   -  podstatně zesiluje přiřazený snový symbol
   -  abnormální velikost se převážně týká lidí, tělesných částí, zvířat a vajec (viz jednotlivé symboly)
   -  abnormální klid nám ukazuje význam ztišení mysli pro zdárný psychický a duchovní vývoj: cestou k zažívání abnormálního klidu a míru ve snech a později i v denní skutečnosti je pravidelné meditační úsilí
   -  abnormální hluk, provoz, ruch je vážným varováním, neboť právě tyto vjemy vedou k psychické nevyrovnanosti, k stresům a jsou kořenem budoucí nemoci nejen psychického charakteru


Abrahám
   -  Abraháma zdobila mírumilovnost, nezištnost a nezlomná důvěra v Boha; je ctěn židy, Araby, západními národy a dokonce i Slovany, proto je významným duchovním faktorem a přítomnost „otce národů“ ve snech je významným životním předělem a ukazatelem nové cesty
   -  Abrahámovo lůno je synonymem nebe


Absolutní
   -  buddhisté jsou přesvědčeni, že pravá, absolutní, realita leží mimo hmotný svět ve stavu bez formy (tvaru) a času; oba aspekty, tedy buddhistické absolutno ( beztvará prázdnota*31 a bezčasovost) a materialistická realita hmotného světa se bytostně dotýkají lidské existence
   -  objevení se specifikace „absolutní“ (např. svoboda, klid, ticho, jednota) ve snech napovídá o přiblížení se chápání buddhistického absolutna.


Abstinence, abstinent
   -  nepožívání alkoholu (či drog) z denního vědomí přechází do podvědomí (trvá i roky po započetí abstinence)
   -  viděti: pro konzumenta alkoholických nápojů (či drog) upozornění na jinou alternativu životního stylu nebo i varování před zdravotními následky nadměrného požívání alkoholu jakékoliv formy s ukázkou budoucí abstinence
   -  býti abstinentem: živější prožitek vlastního stavu bez obluzování návykovými látkami jakéhokoliv druhu po čase přináší schopnost vědomého řízení snů


Absurdita, absurdní
   -  objeví-li se sen plný bizarních a absurdních obrazů, pak se může jednat o archetyp BPM (bazální perinatální matrice) a zejména jeho druhou část, kdy se pomocí „šílených“ vizí připomíná nesmyslnost i absurdita lidské existence a snoubí se s představami nesmyslné frašky světa; tento snový prožitek je třeba pochopit, neboť by mohl vytvářet nepříjemné psychické bloky (více o tomto v archetypu BPM)
   -  podobná absurdita může vyvěrat z mytologických témat uložených hluboko v lidské psýché; i zde je třeba nalézt podobnost s mytologií a snažit se rozkrýt význam snových obrazů
   -  při skutečně hluboké transformaci vzpomínek se dříve zcela normálně viděné věci a vztahy z dnešního pohledu stávají jinými, občas s nádechem grotesknosti a absurdity


Admirál, admiralita
   -  vidět: ukazuje možnost řídícího prvku vojenské oblasti a vysoké disciplíny
   -  admirál má zcela zřejmý vztah k lodím na vodě i pod ní, a tedy z hlediska nevědomí k podprahovým skutečnostem nitra (však pouze ke zlomku, stejně jako zlomek podvodního světa je objeven lidmi)
   -  být jím: naděje objevovat díky vysoké disciplíně tajemná zákoutí vnitřních procesů


Adopce, adoptovat
   -  býti adoptován: bude za vámi stát mocný ochránce
   -  vidět adopci: nastává pro vás doba směřování úsilí ve světě k všeobjímající lásce
   -  adoptovat: Kristova všeobjímající láska nachází odezvu v srdci


Adresa, adresát
   -  vidět vlastní: upozornění na nutnost sebereflexe, na nutnost zvnitřnění, na nutnost návratu k snovému domu, což je návrat k sobě - k celistvému člověku
   -  vidět cizí: upozornění na vstup cizího člověka do života
   -  adresy minulé: je načase vrátit se k neukončeným a nedořešeným událostem minulosti a nalézt odpuštění


Advokát
   -  je synonymem ztrát, proher, zmaru a beznaděje
   -  pozor na jazyk, který je připraven vždy říci jen to, co se mu hodí, a jen pro svůj zisk
   -  advokát chudých: svědomí se pohnulo a mělo by směřovat k odčinění chyb minulosti


Afrika
   -  ve spojitosti se zvířectvem nebo mytologickými postavami (např. Bůh Ešu - kejklíř*70 a šprýmař) jsou důležité pouze vlastnosti k nim se vztahující, neboť právě ty mají za úkol otevřít oči zahleděné do živočišnosti a "řádu" materiálního světa
   -  mapa Afriky: ukazuje na neobvyklé plány zavánějící exotikou či velkým rizikem
   -  v koloniální době nadvlády Evropanů: zdůrazňuje potřebu opustit mocenské ambice nebo i jen diktátorské manýry ega používané ve vztazích k vlastnímu okolí
   -  mohou to být vize událostí minulých či budoucích (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)


Agent
   -  pojišťovací: předzvěst škody a ztráty
   -  výzvědné služby: závažné události ve světě, ale i konflikty a různice v osobním životě
   -  stát se agentem policie: slabá vůle se podřídí mocenskému tlaku okolí a snící jde snazší cestou menšího odporu do větších závislostí
   -  odmítnout spolupráci: odvaha a vědomí svobody překonají mnoho těžkostí


Agregát
   -  je vůlí na poli emočních zátěží minulosti, je třeba rozeznat, kam je energie agregátu směřována


Agrese, agresivita, agresor
   -  na povrch vyplouvají kdysi potlačené agresivní sklony, aby mohly být transformovány a pochopeny
   -  napomáhá opuštění zažitých vzorců chování ve starém prostředí (buď rodinném, nebo společenském)
   -  je v mnohém společná se sexualitou, homosexualitou*48 , sadismem a masochismem, agrese velice často přechází v sexuální útok, jehož význam podrobně vysvětluji v archetypu Anima - Animus
   -  agrese skrývá strach před sebou samým, strach před odkrytím skutečných vlastností osobnosti, agresivní vlastnosti má člověk s pocity méněcennosti
   -  agresivní předměty (např. potápěči, stvůry, vrata, zdi, lana, vrtačky, pily, lisy, mučící nástroje, auta) mohou mít spojení s archetypem Bazální perinatální matrice a jeho druhou a třetí fází; předměty asociují průběh porodu a části těla rodící matky či ruce s nástroji porodníků
   -  agresivita je nedílnou součástí archetypů Hrdina, Stín a Témata zničení světa
   -  duchovní vývoj člověka kráčí od prvotního opětování agrese (oko za oko, zub za zub) přes úniky z dosahu agrese k indiferentnímu vidění agrese, aby poté mohla být agrese, ač na vlastní osobě, absorbována soucitem a odpuštěním (jako Kristus na kříži)


Achát
   -  s charakteristickým okem: hmotný zisk
   -  černý, bez oka: problémy a ztráty


Akcie, akcionář
   -  jen prodej či likvidace akcií přinese štěstí do budoucnosti
   -  nákup, vlastnictví i pouhé spatření akcií přináší starosti a trápení


Akné
   -  mít: nevědomí snižuje uměle vyvyšovanou osobnost snícího, což následně vede k trpělivé práci a zisku
   -  vidět na druhých: jiným lidem nahlédneme pod pokličku pracně budované osobnosti (ega)


Akrobat, akrobacie
   -  je na čase přestat se zabývat přemýšlením, kalkulováním, chytračením a vypočítavostí, je na čase soustředit se jako akrobat při svém vrcholném čísle, tedy soustředit se na splnění jediného úkolu a neplýtvat silami na mnoho věcí najednou


Akt
   -  pohlavní: pád do pudového prožívání
   -  umělecký: hledání obrazu pudové animy (více o tomto tématu v archetypu Anima - Animus), či touha oprostit ženskou stránku duše od vtírající se osobnosti (ega)


Akumulátor
   -  je synonymem vnitřního zdroje energie
   -  nalézt: opustí-li člověk v denním životě neužitečnou činnost, pak bude nalézat vnitřní energii ve snovém obrazu akumulátoru
   -  ztratit: ztráta vnitřní energie, dochází k ní většinou po hádkách a marnotratné činnosti v denním životě


Akvárium
   -  na symbolu akvária lze snadno vypozorovat snahu člověka o sebezdokonalování; při dobrém postupu se ve snových obrazech kdysi prázdné či poloprázdné akvárium začne naplňovat rybičkami a čistit, aby poté snící člověk rybičky zachraňoval a pomáhal jim; velké množství rybiček je posléze doplňováno obrazy líhnutí nové generace a obojživelníky (krokodýl, žába a podobně), což dokladuje budoucí možnost proměny snícího
   -  bez rybiček a vodních živočichů: prázdnota a beznaděj života
   -  plné rybiček a vodních živočichů: naděje a možnost vzestupu
   -  plavat v něm: kruté omezení v následném období
   -  čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega


Alabastr
   -  symbol čistoty a z ní vyplývajícího štěstí


Albín (zvíře)
   -  výjimečnost, před kterou je třeba míti se na pozoru


Alegorie
   -  snové obrazy jsou plné alegorií, zejména pak archetypy BPM, Poklad, Anima – Animus, Coniunctio a Self, alegorie jsou důležitým výrazovým prostředkem, jímž k nám promlouvá moudré nevědomí


Alej
   -  jít po cestě v aleji: naděje a velká radost
   -  cesta alejí je synonymem životní cesty


Alfa (písmeno řecké abecedy)
   -  stejně jako písmeno „A“ ukazuje na počátek podnikání či nové životní etapy


Alfa (složka radioaktivního záření)
   -  vyvarujte se předmětu, který ve snu nese záření alfa


Alchymie, alchymista
   -  viz archetyp Alchymista


Alibi
   -  je důležité rozeznat, za jakým účelem bylo alibi ve snu poskytnuto nebo obdrženo


Alimenty
   -  nevědomí upozorňuje na budoucí dlouhodobý závazek, který nemusí mít s placením výživného nic společného; pokud snový závazek (jak placení tak i příjem) snící dobrovolně a s porozuměním druhé strany akceptuje, pak si vytváří velice dobré podmínky pro budoucí životní vztahy; jestliže je tomu naopak, pak nebude schopen uspokojivě urovnat vlastní záležitosti a vztahy s okolím


Alkohol (vyjma vína)
   -  je třeba si uvědomit, že alkohol škodí duši, přestože někdy může prospívat tělu; nevědomí je na straně duše, a proto bude vést člověka k abstinenci, ale zároveň i k toleranci lidí požívajících alkoholické nápoje, neboť nenávist k alkoholu je dokladem vnitřní, byť netušené závislosti
   -  pít: upřednostňování tělesných požitků před duševním zdravím a duchovní čistotou
   -  vidět: zkouška nevědomí, zda podlehneme touze po vzrušení, opojení a extázi
   -  odmítnout: nastoupení správné cesty sebezdokonalování, odmítání by mělo vést k podvědomé abstinenci ve snovém životě


Almužna
   -  snoví žebráci mají za úkol přivést snícího k soucitu, toleranci a k snaze pomáhat bližním
   -  brát: ponížení; je třeba zamyslet se nad mocí, kterou nastolily peníze ve vašem životě
   -  odmítnout: zdravá hrdost
   -  dávat s povýšeneckým přehlížením: brzké životní zkušenosti srazí vaši pýchu
   -  dávat se soucitem: štěstí a radost


Alpy
   -  být v nich za tmy: nastává významná duchovní krize
   -  běžné jevy (třeba lanovky, rolby apod.) jedou obráceně: jdete špatnou cestou, je třeba zamyslet se nad svou současnou rolí v životě a přijmout rozhodná opatření
   -  pobývat v nich: pevné zdraví, radost a štěstí
   -  stoupat na jeden z alpských vrcholů: oproštění se od světských záležitostí a směřování ke skutečným hodnotám duše a ke sjednocení
   -  východ či západ slunce: touha po božském prožitku*73
   -  upravovat sjezdovky či cesty: vyrovnávání cest ke šťastné budoucnosti


Altán
   -  co je uvnitř altánu, to vstoupí do života
   -  možnost milostného dobrodružství


Amazonka (žena)
   -  v nevědomí představují přesilu Animy (více o tomto v archetypu Anima - Animus a Hrdina)


Amerika
   -  ve spojitosti se zvířectvem nebo mytologickými postavami (např. Quetzalcoatl*39 , Tlaloc, chřestýš, zajíc apod.) jsou důležité pouze vlastnosti k nim se vztahující, neboť právě ty mají za úkol otevřít oči zahleděné do živočišnosti a „řádu“ materiálního světa
   -  severní: symbol materiálního bohatství, ale zároveň duchovního nedostatku


Amfiteátr
   -  děj odehrávající se v amfiteátru odpovídá současnému stavu mysli snícího
   -  kamenný:je velice důležitým snovým symbolem pro další vývoj, neboť byl vytvořen minulými myšlenkami, city a činy snícího


Amfora
   -  jako dutá nádoba s oblým tvarem může představovat ženskou přirozenost, jinak záleží spíše na obsahu


Amnestie
   -  dostat: naděje pro budoucnost, ale pouze s jinou náplní vědomí
   -  dát či ji pro druhé vyprosit: významná snaha o změnu současného neradostného stavu


Amor
   -  představuje závažný zásah osudu do lidského života v možnostech milostných dobrodružství
   -  nedbat Amorova šípu ve vlastním těle, nebo jsou šípy neškodné: snící se ubrání nutkáním k milostným avantýrám


Amputace
   -  jsou většinou tzv. kastrační sny, kdy se spojuje strach i touha, což signalizuje závažný rozpor mezi mužskou a ženskou stránkou (více o tomto v archetypu Anima - Animus)


Ananas
   -  jíst: přijde pozvání k návštěvě
   -  vidět či kupovat: touha po veselí a dobré náladě


Anarchie, anarchista
   -  tíživá budoucnost plná nejistot se nemusí týkat osobního života, ale převážně života společnosti


Anděl
   -  vidět: pro nemocného zdraví, pro zdravého štěstí a radost
   -  mluviti s andělem: oznámení velice významné události
   -  býti: bez ohledu na sebe poskytnete svoji pomoc druhým lidem
   -  temný, padlý anděl: utajená část se z nitra dostává na povrch osobnosti


Androgyn, androgynos
   -  viz hermafrodit


Angličan, angličtina, Anglie
   -  anglické řízení vozidla (vpravo): situace se zkomplikuje a budete muset k řešenému problému přistoupit zcela netradičně
   -  hovořit anglicky: lehce se přizpůsobíte změnám, zlepšení finanční situace
   -  slyšet angličtinu a rozumět: porozumíte cizím problémům
   -  slyšet angličtinu a nerozumět: budete mít problémy v komunikaci s okolím
   -  v Anglii pobývat: tíhnete ke konzervatismu


Angrešt
   -  jako každý pěstěný plod je v nevědomí výsledkem vlastní snahy
   -  trhat či jíst: i v negativních zážitcích objevíte sladkou odměnu za svou trpělivost


Anima – Animus
   -  viz archetyp Anima - Animus


Anonym
   -  viz dopis


Antarktida
   -  je nejbližším připodobněním duchovního světa, v němž neexistují vůně a barvy ztrácejí smysl, je to svět, v němž nepotřebujeme žádných snových věcí, v němž ztrácejí význam i všechny citové prožitky, neboť bílá duchovní čistota se stává jedinou náplní panenského vědomí


Arktida
   -  viz Antarktida


Anténa
   -  kontrolovat, opravovat, stavět: přinese výrazné zlepšení komunikace snícího s příbuznými a známými
   -  vidět zničenou: budoucí problémy v komunikaci s bližními
   -  instalovat anténní zesilovač: lepší životní rozhled a mnohem větší dosah vlastních myšlenek a slov
   -  mnoho antén: v příštích letech se stanete veřejně činnými


Aparatura (zvuková)
   -  vidět: naskytne se možnost hovořit („hovořit“ třeba i hudbou) k lidem pomocí sdělovacích prostředků
   -  pracovat s ní: budete hovořit k lidem pomocí sdělovacích prostředků


Apokalypsa
   -  každá apokalypsa má vždy dva rozměry: jeden vnitřní, týkající se duchovního vzestupu, a jeden vnější, týkající se vnějšího světa, a tím i všeho lidstva (více o tomto v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)


Aport (výcvik psa)
   -  významná snaha o ovládnutí vlastní nižší přirozenosti


Apoštol
   -  starost o bližní se stane významnou náplní života


Apoteóza
   -  viz archetyp Poklad a ve vysvětlivkách viz apoteóza*23


Arcibiskup
   -  jako duchovní autorita přináší pro člověka křesťanského světa požehnání a štěstí


Archa (Noemova)
   -  vidět či na ni myslet: brzy přijdou velké povodně s dalekosáhlými následky (např. Morava, červenec 1997 či Čechy, srpen 2002)


Archiv
   -  ztráta


Armáda
   -  vlastní země: i vzpomínky na armádu mají další význam a důvod, proč se právě nyní objevují ve snech; většinou je to pobídka k vnitřní disciplíně, nebo k nalezení odvahy před důležitým životním krokem
   -  spřátelená: často ukazuje na nedostatky v chování a myšlení (např. pýcha, nedostatek pokory), ale také přináší významného pomocníka v kladných vlastnostech (například vůle, vytrvalost)
   -  okupační: bylo by vhodné opustit staré myšlení a s novou náplní vědomí se vydat na dobrodružnou cestu nevědomím (často se dotýká archetypu Témata zničení světa)
   -  snové obrazy armád mohou patřit i mezi vize budoucnosti a minulosti (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)


Arogance
   -  jednáme, vidíme či cítíme nepříjemné arogantní chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad arogancí vlastního chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet; to není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Artista
   -  je na čase nezabývat se přemýšlením, kalkulováním, chytračením a vypočítavostí, je na čase soustředit se jako artista při svém vrcholném čísle, tedy soustředit se na splnění jediného úkolu a neplýtvat silami na mnoho věcí najednou


Asfalt
   -  silnice s asfaltovým povrchem: snazší cesta, ale pozor, kam vede
   -  vidět stroj na asfaltování při práci: velice významná pomoc na cestě životem, ale s otázkou - „kam vede?“


Asimilace
   -  vztahuje se k archetypu UFO - iniciační obřady


Asketa
   -  být: duchovní hodnoty jasně převyšují světské
   -  vidět: když člověka přestane „bavit svět“, pak mu nevědomí ukazuje různé možnosti existence v současném těle


Astrologie, astrolog
   -  vidět či zabývat se astrologií: netradiční, ale úspěšný přístup k řešení životních problémů


Atentát
   -  atentát ukončuje určitou etapu života (bližší určení etapy je patrné z ostatních snových symbolů) a je zcela jistě kladným prvkem pro budoucí život snícího


Atlas
   -  světa: podobný význam jako glóbus
   -  další viz mapa


Atlet, atletika
   -  rytmika sportu má vztah k sexualitě


Atrapa
   -  iluzornost


Audience
   -  výrazné zlepšení životní situace (nemusí se jednat o materiální zlepšení), většinou se vztahuje k směřování vlastní existence k duchovním hodnotám (více viz archetyp Self)


Auto
   -  symbolizuje urychlení životní cesty; pokud jej řídíme sami, máme vlastní záležitosti pevně v rukou, pokud řídí někdo jiný, pak jsme ve vleku událostí, osob či vlastností (závislostí)
   -  nové: na novou cestu s novými myšlenkami
   -  čistit, mýt: snaha snícího očistit mysl od závadných myšlenek pro snadnější a příjemnější životní cestu
   -  nákladní: zisk majetku
   -  nevolnost při jízdě autem: duchovní postup či proces sebezdokonalování je příliš rychlý a snící ztrácí kontrolu, nevědomí se snaží o to, aby snící opět převzal nad procesem kontrolu
   -  couvat: je třeba si připomenout některé zkušenosti z minulosti
   -  nebezpečná jízda: nutnost zbavit se zažitých názorů na své okolí, například nevědomí poníží ve snu zidealizovaného člověka jako nezodpovědného, aby se snící vydal vlastní cestou
   -  autonehoda snícího: v dohledné době přijde vážná a dlouhá krize
   -  autonehodu vidět: nebezpečí krize, nutnost revize vlastních rozhodnutí a postupů, neboť jedině tak se snící vyvaruje budoucích vážných problémů
   -  řízené dětmi: dobré pořízení a správný směr vývoje směrem ke sjednocení
   -  kupovat či nové vlastnit: pozor na pýchu
   -  rozbité: jedna z budoucích cest vyjde zcela nazmar
   -  vystupovat z auta: dílčí splnění úkolu a čas krátkého odpočinku
   -  prodávat: naleznete pokoru


Autobus
   -  jeho prostřednictvím se jako ostatní lidé cíleně dostáváme vpřed
   -  jet v něm: dobrý a rychlý postup
   -  nastoupit do špatného autobusu: mnoho rozporuplnosti velí změnit vlastní řád
   -  stihnout na poslední chvíli: odstraňte ze života rušivé momenty, neboť právě tyto momenty mohou zpomalit či zastavit životní cestu
   -  zmeškat: je třeba dát si život do pořádku, neboť únava a psychická nevyrovnanost narůstá
   -  vystupovat z autobusu: dílčí splnění úkolu a čas krátkého odpočinku
   -  jet domů: správná cesta k nalezení své skutečné podstaty, k nalezení svého transpersonálního já
   -  řídit: přebíráte odpovědnost za duchovní postup dalších lidí
   -  řídit a jet nebezpečně: je třeba dát svému okolí svobodu a nesnažit se poučovat je a řídit


Autorita (vládci, soudci, lékaři, učitelé, velitelé apod.)
   -  převážně ve spojitosti se vztahy dítě – otec, dítě - matka (viz archetyp Otec - Matka) nebo dítě – Bůh (viz archetyp Self)


Autogen (svářečka)
   -  svařování je v nevědomí synonymem scelování individuality; pokud se kolem svařování objevují mrtví, pak je to velice kladné pro snícího, neboť části ega zmírají (jako snové personifikace osob)


Automat
   -  naše civilizace je v současnosti tak „prolezlá“ automatizací, že se tento symbol bude často objevovat ve snech, jakýkoliv automat či automatické zařízení bude představovat samovolně běžící proces, na který bude mít snící pouze minimální vliv, bude mít většinou na vybranou automat či automatický proces použít, nebo nepoužít
   -  hrací: touha po návratu do dětství, nebezpečí závislosti


Azbuka
   -  tak jako vše má počátek, tak má i svůj konec, avšak nezvyklé, odlišné písmo od abecedy hovoří o netradičním, i když zákonitém průběhu


Azyl
   -  věští budoucí nepokoje ve světě, díky nimž se dají tisíce lidí na pochod za přijatelným životem

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO