[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Tajemství řádu nevědomí" - Úvod    


4. Mapa nevědomí
       Když rozpitváme tělo člověka, nalezneme kůži, tělesné tekutiny, rozličné orgány, svalovinu, šlachy a kosti. Když rozpitváme nevědomí člověka, nalezneme archetypy. Uzpůsobení těla člověka je nám již známo mnoho století, avšak uzpůsobení nevědomí bylo dosud z větší části zahaleno rouškou tajemství. C. G. Jung vykonal na poli poznávání archetypů lidského nevědomí záslužný kus práce a vytvořil tak předpoklady k poznání funkcí nevědomých procesů, k poznání sil, které nás vedou životem. Připadla mi skromná role dokončit rozpracované dílo velkého švýcarského psychologa a jeho mnoha následovníků. Nevědomí člověka nyní dostává skutečný řád a chaos psychologie nevědomí mění se v zářnou duchovní cestu.
 
Kruhy nevědomí mají čtyři úrovně:
1.   Kruh Střetnutí s nevědomím
2.   Kruh Procesu obnovy
3.   Kruh Bytí
4.   Transpersonální já


       Celá mapa nevědomí obsahuje 20 archetypů (viz obrázek 1). Světskému člověku nejbližší je vnější kruh - Kruh Střetnutí s nevědomím, kde se odehrává naprostá většina činností, myšlenek, pocitů, duševních stavů a samozřejmě i snů běžného člověka. Kruh Střetnutí s nevědomím obsahuje čtyři archetypy:
1.   Persona
2.   Individualita
3.   Matka - Otec
4.   Puer - Kora (Božské dítě)


       Z Kruhu Střetnutí s nevědomím vedou čtyři vstupy do Kruhu Procesu obnovy. Každý ze čtyř vstupů (psychologický, emoční, fyziologický, vstup ztráty ega) odpovídá jedné ze čtyř funkcí mysli (rozum, emoce, vnímání, intuice) a ústí do jednoho z archetypů Kruhu Procesu obnovy (Hrdina, Témata zničení světa, Bazální perinatální matrice, Řízená imaginace):
1.   Psychologický vstup      -    rozum -    Hrdina
2.   Emoční vstup -    emoce -    Témata zničení světa
3.   Fyziologický vstup -    vnímání    -    Bazální perinatální matrice
4.   Vstup ztráty ega -    intuice -    Řízená imaginace


       Jakmile člověk jednou vstoupí do Kruhu Procesu obnovy, začne poznávat i další archetypy tohoto kruhu. Kruh Procesu obnovy obsahuje celkem 12 archetypů:
1.   Hrdina
2.   Témata zničení světa
3.   Bazální perinatální matrice
4.   Řízená imaginace
5.   Stín
6.   Anima - Animus
7.   Poklad
8.   Vize budoucnosti a minulosti
9.   Moudrý stařec
10.   UFO - iniciační obřady
11.   Pozornost
12.   Alchymista


Kruhy nevědomí


       Poslední čtyři archetypy přesahují Kruh Procesu obnovy a pokračují v Kruhu Bytí, v němž se přidávají tři archetypy a "kouzelným" číslem sedm se dotýkají posledního a prvního kruhu zároveň - archetypu Transpersonálního já. Kruh Bytí obsahuje sedm archetypů:
1.   Moudrý stařec
2.   UFO - iniciační obřady
3.   Pozornost
4.   Alchymista
5.   Numinózum
6.   Self
7.   Coniunctio


       Tři archetypy spadající pouze do Kruhu Bytí jsou totožné s křesťanskou svatou Trojicí:
1.   archetyp Numinózum    -    Otec
2.   archetyp Self -    Syn
3.   archetyp Coniunctio -    Duch svatý   


       Poznáním a pochopením křesťanských symbolů vrcholí i duchovní cesta dotekem Transpersonálního já, kterému patří poslední, nejvnitřnější kruh nevědomí. Samotný dotek božského stavu naší duše nestačí k uskutečnění, je třeba jej co nejčastěji zažívat, až jednou s milostí Boží jej trvale uskutečníme. Takový stav se pak může nazývat duchovní realizací či uskutečněním.
 
       Každý archetyp má v mapě své nezastupitelné místo. Počet archetypů v jednotlivých kruzích má nepřehlédnutelný vztah k numerologii. Kruh Střetnutí s nevědomím obsahuje 4 archetypy a číslo 4 je číslem viditelného světa, neboť představuje 4 roční období (jaro, léto, podzim, zima), 4 živly (voda, oheň, země, vzduch), 4 světové strany a 4 funkce lidské mysli (rozum, emoce, vnímání, intuice), s nimiž poznáváme vnější hmotný svět. Právě v Kruhu Střetnutí s nevědomím se obrazy hmotného světa střetávají s novým fenoménem, jenž vyvstává z lidského nitra. Prohloubením a zdokonalením jakékoliv ze čtyř funkcí lidské mysli máme možnost proniknout jedním ze čtyř vstupů (psychologický, emoční, fyziologický, vstup ztráty ega) do vnitřních kruhů nevědomí a započít Proces obnovy. Jakmile člověk jednou vstoupí do jednoho ze čtyř archetypů (Hrdina, Témata zničení světa, Bazální perinatální matrice, Řízená imaginace) jedním ze čtyř vstupů, otevře se mu možnost poznání 12 archetypů Kruhu Procesu obnovy. Stejně jako Slunce prochází na své dráze 12 znameními zvěrokruhu, tak i vědomí člověka prochází při duchovní cestě Kruhem Procesu obnovy 12 archetypy. Jak příznačné, že Řekové i Římané měli 12 hlavních bohů. 12 je posvátným číslem židů, kteří pocházeli z 12 kmenů a velebili 12 malých proroků. Prsní štít židovského velekněze zdobilo 12 drahokamů. Ovšem ještě názornější souhru s 12 archetypy, jimiž člověk vstoupí do svého vnitřního království, nám vyjeví Nový zákon. Ježíš přišel ve 12 letech do chrámu a později si vybral 12 apoštolů na hlásání nové víry; nebeské město má 12 bran, 12 základních kamenů mají jeho hradby a strom života nese 12 plodů. Navíc podle numerologie číslo 12 značí spiritualitu. Jak zajímavá souhra čísel, vztahů a okolností.
 
       Kruh Bytí obsahuje 7 archetypů. Číslo 7 bylo posvátné pro Sumeřany a Babylóňany a je posvátné pro židy a křesťany; velký význam číslu 7 přisuzují muslimové, hinduisté i buddhisté. Za úsvitu lidských dějin se dělilo 7 planet do dvou skupin. Mezi takzvaná "světla" patřily: Slunce, Měsíc a jasně zářící Venuše, zbývající čtyřčlennou skupinu planet tvořily: Mars, Merkur, Saturn a Jupiter. Zcela mi tato skutečnost zapadá do významu jednotlivých archetypů v Kruhu Bytí. Čtyři planety odpovídají čtyřem archetypům (Moudrý stařec, UFO - iniciační obřady, Pozornost, Alchymista), které počínají svou dráhu v cestě nevědomím v Kruhu Procesu obnovy, odkud si s sebou berou ještě nepročištěnou osobnost, proto nevyzařují tolik světla jako 3 archetypy (Numinózum, Self, Coniunctio) počínající svou dráhu přímo v Kruhu Bytí. Pak každý archetyp může obdržet svou "průvodcovskou" planetu:
1.   Moudrý stařec -    Jupiter
2.   UFO - iniciační obřady    -    Saturn
3.   Pozornost -    Mars
4.   Alchymista -    Merkur
5.   Numinózum -    Slunce
6.   Self -    Měsíc
7.   Coniunctio -    Venuše


       Stejně bychom mohli k archetypům dosadit 7 proseb v Otčenáši, z nichž 3 se týkají věčnosti a zbývající 4 hovoří o věcech pozemských. Zajímavý je i pohled do Starého zákona, kde nacházíme 7 očí Jehovových jako symbol vševědoucnosti a dům na 7 sloupech vystavěný Moudrostí. Z mapy nevědomí je zřejmé, že se člověk kráčející duchovní cestou může sedmi způsoby dotknout Transpersonálního já a je nepodstatné, jakým způsobem k nezapomenutelnému doteku dojde. Důležitý je samotný dotek a z něj povstalá touha po opětovných prožitcích jednoty, klidu a míru. Až chvilkové doteky změní se na chvilkové žití a chvilkové žití změní se na trvalé žití podstaty ukryté v našem srdci, podstaty, kterou již v dávné minulosti moudří lidé nazvali Transpersonální já, pak skončí lopotná cesta stezkami nevědomí. Archetypy zůstanou za našimi zády pouhou a milou vzpomínkou.
         Střed všech kruhů nevědomí tvoří jeden jediný s názvem Transpersonální já. Číslo 1 je symbolem Boha jediného, který stvořil vše jsoucí z ničeho, z nuly. Podobně se vyjadřovali indičtí a řečtí mystikové: "Jedna je sám věčný Bůh." V ezoterice znamená číslo 1 iniciaci - zasvěcení do tajné nauky k poznání podstaty vlastní existence. Archetyp Transpersonální já je 20. archetypem a konečným vyvrcholením předchozích 19 archetypů.
 
  --- MENU: ---         
   Skok na OBSAH
   Skok na začátek této kapitoly (4. Mapa nevědomí)    
   Další kapitola (I.Díl - 1. Persona)
Licenční ujednání:
Uvedená kniha "Tajemství řádu nevědomí"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2002, 2003 by Jaromír MEDO