[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"" Ž "
Ž (písmeno)
   -    ukazuje na konec jedné etapy životní cesty, však konec jednoho je pouze začátkem dalšího


Žába
   -    je významným symbolem proměny (vajíčko – pulec – žába), proto je její výskyt ve snech průvodcem vnitřní proměny snícího, která může být skrytá, tušená nebo viditelná
   -    kvákání: ohlašuje vystupování méně nebezpečných a někdy dokonce radostných obsahů podvědomé mysli, které se právě v podobě žáby vynořují do denního vědomí, včetně snů, aby byly vědomou myslí zpracovány (naopak, nebezpečné obsahy podvědomé mysli jsou symbolizovány tichým a útočným krokodýlem)
   -    žáby na sobě, spojení žab: vztahuje se k sjednocování mysli na citové úrovni; pokračujícím obrazem je duchovní animus či duchovní anima (princ či princezna) zakletí v žábu
   -    se promění v prince či princeznu: láska a vřelý vztah k niterným prožitkům v podvědomé mysli dá snícímu (snící) objevit duchovní animu v podobě zakleté princezny (duchovního anima v podobě zakletého prince)
   -    zabít: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování, pak uvnitř mysli snícího může z nezpracovaných impulzů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu
   -    vidět druhé zabíjet: má stejný význam jako když snící zabije žábu sám, jen s tím rozdílem, že vynášení podvědomých obsahů mysli přeruší (zabije) vlastnost, která se vztahuje k personifikovanému tvoru či osobě (nejčastěji žáby zabíjejí pudové nebo živočišné personifikace)
   -    vidět spoustu mrtvých žab: negativní obraz, neboť snící přerušil zdravý tok mezi nevědomím a denním vědomím, což mu znemožňuje plynule a bezpečně pracovat s podvědomými obsahy psýché
   -    útočná: snící se ve vynášení obsahů podvědomé mysli ocitá na rozcestí bezpečného a nebezpečného obsahu; pokud útok žáby nedokáže eliminovat, objeví se v příštích snech symbol krokodýla, který lépe odpovídá vynášení nebezpečných obsahů z podvědomé mysli do snů
   -    jedna žába ohrožuje druhou: obraz je dokladem neschopnosti zpracovávat vynesené obsahy podvědomé mysli
   -    velikost žáby: je synonymem objemu podvědomých obsahů, které bychom měli vědomě zpracovat
   -    pavouk proměnivší se v žábu: štěstí a zisk nejen v hmotné sféře vyměníte za možnost duchovního vývoje


Žádat
   -    symbol má prakticky stejný význam jako viz přání


Žadonit
   -    viz prosit


Žádost
   -    smyslová: je přeneseným obrazem z denního vědomí, kde značí podvědomou touhu po sexu a po pohlavním spojení; je vlastní pudovým personifikacím a ničí citové a duchovní hodnoty v mysli; budete-li žít svůj život pod bičem smyslových žádostí, neschopni vzdorovat smyslovým chtíčům, budete-li bezvýhradně lpět na světských věcech, pak se vám brzy bude ve snech objevovat nešťastná sféra smyslových žádostí (peklo)
   -    o něco: viz přání


Žádostivost
   -    je zničující fenomén citových a duchovních hodnot


Žák
   -    účastní se velice důležitého procesu sebezdokonalování, tudíž je pro bezkonfliktní vývoj dobré být pilným žákem, nechodit za školu, neopisovat a při vyučování dávat pozor
   -    má vztah k procesu sebezdokonalování, a to zejména pokud ve stejném obraze rozeznáme vztah k učiteli
   -    učit žáka: velice kladné, neboť snící aktivně napomáhá dostat své prožívání zpět na citovou rovinu nebo citovou rovinu prožívání upevňuje
   -    duchovní školy: viz škola (duchovní)


Žal
   -    je třeba si uvědomit, že bolest a žal zde není proto, abychom se utápěli ve smutku, beznaději a sebelítosti, ale proto, abychom se stali bdělejšími; z toho vyplývá, že útěcha našich bolestných zážitků je negativním jevem, neboť bez bolesti a žalu je lidem bdělost cizí, zejména, když jejich život je snadný, pohodlný a příjemný
   -    snová scéna, v níž nezbylo ani kousek radosti a štěstí (plná beznaděje, bolesti a srdcervoucího žalu): jeden z nejvýznamnějších okamžiků mystické duchovní cesty se nazývá temná noc duše*45
   -    jakmile vytvoříme svým denním způsobem žití nesoulad ve vlastním životě, musíme nést i důsledky tohoto neuváženého činu a ve snech pociťovat žal, který však mizí v blízkosti plynoucí vody nebo ve vodě samotné, proto je více než jasný emoční charakter snového žalu; nevědomí snícího tak upozorňuje na potřebu katarze*69 a nalezení pokřivených emočních vazeb
   -    pokud se žal dotýká srdce, pak máme jedinečnou možnost v soucitu nalézt duchovní rozměr


Žalář
   -    viz vězení, vězeň


Žalářník
   -    je nejčastěji citový animus; často se váže k archetypu Bazální perinatální matrice
   -    další podrobnosti viz vězení, vězeň


Žalm
   -    je spojnicí mezi citovou rovinou, symbolizovanou hudbou i zpěvem, a duchovní rovinou, jež je skryta v obsahu žalmu


Žaloba
   -    viz obvinění, obviňovat


Žalobce
   -    viz obvinění, obviňovat


Žalovat
   -    je velice negativní, neboť ukazuje na rozporuplnost v duši snícího
   -    také viz obvinění, obviňovat


Žalozpěv
   -    je spojením významu dvou symbolů: viz píseň a viz smutek


Žalud
   -    jednoznačný falický symbol


Žaludek
   -    nevolnost od žaludku: viz nevolnost
   -    snový stav žaludku může být předzvěstí skutečných problémů v denním vědomí, proto je dobré pozorně sledovat případné stimuly k uzdravení, neboť ty mohou napovědět nejjednodušší cestu k uzdravení citů a posléze i těla
   -    obracející se žaludek: viz zvracení


Žaluzie
   -    zatažené: z pohledu zevnitř posouvají prožitek do vnitřního světa snícího, z pohledu zvnějšku zabraňují snícímu nahlédnout do vlastního nitra; pokud při pobytu snícího uvnitř stínící žaluzie z okna spadnou či otočením umožní pohled přes okno, pak snící vyměnil citový či duchovní náhled a spadl do pudového prožívání (tyto obrazy jsou důsledkem morálního pochybení)


Žampiony
   -    viz houby (vyjma dřevokazných)


Žár
   -    ohně, tepelný žár: viz oheň
   -    ve vztahu ke kovům: protože žár, tlak a rány kovářským kladivem zušlechtí železo v ocel, je podobný snový obraz synonymem růstu člověka
   -    doplňuje další tři živly při vzniku základní lidské potraviny, kterou je chléb: mouka (země), voda (voda), kvasnice jako provzdušnění (vzduch), žár, který chléb činí poživatelným (oheň), ukazuje snícímu v příměru člověk = chléb, proces sebezdokonalování
   -    ovládat žár vlastní bytosti: jeden z vrcholných obrazů, který symbolizuje schopnost ovládat vůlí všechny své činy (včetně podvědomých nutkání!); více o tomto v archetypu Self a v archetypu Numinózum


Žárlivost
   -    protože patří mezi časté lidské vlastnosti, častěji se ve snech objevuje v symbolickém vyjádření – například: vlasy v jídle, kousnutí od zvířete, kdosi po snícím něco hází, kalná žlutá barva, honit zloděje svých bot
   -    žárlivá žena či dívka: je pudová anima
   -    žárlivý muž či mladík: je pudový animus
   -    žárlivé zvíře: symbolizuje uzurpující pudy, které se snaží snícího strhnout do plné závislosti
   -    dítěte, sestry či bratra, žárlit na ně: obraz symbolizuje uzurpující city
   -    uvědomit si přímo ve snu vlastní žárlivost: obraz v sobě nese potenciál uzdravování, neboť uvědomit si jednu ze závislostí je předpokladem k jejímu vykořenění (více o tomto v archetypech Persona a Individualita)
   -    symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy žárlivého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto žárlivost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
   -    jednáme, vidíme či cítíme žárlivé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad žárlivostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit


Žárovka
   -    může představovat, stejně jako kterýkoliv elektrický spotřebič, emoce někoho blízkého nebo emoce k někomu blízkému, ale častěji má vztah ke světlu – viz světlo


Ždímat
   -    prádlo po vyprání: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu


Žebra
   -    vidět vystouplá lidská žebra nebo žebra zvířat: má stejný význam jako viz hlad


Žebrák, žebračka
   -    mají za úkol přivést snícího k soucitu, toleranci a k snaze pomáhat bližním
   -    být a brát almužnu: ponížení; snící by se měl nad sebou zamyslet a rázně přehodnotit žebříček hodnot, pro něž žije; je třeba zamyslet se nad mocí, kterou nastolily peníze ve vašem životě
   -    být a odmítnout almužnu: zdravá hrdost nastartuje přehodnocení žebříčku hodnot
   -    dávat jim almužnu s povýšeneckým přehlížením: brzké životní zkušenosti srazí vaši pýchu
   -    dávat almužnu se soucitem: štěstí a radost


Žebříček životních hodnot
   -    v průběhu života každého člověka se mění, zejména, pokud se vydá na duchovní cestu, proto se tento proces promítá i do snů v přímém smyslu nebo v přenesených snových obrazech


Žebřík
   -    symbolizuje nepevnou konstrukci mysli (myšlenky, názory), po níž se snažíme vystoupat vzhůru nebo sestoupit do podvědomé mysli
   -    odráží minulou snahu nebo minulé kladné činy, které vystavěly počáteční a ještě nestabilní podmínky pro budoucí cestu vzhůru, proto by měl snící dbát na zpevnění současných kladných obsahů psýché, aby byl v následných snech žebřík nahrazen pevným schodištěm
   -    sestup po žebříku: vyjadřuje přechod od „nezralých“ obsahů mysli (neustálené myšlenky, pocity) k činům; někdy může tento obraz symbolizovat nebezpečnou cestu do podvědomí, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání
   -    výstup po žebříku nahoru: může vyjadřovat skutečný vzestup člověka (nejen v denním vědomí) a jeho snahu o seberealizaci; ovšem tyto sny jsou také velice nebezpečné, neboť snící při nich často zapomene na úsilí a kázeň, které se ještě nedávno podřizoval, a propadne pýše, jež je předzvěstí brzkého pádu
   -    chodit po žebříku nahoru a vzápětí zase dolů (či opačně): vyjadřuje rozporuplnou osobnost
   -    lézt za někým po žebříku: pokud osobu, za níž lezeme, známe, pak se jedná o neujasněné vztahy s touto osobou, pokud ji neznáme, pak se jedná o nepochopené části vlastní psýché v podobě personifikovaných osob (nejčastěji vztahy s citovou animou či citovým animem)
   -    padnout ze žebříku: viz pád
   -    významnou roli pro výklad snu může hrát i počet příček žebříku: viz číslo
   -    do nebe: lákavý, ale velice nebezpečný výstup k duchovním obsahům psýché; vstupu na tento žebřík brání zejména personifikace archetypu Stín, tedy vše negativní, vše, co dosud nebylo zpracováno, pochopeno a asimilováno vyššími zřeteli
   -    na lešení, jako součást lešení: viz lešení


Žebřiňák
   -    samotný (bez koně), tažený lidmi: symbolizuje touhu po zisku
   -    kůň táhnoucí žebřiňák: významná pomoc při poznávání nevědomých procesů díky ovládnutí vlastností, jež se vztahují k symbolu koně (viz kůň )
   -    kůň používaný v zápřahu: je synonymem trpělivé, těžké a koneckonců i velice úspěšné práce na vnitřním sebezdokonalení
   -    naložený senem: symbolizuje hmotný zisk


Žehlit
   -    prádlo, vyžehlené prádlo: významný sen, jenž směruje prožívání snícího na citovou rovinu


Želatina, želé
   -    symbolizuje absolutně vyrovnaný stav mezi dvěma protiklady – mezi zemí a vodou (ani pevné ani tekuté), tedy mezi dvěma základními stavebními prvky vesmíru


Želet
   -    viz žal


Železa
   -    stoupací (mačky): zvyšují schopnost snícího udržet duchovní náplň mysli (udržet se na sněhu a ledu)
   -    ve smyslu past, léčka: viz léčka
   -    ve smyslu pouta, okovy: viz pouta


Železárna
   -    symbolizuje dynamický proces, v němž soustředění a činy (oheň) přetvářejí pevnou strukturu kovů (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňují emocím vstupovat do procesu formování nových vztahů
   -    s rozžhavenými pecemi: plynulé přetváření obsahu mysli pomocí vnitřního ohně zažehnutého soustředěním; výsledný výrobek charakterizuje náplň mysli či symbolicky vyjadřuje proces sjednocování, který může být znázorněn i samotnou tavbou
   -    další podrobnosti viz továrna


Železářství
   -    viz obchod, obchodní dům


Železnice
   -    stavba železnice: počátek důležitého životního období; výstavba životní cesty
   -    železniční zastávka, nádraží: viz nádraží
   -    železniční dopravní prostředek: viz vagón , viz vlak nebo viz lokomotiva
   -    železniční trať: viz koleje (železniční)
   -    železniční most: viz most
   -    nechráněný železniční přejezd: je synonymem nebezpečného střetu životních osudů
   -    železniční závory: ochraňují bezpečnou životní cestu snícího, ať už z pohledu cesty, nebo kolejí
   -    skála či kámen na železniční trati: informuje snícího o nutnosti vynaložit již v brzké době mnoho úsilí k odstranění překážky na životní cestě, překážky, kterou si snící kdysi sám svým jednáním vytvořil; další podrobnosti viz kámen nebo viz skála
   -    černé kozy na železniční trati: pro svobodné varování před zamýšleným sňatkem, pro sezdané upozornění, že v brzké době pocítí zejména negativní stránku manželského soužití
   -    dům nebo budova v cestě železniční trati či přímo na ní: výstavba individuality snícího probíhala v poslední době na zcela nevhodném základu, neboť zabraňuje pokračovat v nastoupené životní cestě; jednodušší bude zbořit dům a postavit jej jinde (vystavět novou individualitu) než přestavět železniční trať (životní cestu)
   -    boje či střety ničí železnici: obraz vyjadřuje výrazné zpomalení životní cesty
   -    uniforma zaměstnance železnic: symbolizuje pomoc na další životní cestě
   -    železniční výhybky: při narůstání počtu kolejí symbolizují rozvětvení cest a rozšiřování možností osudového vývoje, zatímco při ubývání počtu kolejí symbolizují zužování možností osudového výběru a stále jasnější cíl životní cesty
   -    jízdní řád: představuje schopnost načasovat vlastní životní kroky a touhu vzepřít se nahodilým událostem
   -    ohnivá strouha či příkop se promění v železniční koleje: žádostivost (oheň) jako spouštěcí impulz duálního myšlení (dvě kolejnice)


Železničář
   -    symbolizuje pomoc na další životní cestě


Železo
   -    železná konstrukce: viz konstrukce
   -    u železných předmětů je proti předmětům z jiných materiálů zdůrazněna pevnost, tvrdost, stabilita
   -    železné dveře: významný životní předěl; jen výklad ostatních symbolů dá rozeznat, od čeho se snící distancoval a k čemu směřuje
   -    pro vysvětlení snu jsou důležité i tvary železných předmětů (například falické či okrouhlé, duté – znázorňující ženskou přirozenost)
   -    železné pláty, plechy: viz plech
   -    další podrobnosti viz kov


Želízka
   -    snícímu alegoricky ukazují, jak jej omezují lidské vztahy, závislosti, chtění či odmítání, proto je dobré želízek se zbavovat, jiné nespoutávat (vyjma krátkého období, kdy se ještě slabý citový člověk musí ochránit před dosud silnými pudovými personifikacemi) a spoutané osvobozovat


Želva
   -    jako obojživelník představuje méně nebezpečné citové obsahy mysli, které se právě v podobě želvy vynořují do denního vědomí (včetně snů) a které mají být vědomou myslí zpracovány
   -    nepřítelem želvy je pouze pudový člověk
   -    želva vycházející z lesa a mířící do vody: představuje souhrn proměněných pudů v city
   -    slon proměnivší se v želvu: vnitřní pudová síla (slon) se proměňuje v city
   -    při kladení vajec, nakladená želví vejce, líhnutí želv: je předzvěstí úspěšného vynášení pudových obsahů psýché k vědomému zpracování a k přeměně v city
   -    v teráriu, v zajetí: buď vyjadřuje neochotu zpracovat určité podvědomé impulzy, nebo je znakem toho, že se snící zabývá stále stejnými podvědomými obsahy psýché
   -    ve vodě: symbolizuje plný citový život
   -    zabít: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování a pak může uvnitř mysli snícího z nezpracovaných impulsů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu
   -    jakmile snící zpracuje obsahy podvědomé mysli vztahující se k citům, zcela zákonitě se želva promění v rybu
   -    bez krunýře: je synonymem poznaných obsahů podvědomé citové mysli


Žemle
   -    pokud se ve stejném snu objeví erotika a sexualita, může znázorňovat ženské přirození nebo zadní část lidského těla
   -    další podrobnosti viz pečivo


Žena
   -    neznámá žena (častěji ve snech mužů): symbolizuje neznámou ženskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snové ženy patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudová, citová či duchovní anima); více o tomto tématu v archetypu Anima Animus
   -    zahalená tvář ženy: nepoznaná stránka vlastní psýché (mužům se ve snech často zjevuje neznámá ženská část mysli – anima – v podobě zahalené ženy a ženám se zjevuje neznámá mužská část mysli – animus – v podobě zahaleného muže)
   -    váží muže: viz váha
   -    žena a muž ve snaze o citové či sexuální sblížení: viz protiklady
   -    se zuby na přirození: viz ozubená, ozubené
   -    vyznávající či provozující lesbickou lásku: viz homosexualita
   -    ženské vlastnosti ve snech mužů či mužské vlastnosti ve snech žen: v podvědomí se stírají rozdíly mezi pohlavími, aby si snící uvědomil, že významnou součástí jeho vědomí jsou i vlastnosti druhého pohlaví; při nepochopení a nepřijetí druhé stránky já povstává nedorozumění a zklamání
   -    s vousy: vousy patří egu a zdůrazňují sexualitu nositele vousů jak mužů, tak i žen
   -    opilá, žárlivá, s batohem či taškami, s předměty ve tvaru falu v ruce, na jízdním kole, sportující, (mimo vodních sportů), sedící na lavičce, stranící se vody, propadající se tenkým ledem: pudová anima
   -    žena, která si nasazuje klobouk muže, touží po pohlavním spojení právě s tímto mužem
   -    padající do jámy (většinou ve snech mužů): představuje symbolický pád citové animy na pudovou rovinu, neboť z nitra povstala k životu podvědomá touha po souloži
   -    chytající nebo napadající koloucha či jelena: pudová anima se snaží zničit vědomí duchovního stavu
   -    proměna prostitutky v jinou ženu (nejčastěji sestru): potvrzení vzestupu na citovou rovinu, však i po mnoha výstupech častokrát přichází pád zpět na pudovou rovinu, zpět do společnosti lehké ženy
   -    proměna muže v ženu či ženy v muže (vidět či prožít): není znehodnocením ženské části, jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu muže v ženu či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima Animus)
   -    proměna kočky v ženu (kotěte v dítě): když se člověk snaží žít citový život, začne se kočka ve snech proměňovat v ženu (proměna zvířeckosti v pudovou animu), ze které musí snící pomocí vřelého citu odstranit pudovou podstatu; takováto proměna je jednou z nejčastějších proměn ve snech mužů směřujících k citovému životu
   -    válečnice (Amazonka): v nevědomí představuje přesilu ženské části psýché (více o tomto v archetypu Anima Animus a v archetypu Hrdina)
   -    žena v kostele: představuje citovou rovinu, pokud se ovšem nezaobírá sexem či jinými znesvěcujícími praktikami (více o tomto v archetypu Anima Animus)
   -    koupající se žena: citová anima; pokud se koupe nahá a s mužem a do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypu Anima Animus a v archetypu Coniunctio )
   -    v jiném stavu: velice kladný snový symbol; sjednocování protikladů úspěšně pokračuje, brzy se zrodí nový citový (jen zcela výjimečně duchovní) rozměr života
   -    uctívající slušnost, indiferentně přistupující k sexu i nahotě, uznávající jen platonickou lásku, nelíbí se jí hrubost a sexuálně motivované narážky, romantická, bosá, zouvající se, uklízející v kostele či modlitebně, koupající dítě (pokud není jeho matkou), s mincemi či jinými kulatými a kruhovými předměty, dokáže létat, ale jen s duchovním animem v obrazech Řízené imaginace (viz archetyp Řízená imaginace ), opouští starý zničený svět (například ve snech archetypu Témata zničení světa), obvykle pozemšťanka v obrazech archetypu UFO iniciační obřady , zpívající a provozující hudbu, koupající se a plavající, s balónky, dozorkyně, vychovatelka, učitelka: citová anima (další příklady citové animy viz dívka )
   -    snící muž dává mince ženě nebo snící žena dává mince mužovi: pokud se ve stejném snovém obraze objeví erotika a sex, pak je to symbol prodejné lásky a sexuálního chtění, pokud se takové obrazy ve snu neobjeví, pak mince patří hluboké citové úrovni a představují symbol mandaly, symbol jednoty a celistvosti; muž tak posiluje svoji citovou animu a žena svého citového anima, aby v budoucnosti mohlo dojít k sjednocení těchto protikladných složek lidské psýché
   -    znásilněná dívka, žena: padlá citová anima; pokud je znásilněná pohlavně (zepředu), pak je to pád zaviněný mužskou pudovou složkou, pokud je znásilněná análně, pak je to pád zaviněný ženskou pudovou složkou
   -    při pokusu o znásilnění či při samotném znásilnění dojde k proměně postiženého muže v ženu či k proměně postižené ženy v muže: obraz je potvrzením překotného a nekontrolovaného vývoje mužské a ženské části psýché; podle role snícího lze pak odvodit, na který problém by se měl snící v následném období zaměřit; tento obraz není znehodnocením mužské části (v případě znásilněného muže) nebo ženské (v případě znásilněné ženy), jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu ženy v muže či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima Animus)
   -    tlustá žena se nejčastěji vztahuje k bohatství, touze po penězích a přepychu, ale v případě, že je nositelem tloušťky citová anima (popis citové animy v hesle dívka), pak se může jednat o podvědomou touhu po bohatství citu
   -    bránící snícímu ve vstupu do lesa je citová anima
   -    žena, která luxuje či uklízí, většinou představuje citovou rovinu lidské duše a pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“
   -    hladová žena: v drtivé většině citová anima (častěji se obraz objevuje ve snech mužů)
   -    se zavázanýma očima: symbolizuje citovou animu, protože se řídí srdcem, a tudíž k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči
   -    dlouhodobě se starající o zvířata: symbolizuje citovou animu
   -    v květinářství: v drtivé většině citová anima, jež svou prací naplňuje vlastním vřelým citem životy druhých lidí
   -    žena předává muži energii: zatímco v denním pudovém životě sexuální aktivity vysilují organismus muže a naopak tuto energii získává žena, tak na citové rovině je předávání energií opačné, tedy ženská citová složka překypující citem předává muži citovou energii, které se mu nedostává (více v archetypu Coniunctio )
   -    osvobodit dívku, ženu (ve snech mužů): osvobození citové animy (jen výjimečně duchovní animy)
   -    se džbánem: citová anima a obsah džbánu představuje souhrn citů, pokud je ve džbánu víno, pak symbolizuje směřování k duchovnosti
   -    zrcadlo ukazuje snícího v opačném pohlaví (muž se vidí jako žena a žena se vidí jako muž): velice významný sen archetypu Anima –Animus; dokladuje snahu uvědomit si svoje pohlavní pohnutky, odhalit sebeklamy osobnosti a hlavně sebeklamy pohlavnosti na citové úrovni
   -    letící bez technických prostředků: citová anima dokáže létat jen s duchovním animem; samostatně létat dokáže jen duchovní anima (viz archetyp Řízená imaginace )
   -    snící žena zastává kromě role matky i roli otce: aktivní snaha snícího pochopit vzájemný vztah mužského a ženského prvku v rámci archetypu Otec – Matka (typický sen při prováděné asparšajóze*84)
   -    rychlá či zázračná proměna dítěte v ženu: tak se rodí duchovní anima
   -    v tunelu, v podzemí, v tajné místnosti, uvnitř kočáru, mimozemská žena: duchovní anima (další příklady duchovní animy viz dívka )
   -    žena, dívka i malá dívenka mezi záplavou květin: duchovní anima; takový obraz bývá vždy doplněn obrazy sjednocování (více o tomto v archetypu Anima Animus a případně i v archetypu Coniunctio )
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení s podzemím: podsvětní Matka
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení se zemí: Matka, jež živí svět a všechny bytosti v něm
   -    žena s mateřským aspektem ve spojení s nebem: nebeská Matka, jež řídí a udržuje svět
   -    panovačná: zničující, destruktivní matka, jež pohlcuje, svírá, polyká, omezuje nepřirozenou láskou a oddaností: temný aspekt mateřské bohyně – Matky
   -    žena či bohyně s nadpřirozenými schopnostmi: mimo lidského vzoru existuje uvnitř psýché ještě božský vzor Matky, jež má čistě numinózní charakter a očividně patří do archetypu Numinózum ; v křesťanství je takovou postavou Panna Marie, která se teprve pod tlakem věřících křesťanů stala mateřskou bohyní*85


Ženich
   -    je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou ženicha vrcholí život snového mladíka (panice) – citového anima nebo muže – pudového anima, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností ženicha pak lze poznat, ke které rovině sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu
   -    svatební hostina, stejně jako jiné pudové symboly (například jídlo, houby, nádoby, falické předměty) degradují sen s nevěstou či ženichem na pudovou rovinu prožívání
   -    neznámý (častěji ve snech žen): snící žena dospěla k poznání podstaty svého pudového či citového anima spíše podvědomě, pomocí řádného morálně bezúhonného života, než vědomou cestou sebezdokonalování a vědomým spojování protikladů anima – animus; ženám se často objevuje známá nevěsta s neznámým ženichem, čímž nevědomí snící ženě radí, aby se více soustředila na poznání vlastní mužské složky duše
   -    známý či dokonce blízký (častěji ve snech mužů): potvrzuje vědomou práci na poli vlastního sebezdokonalování mužské citové složky duše; mužům se často objevuje známý ženich s neznámou nevěstou, čímž nevědomí snícímu radí, aby se více soustředil na poznání vlastní ženské složky duše
   -    být ženichem (ve snech mužů): nevědomí tímto snem potvrzuje, že snící velice dobře zná vlastní mužskou složku psýché a je z tohoto hlediska připraven na sjednocující proces, jenž je popsán v archetypu Anima Animus
   -    sny s nevěstou a ženichem bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché, jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha


Ženit se
   -    viz svatba


Žerď
   -    jednoznačný falický symbol


Žert
   -    zpřístupňuje málo pochopitelná témata, odlehčuje vážnost a tragičnost, proto je v nevědomí vždy přínosem, ať už snící žertovné vidí nebo žerty používá
   -    čtveráka, packala, kejklíře*70 (nejčastěji v personifikacích zvířat): v mýtech severoamerických indiánů je výpovědí mytologické podstaty „kejklíře“, který se může objevit i ve snech současných lidí; je obvykle zničen vlastními žerty a úskoky, končí poraněn, či dokonce mrtev, ale vždy se zázračně uzdravuje nebo dokonce ožívá, ovšem vždy nepoučen z vlastních chyb, s nezměněným myšlením a jednáním


Žeton
   -    ve hře, hrací žetony: viz hra
   -    někdy je náhradním symbolem mince – viz mince


Žezlo
   -    znak moci; další podrobnosti viz klenot
   -    královské: znak duchovní moci; symbolizuje moc nad pudovými i citovými personifikacemi, zejména jestliže má snící žezlo v držení


Žhář
   -    symbolizuje neuvědomělou touhu zlikvidovat nepříjemné vnitřní obsahy psýché (nejčastěji pudové symboly a závislosti nebo citovou labilitu)
   -    podle zapalovaných symbolů (například dřevo – pudy) a jejich místa (nejčastěji sklepy – podvědomí, půdy – rozum, vědomá mysl) lze snadno vytušit, kde se problém snícího skrývá


Žhavý, žhavá, žhavé
   -    žhavý drát: některý z činů snícího vytvořil nebezpečné napětí mezi osobami v jeho okolí
   -    žhavá láva: viz láva
   -    žhavé dřevo: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež jej váže k živočišnosti přírody v touze dosáhnout plného prožitku na citové rovině
   -    žhavé uhlí: symbolizuje aktivní snahu snícího zlikvidovat právě tu živočišnou část sebe samého, jež má vazbu k dlouhověkým karmickým vazbám*34
   -    chodit po žhavém uhlí či po žhavém dřevě: pokud se snící nespálí, pak obraz symbolizuje velkou vnitřní vůli, pokud se spálí, pak je obraz důsledkem namyšlenosti nebo strachu a neschopnosti soustředění
   -    žhavé kameny: jsou symbolem karmy*26, která se stává pro snícího vysoce aktuální


Žhnoucí
   -    koule: vnitřní duchovní oheň, který byl zapálen meditačním úsilím snícího; tento oheň se nejčastěji objevuje uvnitř dutých předmětů a nebo u předmětů, které symbolizují podstatu života; další podrobnosti viz archetyp Self; také viz koule


Židé
   -    jsou personifikovanou negativní částí psýché, která na jedné straně zobrazuje vlastnosti jako je vychytralost, sobeckost a na druhé straně naivitu a hloupost ve vzájemném působení
   -    většinou se vztahují k negativnímu vnitřnímu životu, a tak symbolizují vlastnosti, které snící kdysi potlačil a nyní vystupují jako instinktivní tužby; člověk neschopný přijmout tuto potlačenou negativní část svého já se často stává rasistou a neuvědomuje si, že svou nenávistí negativní obsah nikdy nezničí, že cestou ke zničení negativního je pouze tolerance a asimilace nižších složek vyššími
   -    vidět sebe samého jako žida: nevědomí důrazně upozorňuje na negativitu snícího, se kterou by měl začít pracovat, aby mohlo v budoucnu dojít k nezbytné asimilaci
   -    mít je za přátele: smíření s vlastní negativní částí
   -    indiferentní přístup k nim: snící asimiloval podstatnou část vlastní vnitřní negativity
   -    židovský rabín: má prakticky shodný význam jako viz kněz
   -    židovská kabala: viz kabala
   -    židovský hřbitov: viz židovský hřbitov


Židle
   -    má vztah k procesu uzdravování mysli, k negativním vlastnostem, jichž se snaží snící zbavit, proto se při duchovní krizi židle ve snech dlouhodobě nevyskytuje (až do doby než dojde k opětovnému nastartování procesu sebezdokonalování)
   -    zavěšená, visící: je důrazným upozorněním, aby snící neopomíjel vlastní duševní a duchovní vývoj a opět se začal zaobírat vlastními negativními vlastnostmi a jejich asimilací
   -    koupená snícímu: obraz má za úkol zesílit snahu snícího v probíhajícím procesu sebezdokonalování
   -    podle dalších symbolů snu se židlí se dá poznat, ke které rovině uzdravování psýché dochází (pudová, citová, duchovní)
   -    předměty a symboly na židli či pod židlí: upřesňují problém, s nímž by se měl snící v následném období vypořádat
   -    sedět na ní: jakmile snící dobře nastartuje proces sebezdokonalování, vidí z této pozice své závislosti a negativní vlastnosti v názorné podobě, což mu umožní s nimi podstatně lépe pracovat a odstranit je
   -    vozit, přenášet, obracet, rovnat, čistit, barvit, lakovat: vyjadřuje aktivní snahu snícího pracovat s negativními obsahy psýché za účelem jejich definitivního odstranění
   -    dva lidé sedící na jedné židli: pokud sedí na sobě, pak je to symbolické vyjádření pohlavního aktu, přestože je obraz prostý jakékoliv erotiky, pokud sedí vedle sebe, pak se jedná o symbolické znázornění boje o místo či o postavení
   -    na kolečkách: snící nastartoval automatický proces asimilace negativních vlastností a závislostí
   -    sedět na dvou židlích či tento obraz vidět: snící by se měl zamyslet nad vlastním egoismem a nesmyslnou touhou, která jej vede do stále tragičtějších závislostí
   -    útok židlí: židle je účinnou zbraní proti pudovým personifikacím, neboť v tomto případě znázorňuje některou překonanou negativní vlastnost či závislost
   -    rozbitá, vyhozená: vyřešená či asimilovaná negativní vlastnost či závislost, jejíž charakter se může poznat podle dalších snových symbolů
   -    usnout na židli, spát na židli: zastavení procesu sebezdokonalování je předzvěstí brzkých problémů v denním životě
   -    trojnožka: viz trojnožka
   -    houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka


Židovská kabala
   -    viz kabala


Židovský hřbitov
   -    je pozitivním symbolem, neboť znázorňuje konec existence negativních vlastností (vychytralost, sobeckost a na druhé straně naivita a hloupost ve vzájemném působení), k němuž došlo asimilací vyššími zřeteli


Žihadlo
   -    včely: viz včela
   -    jiného hmyzu: nositel žihadla je znázorněním nebezpečných myšlenek sexuálního charakteru; žihadlo symbolizuje falus, jed vytékající nebo stříkající ze žihadla je semenem a otok je synonymem nechtěného těhotenství (zejména ve snech žen) nebo podvědomým předváděním ženské stránky (zejména ve snech mužů)


Žíla
   -    symbolizuje jednotlivé vztahy, vlastnosti a závislosti, které udržují osobnost člověka v nepřetržitém koloběhu zrozování
   -    narušená, krvácející: s krví „odtéká“ ego, a když s krví vyprchá i snový život, pak je to oslabení ega na nejmenší možnou míru a zažívání stavu bez ega jako příprava na budoucí mystickou smrt*79


Žiletka
   -    holit se s ní: viz holení, holič, holit se
   -    zranit se s ní: viz zranění


Žirafa
   -    je zdůrazněním odstupu rozumového (hlava) od tělesného (smyslové podněty těla), tedy radou, aby se snící z pozice rozumu nenechal ovlivňovat chtíčem


Žíravina
   -    narušuje osobnost (někdy i dosti drasticky), ale z duchovního vývoje je to kladný, i když dosti bolestný počátek procesu sebezdokonalování
   -    používaná jako čisticí prostředek: viz čistit


Žití
   -    viz život


Žito
   -    viz obilí a viz klas
   -    mletí: viz mlýn
   -    žitné produkty: viz mouka


Živá, živé
   -    viz živý, živá, živé


Živel, živly
   -    čtyři živly – země, voda, oheň a vzduch (viz země , viz voda , viz oheň , viz vzduch ); čtyři živly symbolizuje číslo 4 (viz číslo)
   -    zobrazení čtyř živlů ve čtverci: již samotný čtverec představuje čtyři živly, které udělují chaosu řád, proto například lamaistická mandala*21 dotýkající se vnitřní podstaty člověka zpravidla obsahuje čtvercový půdorys stúpy*10, uvnitř které je vytvořena podstata mandaly
   -    důsledkem přeceňování vlivů některých živlů na úkor druhých (nevyrovnanost a nevyváženost) je symbol obdélníku; nejčastěji člověk přeceňuje zemi a oheň na úkor vody a vzduchu, čímž ve skutečnosti upřednostňuje hmotný svět a činy v něm nad city a mysl
   -    vzájemnou vyrovnanost a souhru živlů na vnější i vnitřní úrovni symbolizuje chléb, neboť mouka (země), voda (voda), kvasnice či kvásek jako provzdušnění (vzduch) a oheň, který chléb činí poživatelným, ukazují snícímu plynulost procesu sebezdokonalování; podobnou vyrovnanost živlů (voda a oheň) symbolizuje hroznové víno, které potřebuje mnoho slunce (oheň) a mnoho vody, jakmile cokoli schází, víno nevyroste; vyrovnanost živlů je znakem oživení ducha
   -    běsnící vodní živel (například rozvodněná řeka či rozbouřené moře): hněv


Živelnost
   -    v člověku: nejčastěji vyjadřují cikáni – viz cikán, cikánka
   -    zvířecí živelnost: symbolizují některá zvířata (například divoké prase, divoký kanec)


Živit
   -    ve smyslu krmit: viz krmit
   -    každý člověk čerpá svou sílu ze samotné podstaty Země, je to stejná síla, kterou podle řecké mytologie Matka Země živila své giganty; pokud chce člověk vystoupit k bohům, pak musí stejně jako bájný Hérakles tuto sílu, která představuje nižší pudovou přirozenost a temnou minulost, která poutá člověka k zemi a kterou alchymisté nazývají Golem*46, definitivně zlomit (více o podstatě Héraklova boje s pudovou temnotou v archetypu Hrdina)
   -    příroda, která nás živí nebo bohyně s mateřským aspektem: Matka Země, jež živí svět a všechny bytosti v něm


Živočich
   -    pozorování zvěře a živočichů umožňuje snícímu rozpoznat sílu a moc pudových symbolů nad sebou samým nebo jej upozorňuje na střet s živočišnými sklony, které se váží k jednotlivým tvorům
   -    oddělení živočichové: pokud je od nich snící oddělen jakoukoliv zábranou, pak nemá dostatek vnitřních sil neohroženě se tomuto pudovému symbolu postavit
   -    živočichové volně se pohybující po zoologické zahradě: nevědomí rozpoznalo dostatečnou vnitřní sílu snícího postavit se pudovým symbolům, což může být předzvěstí brzké asimilace viděných pudových symbolů vyššími zřeteli
   -    krmení živočichů: viz krmit
   -    mrtvý: viz mršina, mrtvá zvířata
   -    další podrobnosti viz velice obsáhlý symbol zvíře nebo viz jednotliví živočichové


Živočišnost
   -    odhalovat vlastní živočišnost: umožňuje pozorování zvěře nebo také vábnička zvěře, která na příkladu přivábeného zvířete dává možnost rozpoznat vzorec pudového chování
   -    každý člověk by se měl snažit ze svého jednání, cítění a myšlení vyloučit živočišnost, která může být symbolizovaná zvířetem (viz zvíře ), dřevem (viz dřevo ) či jinými přírodními materiály
   -    k asimilaci živočišnosti významně napomáhá rituální obětování zvířete, což v nevědomí a v snech znamená vzdání se zvířecích instinktů snícího ve prospěch citů a uzdravující se individuality
   -    citové personifikace pomáhají povýšit pudovost a živočišnost na city


Život
   -    lze rozdělit na tři základní oblasti – na život pudový, citový a duchovní; zatímco v denním životě si toto rozdělení málokdy uvědomujeme, v nevědomí je více než patrné a pro vysvětlení podstaty snů zcela zásadní; zatímco bez hmotných předmětů, včetně jídla, lze žít několik týdnů (bez pudových obsahů) a bez vody (bez citů) lze žít několik dnů, bez vzduchu (bez duchovní podstaty) lze žít jen několik minut – tento příměr ukazuje, jak důležité je duchovno pro život každého člověka, přestože si to mnohdy ani neuvědomuje; více o rozdělení symbolů, personifikací a života na pudový, citový a duchovní viz archetyp Anima – Animus
   -    darovat (zvířeti, jinému člověku): názorná ukázka moci snícího nad nižšími složkami duše, navíc i schopnost odpuštění a soucitu
   -    boj na život a na smrt: s prožitkem smrti může při ztrátě ega vést k proměně v nadpřirozenou bytost, což tímto momentem patří do archetypu Poklad, který se jeví být vytrvalým pokušitelem člověka
   -    zúčtování se životem: viz sebevražda
   -    životní pouť: viz životní cesta
   -    hektický: je doprovázen viděním neznámých názvů ve vlastní zemi nebo neschopností pochopit své snové jednání a chování
   -    život na autopilota v protikladu ke stavu vnitřního svědka: vnitřní svědek je nejčastěji nastartován meditačním úsilím, v němž meditující změní klasické myšlení „subjekt (tělo, city, mysl) – objekt (materiální svět)“ na myšlení „subjekt (Já) – objekt (tělo, city, mysl)“, aby pozoroval sám sebe, tedy své tělo, city a myšlenky; vnitřní svědek je významným impulzem k uskutečnění vědomého stavu a k opuštění běžného lidského žití „na autopilota“*44; vnitřní svoboda je charakterizovaná vědomým žitím, vnitřní nesvoboda žitím „na autopilota“; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Pozornost
   -    bytostný život ve vodách jezer, řek a moří: představuje vrcholnou podobu citové animy (např. jezerní královna) či citového anima
   -    čas života a smrti: není v nevědomí a ve snech tak důležitý, jak si představoval Sigmund Freud a jeho obdivovatelé, neboť život je nepřetržité kontinuum, protože smrt či zrození je pouhým přechodem z jedné existence do druhé
   -    život a smrt jsou pulzující protiklady v monotónním kruhu hmotného světa; pochopením a sjednocením těchto protikladů dojde člověk k poznání karmického kola znovuvtělování*75 a zároveň se snaží z něj uniknout
   -    rozpoznat minulé životy: schopnost nahlížet ve snech do minulých životů má každý člověk, ale jen málokterý si dokáže uvědomit, že určitá snová scéna (většinou bolestná nebo se zážitkem smrti) patří k minulým životům; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
   -    vnímat vlastní niterný život: obraz je dokladem úspěšného procesu sebezdokonalování
   -    vidět život jako hru (včetně vážných a bolestných témat): teprve když člověk začne vidět život jako něco nevážného a hravého, s dětskou nevinností v srdci, spadne z něj všechna tíže osudu, všechen strach ze života i ze smrti
   -    vzdát se života: nádherný a nepopsatelný obraz, v němž snící spatří možnou cestu k uskutečnění*68
   -    ve vztahu k vesmíru: zrod života vesmíru byl bolestný, ale to jen proto, aby všichni tvorové a veškerý život byl schopen jednou rozeznat opak – blaho a slast; jedině po vlastním stvoření v hmotném světě máme šanci ochutnat vše v „zemi protikladů“ a sloučením těchto protikladů se navrátíme zpět do lůna kosmické prázdnoty


Životaschopnost
   -    symbolů, personifikací: ukazuje sílu symbolu ve vědomí snícího, případně moc personifikací nad snícím


Životní cesta
   -    symbolizuje vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému
   -    může snícímu ve zkratce ukázat vlastní osud či osudy těch, s nimiž je spojen karmickým poutem
   -    jako odraz reálné minulosti se objevuje zcela výjimečně, nejčastěji je symbolicky znázorněná cestou dopravními prostředky (vlak, autobus), plavbou do vzdálené země, výstupem na vysokou horu či kosmickým letem


Životní energie
   -    synonymem výstupu životní energie může být výtah, zejména v případech, kdy má dům sedm poschodí nebo kromě přízemí šest dalších poschodí (sedm hlavních čaker*28)
   -    pociťovat vnitřní energii: představuje počátek práce s vnitřní energií, což staví před snícího nový a podstatně těžší úkol – transformovat tuto energii; později přichází zážitek, v němž jsou kladné vnitřní energie snícího anulovány sexuálním vzrušením


Životní prostředí
   -    viz ekologie


Živý, živá, živé
   -    živé či obživlé předměty: minulost a vzpomínky ve snícím stále žijí a formou snu vstupují do vědomí snícího, aby byly pochopeny a vyřešeny
   -    živé skály, živý břeh (často leží za rozbouřeným mořem): obraz je symbolickým vyjádřením druhého břehu, který popisuje například řecká mytologie v dobrodružství argonautů (druhý břeh je poslední obrovská výzva pro člověka, který kráčí od světských ideálů k duchovním)
   -    bytost, jež pouhým pohledem obrací vše živé v kámen (například řecká Medúza): symbolizuje utváření karmy*26, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) obrací v kámen (v karmický důsledek*34)
   -    živé kořeny: vyjadřují poznávání podvědomých procesů, ale pokud jsou živé kořeny ve spojení se sněhem či ledem, jedná se o poznávání duchovní podstaty bytí, což je pro duchovního člověka velice kladný sen
   -    živá voda (stejně i mrtvá voda): je jedním z největších mystérií esoterismu, neboť podle alchymistů pochází z Luny a má moc z těl vytahovat duše, nebo tělům život a duši propůjčovat
   -    živé je oddělené od mrtvého vodou či řekou: symbolická řeka Styx, která v nevědomí a ve snech bývá symbolem smrti
   -    živé štíty (lidské): viz rukojmí
   -    živý plot: protože je přírodního charakteru, je chabou obranou snícího před pudovou složkou, či opačně nedostatečnou překážkou pro snícího na cestě sebezdokonalení
   -    mít moc proměňovat mrtvá zvířata v živá: když se snící navrátí z duchovní roviny zpět na citovou a pudovou rovinu, může ovlivňovat život mnoha pudových personifikací, ale tento scénář platí pouze tehdy, když se obživlá zvířata chovají ke snícímu láskyplně a zcela oddaně


Žízeň
   -    vyjadřuje citovou nedostatečnost, snahu navázat nebo upevnit citový vztah, jehož významnou, ale často skrytou součástí je sexuální touha, proto jsou snové obrazy žíznivých doplněny pudovými či sexuálními symboly, sexuálními scénami či dokonce aktivním sexem
   -    snová žízeň mobilizuje skryté citové rezervy, což ve svém důsledku (v denním vědomí) může přinést upevnění stávajícího citového vztahu nebo navázání nového citového vztahu (nejen partnerského)
   -    velká nebo dlouhotrvající žízeň: svědčí o nedostatečném citovém životě; může být předzvěstí významné změny, protože citové strádání vede k narušení současných vztahů (nejen partnerských)
   -    neukojená: vyjadřuje marné naděje na zlepšení některého citového vztahu
   -    nápoj, kterým se žízeň uhasí: symbolizuje vlastnosti, kterými se nahradí dočasná citová nedostatečnost; další podrobnosti viz jednotlivý nápoj
   -    dát žíznivému pít: je předzvěstí posílení citových prožitků v denním životě
   -    pokud viděné sexuální obrazy či pokušení vyvolají ve snícím místo sexuální touhy žízeň, pak v jeho nitru převládají citové obsahy na úkor pudových, které jsou v drtivé míře přetransformovány v city


Žížala
   -    jakmile necháme zkrápět své nitro deštěm citů, pak z vlhké půdy vystoupí některá tajemství, jež byla ukryta těsně pod povrchem našeho uvědomování; charakter tajemství může prozradit i počet žížal (viz číslo)


Žloutek
   -    vejce s obrácenými barvami bílku a žloutku (bílý žloutek a žlutý bílek): je důsledkem sjednocování protikladů ve vědomí snícího, když se jeden protiklad zaměňuje za druhý, aby poté oba protiklady ztratily oprávněnost své existence a vpustily zvídavého člověka do světa bez protikladů, který je jeho přirozeným domovem


Žloutenka
   -    je důsledkem morálního selhání za současného nedostatku citu, nebo vyústěním nakažlivých myšlenek a názorů (fašismus, komunismus, sekty, scestná učení falešných proroků a podobně)
   -    vidět nemocné žloutenkou: obraz má úkol zmobilizovat oslabené city snícího, aby brzké období přestál se ctí
   -    další podrobnosti viz nemoc


Žluč
   -    je v nevědomí a ve snech synonymem starostí nebo nemoci fyzického těla


Žlutý, žlutá, žluté
   -    žlutá tekutina, kapalina: je alegorií moči
   -    zářivá žluť: symbolizuje božskou intuici*64, jež vychází z nitra
   -    žlutá je barva lidství, proto se k ní ve snech tak často přiřazuje červená a její odstíny (emoce)
   -    kalná: váže se k nízkým lidským vlastnostem jako závist, nenávist a žárlivost
   -    žlutý bílek vajíčka: viz vejce


Žně
   -    ukazují úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností, nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas setí
   -    posečené pole, sklizená úroda: dokončená významná práce nebo úspěšné završení určité životní etapy
   -    další podobné symboly viz klas , obilí a pole


Žok
   -    má prakticky shodný význam jako viz pytel (pytlíček)


Žokej
   -    symbolizuje aktivní postup z pudového k citovému, ovšem pokud snící pociťuje rytmiku samotné jízdy (nahoru – dolů), pak se jedná o cestu opačnou a rytmika je jednoznačnou alegorií soulože
   -    koňský dostih: viz dostih
   -    také viz kůň


Žold
   -    má prakticky shodný význam jako viz mzda


Žolík
   -    přináší „bláznovo štěstí“, které může starostmi nezatíženému srdci přinést zdánlivě nesmyslný vzestup
   -    další podrobnosti podobné jako viz blázen


Žolíkové karty
   -    snící příliš spoléhá na šťastnou náhodu, která by mu ulehčila osud
   -    další podrobnosti viz karty


Žonglér
   -    vidět jej, být jím: je na čase nezabývat se přemýšlením, kalkulováním, chytračením a vypočítavostí, je na čase soustředit se jako žonglér při svém vrcholném čísle, tedy soustředit se na splnění jediného úkolu a neplýtvat silami na mnoho věcí najednou
   -    zvířecí: vůle snícího má moc cvičit s pudy podle svých přání


Žrádlo
   -    viz krmit


Žralok
   -    je v nevědomí velice kladným symbolem, který v rámci hygieny a čistoty mysli definitivně likviduje zbytky umrtvených citů, personifikovaných negativních vlastností a závislostí (mrtvoly lidí) nebo neživotných a nepotřebných duchovních idejí (nemocné či mrtvé ryby); schopnost „uklízet“ vše nepotřebné a opuštěné má jednu velkou výhodu – žralokem pozřené mrtvoly a těla už nemohou povstat k novému životu, který by znovu otravoval život snícího
   -    strach ze žraloků: je důsledkem obavy obětovat staré umrtvené city, vžité negativní vlastnosti a závislosti a neživotné duchovní ideály; symbolizuje podvědomou snahu snícího setrvávat ve stále stejném schématu života, přestože mu tento stav nenabízí žádnou alternativu pozitivního vývoje


Žumpa
   -    je důraznou výzvou k práci na vlastním sebezdokonalování, která bude více než těžká
   -    pád do žumpy: nejčastěji postihuje citové personifikace (například sourozenci), které tak snícímu ukazují morální pád citových obsahů psýché do negativních vlastností či závislostí
   -    topit se v žumpě či tento obraz vidět: některá z negativních vlastností snícího zcela ochromuje, proto by se měl každý člověk, jemuž se podobný sen objeví, zamyslet nad svým konáním, cítěním a myšlením
   -    v emotivních snech může znamenat negativní vlastnost či závislost snícího nebo lidí v jeho okolí; většinou přímo ve snu lze některou z těchto negativních vlastností či závislostí pochopit a asimilovat vyššími zřeteli
   -    zamrzlá: vystoupení snícího na duchovní rovinu vědomí na nějaký čas eliminovalo negativní podstatu žumpy, ale správné je obsah žumpy vyčerpat a žumpu vyčistit, neboť duchovní náplň vědomí (led) v nevyčištěném prostředí (fekálie a odpady v žumpě) hrozí vždy duchovním pádem (prolomení či roztátí ledu)
   -    vybírat, čistit: mírou znečištění a množstvím nečistot nevědomí snícímu ukazuje objem očistné práce, s nímž se bude muset snící v blízkém období vypořádat


Župan
   -    zahaluje individualitu do osobnosti, ale ze všech druhů oblečení má k individualitě nejblíže; často ukazuje věčný souboj mezi vyumělkovanou osobností a skutečnou individualitou (více o podstatě tohoto boje v archetypech Persona a Individualita)
   -    v erotických či sexuálních scénách: jakmile snící ve snu cítí vzrušení, pak župan zvyšuje sexuální přitažlivost snových partnerek a partnerů, když jim snící neodolá, vzdaluje se od citových prožitků; v podobných snech erotika a sexualita oddalují návrat ke skutečné individualitě a strhují snícího do osobnosti


Žurnalista
   -    vyjadřuje podvědomé zájmy, jež nás vtahují do dění v hmotném světě


Žvýkačka
   -    symbolizuje sexuální závislost, neboť žvýkání je alegorií pohlavního styku (falický tvar zubů proniká do nitra měkkého materiálu žvýkačky a pohyb nahoru a dolů se stále opakuje)


Žvýkat
   -    alegorie pohlavního styku (falický tvar zubů proniká do nitra měkkého materiálu potravin a pohyb nahoru a dolů se při žvýkání stále opakuje)

Licenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO